LT   |   EN      Mano KU   |   
Mokslo projektai

TARPTAUTINIAI MOKSLO IR STUDIJŲ PROJEKTAI PRADĖTI / VYKDOMI 2021 METAIS

HORIZON

 • Europos universitetas išmanių pakrančių miestų tvariai plėtrai –mokslas visuomenei/EU Smart urban coastal sustainability – research for society (EU CONEXUS RFS), 2021-03-01 – 2024-02-29. Atsakingas asmuo: R. Viederytė, rasa.viederyte@ku.lt
 • Optimalios vandens ir maistinių medžiagų sulaikymo ir pakartotinio naudojimo strategijos, mažuose žemės ūkio baseinuose skirtinguose Europos dirvožemio ir klimato regionuose/OPtimal strategies to retAIN and re-use water and nutrients in small agricultural catchments across different soil-climatic regions in Europe (OPTAIN), 2020-09-01 – 2025-08-31. Atsakingas asmuo: Natalja Čerkasova, natalija.cerkasova@ku.lt

Interreg Baltic Sea Region

 • Baltijos jūros regiono, kaip pakrantės žvejybinio turizmo paskirties vietos plėtra, skatinimas ir tvarus valdymas / Development, promotion and sustainable management of the Baltic Sea Region as a coastal fishing tourism destination (RETROUT), 2017-2021. Atsakingas asmuo: N. Nika, nerijus.nika@jmtc.ku.It.
 • Integruotas Baltijos jūros regiono povandeninio kultūros paveldo valdymas / Baltic Sea Region Integrated Maritime Cultural Heritage Management (BalticRIM), 2017-2020. Atsakingas asmuo: N. Blažauskas, fleet@apc.ku.lt.
 • Duomenys, informacija ir įrankiai, skirti nustatyti ir stebėti optimalias mėlynosios bioekonomikos vietas Baltijos jūros regione/Data, information and tools to identify and monitor optimal sites for the Blue Bioeconomy in the Baltic Sea Region (BlueBioSites), 2020-10-01 – 2021-09-30. Atsakingas asmuo: Zita Rasuolė Gasiūnaitė, zita@apc.ku.lt

Interreg South Baltic

 • Aquaculture Virtual career development Platform for the South Baltic region (AquaVIP), 2020-01-01 – 2022-12-31. Atsakingas asmuo: N. Nika, nerijus.nika@jmtc.ku.It.
 • Aktyvių kliūčių naudojimas maistinėms medžiagoms šalinti ir vietos vandens kokybei gerinti Baltijos lagūnose2 / The use of active barriers for the nutrient removal and local water quality improvement in Baltic lagoons2 (LiveLagoons2), 2017-2021. Atsakingas asmuo: A. Razinkovas-Baziukas, arturas.razinkovas-baziukas@ku.lt Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis
 • Supporting sustainable nature tourism in transboundary coastal areas in the SB Region via establishing a common education scheme for Local Guides), nature-guide-network.eu, 2018-2021. Atsakingas asmuo: Z. R. Gasiūnaitė, zita@apc.ku.lt. Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis
 • SB BRIDGE – building bridges for green-tech future, 2018-2021. Atsakingas asmuo: V. Juščius, ek.smf@ku.lt. Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis
 • BALTIJOS JŪROS REGIONO  ATSPARUMO ATSTATYMAS, Reviving Baltic Resilience, RBR,  2017-2020 , Atsakingas asmuo: O. Anne, olga.anne@ku.lt. Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis

Interreg V-A Latvia–Lithuania Programme

 • Farmacinės medžiagos nuotekose – kiekiai, poveikiai ir mažinimas/Pharmaceuticals in wastewaters – levels, impacts and reduction (MEDWwater), 2021-02-01 – 2022-12-31. Atsakingas asmuo: Sergej Suzdalev, sergej.suzdalev@ku.lt
 • Plastiko taršos nustatymas, monitoringas ir mažinimas Latvijos-Lietuvos pajūryje taikant inovatyvias priemones ir sąmoningumo kėlimą/Estimation, monitoring and reduction of plastic pollutants in Latvian-Lithuanian coastal area via innovative tools and awareness raising (ESMIC), 2020-09-01 – 2022-09-30. Atsakingas asmuo: Arūnas Balčiūnas: arunas.balciunas@ku.lt

