LT   |   EN      Mano KU   |   
Paslaugos verslui ir visuomenei

PASLAUGOS VERSLUI IR VISUOMENEI

Bendradarbiaudami su verslo ir pramonės įmonėmis, mokslininkai aktyviai plėtoja mokslo tiriamuosios eksperimentinės plėtros projektus bei inovacijas, vykdo užsakomuosius tyrimus bei kitą veiklą, skirtą mokslo pasiekimų komercinimui.

Paslaugos Rezultatai
poveikio aplinkai vertinimas; vertinimo ataskaita;
taršos pasiskirstymo, poveikio aplinkai vertinimas; vertinimo ataskaita;
laivų energetinis ir aplinkosauginis auditas; audito ataskaita, rekomendacijos;
klimato kaitos įtakos tyrimai ir modeliavimas; ataskaita, parengti modeliai;
biodegalų panaudojimo efektyvumo ir aplinkosauginio efekto vertinimas; ataskaita, rekomendacijos;
urbanizuotų teritorijų analizė, rekomendacijos;
ichtiologiniai tyrimai; tyrimo ataskaita;
ekosistemų bioįvairovės tyrimai, rūšių įvertinimas; tyrimų ataskaita, įvertinimas;
įmonių aplinkosauginių sistemų veiksmingumo ir efektyvumo tyrimai; tyrimų ataskaita, rekomendacijos;
dugno giluminės struktūros ištyrimas  ir palaidotų objektų inventorizacija: seismo akustiniai jūros dugno tyrimai identifikuojant po nuosėdomis palaidotus objektus bei nustatant giluminę dugno struktūrą iki 20-30 m po vandens telkinio dugno paviršiumi; paviršinių nuogulų storių tyrimai, geologinės sandaros dėsningumai, priešprojektiniai inžinerinių projektų darbai; informacija apie dugno struktūrą, geologinę sandarą, ten esančius objektus;
Paslaugos Rezultatai
inžinerinių sistemų, analitinių duomenų bazių, programinių sistemų, autonominių mobiliųjų sistemų ir jų nuotolinio valdymo kūrimas; pasirinktos sistemos, jų nuotolinio valdymo nustatymai);
debesų kompiuterijos sprendimų taikymas duomenų bazių sistemų ir WEB aplikacijų kūrime, dideliems duomenų srautams valdyti; duomenų bazės, jų sistemos, duomenų srautų optimalus valdymas;
įmonės gamybinių procesų vizualizavimas ir optimizavimas; gamybinių procesų schemos ir jų optimizavimas;
GIS technologijų taikymas; žemėlapiai, atvaizduojantys erdvinių duomenų savybes;
įterptinių sistemų kūrimas, prototipavimas ir taikymas; įterptinės sistemos, jų konstruktai ir pritaikymo galimybės;
lazerinių sistemų ir juos apjungiančių modulių kūrimas; lazerinės sistemos ir jų moduliai;
išmaniųjų WEB ir kompiuterinių aplikacijų kūrimas ir taikymas transporto ir logistikos srityje; išmaniųjų WEB ir kompiuterinių aplikacijų diegimas transporto valdyme ir logistikoje;
sudėtingų techninių ir programinių sistemų, naudojančių RFID ir NFC identifikavimo įrangą, projektavimas, programavimas, gamyba ir diegimas; naujų programinių sistemų įdiegimas;
inovacinių sprendimų parinkimas ir taikymas daiktų interneto integravimui į kasdienius visuomenės procesus; daiktų interneto ir kt. inovaciniai sprendimai procesų valdyme;
Paslaugos Rezultatai
povandeniniai archeologiniai tyrimai jūros ir vidaus vandenyse tyrimų išvados, pažymos ir ataskaitos;
antropologinės ir zooarcheologinės medžiagos makroskopiniai ir mikroskopiniai tyrimai tyrimų ataskaitos;
iškastinės archeologinės medžiagos tikrumo (falsifikacijos) įvertinimas išvados ir pažymos;
archeologinės medžiagos vizualizacijos NT baigtiniame variante: medžiagos pateikimas interjero, eksterjero elementų kūrimui; archeologinės medžiagos vizualizavimo projektai;
taikomieji archeologiniai lauko tyrimai; tyrimų išvados, pažymos ir ataskaitos;
Paslaugos Rezultatai
Jūrų transportas
nestandartinių, negabaritinių ir sunkiasvorių krovinių saugaus ir ekonomiško transportavimo vidaus vandens keliais metodikos sudarymas; metodika nestandartinių, negabaritinių ir sunkiasvorių krovinių saugiam ir ekonomiškam transportavimui;
laivų  saugios ir efektyvios  eksploatacijos suderinamumas; saugios ir efektyvios  eksploatacijos, suderinamumo rekomendacijos;
