Mokslinė veikla » Mokslo projektai

MOKSLO IR STUDIJŲ PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMO TVARKA

Mokslo ir studijų projektai Klaipėdos universitete rengiami bei įgyvendinami remiantis 2013 metų vasario 26 d. Klaipėdos universiteto Rektoriaus įsakymu Nr. 1-070 „Dėl mokslo ir studijų projektų rengimo, įgyvendinimo ir stebėsenos tvarkos aprašo tvirtinimo“. Dokumentai susiję su projektų registravimu, įgyvendinimu bei vertinimu pateikti žemiau:

TARPTAUTINIAI MOKSLO IR STUDIJŲ PROJEKTAI 2016 M.

Projekto pavadinimas Trukmė Atsakingas asmuo
Development of innovative tools for understanding marine biodiversity and assesseing good environmental status (DEVOTES) 2012-2016 S. Olenin
Improved monitoring and forecasting of ecological status of European inland waters by combining future earth observation data and models (INFORM) 2014-2017 A. Razinkovas-Baziukas
Projekto pavadinimas Trukmė Atsakingas asmuo
Children Born in War – Past, Present and Future (CHIBOW) 2015-2019 V. Vareikis
Improving future ecosystem benefits through earth observations (Ecopotential) 2015-2018 A. Razinkovas-Baziukas
Baltic consortium on enforcing gender equality in marine research organisations (Baltic Gender) 2016-2019 V. Vaitkevičienė
Earth observation-based services for monitoring and reporting of ecological status (EOMORES) 2016-2018 D. Vaičiūtė
Projekto pavadinimas Trukmė Atsakingas asmuo
Biodiversity changes – causes, consequences and management implications (BIO-C3) 2014-2017 A. Zaiko
A System Approach framework for coastal research and management in the Baltic (BaltCoast) 2015-2018 G. Umgiesser
Nutrient cocktail in coastal zones of Baltic sea (COCOA) 2014-2017 A. Razinkovas-Baziukas
Zero Emissions of oily water in the Baltic Sea (ZEB) 2014-2016 V. Smailys
Projekto pavadinimas Trukmė Atsakingas asmuo
Operational plans and procedures for maritime research and rescue in hazadous and noxious substances (HNS) incidents (ChemSAR)
2016-2019
S. Suzdalev
Projekto pavadinimas Trukmė Atsakingas asmuo
Preventable hospitalization in the Baltic sea region: organizational and technical innovation in primary healthcare for more cost-effective health systems performance
2015-2016
A. Jurgutis
Projekto pavadinimas Trukmė Atsakingas asmuo
Coastal Angling Tourism – a development chance for the South Baltic Sea Region (CATCH)
2015-2016
A. Kontautas
Capacity building for strategic youth policy and transnational cooperation (CaSYPot)
2016-2019
L. Kraniauskas
Baltic Pass – Turnė jūrinio paveldo keliais (Baltic Pass – Maritime Heritage Tours) (Baltic Pass)
2016-2019
N. Blažauskas
Projekto pavadinimas Trukmė Atsakingas asmuo
Baltic sea integrated unmannes aerial vehicle multifunctional monitoring system for resurveying of shipping routes (SEAGLE)
2016-2017
V. Djačkov
The use of active barriers for the nutrient removal and local water improvement in Baltic lagoons LiveLagoons
2016
A. Razinkovas-Baziukas
Training new competencies in LNG for Cross-Border Growth (TRAIN LNG)
2016
D. Baziukė
STEP – Sludge Technological Ecological Progress-Increasing the Quality of the Sewage Sludge 2016 O. Anne
Baltgas – Baltic Biogas 2016 O. Anne
RBR – Reviving Baltic Resilience 2016 O. Anne
Innovation capacity building through Maritime clustering initiatives (ClusterMare)
2016 V. Juščius
Projekto pavadinimas Trukmė Atsakingas asmuo
Creating a scientific and technological platform shared by the leading universities of Lithuania and Belarus in order to conduct joint research in the priority segments of alternative transport
2015-2016
S. Lebedevas
Projekto pavadinimas Trukmė Atsakingas asmuo
Innovative European studies on renewable energy systems (IESRES)
2015-2018
E. Guseinovienė
INFINITUS – knowlegde sharing in dyslexia teaching
2014-2016
R. Gedutienė
Building Bridges: promoting social inclusion and wellbeing for families of children with special needs
2016-2019
I. Baranauskienė
Improving the initial education of adult immigrants
2016-2018
L. Rupšienė
Towards a recognition of non discrimination principle at school
2016-2017
L. Rupšienė
Projekto pavadinimas Trukmė Atsakingas asmuo
EMODnet Baltic Sea Checkpoint
2015-2018
S. Olenin
Projekto pavadinimas Trukmė Atsakingas asmuo
Stress on Ships (S.O.S)
2014-2016
G. Varoneckas
Projekto pavadinimas Trukmė Atsakingas asmuo
International tourism events management Erasmus mundus joint Master degree 2016-2019 A. Armaitienė
Projekto pavadinimas Trukmė Atsakingas asmuo
Promotion of intersectoral collaboration and lifelong learning in Nordic and Baltic countries by developing an innovative mentoring training model
2014-2016
D. Martišauskienė
Ett steg mot Sverige1
2016-2019
L. Košeleva
Projekto pavadinimas Trukmė Atsakingas asmuo
Business Network for Blue and Safe Innovation
2014-2017
V. Djačkov
Projekto pavadinimas Trukmė Atsakingas asmuo
Creating a scientific and technological platform shared by the leading universities of Lithuania and Belarus in order to conduct joint research in the priority segments of alternative transport 2015-2016 S. Lebedevas
Projekto pavadinimas Trukmė Atsakingas asmuo
Validation and application of the patient enablement instrument (PEI) 2016 A. Rauckienė-Michaelsson
Projekto pavadinimas Trukmė Atsakingas asmuo
Sveikatos netolygumų nustatymo ir mažinimo gebėjimų stiprinimo modelio sukūrimas 2014-2016 A. Jurgutis
Improving the accessibility and quality of youth health care services in municipalities by implementing the model for provision of youth-friendly care services 2015-2016 A. Jurgutis

