LT   |   EN      Mano KU   |   
Tyrimų kryptys

TYRIMŲ KRYPTYS

Tikslas – plėtoti kompleksinius tarpdisciplininius tyrimus visuomenės sveikatos, socialinės  gerovės bei visuomenės darnaus vystymosi kontekste, vykdyti mokslinę plėtrą, skatinti fakulteto dėstytojų ir mokslo darbuotojų profesinės kvalifikacijos tobulinamasi bei papildyti studijų programas naujausiomis mokslo ir praktikos žiniomis.

Paprogramės Kontaktinis asmuo Kontaktai
Sveikatos gerinimo technologijų kūrimas ir taikymas prof. dr. A. Martinkėnas Tel. (8 46) 39 85 37,
el. paštas: arvydas.martinkenas@ku.lt
Reabilitacijos metodų taikymas gyvenimo kokybės gerinimui specialistų rengimo aspektu doc. dr. G. Kavaliauskienė Tel. (8 46) 39 85 50,
el. paštas: gikavali@gmail.com
Pajūrio aplinkos poveikis žmogaus sveikatai ir gerovei: rekreacijos ir turizmo aspektai prof. dr. R. Povilanskas Tel. (8 615) 7177,
el. paštas: ramunas.povilanskas@gmail.com
Pažangios praktikos slauga žmogaus sveikatai ir gerovei lekt. dr. Marija Truš Tel. (8 46) 39 85 58,
el. paštas: marija.trus@ku.lt
Inovatyvaus socialinio darbo plėtojimas aktualizuojant tarpdiscipliniškumą socialinės gerovės kūrimo kontekste dr. V. Rimkus Tel. (8 46) 39 85 50,
el. paštas: valdasrim@gmail.com
Sveikatos stiprinimo bei ligų profilaktikos metodologijų ir sveikatos priežiūros efektyvumo tyrimai prof. dr. A. Jurgutis Tel. (8 46) 39 85 61,
el. paštas: jurgutis@klaipeda.aiva.lt

Tikslas – kurti ir tobulinti išmaniąsias bioinžinerijos technologijas ankstyvai diagnostikai ir gydymui, vertinti jūros aplinkos veiksnių įtaką operatoriaus būklei, užtikrinant darnią žmogaus ir aplinkos sąveiką.

Paprogramės Kontaktinis asmuo Kontaktai
Pajūrio aplinkos poveikis sveikatai ir gerovei prof. dr. R. Povilanskas Tel. (8 615) 7177,
el. paštas: ramunas.povilanskas@gmail.com
Sveikatos technologijos diagnostikai ir gydymui prof. dr. A. Martinkėnas Tel. (8 46) 39 85 37,
el. paštas: arvydas.martinkenas@ku.lt
Balneologija ir mėlynosios technologijos prof. dr. A. Razbadauskas Tel. (8 46) 39 85 51,
el. paštas: dekanas.svmf@ku.lt
Integruota sveikatos priežiūra ir bendruomenės sveikata prof. dr. A. Jurgutis Tel. (8 46) 39 85 61,
el. paštas: jurgutis@klaipeda.aiva.lt

Tikslas – tirti gerovės visuomenės prielaidas Baltijos jūros regione ir jos raidą lemiančius socialinius, vadybinius, ekonominius, kultūrinius, politinius veiksnius darnaus vystymosi kontekste.

Programą ir paprogrames jungia bendras uždavinys: kokia gerovės visuomenės praktika Baltijos jūros regione taikytina Lietuvoje, užtikrinant darnią regiono raidą ir sudarant prielaidas gerovės visuomenei Lietuvoje kurti.

Paprogramės Kontaktinis asmuo Kontaktai
Gerovės visuomenės informacijos ir komunikacijos įvairovė prof. dr. Daiva Janavičienė Tel.  (8 611) 46582, el. paštas: daiva_jnvc@yahoo.com
Gerovės valstybės politinės kokybės projektavimas demokratijos deficito sąlygomis doc. dr. Saulius Šiliauskas 
doc. dr. Jaroslav Dvorak
Tel.  (8 614) 83571, el. paštas: siliauskas@gmail.com,
Tel.  (8 46) 39 86 75, el. paštas: jaroslav.dvorak@ku.lt
Ekonominės vadybinės inovatyvaus verslo prielaidos Baltijos jūros regione prof. dr. Vytautas Juščius
prof. dr. Rimantas Stašys
Tel. (8 46) 39 86 67, el. paštas: ek.smf@ku.lt
Tel. (8 614) 94607, el. paštas: rimantas.stasys@ku.lt
Regionų strateginės plėtros, erdvinės integracijos procesų ir tarptautiškumo sisteminiai tyrimai kintančiose sociogeografinėse ir geopolitinėse sąlygose doc. dr. Eduardas Spiriajevas Tel. (8 46) 39 86 74, el. paštas: geostudijos@gmail.com

