LT   |   EN      Mano KU   |   
Mokslo žurnalai

MOKSLO ŽURNALAI

Universiteto mokslinių tyrimų rezultatai pristatomi 12-oje periodinių recenzuojamų Klaipėdos universiteto leidžiamų mokslo leidinių, kurie yra referuojami tarptautinėse bazėse. Universitete daugiausia leidžiama humanitarinių ir socialinių mokslų srities periodinių leidinių (11 iš 12).

Tarptautinė dukart per metus publikuojama recenzuojamų mokslo darbų serija, leidžiama Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto (iki 2003 m. – Vakarų Lietuvos ir Prūsijos istorijos centro). Serijoje spausdinami teminiai straipsnių rinkiniai, apimantys Rytų Prūsijos ir Lietuvos istoriją nuo viduramžių iki šių dienų Baltijos jūros regiono kontekste. Serija įsteigta 1993 m. Specialus dėmesys leidinyje skiriamas kaimyninių kultūrų (vokiečių, lenkų, lietuvių, rusų ir kt.) santykiams. Serijos leidiniuose spausdinamos recenzijos Lietuvos ir kitose šalyse paskelbtiems mokslo darbams, šaltinių publikacijos su profesionaliais komentarais. „Acta Historica Universitatis Klaipedensis“ serijoje publikuojami straipsniai yra indeksuojami duomenų bazėse: EBSCO Central & Eastern European Academic Source (nuo 2007 m.), EBSCO Historical Abstracts; Historical Abstracts with Full Texts (nuo 2006 m.), Index Copernicus (nuo 2009 m.).  http://briai.ku.lt/leidiniai/acta-historica-universitatis-klaipedensis/.

Žurnalas įsteigtas 1995 m., leidžiamas anglų kalba. Iki 2010 m. jis buvo leidžiamas kartu su Lietuvos istorijos institutu. KU Senato nutarimu nuo 2011 m. jis leidžiamas tik Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto. Nuo 2007 m. žurnalas priklauso EBSCO ir TOC Premier duomenų bazėms. Nuo 2007 m. jo periodiškumas 2 numeriai per metus. Iki šiol išėjo 15 numerių (KU leidykloje 16 t.).  Žurnalas skirtas Baltijos jūros regiono (Šiaurės Europos šalių) archeologinių tyrimų problematikai. Dažniausiai vienas žurnalo numeris yra skiriamas vienai kuriai nors mokslinei problemai nagrinėti: povandeninei ir antžeminei archeologijai, priešistorės dvasinei kultūrai, priešistorės karybai, kultūrinio kraštovaizdžio, žirgininkystei, paleokosmologijai, ankstyvųjų miestų ir kt. temoms. Žurnalas pasiekia (mainų būdu) 32 svarbiausius  Europos mokslo centrus. http://briai.ku.lt/leidiniai/archaelogia-baltica/

Pradėtas leisti 2011 metais. Tais pačiais metais įtrauktas į Copernicus duomenų  bazę. Žurnalą leidžia Klaipėdos universiteto Tęstinių studijų institutas, žurnalo leidimui pritarė Klaipėdos universiteto Senatas.

Žurnalas „Skaičiuojamasis mokslas ir technika“ yra kas pusmetį nuo 2013 m. leidžiamas recenzuojamas mokslo žurnalas, kuriame didelis dėmesys skiriamas tarpdisciplininėms sritims, jungiančioms informatiką, matematinį modeliavimą ir gamtos mokslus. Žurnale spausdinami straipsniai, kuriuose sprendžiamos informatikos ar inžinerijos mokslų problemos, projektuojami ir optimizuojami pažangių sistemų komponentai, naudojami pavyzdžiui, sprendimų paramos sistemose arba ekosistemų valdyme, atliekami įvairius skaičiavimai naudojant programas, kurios yra susijusios su modeliavimu, algoritmų ar programinės įrangos kūrimu. Žurnalas indeksuojamas:

  • Index Copernicus International
  • Ulrich’s periodicals
  • Directory of Open Access Journals (DOAJ)
  • EBSCO
  • CrossRef
  • Google Scholar
  • Directory of Science Journals Indexing (DSJI)

Žurnalas siekia būti įtrauktas į Scopus. Kviečiame teikti straipsnius žurnalo elektroninėje sistemoje.