LIETUVOS PROJEKTAI, PROGRAMOS 2016 m.

Projekto pavadinimas Trukmė Atsakingas asmuo
Žvejybos dugniniais tralais intensyvumas ir poveikis Lietuvos Baltijos jūros dugno ekosistemai (TRIPOLIS) 2014-2016 D. Daunys
Maurabragūnų pasiskirstymas Kuršių mariose ir aplinkos veiksnių poveikio analizė (MAURAKUMA) 2014-2016 M. Bučas
Kultūrinių idėjų transferas nacionalinio atgimimo kontekste: Prūsijos Lietuvos ir Lietuvos dialogas (KITAK) 2014-2016 R. Bončkutė
Kuršių nerijos kuršininkų kalbos ir etninės kultūros archyvas: šaltinių skaitmeninimas 2014-2016 D. Kiseliūnaitė
Erdvinė nusikalstamumo dinamikos analizė Klaipėdos mieste (1990-2010) 2016-2016 L. Kraniauskas
Pirmojo pasaulinio karo atminimas: Lietuvos ir Rytprūsių lyginamoji analizė (iki 1939 metų) 2015-2018 V. Safronovas
Cianotoksiniai Kuršių marių mitybos tinkle ir jų sklaida priekrantės vandenyse (MIMIT) 2014-2016 J. Lesutienė
Projekto pavadinimas Trukmė Atsakingas asmuo
Laivų balastinių vandenų valdymo sistemos plėtra siekiant sumažinti biologines invazijas (BALMAN) 2015-2017 S. Olenin
Projekto pavadinimas Trukmė Atsakingas asmuo
Rūšinės ir funkcinės įvairovės reikšmė vandens ekosistemų paslaugoms didėjant eutrofikacijai ir cheminei taršai (RETRO) 2015-2018 J. Lesutienė
Projekto pavadinimas Trukmė Atsakingas asmuo
Klaipėdos kraštas 1945–1960 m.: naujos visuomenės kūrimasis ir jo atspindžiai šeimų istorijose 2016-2018 S. Kraniauskienė
Netiesioginių veiksmų strategija: tarpukario Lietuvos atvejis 2016-2018 V. Jokubauskas
Užpelkių kapinynas Lietuvos pajūrio ir Baltijos jūros regiono kultūriniuose kontekstuose 2016-2018 A. Bliujienė
Humanitarinių mokslų reikšmė: globalūs argumentai ir lituanistinė specifika (jungtinis projektas vykdomas kartu su Vilniaus universiteto Filosofijos fakultetu) 2016-2018 K. Kirtiklis (VU).
KU atstovauja A. Gedutis
Projekto pavadinimas Trukmė Atsakingas asmuo
Kupiškėnų, panevėžiškių ir uteniškių paribio šnektos XXI a.: kalbų kontaktų aspketas 2015-2017 A. Balčiūnienė
Rašybos ir skyrybos tyrimas ir leidinio „Lietuvių kalbos rašyba ir skyryba“ rengimas 2016-2017 A. Drukteinis
Projekto pavadinimas Trukmė Atsakingas asmuo
Išlikimo daugiakultūrinėje erdvėje pamokos: nuo Klaipėdos iki Kaliningrado 2016 Ž. Sidabraitė
Daugiakultūrinio ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo metodų modernizavimas 2016 I. Klanienė
Sveikatą stiprinantys universitetai studentų sveikatai ir gerovei 2016 A. Rauckienė-Michaelsson
Lietuvos universitetų studentų alkoholio ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo situacijos vertinimas 2016 L. Rupšienė
Edukacinių technologijų konstravimas ir valdymas suaugusiųjų švietėjų veikloje 2016 R. M. Andriekienė
Projekto pavadinimas Trukmė Atsakingas asmuo
INTERACTIO 2015-2016 V. Denisov
Sistemos, įgalinančios krovinių kėlimą laiptais, parengimas rinkai (Scando) 2015-2016 R. Globys
Projekto pavadinimas Trukmė Atsakingas asmuo
Plungės išmanusis parkas 2015-2016 R. Žadeikienė
Projekto pavadinimas Trukmė Atsakingas asmuo
Akademinis Baltijos atlikėjų ir kūrėjų tinklas (ART-Maps) 2015-2016 V. Tetenskas
Šalies kultūros centrų darbuotojų ir mėgėjų meno kolektyvų vadovų žinių ir įgūdžių tobulinimas 2016 D. Vaigauskaitė

2014–2020 m. ES FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS PROJEKTAI 2016 m.

Projekto pavadinimas Trukmė Atsakingas asmuo
Nacionalinės mokslo populiarinimo sistemos plėtra ir įgyvendinimas 2016-2018 V. Denisov

DALYVAVIMAS COST PROJEKTUOSE

Projekto pavadinimas Trukmė Atsakingas asmuo
European network for research evaluation in the social sciences and the humanities (ENRESSH) 2016-2020 A. Gedutis

 

ĮGYVENDINTI PROJEKTAI

KU mokslininkai kasmet aktyviai dalyvauja Lietuvos ir tarptautiniuose projektuose. Nacionaliniuose projektuose daugiausia dalyvaujama Lituanistikos plėtros, Mokslininkų grupių programose. Taip pat aktyviai dalyvaujama programose Visuotinės dotacijos programoje.

Lentelė 1.  LMT projektų pasiskirstymas pagal programas

Programos pavadinimas 2012 m. 2013 m. 2014 m. 2015 m.
Visuotinė dotacija 3 3 3 3
Mokslininkų grupių ir technologinės plėtros projektai 1 1 1
Nacionalinė mokslo programa „Agro-, miško ir vandens ekosistemų tvarumas“ 1
Lietuvos-Ukrainos bendrų mokslinių tyrimų projektai 1 1
Lietuvos-Latvijos-Kinijos (Taivano) programos 2015-2017 m 1
Valstybė ir tauta: paveldas ir tapatumas 1 2 2
Nacionalinės lituanistikos plėtros 2009-2015 m. programa 7 6 6 5
Mokslininkų iniciatyva parengti projektai 6 4 9 9
Valstybė ir tauta: paveldas ir tapatumas 3 3 2
Iš viso: 22 20 23 19

KU mokslininkai daugiausia dalyvauja tarptautinėse programose skirtose regiono bendradarbiavimui.

Lentelė 2.  Tarptautinių mokslo projektų pasiskirstymas pagal programas

Programos pavadinimas 2012 m. 2013 m. 2014 m. 2015 m.
H2020 2
BP7 5 5 6 4
Baltic Sea Region 10 8 3
The EUSBSR Seed Money Facility 2 2
South Baltic Cross-Border Cooperation 10 11 3 1
The South Baltic  Programme Seed Money 1
EU Culture Programme 1 1 1 1
EU „Twinning“ grants 1
EU Eco-Innovation 1 1 1
EEE ir Norvegijos finansiniai mechanizmai 1 1 1 2
Latvia-Lithuania Cross Border Cooperation 4 3 3
Lithuania-Poland-Russia Cross Border Cooperation 2 2 2 1
EU LIFE 2 2 2 1
Norden 1
NATO Science for Peace and Security 1 1 1
Bonus 3 3 4
EU, Directorate-General for Environment 1 1
EU, Directorate-General for Maritime Affairs and Fisheries 1
Nordic Council of Ministers 1 1
Nordplus 1 1
Lifelong Learning Programme Leonardo da Vinci 1 1
Swedish Institute Baltic Sea Unit 1 1
Erasmus+ 1 2
Iš viso: 38 38 34 28

KU mokslininkai taip pat aktyviai dalyvauja COST projektuose.

Lentelė 3.   COST projektai

Eil.
Nr.
Projekto pavadinimas Padalinys Atsakingas asmuo
1 Advanced Global Navigation Satellite Systems tropospheric products for monitoring severe weather events and climate (GNSS4SWEC) JTGMF I. Dailidienė, L. Davulienė
2 Evaluation of Ocean Syntheses JTGMF, JTAPC I. Dailidienė, A. Razinkovas
3 European Information System for Alien Species JTGMF, JTAPC S. Olenin, A. Narščius
4 European Network for Algal-bioproducts JTGMF, JTAPC R. Paškauskas, R. Pilkaitytė,
Z. Rasuolė Gasiūnaitė
5 New Communities of Interpretation: Contexts, Strategies and Processes of Religious Transformation in Late Medieval and Early Modern Europe HUMF D. Stančienė, G. Vyšniauskas
6 Strengthening Europeans’ Capabilities by Establishing the European Literacy Network (ELN) HUMF R. Gedutienė, R. Šimulionienė
7 Evolution of REading in the Age of Digitisation (E-READ) SMF D. Janavičienė
8 Next Generation of Young Scientist: towards a contemporary spirit of R&I (Sci-GENERATION) SMF, SvMF L. Kraniauskas, R. Vaičekauskaitė
9 Appearance Matter – Tacling the physical and psychosocial consequences of dissatisfaction with appearance SvMF A. Jurgutis, R. Vaičekauskaitė
10 Cyanobacterial blooms and toxins in water resources: Occurrence, impacts and management JTAPC R. Pilkaitytė, A. Paldavičienė
11 European Network for Research Evaluation in the Social Sciences and the Humanities SMF A. Gedutis, L. Kraniauskas
Informacija atnaujinta: Friday October 27th, 2017