Interreg Russia–Lithuania Crossborder Programme

  • Įveikiant kliūtis vaikų reabilitacijoje: nuo korekcijos link inkliuzinio bendradarbiavimo/Breaking the Barriers in Children Rehabilitation: from Correction towards Inclusive Collaboration, 2020.07.01 – 2022.06.30. Atsakingas asmuo: Daiva Mockevičienė: daiva.mockeviciene@ku.lt
  • Promotion of breast and colorectal cancer prevention measures in cross border territories, 2019-07-01 – 2021-06-30. Atsakingas asmuo: doc. dr. Aelita Skarbalienė, Aelita.Skarbaliene@ku.lt

EU Erasmus+

  • Healthcare English Language Programme (HELP2), 2018-2021. Atsakingas asmuo: A. Skarbalienė
  • AppSam – professional and social support in dementia care, 2018-2021. Atsakingas asmuo: E. Acienė, elvyra.aciene@gmail.com
  • Development of a flexible, innovative and practical framework for Work-based Learning in higher education of Armenia and Russia (FlexWBL), 2019-11-15 – 2022-11-14.
  • Social Professions for Supporting Youth in a European Solidarity Context (ESP YOUNG), 2019-09-01 – 2022-07-31. Atsakingas asmuo: doc. dr. Alona Rauckienė – Michaelsson, Alona.Rauckiene-Michaelsson@ku.lt
  • Bendradarbiavimu ir inovacijomis paremta Europos partnerystė skatinti fizinį aktyvumą po insulto (My Way), 2020-01-01 – 2021-12-31. Atsakingas asmuo: doc. dr. Aelita Skarbalienė, Aelita.Skarbaliene@ku.lt
  • Inovatyvus medicinos ir sveikatos mokslų studentų ugdymas, siekiant geresnio besilaukiančių ir pagimdžiusių moterų sveikatos poreikių patenkinimo (INSTEpp), 2020-11-01 – 2023-08-31. Atsakingas asmuo: doc. dr. Aelita Skarbalienė, Aelita.Skarbaliene@ku.lt

Nordplus

 • Suaugusiųjų švietėjų kompetencijų tobulinimas imigrantų ir pabėgėlių skaitmeninio verslumo ugdymo(-si) srityje, 2018-2020. Atsakingas asmuo: J. Melnikova, julija.melnikova@ku.lt.

Europos kosmoso agentūra

 • Kosminių mokslinių misijų duomenimis grįsto Lietuvos paviršinių vandenų aplinkos kokybės vertinimo bei stebėsenos sistemos vystymas / Towards development of Earth Observation based water quality assessment and monitoring system of Lithuanian surface waters“ TODAY, 2018-2020. Atsakingas asmuo: D. Vaičiūtė, diana.vaiciute@jmtc.ku.lt

Kiti tarptautiniai projektai

  • SGD varomų laivų tyrimai ir kaskadinis SGD šalčio panaudojimas (The study of LNG powered ship and the cascade use of cold energy of LNG), 2017-2020. Atsakingas asmuo: R. Mickevičienė, rima.mickeviciene@ku.lt.
  • Jaunimo tinklaveika vystant darnų turizmą Baltijos jūros regione (STENetY), 2020-09-01 – 2021-05-31. Atsakingi asmenys: prof. dr. Diana Šaparnienė (diana.saparniene@gmail.com), lekt. Rasa Rupulevičienė (rasa.zeig@gmail.com)(The Council of the Baltic Sea States Project Support Facility (CBSS PSF) 2020-2022)

PROJEKTAI VYKDOMI / PRADĖTI 2021 METAIS PAGAL NACIONALINES IR ES FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMAS

LMT, Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą

 • Ateities ekosisteminės paslaugos Lietuvos kranto zonoje globalios kaitos kontekste (EcoServe), 2017-2021. Atsakingas asmuo: H. G. Umgiesser, georg.umgiesser@apc.ku.lt
 • Specialistų rengimo teikti visavertę pagalbą asmenims su negalia sveikatos priežiūros sistemoje tyrimas keliant tyrėjų kompetencijas, 2018-2021. Atsakingas asmuo: J. Green.
 • Mezolito-neolito žmonės ir Baltijos jūra: reliktiniai krantai ir gyvenvietės po vandeniu ir krante (ReCoasts&People), 2017-2021. Atsakingas asmuo: V. Žulkus, vladas.zulkus@ku.lt
 • Asociacijų tarp dugno bestuburių ir bakterijų įtaka azoto virsmams estuarinėse ekosistemose, 2017-2020. Atsakingas asmuo: M. Žilius, mindaugas.zilius@jmtc.ku.lt

LMT, Tiksliniai moksliniai tyrimai sumanios specializacijos srityje

 • Ateities autonominis žaliasis uostas (Uosto krovos procesų optimizavimas taikant sinchronizavimo technologijas), 2017-2021. A. Andziulis, arunas.iik.ku@gmail.com.
 • COVID-19 ekstremalios situacijos aplinkoje: teršalai, poveikis ir sprendimai (daugiau informacijos).