Mokslinis periodinis leidinys skirtas humanitariniams mokslams. Jame spausdinami šių krypčių moksliniai straipsniai: filologijos (kalbotyros ir literatūrologijos), filosofijos, etnologijos, istorijos, teologijos, teatrologijos ir kt., taip pat recenzuojami reikšmingesni mokslo veikalai, apžvelgiami svarbesni akademinio gyvenimo įvykiai, svarstomos pedagoginės ir mokslinės problemos. Žurnalas iš kitų panašios tematikos periodinių leidinių išsiskiria regioniniu savitumu, straipsniais, skirtais Mažosios Lietuvos tapatumo, istorijos, religijos, kultūros, literatūros aktualijoms; kalbiniai straipsniai skirti įvairių kalbų semantikos ir struktūros klausimams, daug dėmesio skiriama baltistikai, prūsistikai, veiksmažodžio istorijai.

Socialinių mokslų krypties mokslinis žurnalas „Regionų formavimo ir plėtros studijos“ (“Regional Formation and Development Studies”) – tai ankstesnio žurnalo “Human Resources- the Main Factor of Regional Development“ (leisto 2007–2011 metais) tąsa. Pasaulinės globalizacijos kontekste regionų darnaus vystymo problema yra aktuali. Todėl pagrindinis mokslinio žurnalo tikslas – tirti regiono socialinę situaciją bei tyrimų pagrindu teikti siūlymus regioninei politikai, akcentuojant darnaus vystymo prielaidas regione. Analizuojamos Lietuvos regioninės politikos problemos Europos Sąjungos ir globalizacijos procesų kontekste. Siekiama diagnozuoti esamą socialinę ir ekonominę padėtį regionuose pagal svarbiausius parametrus, nagrinėjami kokybiniai darbo jėgos pokyčiai, migracijos procesai, pilietinės ir žinių visuomenės formavimosi prielaidos regionuose, verslo organizacijų valdymo efektyvumo didinimas ir tautinio identiteto išsaugojimo globalizacijos akivaizdoje problemos. Kiekvienas straipsnis yra recenzuojamas dviejų mokslininkų. Žurnalas leidžiamas tris kartus metuose lietuvių ir anglų kalbomis.

Žurnalas skirtas Europos ir pasaulio švietimo aktualijoms. Pagrindinis dėmesys skiriamas mokytojų rengimo bei mokyklos bendruomenės problemoms besikeičiančioje visuomenėje pristatyti.  Žurnalas leidžiamas kartu su Europos mokytojų rengimo asociacija (ATTE). ATTE organizuoja kasmetines konferencijas įvairiose Europos šalyse. Klaipėdos universiteto pedagogams 1997  metais gimė idėja surengti ATEE  pavasario konferenciją buvusioje Tarybų Sąjungos teritorijoje, nes ATEE iki tol konferencijų rengimo praktikoje niekada nebuvo peržengusi vakarinės Tarybų Sąjungos sienos. Konferencija SpringUniversity1998 Klaipėdoje sulaukė didelio dėmesio ir ATTE taryba  pritarė pavasario universiteto konferencijos rengimo kasmet idėjai. Pirmasis konferencijos geriausių pranešimų leidinys buvo išleistas 1998 metais. Kartu su kasmetine ATTE SpringUniversity konferencija Klaipėdos universitetas išleisdavo ir žurnalo numerį. Gerėjo žurnalo kokybė ir jis buvo pristatytas Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos ISSN agentūrai, kuri 2005 metais leidiniui „ SpringUniversity. ChangingEducationin a ChangingSociety“: suteikė Tarptautinį standartinį serialinio leidinio numerį ISSN 1822-2196. Žurnalas leidžiamas kartą per metus ir publikuoja tradicine tapusios konferencijos ( ATEE SPRING UNIVERSITY), turinčios tą patį pavadinimą kaip ir žurnalas, pranešimus. Žurnalo redaktorius- Klaipėdos universiteto profesorius Stasys Vaikekūnas. Redaktorių kolegija sudaryta iš Lietuvos ir Asociacijos (ATTE) narių. Žurnalas skaitomas ne tik mokslininkų, studentų, bet ir plačios  visuomenės besidominčios švietimo reforma Lietuvoje ir užsienyje.

