LT   |   EN      Mano KU   |   
Pasirinkite teksto dydį
Mokslo projektai

TARPTAUTINIAI MOKSLO IR STUDIJŲ PROJEKTAI PRADĖTI / VYKDOMI 2019 METAIS

EU H2020

 • Children Born in War – Past, Present and Future (CHIBOW), (2015-2019). Atsakingas asmuo: V. Vareikis, vygantas.vareikis@gmail.com
 • Baltic consortium on enforcing gender equality in marine research organisations (Baltic Gender), 2016-2019. Atsakingas asmuo: V. Vaitkevičienė, viktorija.vaitkeviciene@apc.ku.lt.

BONUS

 • Daugiapakopis mikroplastiko ir su juo siejamų teršalų tyrimas Baltijos jūroje (MICROPOLL) / Multilevel assessment of microplastics and associated pollutants in the Baltic Sea, 2017-2020. Atsakingas asmuo: G. Schernewski, gerald.schernewski@jmtc.ku.lt.

Interreg Baltic Sea Region

 • Operational plans and procedures for maritime research and rescue in hazadous and noxious substances (HNS) incidents (ChemSAR), 2016-2019. Atsakingas asmuo: S. Suzdalev, sergej.suzdalev@apc.ku.lt.
 • Baltijos jūros regiono, kaip pakrantės žvejybinio turizmo paskirties vietos plėtra, skatinimas ir tvarus valdymas / Development, promotion and sustainable management of the Baltic Sea Region as a coastal fishing tourism destination (RETROUT), 2017-2020. Atsakingas asmuo: N. Nika, nerijus.nika@jmtc.ku.It.
 • Integruotas Baltijos jūros regiono povandeninio kultūros paveldo valdymas / Baltic Sea Region Integrated Maritime Cultural Heritage Management (BalticRIM), 2017-2020. Atsakingas asmuo: N. Blažauskas, fleet@apc.ku.lt.
 • Invazinių rūšių valdymo strategijos sukūrimas Baltijos jūros regione siekiant sumažinti jų patekimo riziką laivybos keliu (COMPLETE), 2017-2020. Atsakingas asmuo: S. Olenin, sergej.olenin@jmtc.ku.lt.

Interreg South Baltic

 • Capacity building for strategic youth policy and transnational cooperation (CaSYPot), 2016-2019. Atsakingas asmuo: L. Kraniauskas, liutauras.kraniauskas@ku.lt
 • Baltic Pass – Turnė jūrinio paveldo keliais (Baltic Pass – Maritime Heritage Tours) (Baltic Pass), 2016-2019. Atsakingas asmuo: N. Blažauskas, fleet@apc.ku.lt.
 • Priekrančių žvejybos turizmas ir plėtros galimybės Pietų Baltijos regione / Coastal Angling Tourism – a development chance for the South Baltic Region (CATCH), 2016-2019. Atsakingas asmuo: A. Kontautas, antanas.kontautas@ku.lt.
 • Pavyzdiniai rajonai dėl farmacinių medžiagų šalinimo Pietų Baltijoje /Model Areas for the Removal of Pharmaceutical Substances in the South Baltic (MORPHEUS), 2017-2019. Atsakingas asmuo: Z. R. Gasiūnaitė, zita@apc.ku.lt.
 • Aktyvių kliūčių naudojimas maistinėms medžiagoms šalinti ir vietos vandens kokybei gerinti Baltijos lagūnose2 / The use of active barriers for the nutrient removal and local water quality improvement in Baltic lagoons2 (LiveLagoons2), 2017-2020. Atsakingas asmuo: A. Razinkovas-Baziukas, arturas.razinkovas-baziukas@ku.lt
 • Facilitating blue growth with open courses by utilizing R&D products and virtual mobility (FOCUS), 2017-2019. Atsakingas asmuo: D. Baziukė, dalia.baziuke@ku.lt.
 • Supporting South Baltic SMEs to enter the international supply chains&sales markets for boats & ships with electric propulsions (ELMAR), 2017-2020. Atsakingas asmuo: E. Guseinovienė, eleonora.guseinoviene@ku.lt
 • Supporting sustainable nature tourism in transboundary coastal areas in the SB Region via establishing a common education scheme for Local Guides), nature-guide-network.eu, 2018-2020. Atsakingas asmuo: Z. R. Gasiūnaitė, zita@apc.ku.lt
 • Pietų Baltijos jaunimo pagrindinių grupių tinklas (South Baltic Youth Core Groups Network) SB YCGN, 2018-2019. Atsakingas asmuo: R. Stašys, rimantas.stasys@ku.lt
 • Pietų Baltijos skėtinis projektas („South Baltic Umbrella Project“) Umbrella, 2018-2020. Atsakingas asmuo: V. Juščius, ek.smf@ku.lt
 • SB BRIDGE – building bridges for green-tech future, 2018-2021. Atsakingas asmuo: V. Juščius, ek.smf@ku.lt
 • Sludge Technological Ecological Ecological Progress-increasing the quality and reuseof sewage sludge, STEP, 2018-2020. Atsakingas asmuo: O. Anne, olga.anne@ku.lt

