LT   |   EN      Mano KU   |   
(Lietuviškai) Ginamos ir apgintos disertacijos

……

 1. Jurgita Paužuolienė “Organizacinės kultūros vertinimas socialiai atsakingose organizacijose”, Vadyba
 2. Paulius Rapalis “Dyzelinių variklių pereinamųjų eksploatacinių režimų kompleksiniai tyrimai, didinant energetinį efektyvumą”, Transporto inžinerija
 3. Agnė Šneiderienė “Įmonių socialinės atsakomybės įtaka regiono ekonominiam augimui”, Ekonomika
 4. Gintautas Virketis “Skubios medicinos pagalbos sistemos valdymo tobulinimas”, Vadyba
 5. Rasa Morkūnė “Food Web of the Lithuanian Baltic Sea Coastal Zone: Structure and Organic Matter Flows”, Ekologija ir aplinkotyra
 6. Jolanta Bielskienė “Emancipacinis politinis solidarumas. Bolivijos atvejo analizė”, Politikos mokslai
 7. Karolis Ramanauskas “Organizacinės kultūros formavimas pasitelkiant vadovo emocinį intelektą”, Vadyba
 8. Rasa Skališienė “Vaikų dienos centrą lankančių paauglių mergaičių veiklinimas atsakingumui interneto socialiniuose tinkluose: grindžiamoji teorija”, Edukologija
 1. Donatas Jonikas „Įmonių socialinės atsakomybės pagrindu sukurtos vertės matavimas vertės kūrimo grandinėje”, Ekonomika
 2. Sergej Jakolvev “Krovinių konteinerių patikros metodų ir procedūrų taikymo modeliavimas”, Transporto inžinerija
 3. Egidijus Skarbalius„Pradinės mokyklos mokytojo asmenybės tautinio kryptingumo įtaka mokinių tautiniam tapatumui”, Edukologija
 4. Dalia Jakulytė „Knygos nobažnystės autorystės ir vardažodžio kaitybos tyrimas reliacinės duomenų bazės pagrindu“, Filologija
 5. Regina Saveljeva “Studentų profesinio pašaukimo ugdymas plėtojant profesinę savimonę (socialinės pedagogikos studijų programos atvejis)“ , Edukologija
 6. Martina Marič „Non – Indigenous Species in the Mediterranean Marine Protected Areas: Diversity, Distribution and Impacts“ ( „Svetimkraštės rūšys Viduržemio jūros saugomose teritorijose: įvairovė, paplitimas ir poveikis“) , Ekologija ir aplinkotyra
 7. Raimonda Nabažaitė „Vėlyvųjų viduramžių ir naujųjų laikų koklininkystė Klaipėdoje: tarp inovacijos ir kultūrinės tradicijos“ , Istorija
 1. Asta Mažionienė „Konstruktyvistinis savarankiškas darbas aukštojoje mokykloje kaip socialinio pedagogo vadybinių kompetencijų ugdymo veiksnys“, Edukologija
 2. Aelita Skarbalienė „Mokytojų mentorių lyderystės kompetencijos kaip studentų lyderystės kompetencijų ugdymo veiksnys“, Edukologija
 3. Sigita Derkintienė „Kūno vaizdo objektyvacija ir formavimasis ankstyvojoje paauglystėje“, Edukologija
 4. Vytė Kontautienė „Savikontrolės gebėjimų ugdymo kūno kultūros pamokų metu įtaka jaunesniojo mokyklinio amžiaus vaikų fiziniams gebėjimams“, Edukologija
 5. Sandra Rimkutė-Jankuvienė „Aukštesniųjų klasių mokinių muzikinio kūrybiškumo ugdymas, taikant muzikines kompiuterines technologijas“, Edukologija
 6. Aleksandra Batuchina „Vaikų migravimo fenomenologinis tyrimas“, Edukologija
 7. Simona Paulikienė „Mentorystės mokymosi ir mentoriaus veiksmingumo ryšys: slaugos studijų atvejis“, Edukologija