Klaipėdos universiteto (įkurto 1991 metais) leidžiamas žurnalas TILTAI/BRIDGES/ BRÜCKEN yra skirtas socialiniams mokslams. Jame spausdinamuose straipsniuose nagrinėjamos aktualios ekonomikos, vadybos, demografijos, socialinės geografijos, geopolitikos, politikos, kultūros, švietimo, religijos, krašto tvarkymo ir kitos socialinės problemos, paribių ir tarpvalstybinių regionų ekonomikos bei kultūros plėtros klausimai. Publikuoti straipsnius kviečiami mokslininkai iš įvairių šalių.

Pradėtas leisti 1994 m. Kasmetiniu mokslo leidiniu jis tapo 2009 metais, išleidus 4-jį jo numerį. Tais pat metais jis buvo pradėtas referuoti įskaitinėje tarptautinėje duomenų bazėje INDEX COPERNICUS. Iki 2011 m. yra išleisti 6 leidinio tomai.
Leidinyje lietuvių, latvių, anglų, vokiečių, lenkų arba rusų kalbomis publikuojami mokslo darbai, kuriuose nagrinėjami teoriniai ir praktiniai liaudies muzikos, muzikos instrumentų bei muzikavimo tradicijų vietos šių laikų muzikiniame gyvenime klausimai. Pastaruoju metu leidinio problematika į savo akiratį įtraukia ir bendresnius lietuvių ar kitų tautų etninės kultūros bei tradicinio meno sklaidos studijų aspektus.

Kartu su kitais Lietuvos universitetais KU leidžia šiuos mokslinius žurnalus:

Archivum Lithuanicum pradėtas leisti 1999 m. Leidinys referuojamas bazėse: CEEOL, MLA Modern Language Association International Bibliography. Archivum Lithuanicum tikslas ugdyti teorinę mintį apie teksto istoriją. ALt jungia filologinį ir sociolingvistinį senųjų tekstų tyrimų aspektus. ALt tyrimų kryptys: lietuvių rašomosios kalbos (ir jos variantų) istorija; lietuvių bendrinės kalbos formavimo idėjų istorija; lietuvių kalbos tyrimo istorija; senesniųjų lietuviškų tekstų filologinė tekstologinė analizė; lietuviškų tekstų vertimo istorija; lietuviškų tekstų redagavimo istorija.

Šiame leidinyje analizuojamos temos: aplinkos tyrimai, ekologinis monitoringas; aplinkos inžinerija, inovatyvios technologijos; aplinkos vadyba, ekonomika, teisė; aplinkos poveikio vertinimas; užterštumo mažinimas ir prevencija.

Sociologija. Mintis ir veiksmas – akademinis žurnalas, kritiškai analizuojantis šių dienų visuomenės ir kultūros pokyčius, socialinės teorijos raidą bei besikeičiančios sociologijos savivoką. Nors dominuojanti žurnalo tema yra socialinė teorija ir metodologinės socialinio pažinimo prielaidos, žurnalui priimtina politinės sociologijos, lyčių studijos, nacionalizmo, meno sociologijos, socialinės stratifikacijos, kriminologijos ir socialinio identiteto problematika. Siekiant akademinio dialogo ir tarpdalykinių ryšių, žurnale publikuojami ne tik sociologiniai tyrinėjimai, bet ir socialinės psichologijos, filosofijos, istorijos, politikos mokslų bei antropologijos studijos, o neseniai pasirodžiusios originalios sociologinės knygos bei jų vertimai susilaukia išsamių ir kritinių apžvalgų. Straipsniai yra recenzuojami.
Sociologija. Mintis ir veiksmas pradėtas leisti 1997 metais. Publikacijos skelbiamos lietuvių ir anglų kalbomis. Apie 15% žurnalo tekstų yra parašyti užsienio autorių anglų kalba. Žurnalas leidžiamas du kartus metuose – liepos ir gruodžio mėnesiais. Naujausio numerio tekstai prieinami leidėjų tinklalapyje, taip pat žurnalą indeksuojančiose duomenų bazėse.
Žurnalą „Sociologija. Mintis ir veiksmas“ leidžia dvi akademinės institucijos: Vilniaus universiteto Sociologijos katedra ir Klaipėdos universiteto Socialinių pokyčių ir studijų centras.