LT   |   EN      Mano KU   |   
P

KVALIFIKACIJA

Klaipėdos universiteto dėstytojų, mokslo darbuotojų ir tyrėjų pareigybių kvalifikacinių reikalavimų ir atestavimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) parengtas pagal Lietuvos Mokslo tarybos 2011 m. gegužės 16 d. nutarimą Nr. VII-71 „Dėl minimalių kvalifikacinių valstybinių mokslo ir studijų institucijų mokslo darbuotojų pareigybių reikalavimų aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2011, Nr. 60-2882), remiantis Europos Komisijos rekomendacijomis dėl Europos mokslininkų chartijos ir dėl Mokslininkų priėmimo į darbą elgesio kodeksu (OL L 075/67, 2005), Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2010 m. liepos 10 d. įsakymu Nr. V-1128 (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. balandžio 8 d. įsakymo Nr. V-572 redakcija) „Mokslo ir studijų institucijų mokslo (meno) darbų vertinimo metodika“ (Žin., 2011, Nr. 40-2335) ir Klaipėdos universiteto Statutu.

Aprašas reglamentuoja privalomus kvalifikacinius reikalavimus asmenims atestuojamiems ir viešo konkurso būdu siekiantiems užimti dėstytojų ir mokslo darbuotojų pareigas 5 metų kadencijai ar įsakymo tvarka vieneriems metams ir trumpiau.

Su kvalifikacija susiję dokumentai:

Klaipėdos univeristeto pedagoginių vardų teikimo nuostatai pateikti čia.

PARENGTŲ IR PASKELBTŲ PUBLIKACIJŲ REGISTRAVIMO TVARKA

Parengtos ir paskelbtos mokslinės publikacijos gali būti registruojamos Mokslo ir inovacijų skyriuje arba savarankiškai įkeliamos ir tvarkomos Lietuvos akademinė elektroninė bibliotekoje eLABa sistemoje.

Registruojant mokslines publikacijas Mokslo ir inovacijų skyriuje, reikalingi:
1. Leidinio viršelis;
2. Redakcinės kolegijos puslapis;
3. Turinys;
4. Straipsnio kopija;
5. Publikacijos registravimo lapelis*.

*Būtina nurodyti mokslo kryptį ir publikacijos rūšį.

Jei leidinys turi internetinę prieigą, tuomet užtenka atsiųsti nuorodą į straipsnį ir užpildytą publikacijos registravimo lapelį el. paštu: agne.nosaviciute@ku.lt.

  • Kaip įkelti ir tvarkyti mokslo publikaciją eLABa talpykloje? PDFVIDEO
  • Kaip suformuoti savo mokslo publikacijų sąrašą ar ataskaitą? VIDEO

eLABa sistemoje taip pat suformuotas Mokslo publikacijų rūšių klasifikatorius.

PROJEKTŲ REGISTRAVIMO TVARKA

Mokslo ir studijų projektai Klaipėdos universitete rengiami bei įgyvendinami remiantis 2015 metų vasario 26 d. Klaipėdos universiteto Rektoriaus įsakymu Nr. 1-070 “Dėl mokslo ir studijų projektų rengimo, įgyvendinimo ir stebėsenos tvarkos aprašo tvirtinimo”. Dokumentai susiję su projektų registravimu, įgyvendinimu bei vertinimu pateikti žemiau: