LT   |   EN      Mano KU   |   
Atlikimo menas

Atlikimo menas (specializacijos – chorvedyba ir vargonininkavimas, dainavimas, džiazo ir populiarioji muzika, liaudies muzika, pučiamųjų ir styginių muzika)

Kas tai?

Chorvedybos ir vargonininkavimo specializacija
Ši studijų programa atnaujinta atsižvelgiant į šių dienų poreikius: kelti Lietuvos (ypač Klaipėdos regiono) bažnyčių chorų vadovų – vargonininkų profesinę kompetenciją, bendrą meninį lygį, sudaryti sąlygas būsimiems chorų vadovams plėsti darbo pasirinkimo galimybę. Absolventai gebės: profesionaliai atlikti – diriguoti, groti fortepijonu, vargonais, dainuoti, giedoti skirtingų stilių, žanrų ir formų muziką, išmanys muzikos interpretacijos tradicijas, muzikos kalbą, komponavimo techniką, istoriją.

Dainavimo specializacija
Ši programa skirta tiems, kurie siekia tapti aukštos kvalifikacijos dainininkais, vokalinio meno specialistais, gebančiais profesionaliai valdyti instrumentą – balsą, interpretuoti įvairių stilių ir žanrų vokalinius kūrinius.

Džiazo ir populiariosios muzikos specializacija
Ši studijų programa yra vienintelė tokia Lietuvoje. Čia rengiami aukštos kvalifikacijos profesionalūs muzikos atlikėjai, gebantys atlikti džiazo ir populiariosios muzikos solo kūrinius, improvizuoti, muzikuoti pagrindiniu ir papildomu instrumentu, akompanuoti įvairios sudėties orkestruose ar ansambliuose, kurti ir realizuoti individualią muzikinę koncepciją pasirinktu muzikos instrumentu / balsu, vertinti džiazo ir populiariosios muzikos kūrėjų, atlikėjų bei savo asmeninės muzikinės veiklos kokybę.

Liaudies muzikos specializacija
Ši programa skirta besidomintiesiems liaudies muzika ir instrumentais. Pagal liaudies muzikos studijų programą rengiami profesionalūs birbynės, kanklių, lamzdelio, skrabalų, akordeono atlikėjai, liaudiškosios muzikos kolektyvų vadovai.

Pučiamųjų ir styginių muzikos specializacija
Ši programa skirta tiems, kurie baigę muzikos mokyklas, gimnazijas ar kitas specialiąsias mokymo įstaigas nori tęsti profesines studijas, toliau gilintis į muzikos meną, tobulinti pasirinkto muzikos instrumento valdymą ir tapti profesionaliais muzikos atlikėjais. Šiuo metu pučiamųjų ir styginių studijų programa gali rengti smuiko, alto, violončelės, kontraboso, gitaros, fleitos, klarneto, fagoto, obojaus, valtornos, trimito, trombono, eufonijos specialistus.


Valstybinis kodas
6121PX039

Įgyjama kvalifikacija
Menų bakalauras

Studijų trukmė
4 m. – nuolatinės

Studijų tvarkaraštis
Dieninis

Studijų programos apimtis kreditais
240

Kredito kaina
86 Eur

Metinė studijų kaina 
5160 Eur

Studijų kalba
Lietuvių, anglų, rusų

Specializacijos
Chorvedyba ir vargonininkavimas, dainavimas, džiazo ir populiarioji muzika, liaudies muzika, pučiamųjų ir styginių muzika.

Papildoma informacija
Studentams suteikiama galimybė rinktis „Pedagogikos” gretutinių studijų programą ir įgyti pedagogo kvalifikaciją.
Nuo 2018 m. rugsėjo 1 d. planuojama studijas vykdyti Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Klaipėdos fakultete.

Konkursinio balo sandara

Konkursinio balo skaičiuoklė

Dalykai konkursiniam balui

Konkursinis dalykas Svertinis koeficientas Dalyko tipas
Stojamasis egzaminas* 0,7 stojamasis egzaminas
Bet kuris dalykas, nesikartojantis su kitais konkursinio balo dalykais, kurio valstybinis brandos egzaminas organizuojamas stojimo metais 0,1 brandos egzaminas arba metinis pažymys
Lietuvių kalba ir literatūra 0,2 brandos egzaminas

* Į konkursinį balą įskaičiuojamas muzikologijos mokyklinio brandos egzamino įvertinimas, kuriam taikomas svertinis koeficientas 0,15.
Asmenys, neišlaikę stojamojo egzamino, negali dalyvauti konkurse.