Tikslas – vykdyti išsamius tyrimus apie socialinius miesto raidos, kolektyvinių tapatybių, socialinių grupių ir diskursų kaitos procesus, kuriuos generuoja socialinės jūrinio sektoriaus permainos posovietiniame kontekste.

Potemės Kontaktinis asmuo Kontaktai
Socialinės permainos Klaipėdos jūriniame sektoriuje ir jų poveikis miesto raidai posovietiniu laikotarpiu dr. Liutauras Kraniauskas Tel. (8 673) 74376, el. paštas: liutauras.kraniauskas@gmail.com
Jūrinio miesto diskursų struktūra, reprezentacijos, konfliktai ir komunikacinė sklaida dr. Aldis Gedutis Tel. (8 46) 39 86 64, el. paštas: aldis.gedutis@ku.lt
Jūrinių tapatybių raiška ir konstravimas dr. Sigita Kraniauskienė Tel. (8 673) 04793, el. paštas: sigita.kraniauskiene@ku.lt

Tikslas – tirti socioedukacinių veiksnių poveikį žmogaus gerovei.

Paprogramės Kontaktinis asmuo Kontaktai
Suaugusiųjų švietimo veikėjų profesionalizacija prof. dr. Birutė Jatkauskienė Tel. (8 46) 39 85 71, el. paštas: tsi@ku.lt
Socialinė pedagoginė diskriminacijos  prevencija prof. dr. Ilona Klanienė Tel. (8 46) 39 86 00, el. paštas: dekanatas.pf@ku.lt
Švietimo kokybės vadyba kuriant gerovės visuomenę dr. Julija Melnikova Tel. (8 46) 39 86 00, el. paštas: dekanatas.pf@ku.lt
Asmens ugdymosi sėkmingai karjerai veiksniai prof. habil. dr. Ona Tijūnelienė Tel. (8 46) 39 86 00, el. paštas: dekanatas.pf@ku.lt
Akademinės bendruomenės psichologinės gerovės veiksniai prof. dr. Ramutė Čepienė Tel. (8 46) 39 86 00, el. paštas: ramcepiene@gmail.com
Žmogaus dvasinės gerovės krikščioniškieji kontekstai prof. dr. Arvydas Ramonas Tel. (8 682) 16645, el. paštas: arvydas.ramonas@ku.lt
Vaikų gerovė informacinės kultūros ir modernių ugdymo technologijų plėtros sąlygomis prof. dr. Rasa Braslauskienė Tel. (8 46) 39 86 31, el. paštas: rasa.braslauskiene@ku.lt
Žmogaus fizinio aktyvumo, sveikatos ir olimpinių vertybių ugdymas Tel. (8 46) 39 86 12

Tikslas – pagrindinis tyrimų objektas, vykdant šią programą, bus socialinė ir kultūrinė kaita rytiniame Baltijos jūros regione tarp Vyslos ir Dauguvos upių XI–XXI amžiais. Įgyvendinant programą, bus siekiama tarpdalykinėje tyrimo perspektyvoje ir Baltijos jūros regiono kontekste atskleisti svarbiausius pokyčius, transformavusius visuomenes ir kultūras minėtame regione, visų pirma koncentruojantis į fundamentaliuosius visuomenių christianizacijos, konfesionalizacijos, modernizacijos ir nacionalizacijos procesus.

Paprogramės Kontaktinis asmuo Kontaktai
Viduramžių ir ankstyvųjų naujųjų laikų pokyčių Vakarų Europoje poveikis politinių, ūkinių, kultūrinių bei konfesinių sistemų raidai rytinėje Baltijos regiono dalyje doc. dr. Vacys Vaivada Tel. (8 46) 39 85 35,
el. paštas: vacys.vaivada@gmail.com
Nacionalizmo poveikis ikinacionalinių ir postnacionalinių tapatybių transformacijoms ir kultūrų santykių kaitai rytiniame Baltijos regione doc. dr. Silva Pocytė Tel. (8 46) 39 88 04,
el. paštas: silva.pocyte@briai.ku.lt
Moderniosios savivokos kaitos procesai: miestietiškosios kultūros tapsmas rytiniame Baltijos regione XIX a. antrojoje pusėje – XX a. dr. Liutauras Kraniauskas Tel. (8 673) 74376,
el. paštas: liutauras.kraniauskas@gmail.com
Karai ir visuomenių militarizavimas rytinės Baltijos jūros pakrantės regionuose nacionalizmų epochoje dr. Vytautas Jokubauskas Tel. (8 46) 39 85 25,
el. paštas: pilsotas@yahoo.com