Interreg V-A Latvia–Lithuania Programme

 • Joint competence center for smart elderly care social services development, Joint smart social services, 2017-2019. Atsakingas asmuo: A. Andziulis, arunas.iik.ku@gmail.com
 • Cross-boundary evaluation and management of lamprey stocks in Lithuania and Latvia, LAMPREY, 2018-2020.

EU Erasmus+

 • Building Bridges: promoting social inclusion and wellbeing for families of children with special needs, 2016-2019. Atsakingas asmuo: I. Baranauskienė, ingrida.baranauskiene@ku.lt.
 • Healthcare English Language Programme (HELP2), 2018-2021. Atsakingas asmuo: A. Skarbalienė
 • AppSam – professional and social support in dementia care, 2018-2021. Atsakingas asmuo: E. Acienė, elvyra.aciene@gmail.com

EU Education

 • International tourism events management Erasmus mundus joint Master degree, 2016-2019. Atsakingas asmuo: A. Armaitienė, ausrine.armaitiene@gmail.com

Nordplus

 • Žingnis link Švedijos / Ett steg mot Sverige1, 2016-2019. Atsakingas asmuo: L. Košeleva
 • Suaugusiųjų švietėjų kompetencijų tobulinimas imigrantų ir pabėgėlių skaitmeninio verslumo ugdymo(-si) srityje, 2018-2020. Atsakingas asmuo: J. Melnikova, julija.melnikova@ku.lt.

Europos socialinio fondo agentūra

 • Lietuvos aukštųjų mokyklų studentų socialinio verslumo ir kūrybiškumo ugdymas gerinant jų kompetencijų atitiktį darbo rinkos ir visuomenės poreikiams, 2017-2019. Atsakingas asmuo: R. Mickevičienė, rima.mickeviciene@ku.lt.

Europos kosmoso agentūra

 • Kosminių mokslinių misijų duomenimis grįsto Lietuvos paviršinių vandenų aplinkos kokybės vertinimo bei stebėsenos sistemos vystymas / Towards development of Earth Observation based water quality assessment and monitoring system of Lithuanian surface waters“ TODAY, 2018-2020. Atsakingas asmuo: D. Vaičiūtė, diana.vaiciute@jmtc.ku.lt

Kiti tarptautiniai projektai

 • SGD varomų laivų tyrimai ir kaskadinis SGD šalčio panaudojimas (The study of LNG powered ship and the cascade use of cold energy of LNG), 2017-2020. Atsakingas asmuo: R. Mickevičienė, rima.mickeviciene@ku.lt.

PROJEKTAI VYKDOMI / PRADĖTI 2019 METAIS PAGAL NACIONALINES IR ES FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMAS

LMT, Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą

 • Rūšies mikroevoliucija ir integracija į vietines ekosistemas skirtingose invazijos stadijose (INRUMIN), 2017-2019. Atsakingas asmuo: S. Olenin, sergej.olenin@jmtc.ku.lt.
 • Ateities ekosisteminės paslaugos Lietuvos kranto zonoje globalios kaitos kontekste (EcoServe), 2017-2021. Atsakingas asmuo: H. G. Umgiesser, georg.umgiesser@apc.ku.lt
 • Specialistų rengimo teikti visavertę pagalbą asmenims su negalia sveikatos priežiūros sistemoje tyrimas keliant tyrėjų kompetencijas, 2018-2021. Atsakingas asmuo: J. Green.
 • Mezolito-neolito žmonės ir Baltijos jūra: reliktiniai krantai ir gyvenvietės po vandeniu ir krante (ReCoasts&People), 2017-2021. Atsakingas asmuo: V. Žulkus, vladas.zulkus@ku.lt
 • Asociacijų tarp dugno bestuburių ir bakterijų įtaka azoto virsmams estuarinėse ekosistemose, 2017-2020. Atsakingas asmuo: M. Žilius, mindaugas.zilius@jmtc.ku.lt