 8. Irma Kaplūnaitė „Vilniaus miesto katalikiškoji dalis XIV – XVI amžiaus pradžioje“, Istorija
 9. Sigita Bagužaitė-Talačkienė „Materialioji gintaro tradicija Vakarų Lietuvos kapinynuose su akmenų vainikais lyginamajame baltų kultūrų kontekste. Socialinis aspektas“, Istorija
 10. Rinata Subotkevičienė „Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės gyventojų edukacinės kelionės XIV a. pabaigoje – XVI a. 8-ajame dešimtmetyje“, Istorija
 11. Lina Motuzienė „Tarp istorijos ir politikos: atminimo kultūrų formavimas(is) Kaliningrado mieste 1989 -2014 metais“, Istorija
 12. Aistė Paldavičienė „Cianotoksinai ir jų akumuliacija Kuršių mariose“, Ekologija ir aplinkotyra
 13. Daniel Depellegrin „Ekologinių, ekonominių ir sociokultūrinių išteklių, skirtų Lietuvos Baltijos jūros pakrantės tvariai plėtrai, kompleksinis vertinimas“, Ekologija ir aplinkotyra
 14. Sergej Suzdalev „Pavojingų medžiagų pasiskirstymas ir geocheminės anomalijos labai pakeisto vandens telkinio dugno nuosėdose“, Ekologija ir aplinkotyra
 15. Dmitrij Gerok „Baltijos jūros pietrytinės dalies bei gretimos sausumos geologinė sandara ir paleoįrėžių erdvinis paplitimas“, Ekologija ir aplinkotyra
 16. Algirdas Švanys „Alelopatiškai aktyvaus makrofito Myriophyllum spicatum poveikis potencialiai toksiškai Microcystis aeruginosa melsvabakterei“, Ekologija ir aplinkotyra
 17. Jolita Petkuvienė „Fosforo formų kaita Kuršių mariose ir jos reikšmė eutrofikacijos procesui“, Ekologija ir aplinkotyra
 18. Irina Panasiuk „Oro taršos iš laivų jėgainių mažinimo technologijų įdiegimo tyrimai“, Transporto inžinerija
 1. Aida Norvilienė „Kryptingas tarpkultūrinis studentų ugdymas, kaip tarpkultūrinės kompetencijos tobulinimo veiksnys (mokytojų rengimo universitete atvejis)“, Edukologija
 2. Saulius Stumbra „Katalikiškojo religingumo ugdymas ankstyvojoje jaunystėje liaudiškojo pamaldumo praktikomis“, Edukologija
 3. Dovilė Troskovaitė „Lenkijos ir Lietuvos karaimų savivokos formavimas XIX a. viduryje – XX a. pirmoje pusėje: tarp atsiskyrimo ir prisitaikymo“, Istorija
 4. Paulius Bugys „Šarvuotė Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje XIII a. antroje pusėje – XVI a. viduryje (archeologijos duomenimis)“, Istorija
 5. Aleksej Šaškov „Povandeninių nuotolinių vaizdo ir akustinių duomenų panaudojimas kiekybinei dugno biotopų identifikacijai, prognostiniam kartografavimui ir aiškinamųjų modelių kūrimui“, Ekologija ir aplinkotyra
 6. Andrius Stončkus „Kūno kultūros mokytojų profesinio perdegimo redukavimo edukacinės galimybės“, Edukologija
 7. Darius Rekis „Būsimųjų pedagogų socialinio dalyvavimo aukštosios mokyklos gyvenime įgijiniai kaip ugdymo(si) karjerai prielaida“, Edukologija
 1. Evelina Grinienė „Planktono infuzorijų įvairovė ir funkcinis vaidmuo eutrofinėje priekrantės lagūnoje”, Ekologija ir aplinkotyra
 2. Giedrė Strakšienė „Jaunesniojo mokyklinio amžiaus vaikų komunikacinės kompetencijos ugdymas vaidybine veikla”, Edukologija