Tikslas – pagrindiniai tyrimų objektai, vykdant šią programą, bus Baltijos jūros rytų regiono sausumos ir povandeniniai kraštovaizdžiai, užlieti Baltijos jūros krantai, Baltijos jūros vandens lygio svyravimai, pakrančių apgyvenimas ankstyvajame ir viduriniajame holocene, ūkio, kultūros ir visuomenės raida nuo geležies amžiaus iki naujųjų laikų, archeologinės medžiagos tyrimai.

Paprogramės Kontaktinis asmuo Kontaktai
Baltijos jūros rytinio regiono kultūrinis kraštovaizdis ir žmonių gyvensena ankstyvajame ir viduriniame Holocene. prof. habil. dr. Algirdas Girininkas Tel. (8 46) 39 88 06,
el. paštas: sakaliske@gmail.com
I tūkst. po Kr. – II tūkst. pradžios Rytinio Baltijos jūros regiono gyvenimo raida ūkio, technologijų, kultūrų ir visuomenių socialinių transformacijų aspektu. doc. dr. Audronė Bliujienė Tel. (8 46) 39 88 06,
el. paštas: audrone.bliujiene@gmail.com
Gyvensena Lietuvoje XIII–XVIII a. Miestu ir gyvenviečių kultūros, kulto, infrastruktūros ir gynybinių objektų, laidojimo paminklų bei marinistinio paveldo tyrimai Baltijos jūros regiono kontekste. doc. dr. Gintautas Zabiela Tel. (8 46) 39 88 06,
el. paštas: gzabiela@gmail.com

Tikslas – sutelkti fakulteto mokslinį potencialą fundamentiniams ir taikomiesiems Baltijos regiono kultūros tyrimams vykdyti ir plėtoti, jų rezultatų sklaidai nacionaliniu ir tarptautiniu mastu. Įvairiais – lingvistiniu, kultūrologiniu, filosofiniu, religiniu, etnologiniu, literatūrologiniu, menotyriniu – aspektais, pasitelkiant humanitarinių mokslų teorines ir metodologines prieigas, tyrinėti kultūros raidą Baltijos regione, ją vertinti Europos ir pasaulio kontekste.

Paprogramės Kontaktinis asmuo Kontaktai
Sinchroniniai ir diachroniniai kalbų tyrimai doc. dr. Jūratė Lubienė Tel. (8 46) 39 85 00, el. paštas: jurate.lf@gmail.com
Filosofijos, religijos ir etnokultūros tyrimai prof. (hp) dr. Dalia Marija Stančienė Tel. (8 46) 39 85 00, el. paštas: dalia.stanciene@ku.lt
Literatūros ir meno tyrimai doc. dr. Žavinta Sidabraitė Tel. (8 46) 39 88 06, el. paštas: sidabra@takas.lt

Tikslas – vykdyti  jūrų pramonės tvarios plėtros tyrimus: apimant jūrų transporto  priemonių bei uosto konstrukcijų ir įrenginių saugią eksploataciją, mažinant jų taršą aplinkai, sprendžiant jų energetinio efektyvumo klausimus, kuriant naujas laivų ir uosto konstrukcijas iš šiuolaikinių konstrukcinių ir kompozicinių medžiagų atsparių išorinei aplinkai.