informacinių – techninių sistemų imitacinis modeliavimas, projektavimas bei kūrimas; imitacinių modelių sukūrimas;
transporto priemonėse naudojamų degalų kokybės tyrimai, siekiant pagerinti dyzelinių variklių eksploatacines charakteristikas; rekomendacijos eksploatacinių charakteristikų gerinimui;
laivo jūrinių savybių ir hidroaeromechanikos problemų tyrimai; ataskaita apie laivo jūrines savybes ir hidroaeromechanikos problemas;
uostų plėtros, logistikos bei laivybos saugumo tyrimai; rekomendacijos uostų plėtrai;
antros kartos jūrinio kuro gamybos ir komponavimo tyrimai; antros kartos jūrinio kuro panaudojimo galimybių studija;
dumblių (kaip alternatyvaus kuro) konversijos produktų tyrimai; agrokalkių atliekų panaudojimas dumblių tankinimui; dumblų konversijos vertinimas, agrokalkių panaudojimo galimybių ataskaita;
Energetika
energetiškai efektyvių sistemų studijos ir prototipai, energetiškai efektyvių energijos keitiklių ir jų valdymo sistemų tyrimai; energetiškai efektyvios sistemos, energetiškai efektyvūs energijos keitikliai;
mažaenergių pastatų koncepcijų kūrimas,  statinių techninių išteklių tyrimai ir vertinimas darniai uosto technologijų plėtrai; mažaenergio pastato koncepcija,   techninių išteklių įvertinimas;
Konstrukcijos, medžiagos
naftos ir jos produktų bei kitų cheminių medžiagų transportavimo, saugojimo ir gabenimo per Klaipėdos jūrų uostą aplinkosauginiai ir cheminiai aspektai; rekomendacijos naftos ir kt. cheminių medžiagų transportavimui, saugojimui ir gabenimui;
technologinių įrenginių dinamikos bei konstrukcijų patikimumo tyrimai, konkstrukcinių medžiagų parinkimas ir tyrimai; technologinių įrenginių bei  konstrukcijų  patikimumo įvertinimas;
kuro ir cheminių medžiagų įtakos transportavimo įrenginių ir konstrukcijų ilgaamžiškumui ir patikimumui tyrimai; transportavimo įrenginių ilgaamžiškumo ir patikimumo vertinimas;
atsparumo korozijai vertinimas, konstrukcinio plieno termocheminio ir terminio apdorojimo tyrimai; konstrukcinio plieno  atsparumo korozijai, termocheminio ir terminio apdorojimo įvertinimas;
esamo statinio konstrukcijų vertinimas, pažaidų analizė, rekomendacijos, atnaujinimo modernizavimo projekto sukūrimas; rekomendacijos dėl  esamų statinių atnaujinimo – modernizavimo;
organinių atliekų tvarkymo technologijų tyrimai; organinių atliekų tvarkymo technologijų įvertinimas, rekomendacijos dėl kvapo sumažinimo;
Paslaugos Rezultatai
išorinės aplinkos veiksnių, tokių kaip oro taršos, klimato kaitos poveikio žmogaus sveikatai tyrimai ir vertinimas; išorinės aplinkos veiksnių įtakos žmogaus sveikatai vertinimo ataskaita, paruoštos rekomendacijos;
darbuotojo sveikatos būklės darbo metu modeliavimas vertinant hemodinaminę būklę; darbo sąlygų analizė ir ataskaitos, rekomendacijų paruošimas, Įgytos ir patobulintos darbuotojų darbo sąlygos;
žmogaus biosignalų išgavimo, analizavimo ir saugojimo informacinių ir mobilių įterptinių sistemų kūrimas; informacinės ir mobilios sistemos žmogaus biosignalams išgauti;
biomedicininių procesų modeliavimas, susijęs su paciento sveikatos informacijos elektronizavimu ir skaitmenizavimu; sukurti elektronizuoti ir skaitmenizuoti biomedicininių procesų modeliai, jų diegimas sveikatos priežiūros įstaigose;
taikomųjų WEB ir mobiliųjų aplikacijų kūrimas asmens sveikatos (aktyvumo) stebėsenai ar informacijos registravimui statistiniais/taikomaisiais tikslais; sukurtos taikomosios WEB ir mobiliosios aplikacijos asmens sveikatos (aktyvumo) stebėsenai, pritaikymas, rezultatų analizė bei diegimas;
geoterminio vandens poveikio žmogaus atstatomajai veiklai vertinimas; vertinimo ataskaitos ir geoterminio vandens panaudojimo sveikatinimo tikslais rekomendacijos;
sveikatos priežiūros paslaugų kokybės analizė bei vertinimas; kokybės vertinimo ataskaita, parengti modeliai bei metodikos
sveikatos bei medicininio turizmo perspektyvų analizė bei taikomieji tyrimai; parengta analizės ataskaita, projektai, rekomendacijos;
reabilitacijos nei slaugos metodų poreikio bei poveikio vertinimas; ataskaita apie reabilitacijos bei slaugos metodų poreikį bei poveikį, naujų rekomendacijų kūrimas bei diegimas;
Paslaugos Rezultatas
verslo strateginio plano rengimas; įmonės strateginis planas;
valdymo proceso optimizavimas, pažangių planavimo sistemų prototipo diegimas; pažangios planavimo ir valdymo sistemos (pvz. LEAN ) diegimas, optimizuojant verslą;
jūrinių ir sausumos logistikos tinklų optimizavimas; optimizuoti logistikos tinklai;
vartotojų poreikių tyrimai; vartotojų poreikių tyrimų ataskaita;
organizacijos pokyčių modeliavimas, pokyčių diegimas organizacijoje;
organizacijos strateginės komunikacijos ir  viešųjų ryšių auditas; organizacijos  strateginės komunikacijos ir viešųjų ryšių plano koregavimas, sukūrimas;
Paslaugos Rezultatas
personalo konsultavimas lyderystės, komandinio darbo, karjeros projektavimo, sprendimo priėmimo, konfliktų valdymo, streso valdymo, laiko planavimo, efektyvumo ir našumo didinimo gebėjimams ugdyti. Konsultuojant naudojamos koučingo, mentorystės, refleksijos technikos; įgytos ir/arba patobulintos darbuotojų kompetencijos;
kompetencijomis pagrįstų personalo atrankos metodikų rengimas; personalo karjeros, kvalifikacijos tobulinimo planų rengimas, personalo kompetencijų vertinimas ir mokymo(si) poreikių nustatymas; metodikos;
darbuotojų gerovės organizacijose tyrimai; tyrimų pagrindu rengiamos praktinės rekomendacijos; tyrimai ir praktinės rekomendacijos;
psichologinis testavimas, darbuotojų atranka, personalo mokymai (streso valdymas, emocinis intelektas, konfliktų sprendimas, asmenybės branda ir augimas ir kt.); įgytos ir/arba patobulintos darbuotojų kompetencijos;
intelektualinės paslaugos verslo atstovams: dvasinio-psichologinio  klimato gerinimas komandiniame darbe; įgytos ir/arba patobulintos darbuotojų kompetencijos;
konsultavimas dėl tyrimų (kiekybinio ir kokybinio)  atlikimo,  kompiuterinio duomenų apdorojimo, SPSS programos taikymo; įgytos ir/arba patobulintos darbuotojų kompetencijos;
užsienio kalbų (anglų, vokiečių, švedų, ispanų, prancūzų, norvegų, kinų, suomių, danų, latvių, rusų, estų ir kt.) kursai; įgytos ir/arba patobulintos darbuotojų kompetencijos;
lietuvių kalbos kursai kitakalbiams; įgytos ir/arba patobulintos darbuotojų kompetencijos;
kalbos mokėjimo lygio nustatymas, išduodant pažymą; kalbos lygio įvertinimas;
verslo anglų kalbos kursai (pagal konkrečius organizacijos poreikius); įgytos ir/arba patobulintos darbuotojų kompetencijos;
vertimo ir redagavimo paslaugos; redaguoti, parengti užsienio kalba dokumentai, kiti tekstai;
lietuvių kalbos kultūros ir dokumentų rengimo seminarai; įgytos ir/arba patobulintos darbuotojų kompetencijos.
parkų ir miesto viešųjų erdvių projektavimas, baltiškojo, japonų, kinų ir kt. stiliaus  parkų projektavimas; aplinkos tvarkymo projektai;
darnaus pastato projektavimas. „Žaliosios“ architektūros ir urbanistikos bei kitų modernių aplinkos architektūrinių technologijų kūrimas; darnaus pastato, „Žaliosios“ architektūros ir urbanistikos, modernios aplinkos  architektūrinių technologijų projektai;
individualių, visuomeninių ir kitų pastatų aplinkos tvarkymo projektavimas; individualių, visuomeninių ir kitų pastatų aplinkos tvarkymo projektai;
renginių, koncertų organizavimas, scenarijų parengimas, studentų spektakliai. organizuotas visavertis darbuotojų laisvalaikis ir prasmingos šventės.