 3. Aleksas Narščius „Vandens svetimkraščių rūšių informacinių sistemų kūrimas ir taikymas”, Ekologija ir aplinkotyra
 4. Andrius Šiaulys „Empirinis makrozoobentoso rūšių pasiskirstymo modeliavimas ir dugno buveinių kokybės vertinimas”, Ekologija ir aplinkotyra
 5. Rasa Pranskūnienė „“Nardinantis interaktyvumas” muziejinėje edukacijoje: grindžiamoji teorija”, Edukologija
 6. Sigitas Šulčius „Virusų ir bakterijų sąveika skirtingose priekrantės ekositemų sąlygose”, Ekologija ir aplinkotyra
 7. Alfredas Rukšėnas „Kauno tautinio darbo apsaugos, 2-ojo Pagalbinės policijos tarnybos batalionų karių kolektyvinės biografija“, Istorija
 8. Rytis Jonaitis „“Civitas Rutenica” Vilniuje XIII-XV a.”, Istorija
 9. Vytautas Jokubauskas „Lietuvos karinė doktrina ir jos realizavimas 1923-1940 m. Šiaurės Rytų Baltijos regiono šalių kontekste”, Istorija
 1. Aurelija Samuilovienė  „Genetinė lašišų (Salmo Salar L.) ir šlakių (Salmo Trutta L.) populiacijų struktūra Lietuvos upėse”, Ekologija ir aplinkotyra
 2. Elena Pranckėnaitė „Ežerų gyvenvietės pietryčių Baltijos regione ankstyvuoju metalų laikotarpiu”, Istorija
 3. Roman Shiroukhov „Prūsų ir kuršių kontaktai XI-XIII a. pradžioje archeologijos duomenimis”, Istorija
 4. Diana Vaičiūtė „Estuarinės kilmės vandens masių optiškai aktyvių komponentų ir fitoplanktono pasiskirstymo dėsningumai pietryčių Baltijoje”, Ekologija ir aplinkotyra
 1. Olga Mastianica „Moters švietimo reikšmė Lietuvos visuomenėje XVIII a. pabaigoje – XX amžiaus pradžioje“, Istorija
 2. Vasilijus Safronovas „Tapatybės ideologijų konkurencija Pietryčių Baltijos jūros regiono mieste: XX amžiaus Klaipėdos atvejo tyrimas“, Istorija
 3. Nerijus Nika „Šlakių Salmo trutta L. Reprodukcijos ekologija ir efektyvumas mažame lygumų upelyje Vakarų Lietuvoje“, Ekologija ir aplinkotyra
 4. Vaidas Viršilas „Socioedukacinės pagalbos galimybės 14-16 metų paaugliams atliekantiems laisvės atėmimui alternatyvią bausmę“, Edukologija
 5. Mindaugas Brazauskas „Kultūriniai sluoksniai kaip šaltinis Klaipėdos XVI-XVIII a. Infrastruktūros ir urbanistikos raidos tyrimui“, Istorija
 6. Asta Budreikaitė „Paauglių dorovinių vertybių raiška ir plėtotė olimpinio ugdymo pagrindu“, Edukologija
 7. Andrea Griffante „Nacionaliniai keliai per įvairovę: Vilnius, Triestas ir „Takoskyros tapatybė“ 1848-1914 m“ Istorija
 8. Donatas Lengvinas „Ugdytojų profesinė veikla ir savijauta nepilnamečių resocializacijos institucijose“, Edukologija
 9. Jolanta Skurdauskienė „Palivarkinis ūkis privačiuose Žemaitijos dvaruose XVI amžiuje“, Istorija
 10. Asta Šarkauskienė „Jaunųjų paauglių prigimtinių fizinių galių neformalusis ugdymas mokykloje“, Edukologija
 11. Artūras Svarauskas „Krikščioniškosios demokratijos idėjinė ir struktūrinė raida Lietuvos respublikoje 1918-1940 m.“, Istorija
 12. Mindaugas Žilius „Deguonies ir maistmedžiagių apykaita tarp dugno nuosėdų ir priedugnio vandens eutrofinėje borealinėje lagūnoje (Baltijos jūroje)“, Ekologija ir aplinkotyra
