LT   |   EN      Mano KU   |   
Priėmimas į doktorantūrą 2020

Stojantieji į Universiteto trečiosios pakopos studijas moka stojamąją studijų įmoką:

Lietuvos Respublikos piliečiai – 30 Eur;
Europos Sąjungos valstybių narių ar Europos ekonominės erdvės valstybių piliečiai bei Rytų partnerysčių valstybių (Ukrainos, Moldovos, Gruzijos, Baltarusijos, Armėnijos bei Azerbaidžano) ir Kazachstano piliečiai – 50 Eur;
Turintieji leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje užsienio valstybių, nesančių Europos Sąjungos narėmis ir nepriklausančių Europos ekonominei erdvei, piliečiai ir asmenys be pilietybės – 50 Eur;
Kitų šalių stojantieji – 80 Eur.

gavėjas – Klaipėdos universitetas,
gavėjo bankas – AB bankas „Swedbank“,
gavėjo sąskaita – LT61 7300 0101 2922 9730,
banko kodas – 73000,
mokesčio pavadinimas – studijų registracijos mokestis,
įmokos kodas – 105007,
mokėtojas – stojančiojo vardas, pavardė,
mokėtojo kodas – stojančiojo asmens kodas;

gavėjas – Klaipėdos universitetas,
gavėjo bankas – AB bankas „Luminor“,
gavėjo sąskaita – LT47 4010 0423 0132 5409,
banko kodas – 40100,
mokesčio pavadinimas – studijų registracijos mokestis,
įmokos kodas – 105007,
mokėtojas – stojančiojo vardas, pavardė,
mokėtojo kodas – stojančiojo asmens kodas.

GAMTOS MOKSLŲ SRITIS

SOCIALINIŲ MOKSLŲ SRITIS

2020 M. PRIĖMIMO Į KLAIPĖDOS UNIVERSITETO EKONOMIKOS (S 004) MOKSLO KRYPTIES DOKTORANTŪRĄ TAISYKLĖS

 I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. 2020 m. doktorantų priėmimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato priėmimo sąlygas ir tvarką asmenų, stojančiųjų į Jungtinės Kauno technologijos universiteto, Lietuvos energetikos instituto ir Klaipėdos universiteto ekonomikos mokslo krypties Klaipėdos universiteto vietas.
2. Taisyklės reglamentuoja priėmimą į nuolatinės ir ištęstinės studijų formų Ekonomikos studijų programą.
3. Asmenys gali pretenduoti į valstybės finansuojamas ir valstybės nefinansuojamas studijų vietas. Visų stojančiųjų teisės ir pareigos (išskyrus mokestį už studijas) yra vienodos. Pretenduoti į valstybės finansuojamą studijų vietą negali asmenys, pakartotinai studijuojantys doktorantūroje, jeigu daugiau kaip pusę doktorantūros trukmės jie buvo studijavę valstybės biudžeto lėšomis.
4. Priėmimas į doktorantūros studijas vykdomas atviro konkurso būdu. Priėmimo procedūrų seka:
4.1. priėmimo dokumentų pateikimas ir registravimas;
4.2. dalyvavimas motyvaciniame pokalbyje su mokslo krypties doktorantūros komitetu;
4.3. studijų sutarties pasirašymas.
5. Informacija apie priėmimo į doktorantūrą tvarką ir studijas teikiama:
Klaipėdos universiteto Mokslo ir inovacijų tarnyboje darbo dienomis 9.00-16.00.
Adresas – Herkaus Manto g. 84, 301 kab., 92294 Klaipėda;
tel.: (8 46) 398932, el. paštas vita.jusiene@ku.lt ;
interneto tinklalapis: www.ku.lt/mokslas/doktorantura/

II SKYRIUS

PRIĖMIMO DOKUMENTŲ PATEIKIMAS IR REGISTRAVIMAS

6. Dalyvauti konkurse doktorantūros studijų vietai užimti galima pateikus nustatytos formos prašymą ir reikalingus dokumentus. Prašymų priėmimas ir jų koregavimas vykdomas Taisyklėse nustatyta tvarka ir terminais.
7. Stojantieji į doktorantūrą turi pateikti šiuos dokumentus:
7.1. rektoriui adresuotą prašymą, kuriame nurodyta mokslo kryptis, tematika ir finansavimo forma;
7.2. magistro arba jį atitinkančios kvalifikacijos mokslo baigimo diplomą su jo priedėliu (originalus ir kopijas; originalai, įforminus dokumentus, iš karto grąžinami). Jei dokumentai išduoti užsienio institucijose, jie turi būti atitinkama tvarka pripažinti Lietuvos Respublikoje. Išsilavinimo dokumentų pripažinimą vykto Universitetą;
7.3. pasirašytą gyvenimo aprašymą;
7.4. mokslo krypties dviejų mokslininkų rekomendacijas;
7.5. mokslo darbų sąrašą (sąrašas pateikiamas pilnu bibliografiniu aprašu) ir jų kopijas (pateikiamos leidinio viršelio bei straipsnio turinio kopijos), o jei tokių darbų nėra – mokslinį referatą, kurio tema suderinta su prašyme nurodyta disertacijos tematika; (jei kandidatuojama į dvi tematikas, turi būti pateikiami du atskiri moksliniai referatai);
7.6. asmens paso arba tapatybės kortelės kopiją;
7.7. stojamosios studijų įmokos kvito originalą arba kopiją;
7.8. sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo Universitete;
7.9. IELTS, TOEFL, CEFR ar kitos kompetentingos institucijos ne anksčiau nei prieš 2 metus išduotą pažymą, įrodančią anglų kalbos lygį, jei stojančiojo pirmosios arba antrosios pakopos studijos baigtos ne anglų kalba.

8. Prašymas laikomas priimtu (užregistruotu), kai yra prašymo formoje nurodyti teisingi duomenys apie asmenį, įgytą išsilavinimą, mokslinę veiklą, nurodyta bent viena mokslo kryptis ir pageidaujama tematika, pateiktos visų privalomų dokumentų kopijos.
9. Prašyme pageidavimus asmuo pateikia prioriteto mažėjimo tvarka. Pageidavimu laikomas mokslo krypties, tematikos ir studijų finansavimo pobūdžio nurodymas.
10. Dokumentai, išduoti kita nei lietuvių ar anglų kalba, privalo būti išversti į vieną iš šių kalbų ir patvirtinti Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta tvarka.
11. Jei išsilavinimo dokumentai išduoti užsienio institucijoje, reikalingas akademinis kvalifikacijos pripažinimas, mokomųjų dalykų atitikmenų nustatymas ir pervedimas į lietuvišką vertinimo sistemą.
12. Universiteto Mokslo ir inovacijų tarnybos darbuotojams arba mokslo krypties doktorantūros komiteto nariams kilus abejonių dėl dokumentų autentiškumo arba aptikus dokumentų ir iš duomenų bazių gautų duomenų neatitikčių, stojantysis gali būti paprašytas pateikti originalius dokumentus.
13. Įgaliotieji asmenys, registruojantys stojančiųjų dokumentus, privalo turėti stojančiojo raštišką įgaliojimą (notariškai patvirtinti nereikia).
14. Pateikus ne visus reikalingus dokumentus, prašymas nenagrinėjamas.
15. Stojantysis, gavęs kvietimą studijuoti, nebegali keisti pageidavimų eiliškumo prašyme.

 III SKYRIUS

KONKURSINIO BALO SANDARA IR SKAIČIAVIMAS

16. Stojantieji į mokslo krypties doktorantūros studijas priimami konkurso būdu pagal jų atitikimą mokslo krypties reikalavimams ir konkursinį balą.
17. Priėmimo reikalavimai ir minimalus konkursinis balas stojant į ekonomikos mokslo krypties doktorantūros studijas yra 8.
18. Konkursinis balas – skaitinė konkursinio balo dedamųjų išraiška, apskaičiuojama kiekvienam stojančiajam. Jį sudaro konkursinio balo dedamųjų, padaugintų iš svertinių koeficientų, suma. Svertinių koeficientų reikšmės, nustatytos doktorantūros komiteto yra:

Diplomo priedėlio pažymių svertinis vidurkis (VS) 0,5
                  Mokslinė patirtis (Mm) 0,3
                  Mokslininkų rekomendacijos (Mr) 0,05
                  Motyvacinis pokalbis, įvertinant ir užsienio kalbos mokėjimą (Md) 0,15

19. Konkursinis balas stojant į bet kurio studijų finansavimo pobūdžio (valstybės finansuojama, nefinansuojama vieta) mokslo krypties doktorantūros studijas sudaromas laikantis tų pačių principų.
20. Stojantieji konkursinio balo mažėjimo tvarka rikiuojami į konkursinę eilę.
21. Konkursinio balo dedamosios stojant į doktorantūros studijas (KBD):
21.1. magistro arba jį atitinkantį išsilavinimą patvirtinančio diplomo priedėlio pažymių svertinis vidurkis (VS) dešimties balų skalėje. Informacija diplomo priedėlio pažymių svertiniam vidurkiui apskaičiuoti imama iš atitinkamų išsilavinimo dokumentų;
21.2. mokslinės patirties (Mm) įvertinimas dešimties balų skalėje. Vertinant mokslinę patirtį įvertinamos stojančiojo mokslinės publikacijos arba mokslinis referatas, kita mokslinė patirtis, mokslinės kvalifikacijos, mokslinių publikacijų ir mokslinės patirties atitikimas doktorantūros tematikai;
21.3. mokslininkų rekomendacijų (Mr) įvertinimas dešimties balų skalėje. Vertinant mokslininkų rekomendacijas įvertinamas jų svarumas ir objektyvumas.
21.4. motyvacinio pokalbio (Md) įvertinimas dešimties balų skalėje. Motyvacinio pokalbio metu vertinamas parodytas mokslo krypties, į kurią stojama, mokslinių problemų supratimas, motyvacija, gebėjimas formuluoti atsakymus (ir užsienio kalba).

22. Magistro arba jį atitinkantį išsilavinimą patvirtinančio diplomo priedėlyje įrašytų įvertinimų svertinis vidurkis (VS) pagal dešimtbalę sistemą apskaičiuojamas taip:


čia DPi – i-ojo aukštojo mokslo baigimo diplomo priedėlyje įrašyto dalyko balas pagal dešimtbalę vertinimo sistemą; ki – šio dalyko apimtis kreditais; n – aukštojo mokslo diplomo priedėlyje nurodytų dalykų skaičius.

22.1. jei magistro diplomo priedėlyje dalykų apimtis kreditais nėra nurodyta, skaičiuojant konkursinį balą imamas aritmetinis diplomo priedėlio dalykų įvertinimų vidurkis;
22.2. penkių balų vertinimo skalės įvertinimai pirmiausia konvertuojami į dešimties balų skalę ir tik paskui su jais atliekami aritmetiniai veiksmai;
22.3. jei diplomo priedėlyje yra dalykų, įvertintų įskaita ar su nenurodytais įvertinimais, jų įvertinimas neįtraukiamas į skaičiuojamą svertinį vidurkį ir konkursinį balą.
23. Mokslinio referato (jei nėra mokslinių publikacijų) rengimo tvarka ir vertinimas pateikiami Taisyklių 1 priede.
24. Motyvacinio pokalbio vertinimo tvarka, sritys ir kriterijai pateikiami Taisyklių 2 priede.
25. Konkursinis balas (KBD) apskaičiuojamas susumavus konkursinių dedamųjų balų pagal dešimtbalę vertinimo sistemą ir svertinių koeficientų sandaugas, t. y:


čia EPj – j-osios konkursinės dedamosios (VS, Mm ir Md) balas pagal dešimtbalę vertinimo sistemą; EKj – j-osios konkursinės dedamosios svertinis koeficientas; m – konkursinių dedamųjų, iš kurių formuojamas konkursinis balas, skaičius.

26. Surinkus vienodą konkursinį balą, aukštesnę vietą konkursinėje eilėje užima (prioriteto tvarka) tas stojantysis, kurio:
26.1. diplomo priedėlio pažymių svertinis vidurkis yra aukštesnis;
26.2. mokslinės patirties įvertinimas yra aukštesnis;
26.3. baigiamojo darbo ar baigiamojo (-ųjų) egzamino (-ų) pažymys (-iai) yra aukštesnis (-i). Galutinį sprendimą priima mokslo krypties doktorantūros komitetas.

IV SKYRIUS

PRIĖMIMO Į DOKTORANTŪROS STUDIJAS KONKURSAS

27. Priėmimas vyksta keliais etapais: pagrindinis priėmimas į doktorantūros studijas organizuojamas birželio mėnesį. Papildomas (-i) priėmimas (-ai) organizuojami, jeigu lieka laisvų valstybės finansuojamų ir valstybės nefinansuojamų vietų. Asmenys, neįstoję per pagrindinį priėmimą, ketinantys dalyvauti papildomame priėmime, iš naujo teikia prašymus dalyvauti konkurse kartu su privalomais dokumentais ir turi mokėti stojamąją įmoką.
28. Stojantieji privalo dalyvauti motyvaciniame pokalbyje su doktorantūros komitetu.
29. Pagrindinio priėmimo į doktorantūros studijas datos:

Eil. Nr. Priėmimo į doktorantūrą procedūros Datos ir terminai
1. Konkurso į doktorantūrą skelbimas 2020 m. birželio 5 d.
 2. Priėmimo dokumentų pateikimas ir registravimas

Priėmimo dokumentų pateikimas ir registravimas kandidatams, išsilavinimą įgijusiems užsienio aukštojo mokslo institucijoje, ir neturintiems diplomo pripažinimą Lietuvoje patvirtinančio dokumento

2020 m. birželio 8-22 d. (iki 10.00 val.)

 

2020 m. gegužės 1-15 d.(iki 16.00 val.)

3. