LT   |   EN      Mano KU   |   
Personalo skyrius

Apie skyrių

Personalo skyrius yra savarankiškas universiteto padalinys, kurio darbui vadovauja vedėjas tiesiogiai pavaldus Kancleriui. Skyrius darbo įstatymų pagrindu administruoja personalo formavimą bei judėjimą.

Pagrindinės personalo skyriaus funkcijos:

 • Rengti darbo sutartis su darbuotojais, jas keisti ir nutraukti;
 • Rengti rektoriaus įsakymus dėl  pašalpų, išmokų, priemokų ir priedų prie atlyginimo mokėjimo, apmokėjimo už papildomą valandinį darbą, materialinės žalos atlyginimo, darbuotojų pavardžių pakeitimo, atleidimo iš darbo ar pareigų (darbdavio iniciatyva), paskatinimų ar drausminių nuobaudų skyrimo, stažuočių, skyrimo pareigoms, atostogų suteikimo, etatų įvedimo, panaikinimo, atlyginimo koeficiento nustatymo, pareigybės aprašų tvirtinimo;
 • Teikti privalomus duomenis Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai:
  • apie naujai priimtus darbuotojus,
  • apie atleistus darbuotojus,
  • apie vaiko priežiūros ir nemokamų atostogų suteikimą.
 • Rengti ir išduoti darbo pažymėjimus;
 • Pagal pareikalavimą  rengti ir išduoti  darbuotojams pažymas apie jų darbo stažą ir užimamas pareigas.
 • Tvarkyti darbuotojų atestacijos ir konkursų pareigoms dokumentus;
 • Rengti kartu su padalinių vadovais darbuotojų atostogų grafikus;
 • Ruošti dokumentus, reikalingus užsieniečių įdarbinimui;
 • Rengti privalomas  ataskaitas statistikos įstaigoms;
 • Rengti informacinę, analitinę medžiagą personalo klausimais universiteto administracijai.

Kontaktai

Personalo skyriaus vedėja

Vilda Mažrimienė
Tel.: (8 46)  39 89 17
El. paštas: vilda.mazrimiene@ku.lt

Personalo skyriaus vyresnieji specialistai:

Kristina Makasejeva
Tel.: (8 46)  39 89 13
El. paštas: kristina.makasejeva@ku.lt

Jurgita Taurinskienė
Tel.: (8 46)  39 89 19
El. paštas: jurgita.taurinskiene@ku.lt

Asta Vitkienė
Tel.: (8 46)  39 89 18
El. paštas: asta.vitkiene@ku.lt

Neringa Strumilė
El. paštas: neringa.strumile@ku.lt