LT   |   EN      Mano KU   |   
KU darbuotojams aktuali informacija

Klaipėdos universiteto dėstytojų, mokslo darbuotojų ir tyrėjų pareigybių kvalifikacinių reikalavimų ir atestavimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) parengtas pagal Lietuvos Mokslo tarybos 2011 m. gegužės 16 d. nutarimą Nr. VII-71 „Dėl minimalių kvalifikacinių valstybinių mokslo ir studijų institucijų mokslo darbuotojų pareigybių reikalavimų aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2011, Nr. 60-2882), remiantis Europos Komisijos rekomendacijomis dėl Europos mokslininkų chartijos ir dėl Mokslininkų priėmimo į darbą elgesio kodeksu (OL L 075/67, 2005), Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2010 m. liepos 10 d. įsakymu Nr. V-1128 (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. balandžio 8 d. įsakymo Nr. V-572 redakcija) „Mokslo ir studijų institucijų mokslo (meno) darbų vertinimo metodika“ (Žin., 2011, Nr. 40-2335) ir Klaipėdos universiteto Statutu.

Aprašas reglamentuoja privalomus kvalifikacinius reikalavimus asmenims atestuojamiems ir viešo konkurso būdu siekiantiems užimti dėstytojų ir mokslo darbuotojų pareigas 5 metų kadencijai ar įsakymo tvarka vieneriems metams ir trumpiau.

Su kvalifikacija susiję dokumentai:

Remiantis Senato 2020 birželio 18 d. nutarimu (Nr. 11-71) dėl Klaipėdos universiteto projektų registracijos ir stebėsenos tvarko aprašo ir 2020 liepos 3 d. Rektoriaus įsakymu (Nr. 1-148) naujų projektų ir sutarčių su ūkio subjektais (kurioms numatomas avansavimas arba kofinansavimas) paraiškų registracija nuo 2020 rugsėjo 1 dienos universitete vykdoma per projektų valdymo platformą ePOVAS (http://apc.ku.lt/epovas).

Dėl prisijungimo duomenų suteikimo prie ePOVAS, projekto paraišką universitete registruojantis asmuo turi kreiptis į Strateginio plėtros ir ekonomikos skyriaus projektų valdymo ir apskaitos vyresniąją specialistę J. Beinoriūtę  el.paštu: jurate.beinoriute@ku.lt, nurodydamas savo vardą, pavardę, darbo el. paštą, padalinį. Prisijungimo duomenys bus atsiųsti į nurodytą elektroninį paštą per vieną darbo dieną.

Parengtos ir paskelbtos mokslinės publikacijos gali būti registruojamos Mokslo ir inovacijų skyriuje arba savarankiškai įkeliamos ir tvarkomos Lietuvos akademinė elektroninė bibliotekoje eLABa sistemoje.

Registruojant mokslines publikacijas Mokslo ir inovacijų skyriuje, reikalingi:
1. Leidinio viršelis;
2. Redakcinės kolegijos puslapis;
3. Turinys;
4. Straipsnio kopija;
5. Publikacijos registravimo lapelis*.

*Būtina nurodyti mokslo kryptį ir publikacijos rūšį.

Jei leidinys turi internetinę prieigą, tuomet užtenka atsiųsti nuorodą į straipsnį ir užpildytą publikacijos registravimo lapelį el. paštu: agne.nosaviciute@ku.lt.

  • Kaip įkelti ir tvarkyti mokslo publikaciją eLABa talpykloje? PDFVIDEO
  • Kaip suformuoti savo mokslo publikacijų sąrašą ar ataskaitą? VIDEO

eLABa sistemoje taip pat suformuotas Mokslo publikacijų rūšių klasifikatorius.

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos 2019 m. vasario 6 d. įsakymas Nr. V-93 Dėl mokslo krypčių ir meno krypčių klasifikatorių patvirtinimo

Kodas Mokslo kryptis
Gamtos mokslai N 000
N 001 Matematika
N 002 Fizika
N 003 Chemija
N 004 Biochemija
N 005 Geologija
N 006 Fizinė geografija
N 007 Paleontologija
N 008 Astronomija
N 009 Informatika
N 010 Biologija
N 011 Biofizika
N 012 Ekologija ir aplinkotyra
N 013 Botanika
N 014 Zoologija
Technologijos mokslai T 000
T 001 Elektros ir elektronikos inžinerija
T 002 Statybos inžinerija
T 003 Transporto inžinerija
T 004 Aplinkos inžinerija
T 005 Chemijos inžinerija
T 006 Energetika ir termoinžinerija
T 007 Informatikos inžinerija
T 008 Medžiagų inžinerija
T 009 Mechanikos inžinerija
T 010 Matavimų inžinerija
Medicinos ir sveikatos mokslai M 000
M 001 Medicina
M 002 Odontologija
M 003 Farmacija
M 004 Visuomenės sveikata
M 005 Slauga
Žemės ūkio mokslai A 000
A 001 Agronomija
A 002 Veterinarija
A 003 Gyvūnų mokslai
A 004 Miškotyra
Socialiniai mokslai S 000
S 001 Teisė
S 002 Politikos mokslai
S 003 Vadyba
S 004 Ekonomika
S 005 Sociologija
S 006 Psichologija
S 007 Edukologija
S 008 Komunikacija ir informacija
Humanitariniai mokslai H 000
H 001 Filosofija
H 002 Teologija
H 003 Menotyra
H 004 Filologija
H 005 Istorija
H 006 Etnologija