Paprogramės Kontaktinis asmuo Kontaktai
Laivybos ir uosto saugumo bei logistikos optimizavimo tyrimai habil. dr. Vytautas Paulauskas Tel. (8 46) 39 86 80, el. paštas: lk.jtf@ku.lt
Jūrų transporto energetinio efektyvumo didinimo bei aplinkos taršos mažinimo  inovatyvių technologijų tyrimai habil. dr. Sergejus Lebedevas Tel. (8 46) 39 87 48, el. paštas: sergejus.lebedevas@ku.lt
Atsparių aplinkos poveikiui jūrinių konstrukcijų medžiagų ir konstrukcijų tyrimai doc. dr. Audronė Žukauskaitė,
prof. dr. Jolanta Janutėnienė
dr. Darius Narmontas
Tel. (8 46) 39 86 80, el. paštas: audrone.zukauskaite@ku.lt
Tel. (8 46) 39 86 93,  el. paštas: jolanta.januteniene@ku.lt
Tel. (8 46) 39 86 95, el. paštas: sk.jtf@ku.lt
Energetiškai efektyvių įrenginių, jų sistemų kūrimas, tobulinimas ir tyrimai prof. dr. Eleonora Guseinovienė Tel. (8 46) 39 88 06, el. paštas: eleonora.guseinoviene@ku.lt
Matematinis  ir fizinis laivo eigumo ir hidroaeromechanikos modeliavimas dr. Vasilij Djačkov Tel. (8 46) 39 89 02, el. paštas: vasilij.djackov@ku.lt

Tikslas – naujomis mokslo žiniomis prisidėti prie žmonių gerovės kėlimo sąlygų gerinimo pakrančių zonose, sprendžiant gamtinių, socialinių ir ekonominių interesų suderinamumo problemas.

Paprogramės Kontaktinis asmuo Kontaktai
Kranto zonos integruotas valdymas ir erdvinis jūros planavimas darniam pajūrio vystymui bei jūrinės ekonomikos plėtrai
Aplinkos valdymo tyrimai prof. dr. O. Anne Tel. (8 46) 39 88 15, el. paštas: olga.anne@ku.lt
Pietryčių Baltija vėlyvojo ledynmečio ir holoceno metu prof. dr. A. Bitinas Tel. (8 46) 39 88 53, el. paštas: gmk.gmmf@ku.lt

Tikslas – prognozuoti jūros ir pakrantės gamtinių išteklių ir ekosistemų paslaugų raidą  globalios kaitos sąlygose, remiantis jūros ir pakrantės aplinkos abiotinių ir biotinių komponentų sąveikos mechanizmų analize.

Paprogramės Kontaktinis asmuo Kontaktai
Pajūrio klimato, Kuršių marių ir Baltijos jūros priekrantės hidrologinių procesų jūros aplinkos ilgalaikiai ir trumpalaikiai pokyčiai doc. dr. Loreta Kelpšaitė Tel. (8 46) 39 88 54, el. paštas: loreta.kelpsaite@jmtc.ku.lt
Biogeocheminių ir eutrofikacijos procesų tyrimai bei ekologinės būklės vertinimas tranzitinėse vandens ekosistemose dr. Mindaugas Žilius Tel. (8 46) 39 88 58, el. paštas: mindaugas.zilius@jmtc.ku.lt
Vandens ekosistemų mitybos tinklų struktūra ir dinamika doc. dr. Jūratė Lesutienė Tel. (8 46) 39 88 49, el. paštas: jurate.lesutiene@jmtc.ku.lt
Vandens biologinių invazijų tyrimai doc. dr. Anastasija Zaiko Tel. (8 46) 39 88 34, el. paštas: nastasija.zaiko@jmtc.ku.lt
Hidroekosistemų buveinių būklės ekologinė reikšmės vertinimas doc. dr. Martynas Bučas Tel. (8 46) 39 88 43, el. paštas: martynas.bucas@jmtc.ku.lt
Jūros priekrantės ir vidinių vandenų biologinių išteklių tyrimai tvariai žuvininkystei ir akvakultūrai dr. Nerijus Nika Tel. (8 46) 398 858, el. paštas: nerijus.nika@jmtc.ku.lt
Pajūrio aplinkos poveikis žmogaus sveikatai ir gerovei: rekreacijos ir turizmo aspektai prof. habil. dr. R. Povilanskas Tel. (8 615) 7177, el. paštas: ramunas.povilanskas@gmail.com

Tikslas – kurti ir plėtoti inovatyvius tarpdalykinius jūrinių tyrimų metodus, apimančius visą jūrinių tyrimų gyvavimo ciklą, nuo ekologinių sistemų stebėsenos ir duomenų gavimo, duomenų kaupimo ir valdymo, pirminio apdorojimo iki gautų rezultatų interpretavimo, duomenų  tirybos ir vizualizavimo, kompiuterinio modeliavimo bei taikymo jūrų ir kranto zonos procesams prognozuoti ir valdyti. 