 1. Inga Bartusevičienė „Studentų pasiekimų periodinis vertinimas, kaip studijų rezultatyvumo veiksnys (socialinės pedagogikos pagrindinių dieninių studijų atvejis)“, Edukologija
 2. Povilas Blaževičius „Žaislai ir žaidimai Lietuvoje XIII-XVII amžiais remiantis archeologijos duomenimis“, Istorija
 3. Aelita Ambrulevičiūtė „Mažmeninė prekyba Vilniaus, Kauno ir Gardino gubernijose 1861- 1914 metais (tinklas, plėtra, modernėjimas)“, Istorija
 4. Rosita Uznienė „Paauglių medijinės patirties pedagoginė korekcija“, Edukologija
 5. Julius Žukas „Klaipėdos krašto ekonominė raida XIX a. antrojoje pusėje – XX a. pirmojoje pusėje (1871-1939 m.)“, Istorija
 6. Arvydas Švagždys „Gamtinių ir antropogeninių veiksnių įtaka žuvų sugavimų kaitai Kuršių mariose“, Ekologija ir aplinkotyra
 1. Marius Ščavinskas „X a. pab. – XIII a. pr. Krikščioniškųjų misijų sklaidos klausimas baltų christianizacijos požiūriu“, Istorija
 2. Anastasija Zaiko „Dvigeldžio invazinio moliusko Dreissena polymorpha (pallas, 1771) funkcinis vaidmuo formuojant dugno buveines borealinės lagūnos ekosistemoje“, Ekologija ir aplinkotyra
 3. Irma Algėnaitė „Socialinio tinklo edukacinės galimybės įgalinant stuburo traumą patyrusius žmones transformuoti karjerą“, Edukologija
 4. Algimantas Katilius „Katalikų dvasininkijos rengimas Seinų (Augustavo) vyskupijoje (XIX a.-XX a. pradžioje)“, Istorija
 5. Klaidas Perminas „XVI–XX a. luotai iš dabartinių Lietuvos ir Latvijos teritorijų“, Istorija
 6. Vaineta Juškienė „Lietuvos katalikiškųjų gimnazijų veiklos 1918-1940 m. ir 1990-2008 m. pedagoginiai aspektai“, Edukologija
 7. Jūratė Lesutienė „Organinės medžiagos šaltiniai ir mizidžių vaidmuo Kuršių marių mitybiniame tinkle“, Ekologija ir aplinkotyra
 8. Tomas Ruginis „Margųjų upėtakių (Salmo trutta L.) mitybos ištekliai ir dietos ypatumai borealinės zonos mažose lygumų upėse“, Ekologija ir aplinkotyra
 9. Hans Georg Umgiesser „Skaitinis modelis seklių lagūnų vandens kokybės tyrimui“, Ekologija ir aplinkotyra
 10. Martynas Bučas „Raudondumblio šakotojo banguolio (Furacellaria lumbricalis (Hudson) J. V. Lamouroux) pasiskirstymo dėsningumai ir ekologinė reikšmė atviroje Lietuvos Baltijos jūros priekrantėje“, Ekologija ir aplinkotyra
 11. Virginija Jūratė Pukevičiūtė „Mokinių ir studentų mokymosi mokytis kompetencijos raiška ir ugdymo strategijos užsienio kalbos pagrindu“, Edukologija
 12. Roma Kriaučiūnienė „Būsimųjų užsienio kalbų mokytojų dorinės nuostatos ir jų ugdymas universitete“, Edukologija
 13. Daiva Jakavonytė – Staškuvienė „Teksto skaitymas kaip pradinių klasių mokinių komunikavimo kompetencijos ugdymo pagrindas“, Edukologija
 1. Ali Ertürk „Biogeninių medžiagų apkrovos modeliavimas estuarinėse lagūnose“, Ekologija ir aplinkotyra
 2. Gytis Piličiauskas „Titnago industrija pietryčių Pabaltijyje 2900-1700 m. pr. Kr. gludintų titnaginių kirvių tyrimų duomenimis“, Istorija
