LT   |   EN      Mano KU   |   
Papildomosios studijos » Priėmimo tvarka į papildomąsias studijas magistro laipsniui siekti

1. Dalyvauti konkurse į papildomąsias studijas magistro laipsniui siekti (toliau – papildomosios studijos) gali asmenys, įgiję aukštąjį koleginį išsilavinimą ir atitinkantys priėmimo taisyklėse nurodytus reikalavimus.
2. Asmenys, stojantys į papildomąsias studijas, gali pretenduoti tik į valstybės nefinansuojamas studijų vietas.
3. Prašymai dalyvauti konkurse į papildomąsias studijas pateikiami ir koreguojami tik internetu.
4. Pateikiant prašymą privaloma užpildyti visą reikiamą informaciją apie asmenį, įgytą išsilavinimą ir kitus būtinus duomenis.
5. Stojant į sutrumpintas studijas ir papildomąsias studijas pildomas bendras prašymas.
6. Prašyme stojantieji prioriteto mažėjimo tvarka gali pateikti iki keturių pageidavimų. Stojantieji, dalyvaujantys konkurse į kelias studijų programas, pirmiausia dalyvauja konkurse į pirmąją prioriteto tvarka prašyme nurodytą studijų programą. Laimėjusiems konkursą į pirmiau nurodytą studijų programą, dalyvauti konkurse į kitas studijų programas neleidžiama.
7. Pageidavimu laikomas studijų programos kodo ir pavadinimo, studijų formos (nuolatinės, ištęstinės) ar studijų tvarkaraščio ir trukmės nurodymas.
8. Koreguojant prašymą, pageidavimų sąraše galima keisti, papildyti ar išbraukti studijų programas, jų eiliškumą. Jei prašymas koreguojamas ir nurodyti pageidavimai keičiami keletą kartų, galioja paskutinis koreguoto prašymo variantas.
9. Stojantieji privalo užpildyti visus reikalingus anketinius duomenis ir suvesti informaciją iš atitinkamų mokslo baigimo dokumentų (diplomo, jo priedėlio ar priedo) ir pateikti jų elektronines kopijas (jei pateikiamuose dokumentuose nenurodytas asmens kodas, vardo ir / ar pavardės keitimą patvirtinančio dokumento elektroninę kopiją). Nepateikus šios informacijos prašymas nebus nagrinėjamas.
10. Asmenų, įgijusių išsilavinimą užsienio šalių institucijose, baigimo dokumentai turi būti atitinkama tvarka pripažinti Lietuvos Respublikoje. Dėl išsilavinimo dokumentų pripažinimo stojantieji turi kreiptis į Klaipėdos universitetą el. paštu admission@ku.lt.
11. Jei išsilavinimo dokumentai išduoti užsienio šalių institucijose, stojantysis dėl pažymių konvertavimo turi kreiptis į Universiteto Studijų tarnybą ne vėliau kaip likus penkioms darbo dienoms iki dokumentų pateikimo termino pabaigos.
12. Konkursinio balo sudarymo principai:
12.1. Konkursinį balą sudaro diplomo priedėlio (priedo) pažymių svertinis vidurkis.
12.2. Jei diplomo priedėlyje (priede) dalykų apimtis kreditais nėra nurodyta, skaičiuojant konkursinį balą imamas aritmetinis diplomo priedėlio (priedo) pažymių vidurkis.
12.3. Diplomo priedėlio (priedo) penkiabalės vertinimo sistemos pažymiai dvigubinami. Penkiabalės vertinimo sistemos pažymiai pirmiausia pervedami į dešimtbalę vertinimo sistemą ir tik paskui su jais atliekami aritmetiniai veiksmai.
12.4. Jei diplomo priedėlyje (priede) yra dalykų, įvertintų įskaita, jų įvertinimas neįtraukiamas į skaičiuojamą svertinį vidurkį ir konkursinį balą.
12.5. Asmenų, baigusių Lietuvos aukštąsias mokyklas, diplomo priedėlyje esantys nekonvertuoti į dešimtbalę sistemą pažymiai, įgyti pagal mainų programas, į konkursinį balą neįtraukiami.
13. Į papildomąsias studijas gali būti priimti tik tie asmenys, kurių konkursinis balas yra ne mažesnis kaip 7 balai.
14. Priėmimo į papildomąsias studijas datos skelbiamos Klaipėdos universiteto rektoriaus įsakymu iki 2022 m. gegužės 31 d.

15. Prašymo nagrinėjimas ir visos priėmimo procedūros pradedamos Universitetui gavus stojamosios studijų įmokos kvito ar pavedimo internetine bankininkyste elektroninę kopiją ir 9 punkte nurodytus dokumentus.
16. Stojamoji studijų įmoka – 20 Eur.
17. Stojamąją studijų įmoką galima sumokėti į šią sąskaitą:
gavėjas – Klaipėdos universitetas, gavėjo bankas – AB bankas „Swedbank“, gavėjo sąskaita – LT61 7300 0101 2922 9730, banko kodas – 73000, mokesčio pavadinimas – stojamoji studijų įmoka, įmokos kodas – 105007, mokėtojas – stojančiojo vardas, pavardė, mokėtojo kodas – stojančiojo asmens kodas.
18. Nuo stojamosios įmokos atleidžiami asmenys, pateikę kartu su prašymu dokumentus, įrodančius teisę į lengvatą:
18.1. ne vyresni nei 24 m. ir neturintys abiejų tėvų arba globėjų;
18.2. ne vyresni nei 24 m. vaikų globos namų auklėtiniai;
18.3. kurių darbingumo lygis 0–45 proc.
19. Sumokėta stojamoji studijų įmoka negrąžinama.
20. Pakviestieji studijuoti į papildomąsias studijas magistro laipsniui siekti klausytojų sutartis pasirašo Universiteto Studijų tarnyboje arba elektroniniu parašu. Studijuojantieji papildomose studijose studento statuso neįgyja.
21. Taisyklėse numatytais terminais nepasirašęs klausytojo sutarties pakviestasis studijuoti į priimtųjų studijuoti sąrašus neįtraukiamas ir kvietimas studijuoti panaikinamas.
22. Įforminant priėmimą į Universitetą ir pasirašant klausytojų sutartį Studijų tarnyboje, pakviestieji studijuoti pateikia šių dokumentų kopijas (originalus turi su savimi ir pateikia duomenų patikrinimui):
22.1. asmens tapatybės kortelę arba pasą;
22.2. aukštosios mokyklos baigimo diplomą ir jo priedėlį (priedą);
22.3. vardo ir / ar pavardės keitimą patvirtinantį dokumentą, jei pateikiamuose dokumentuose nenurodytas asmens kodas;
22.4. kvitą arba pavedimo internetine bankininkyste kopiją, patvirtinančius, kad sumokėtas studijų registracijos mokestis.
23. Studijų registracijos mokestis – 50 Eur. Įforminant priėmimą į Universitetą ir pasirašant klausytojų sutartį elektroniniu parašu, pakviestieji studijuoti pateikia kvitą arba pavedimo internetine bankininkyste kopiją, patvirtinančius, kad sumokėtas studijų registracijos mokestis. Jis turi būti sumokamas iki sutarties pasirašymo. Kitus dokumentus, išvardintus 22 punkte, pakviestieji pateikia fakultetų ar institutų administracijai nuo rugsėjo 1 d. iki rugsėjo 30 d.
24. Studijų registracijos mokestį galima sumokėti į šią sąskaitą:
gavėjas – Klaipėdos universitetas, gavėjo bankas – AB bankas „Swedbank“, gavėjo sąskaita – LT61 7300 0101 2922 9730, banko kodas – 73000, mokesčio pavadinimas – studijų registracijos mokestis, įmokos kodas – 105004, mokėtojas – stojančiojo vardas, pavardė, mokėtojo kodas – stojančiojo asmens kodas.
25. Sumokėtas studijų registracijos mokestis negrąžinamas.
26. Stojančiųjų įgaliotieji asmenys, įforminantys priėmimą ir pasirašantys klausytojų sutartį, privalo turėti notaro patvirtintą stojančiojo raštišką įgaliojimą.
27. Visais priėmimo taisyklėse nenumatytais atvejais sprendimus priima Rektoriaus įsakymu paskirta Priėmimo komisija.