Paprogramės Kontaktinis asmuo Kontaktai
 Jūros aplinkos fizinių procesų funkcinių pokyčių stebėjimo ir registravimo išmaniųjų sistemų kūrimas prof. dr. Vitalijus Denisovas Tel. (8 46) 39 88 21, el. paštas: vitalij.denisov@ku.lt
Erdvinės statistikos, geografinių informacinių sistemų ir vaizdų analizės metodų kūrimas ir taikymas jūros landšaftotyroje doc. dr. Lijana Stabingienė Tel. (8 46) 39 88 50, el. paštas: lijana.stabingiene@gmail.com
Baltijos jūros priekrantės, Kuršių marių ir Nemuno baseino geofizinių ir ekologinių procesų matematinis modeliavimas antropogeninės veiklos ir klimato kaitos kontekste doc. dr. Petras Zemlys Tel. (8 687) 40491, el. paštas: petras.zemlys@ku.lt
Jūra – krantas sąveikos zonos dinamikos procesų matematinis modeliavimas dr. Laura Paulionienė Tel. (8 46) 39 88 41, el. paštas: saltyte.laura@gmail.com
Baltijos jūros ir jos hidrologinio baseino užterštumo dinamikos bei valymo technologijų matematinis kompiuterinis modeliavimas dr. Natalija Juščenko Tel. (8 46) 39 88 28, el. paštas: natalija.juscenko@ku.lt
Jūros ekosistemų aplinkosauginių sprendimo priėmimo sistemų ir metodų kūrimas doc. dr. Dalia Baziukė Tel. (8 46) 39 88 29, el. paštas: dalia.baziuke@ku.lt
Nuotoliniai tyrimų metodai ir jų taikymas jūros aplinkotyroje dr. Diana Vaičiutė Tel. (8 46) 39 88 49, el. paštas: diana.vaiciute@jmtc.ku.lt

Tikslas – kuriant realaus laiko intelektinio autonominio transporto ir transportavimo procesus atvaizduojančius prototipus, inovatyvius stebėsenos, duomenų valdymo ir modeliavimo metodus, įvertinant žmogiškąjį faktorių, siekti didinti jūrinio transporto sistemų efektyvumą, patikimumą, krovinių ir keleivių saugumą.

 

Paprogramės Kontaktinis asmuo Kontaktai
Išmanaus jūrinio transporto technologijų ir prototipų kūrimas prof. habil. dr. Marijonas Bogdevičius Tel. (8 52) 74 47 82, el. paštas: marijonas.bogdevicius@vgtu.lt
Intelektinio transporto sistemų komunikavimo ir saugumo tyrimai prof. dr. Arūnas Andziulis Tel. (8 46) 39 86 78, el. paštas: arunas.iik.ku@gmail.com
Išmaniosios mechaninių sistemų techninės būklės vertinimo technologijos prof. dr. Pranas Mažeika Tel. (8 46) 39 89 54, el. paštas: pranasmazeika@centras.lt
Autonominių energiją tausojančių transporto sistemų kūrimas doc. dr. Audrius Senulis Tel.  (8 46) 39 86 80, el. paštas: audrius.senulis@ku.lt
Žmoniškieji faktoriai ir inovatyvios technologinės sistemos bei išmanių bioinžinerinių priemonių kūrimas, užtikrinant jūrinių sistemų/struktūrų stabilumą ir saugumą prof. habil. dr. Giedrius Varoneckas Tel. (8 698) 44564, el. paštas: giedvar@ktl.mii.lt

Tikslas – vykdyti technologijų  poveikio  jūrinei aplinkai tyrimus apimant aplinkos taršos iš laivų tyrimus, alternatyvaus jūrinio kuro gamybos technologinių principų kūrimą, balastinių vandenų poveikį jūrinei aplinkai bei jų  valymo technologijas.

Paprogramės Kontaktinis asmuo Kontaktai
Alternatyvaus jūrinio kuro gamybos technologinių principų kūrimas doc. dr. Audronė Žukauskaitė Tel. (8 46) 39 86 80, el. paštas: audrone.zukauskaite@ku.lt
Aplinkos taršos iš laivų ir jos poveikių aplinkai tyrimai, monitoringas, efektyvių prevencijos priemonių ir mažinimo technologijų rengimas prof. habil. dr. Vytautas Smailys Tel. (8 46) 39 87 39, el. paštas: vytautas.smailys@ku.lt
Balastinių vandenų poveikio jūrinei aplinkai tyrimas, jų  valymo technologijos prof. habil. dr. Sergej Olenin Tel. (8 46) 39 88 47, el. paštas: sergej.olenin@jmtc.ku.lt