 3. Ernestas Vasiliauskas „Žiemgala XII a. pabaigoje – XVI a. pradžioje. Kultūriniai procesai“, Istorija
 4. Arvydas Girdzijauskas „Aukštesniųjų klasių mokinių dorovinės kultūros ugdymas muzikine veikla“, Edukologija
 5. Aliaksandr Belyi „Choronimo Baltoji Rusia lokalizavimas pagal XIII a. – XVIII a. vidurio Europos rašytinius ir kartografinius šaltinius“, Istorija
 6. Vilius Ivanauskas „Lietuviškoji nomenklatūra biurokratinėje sistemoje: tarp stagnacijos ir dinamikos (1970-1988 m.)“, Istorija
 7. Hektoras Vitkus „Holokausto atminties raida Lietuvoje“, Istorija
 1. Birutė Kazimiera „Salatkienė Geležies metalurgija Lietuvos teritorijoje iki XIII amžiaus. Archeologijos duomenys“, Istorija
 2. Janina Bukantienė „Pradinių klasių mokinių lietuvių bendrinės tarties kaip kalbinės komunikacijos dalies, mokymas ir mokymasis“, Edukologija
 1. Zina Birontienė „Priešmokyklinio amžiaus vaikų fizinio brendimo edukacinis skatinimas“, Edukologija
 2. Saulius Lileikis „Altruisto ugdymo ankstyvojoje jaunystėje tobulinimo prielaidos“, Edukologija
 1. Giedrė Poderienė „Mokymo aplinkos įtaka mokinių adaptacijai penktoje klasėje“, Edukologija
 2. Raimundas Čepukas „Socialinių pedagogų neuniversitetinio rengimo tendencijos ir jų įvertinimas Lietuvoje“, Edukologija
 3. Rita Vaičekauskaitė „Neįgalaus vaiko savarankiškumo ugdymo šeimoje diskursas tėvų vidinės darnos kontekste“, Edukologija
 4. Kęstutis Katalynas „Vilniaus miesto plėtra XIV a. – XVII a. pirmoje pusėje (archeologinių tyrinėjimų duomenimis)“, Istorija
 5. Gitana Zujienė „Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų, didžiausių valstybės ir bažnyčios dignitorių insignijos ir ceremonialas viešajame gyvenime XIII-XVIII a.“, Istorija
 6. Irena Stonkuvienė „Dorovinis vaikų ugdymas Lietuvos kaimo bendruomenėje (1900-1940): etnopedagoginės įžvalgos“, Edukologija
 7. Mindaugas Pocius „Partizaninis pasipriešinimas Lietuvoje 1944-1953 m. kova su kolaboravimu kaltintais gyventojais“, Istorija
 8. Mindaugas Balčiūnas „Optimizuotų fizinių krūvių taikymo veiksmingumas rengiant jaunuosius krepšininkus“, Edukologija
 1. Ilona Zubrickienė „Nuotolinių studijų Lietuvos universitete plėtros parametrai pasaulinių tendencijų kontekste“, Edukologija
 2. Rima Bakienė „Jaunesniojo mokyklinio amžiaus vaikų sudėtingų judesių išmokimo įvertinimas, taikant parametrinį mokymą“, Edukologija
 3. Birutė Anužienė „Inžinierių tęstinis profesinis mokymas kaip edukologijos reiškinys“, Edukologija
 4. Agnius Urbanavičius „Vilniaus naujieji miestiečiai 1663-1795 m.“, Istorija
 5. Linas Kvizikevičius „Žemaitijos Kunigaikštystės Panemunės miestų ir miestelių raida“, Istorija
 6. Gitana Martinkienė „Pradinės mokyklos mokinių aktyvinimas ugdant rašytinę kalbą“, Edukologija
 1. Renata Pilkaitytė „Fitoplanktono kaita ir gausumas eutrofinėse estuarinėse lagūnose“, Ekologija ir aplinkotyra
 2. Reda Vismantienė „Dailės mokymo Lietuvos pradinėje ir pagarindinėje mokyklose tobulinimas: programinių siekių aspektas“, Edukologija