Papildomi kriterijai
Tos pačios švietimo srities profesinio mokymo programos baigimo diplomas su pagyrimu.
Bazinių karinių mokymų arba nuolatinės privalomosios pradinės karo tarnybos baigimo pažymėjimas.
Brandos darbo įvertinimas.
Dalyvavimą ilgalaikėje jaunimo nacionalinėje arba tarptautinėje savanoriškoje veikloje, kuri yra ne trumpesnė negu 3 mėnesiai, patvirtinantis pažymėjimas.

Stojamieji egzaminai

Stojamųjų egzaminų ir konsultacijų tvarkaraštis

Chorvedybos ir vargonininkavimo specializacija
Dirigavimas. Diriguoti du skirtingo stiliaus ir charakterio chorinius kūrinius: vienas kūrinys a cappella, kitas su akompanimentu. Padainuoti solo pasirinktą vokalinį kūrinį pačiam akompanuojant fortepijonu.
Pokalbis pasirinktos studijų programos, Lietuvos muzikinės kultūros, chorinio meno klausimais.

Dainavimo specializacija
Dainavimas. Atlikti vokalizę, XVII‒XIX a. kompozitoriaus klasikinę ariją, romansą ir lietuvių liaudies dainą a cappella.
Pokalbis apie įgytą muzikinį išsilavinimą, žinios vokalinio meno istorijos klausimais.

Džiazo ir populiariosios muzikos specializacija 
Spec. instrumentas. Spec. instrumentu (fortepijonu, elektriniu pianinu, gitara, bosine gitara, pučiamaisiais, mušamaisiais) atlikti dvi skirtingų  charakterių džiazo pjeses arba du pramoginio žanro kūrinius.
Spec. instrumentu (vokalu) atlikti du skirtingo pobūdžio džiazo arba pramoginio žanro kūrinius.
Pokalbis pasirinktos specialybės ir bendraisiais muzikinės kultūros klausimais.

Liaudies muzikos specializacija
Spec. instrumentas. Baigusiems konservatorijas reikia atmintinai pagroti spec. instrumentu (kanklėmis, birbyne, skrabalais, lamzdeliu,  akordeonu) stambios formos kūrinį ir pjesę, nebaigusiems – dvi pjeses.
Stojantiems į folklorą ‒ padainuoti 1−2 įvairių regionų dainas, pagroti 2−3 kūrinius tradiciniais instrumentais.
Pokalbis pasirinktos specialybės ir bendraisiais muzikinės kultūros klausimais.

Pučiamųjų ir styginių muzikos specializacija
Spec. instrumentas. Baigusiems konservatorijas spec. instrumentu (fleita, obojumi, klarnetu, saksofonu, trimitu, trombonu, tūba, mušamaisiais) reikia pagroti stambios formos kūrinio I arba II, III dalis ir pjesę. Nebaigusiems – dvi skirtingų stilių ir charakterių pjeses. Styginiais instrumentais (smuiku, altu, violončele, kontrabosu, gitara) reikia pagroti stambios formos I arba II, III dalis, 1 polifonijos dalį, 1 gamą, 1 etiudą ir 1 pjesę.
Pokalbis apie atliktų kūrinių autorius, jų kūrybą bei Lietuvos muzikinio gyvenimo aktualijas.

Minimalūs reikalavimai

Minimalus konkursinis balas

Stojančiųjų stojamasis konkursinis balas turi būti ne mažesnis kaip 3,6.

Vidurinį išsilavinimą įgijusiems Lietuvoje 2018 m.

 • Pretenduojantys į valstybės finansuojamas studijų vietas turi būti išlaikę:
  • lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį brandos egzaminą;
  • užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) egzaminą ne žemesniu nei B1 lygiu arba tarptautinį užsienio kalbos egzaminą.
 • Pretenduojantys į valstybės nefinansuojamas studijų vietas turi būti išlaikę vieną bet kurio dalyko valstybinį brandos egzaminą.

Vidurinį išsilavinimą įgijusiems Lietuvoje 2016 m. ir 2017 m.

 • Pretenduojantys į valstybės finansuojamas studijų vietas turi būti išlaikę:
  • lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį brandos egzaminą;
  • užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) egzaminą ne žemesniu nei B1 lygiu arba tarptautinį užsienio kalbos egzaminą.
 • Pretenduojantys į valstybės nefinansuojamas studijų vietas turi būti išlaikę vieną bet kurio dalyko valstybinį brandos egzaminą.

Vidurinį išsilavinimą įgijusiems Lietuvoje 2015 m.

