LT   |   EN      Mano KU   |   
Kvietimas teikti paraiškas dėl mokslininkų ir mokslo vadybininkų stažuočių užsienio valstybėse
Map Unavailable

Date/Time
Date(s) - 2017-05-19 - 2017-12-31
0:00

Categories


 Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra (MITA) kviečia mokslininkus, tyrėjus ir mokslo vadybininkus kreiptis dėl stažuočių užsienio valstybėse. Šios stažuotės skirtos MTEPI paslaugų / technologijų identifikavimo ir perdavimo praktiniams gebėjimams ugdyti.

Pagal atnaujintą aprašą, patikslinta ir praplėsta stažuotojo sąvoka, todėl galimybę vykti į stažuotes suteikiama ne tik aukštųjų mokyklų ir valstybinių mokslinių tyrimų institutų mokslininkams ir tyrėjams, bet ir  mokslo vadybininkams. Tačiau numatyta sąlyga, kad mokslo vadybininkų skaičius negali viršyti 10 proc. visų stažuočių atrankoje dalyvaujančių mokslininkų ir kitų tyrėjų skaičiaus.

Taip pat naujoje aprašo redakcijoje patikslintos stažuočių finansavimo sąlygos. MITA stažuočių išlaidas stažuotojo darbdaviui kompensuoja vadovaudamasi 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.3.3-ESFA-V-711 priemonės „Mokslininkų ir kitų tyrėjų gebėjimų stiprinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo aktualia redakcija, galiojančia išlaidų kompensavimo dieną.

Vienos stažuotės trukmė – nuo 28 iki 100 dienų. Stažuotę gali siūlyti pats mokslininkas, kuris turi būti susitaręs ar gavęs patvirtinimą iš jį priimančios institucijos.

Vienai stažuotei skiriamas biudžetas priklauso nuo stažuotės trukmės ir gali siekti iki 11 tūkst. eurų., o bendras kvietimo biudžetas – 821 tūkst eurų. Stažuotojui kompensuojamos kelionės ir pragyvenimo išlaidos pagal patvirtintas finansavimo sąlygas.

Paraiškas galima teikti iki 2018 m. gruodžio 30 d.  Kvietimas teikti paraiškas stažuotėms yra tęstinis ir yra baigiamas išnaudojus kvietimui skirtas lėšas ir (arba) į stažuotes išsiuntus 70 stažuotojų. Paraiškas vertins MITA sudaryta tarpinstitucinė darbo grupė.

Tikimasi, kad stažuotės sudarys prielaidas efektyvesniam mokslinių tyrimų vykdymui, mokslo ir verslo partnerystei, skatins mokslo įstaigų verslumą, žinių praktinį pritaikymą.

Stažuotės užsienio valstybėse organizuojamos pagal MITA koordinuojamą iniciatyvą „Mokslo ir tyrimų atvira prieiga – MITAP II“, skirtą skatinti atvirą prieigą prie tyrimams reikalingų paslaugų ir MTEP rezultatų universitetuose, mokslo centruose, slėniuose. Iniciatyva finansuojama Europos socialinio fondo lėšomis.

Plačiau