LT   |   EN      Mano KU   |   
(Lietuviškai) Publikacijos

PUBLIKACIJŲ REGISTRAVIMO TVARKA

Registruojant mokslines publikacijas, reikalingi:
1. Leidinio viršelis;
2. Redakcinės kolegijos puslapis;
3. Turinys;
4. Straipsnio kopija;
5. Publikacijos registravimo lapelis*.

*Būtina nurodyti mokslo kryptį ir publikacijos rūšį.

Jei leidinys turi internetinę prieigą, tuomet užtenka atsiųsti nuorodą į straipsnį ir užpildytą publikacijos registravimo lapelį el. paštu: agne.nosaviciute@ku.lt

MOKSLINĖS PUBLIKACIJOS KLAIPĖDOS UNIVERSITETE

Didžiąją dalį KU mokslininkų skelbiamų publikacijų pagal rūšis sudaro straipsniai recenzuojamuose leidiniuose (62 %), tuo tarpu monografijos sudaro 3 %, o CA WoS straipsniai – 35 % (žiūrėti Lentelė 1).

1 lentelė. KU mokslinkų skelbiamų publikacijų kiekis pagal pagrindines rūšis

2013 m. 2014 m. 2015 m. 2016 m. 2017 m.
Monografijos 7 9 10 7 7
CA WoS straipsniai 47 64 47 76 90
Straipsniai recenzuojamuose leidiniuose 263 289 221 238 156

Lentelėje 1 pateikti duomenys rodo, kad skelbiamų publikacijų skaičiai 5 metų laikotarpių yra kintantys. Bendras 2017 metais paskelbtų publikacijų skaičius yra 21 % mažesnis nei 2016 metais.  Publikuotų CA WoS straipsnių skaičius padidėjo 18 %.

Pagal bendrą publikacijų skaičių produktyviausiai dirbo Sveikatos mokslų fakultetas. Ženkliausiai Clarivate Analytics WoS skaičiai išaugo JTAPC.

 

[/vc_row]

1 pav. 2017 m paskelbti mokslo darbai pagal kategorijas

  • Straipsniai recenzuojamuose leidiniuose
  • Monografijos
  • CA WoS straipsniai

2 pav. Publikacijų pasiskirstymas pagal mokslo sritis, 2017 m.

  • F
  • Bk
  • T
  • S
  • H
  • M