 • Pretenduojantys į valstybės finansuojamas studijų vietas turi būti išlaikę:
  • lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį brandos egzaminą;
  • užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) egzaminą ne žemesniu nei B1 lygiu arba tarptautinį užsienio kalbos egzaminą.
 • Pretenduojantiems į valstybės nefinansuojamas studijų vietas – vidurinį išsilavinimą patvirtinantis dokumentas.

Asmenims, įgijusiems vidurinį išsilavinimą Lietuvoje iki 2014 m. įskaitytinai, užsienio šalių institucijose, pagal tarptautinių organizacijų ar užsienio valstybių švietimo programas, taip pat atleistiems nuo brandos egzaminų dėl ligos arba turintiems įgytų ar įgimtų sutrikimų ir pretenduojantiems į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų valstybės finansuojamas studijų vietas, minimalus rodiklis yra vidurinį išsilavinimą patvirtinantis dokumentas.

Kur dirba absolventai?

Chorvedybos ir vargonininkavimo specializacija
Absolventai dirba įvairiose kultūros ir švietimo institucijose, bažnyčiose choro vadovais, dirigentais, chormeisteriais, vadybininkais; vadovauja muzikinei liturgijai bažnyčiose, dainuoja profesionaliuose choruose, ansambliuose, savarankiškai reiškiasi kūrybinėje, meninėje profesinėje veikloje. Pasirinkę pedagogikos gretutines studijas ir įgiję pedagogo kvalifikaciją dirba pedagoginį darbą švietimo įstaigose.

Dainavimo specializacija
Absolventai turi galimybę dirbti muzikinių teatrų solistais, profesionalių chorų artistais, dainavimo studijų vadovais. Pasirinkę pedagogikos gretutines studijas ir įgiję pedagogo kvalifikaciją gali dirbti pedagoginį darbą vidurinėse, muzikos / meno mokyklose, gimnazijose bei įvairiose kitose švietimo ir kultūros įstaigose.

Džiazo ir populiariosios muzikos specializacija
Absolventai galės dirbti atlikėjais įvairios sudėties muzikos kolektyvuose (orkestruose, ansambliuose), vadovauti kolektyvams, savarankiškai kurti savo grupes, dalyvauti įvairiuose projektuose, o pasirinkę pedagogikos gretutines studijas ir įgiję pedagogo kvalifikaciją galės dirbti pedagoginį darbą. Profesionalios žinios, gebėjimai ir koncertinė praktika suteiks galimybę dirbti įvairiose kultūros ir švietimo institucijose. Absolventai dirba Palangos, Klaipėdos Jeronimo Kačinsko, Klaipėdos Juozo Karoso  muzikos mokyklose, Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijoje, Klaipėdos Jaunimo centre, groja Kauno, Šiaulių, Vilniaus miestų bigbenduose.

Liaudies muzikos specializacija
Absolventai dirba dainų ir šokių ansamblių instrumentinių grupių, įvairių liaudiškos muzikos kolektyvų vadovais, profesionalių liaudiškos muzikos kolektyvų artistais, atlikėjais. Įgytos žinios ir profesinė patirtis leidžia dirbti administracinį darbą kultūros ir švietimo įstaigose. Pasirinkę pedagogikos gretutines studijas ir įgiję pedagogo kvalifikaciją dirba pedagoginį darbą šalies konservatorijose, muzikos bei meno mokyklose.

Pučiamųjų ir styginių muzikos specializacija
Absolventai galės dirbti operos teatrų, simfoniniuose, kameriniuose ar pučiamųjų orkestruose, kurti kamerinius ansamblius ir atlikti kamerinę muziką, dalyvauti įvairių stilių ar žanrų muzikiniuose projektuose. Absolventai dirba Klaipėdos kameriniame orkestre, Klaipėdos muzikiniame teatre, Telšių muzikos, Šilutės meno ir kitose mokyklose, styginių kvartete „Musica Libera“.

Menų akademija
K. Donelaičio g. 4, 92144 Klaipėda
(8 46) 39 87 00
(8 46) 39 87 02
administratorius.ma@ku.lt

 

Muzikos katedra
K. Donelaičio g. 4, 92144 Klaipėda
(8 46) 39 87 34, (8 46) 39 87 27
mk.ma@ku.lt

Akademinių reikalų skyrius
Herkaus Manto g. 84, 92294 Klaipėda
(8 46) 39 89 93, (8 46) 39 89 94
(8 46) 39 89 69
studentu.priemimas@ku.lt