LMT, Valstybinė lituanistinių tyrimų ir sklaidos 2016-2024 metų programa

 • Lietuvos archeologija V-VI tomas (ARCHIST), 2018-2020. Atsakingas asmuo: G. Zabiela, gzabiela@gmail.com

LMT2018-2021 m. finansuojamų Lietuvos-Lenkijos kvietimo „Daina“ mokslo projektų sąrašas

 • Arkties bentoso ekosistemų kaita: ledyno tirpsmo ir borealinių rūšių pernašos makroplastiku poveikis, 2018-2021. Atsakingas asmuo: S. Olenin, sergej.olenin@jmtc.ku.lt

LMT, Mokslininkų grupių projektas

 • „Išgyventoji istorija“ Lietuvoje tarpukariu: tarp pasakojimų apie patirtis ir
  atminties politikos, 2019-2022. Atsakingas asmuo: V. Safronovas, safronovas@gmail.com

Europos regioninės plėtros fondas

2014-2020 Europos Sąjungos fondų investicijos Lietuvoje

 • Geofizinių tyrimų optimizavimas kuriant inovatyvias robotines technologijas ir automatizuotas valdymo sistemas (Georobot), 2018-2020. Atsakingas asmuo: N. Blažauskas, nerijus.blazauskas@balticvalley.lt
 • Klaipėdos universiteto botanikos sodo infrastruktūros pritaikymas aplinkosauginiam švietimui, 2021 06 28 – 2023 06 30. Atsakingas asmuo: A. Timonina-Mickevičienė, ana.timonina-mickeviciene@ku.lt (Projektas įgyvendinamas pagal 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.4.1-APVA-V-017 priemonę „Visuomenės informavimas apie aplinką ir aplinkosauginių–rekreacinių objektų tvarkymas“)

LR sveikatos apsaugos ministerijos Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondas

 • Papildomosios ir alternatyviosios medicinos taikymas psichinei sveikatai vėžiu sergantiems pacientams ir jų artimiesiems (PAM), 2019-08-13 – 2021-08-13. Atsakingi asmenys: doc. dr. Cesar Agostinis Sobrinho, doc. dr. Alona Rauckienė – Michaelsson (Alona.Rauckiene-Michaelsson@ku.lt)

Finansuojamas Lietuvos Užsienio reikalų ministerijos lėšomis Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programai įgyvendinti

 • Nuo konflikto rytų Ukrainoje nukentėjusių asmenų socialinio dalyvavimo skatinimas, 2019-03-01 – 2021-09-30. Atsakingas asmuo: prof. dr. Ingrida Baranauskienė, Ingrida.Baranauskiene@ku.lt

LR švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Sporto rėmimo fondas

 • Amžinai jaunas 65+, 2019-04-01 – 2021-09-30. Atsakingas asmuo: prof. dr. Asta Šarkauskienė, Asta.Sarkauskiene@ku.lt

DALYVAVIMAS COST PROJEKTUOSE

 
Projekto pavadinimas Trukmė Atsakingas asmuo
Transnational Collaboration on Bullying, Migration and Integration at School Level / Tarptautinis bendradarbiavimas apie patyčias, migraciją ir integraciją mokykloje“ 2019 – 2023 R. Gedutienė, I. Klanienė
European network for research evaluation in the social sciences and the humanities (ENRESSH) 2016-2020 A. Gedutis, L. Kraniauskas
Advancing marine conservation in the European and contiguous seas 2015-2020 D. Daunys, M. Bučas
Developing new genetic tools for bioassessment of aquatic ecosystems in Europe 2016-2020 A. Samuilovienė, M. Kataržytė
Advancing effective institutional models towards cohesive teaching, learning, research and writing development 2016-2020 J. Melnikova, I. Baranauskienė
Harmonization of UAS techniques for agricultural and natural ecosystems monitoring 2017-2021 D. Vaičiūtė, M. Bučas
Drylands facing change: interdisciplinary research on climate change, food insecurity, political instability 2017-2021 I. Dailidienė, T. Dabulevičienė
A pan-European Network for Marine Renewable Energy with a focus on Wave Energy 2018-2022 L. Kelpšaitė-Rimkienė, I. Borisenko
European Network for Algal-bioproducts 2014-2019 R. Pilkaitytė, Z. R. Gasiūnaitė