LMT, Tiksliniai moksliniai tyrimai sumanios specializacijos srityje

 • Ateities autonominis žaliasis uostas (Uosto krovos procesų optimizavimas taikant sinchronizavimo technologijas), 2017-2021. A. Andziulis, arunas.iik.ku@gmail.com.

LMT, Valstybinė lituanistinių tyrimų ir sklaidos 2016-2024 metų programa

 • Lietuvos archeologija V-VI tomas (ARCHIST), 2018-2020. Atsakingas asmuo: G. Zabiela, gzabiela@gmail.com

LMT2018-2021 m. finansuojamų Lietuvos-Lenkijos kvietimo „Daina“ mokslo projektų sąrašas

 • Arkties bentoso ekosistemų kaita: ledyno tirpsmo ir borealinių rūšių pernašos makroplastiku poveikis, 2018-2021. Atsakingas asmuo: S. Olenin, sergej.olenin@jmtc.ku.lt

LMT, Mokslininkų grupių projektas

 • „Išgyventoji istorija“ Lietuvoje tarpukariu: tarp pasakojimų apie patirtis ir
  atminties politikos, 2019-2022. Atsakingas asmuo: V. Safronovas, safronovas@gmail.com

CPVA, Kompetencijos centrų ir inovacijų ir technologijų perdavimo centrų veiklos skatinimas

 • MTEP rezultatų komercinimo potencialo didinimas jūriniame slėnyje (KORPIS), 2018-2021. Atsakingas asmuo: V. Vaitkevičienė, viktorija.vaitkeviciene@apc.ku.lt.

Lietuvos kultūros taryba

 • XIX a. silkių rūšiavimo sistemos fragmentų konservavimas (I etapas), 2018-2019. Atsakingas asmuo: R. Nabažaitė, r.nabazaite@gmail.com
 • Žanro virsmas: Žemaitijos užgavėnių dainos, 2018-2019. Atsakingas asmuo: L. Petrošienė, laurinitta@gmail.com

Žemės ūkio ministerija

 • Aplinką tausojančių augalų apsaugos priemonių panaudojimas, siekiant gerinti produkcijos kokybę daržininkystės ūkiuose, 2018-2019. Atsakingas asmuo: A. Klimienė, asta.klimiene@ku.lt.

Švietimo mainų paramos fondas

 • Lietuvių kalbos ir kultūros vasaros akademija, 2017-2019. Atsakingas asmuo: J. Derukaitė, polyglosia@gmail.com

2014-2020 Europos Sąjungos fondų investicijos Lietuvoje

 • Geofizinių tyrimų optimizavimas kuriant inovatyvias robotines technologijas ir automatizuotas valdymo sistemas (Georobot), 2018-2020. Atsakingas asmuo: N. Blažauskas, nerijus.blazauskas@balticvalley.lt

DALYVAVIMAS COST PROJEKTUOSE

 
Projekto pavadinimas Trukmė Atsakingas asmuo
European network for research evaluation in the social sciences and the humanities (ENRESSH) 2016-2020 A. Gedutis, L. Kraniauskas
Advancing marine conservation in the European and contiguous seas 2015-2020 D. Daunys, M. Bučas
Developing new genetic tools for bioassessment of aquatic ecosystems in Europe 2016-2020 A. Samuilovienė, M. Kataržytė
Advancing effective institutional models towards cohesive teaching, learning, research and writing development 2016-2020 J. Melnikova, I. Baranauskienė
Harmonization of UAS techniques for agricultural and natural ecosystems monitoring 2017-2021 D. Vaičiūtė, M. Bučas
Drylands facing change: interdisciplinary research on climate change, food insecurity, political instability 2017-2021 I. Dailidienė, T. Dabulevičienė
A pan-European Network for Marine Renewable Energy with a focus on Wave Energy 2018-2022 L. Kelpšaitė-Rimkienė, I. Borisenko
European Network for Algal-bioproducts 2014-2019 R. Pilkaitytė, Z. R. Gasiūnaitė