LT   |   EN      Mano KU   |   
(Unknown) Anglų ir kita užsienio (vokiečių / prancūzų k.) kalba ir verslo komunikacija

Anglų ir kita užsienio (vokiečių k. / prancūzų k.) kalba ir verslo komunikacija

Valstybinis kodas
6211NX050

Įgyjama kvalifikacija
Humanitarinių mokslų magistras

Studijų trukmė
2 m. – nuolatinės

Studijų tvarkaraštis
Vakarinis.
Dalis studijų dalykų vykdoma dieniniu studijų tvarkaraščiu.

Studijų programos apimtis kreditais
120

Kredito kaina 
50 Eur

Metinė studijų kaina
3000 Eur

Studijų kalba
Lietuvių

Papildoma informacija
Vokiečių, prancūzų kalbų grupės formuojamos įstojus.

Kokio pasirengimo asmenys priimami

Priimami asmenys, turintys universitetinį bakalauro kvalifikacinį laipsnį ir pasiekę anglų kalbos B2 lygį pagal Bendruosius Europos metmenis arba profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį* ir pasiekę anglų kalbos B2 lygį pagal Bendruosius Europos metmenis.

* Asmenys, įgiję profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį, studijų metu privalės studijuoti nustatytus papildomus studijų dalykus ir už juos atsiskaityti nustatyta tvarka.

Konkursinio balo sandara

Konkursinis balas apskaičiuojamas pagal formulę:
KB=Vx0,6+Bx0,4+PB,
kur KB – konkursinis balas, V – pirmosios pakopos studijų diplomo priedėlio (priedo) dalykų įvertinimų svertinis vidurkis, B – baigiamojo darbo ir / ar baigiamojo (-ųjų) egzamino (-ų) įvertinimas, PB – papildomi balai.

Papildomi balai

1 balas prie konkursinio balo pridedamas, turintiems mokslinių straipsnių, publikuotų recenzuojamame periodiniame, vienkartiniame ar tęstiniame leidinyje.

Minimalūs reikalavimai

Į magistrantūros studijas gali būti priimti tik tie asmenys, kurių konkursinis balas yra ne mažesnis kaip 6 balai.

Socialinių ir humanitarinių mokslų fakultetas
S. Nėries g. 5, 92227 Klaipėda
(8 46) 39 86 06, (8 46) 39 86 07
dekanatas.shmf@ku.lt, prodekanas.shmf@ku.lt

 

Europos kalbų katedra
S. Nėries g. 5, 92227 Klaipėda
(8 46) 39 85 11
ekk.humf@ku.lt

Akademinių reikalų skyrius
Herkaus Manto g. 84, 92294 Klaipėda
(8 46) 39 89 93, (8 46) 39 89 94
(8 46) 39 89 69
studentu.priemimas@ku.lt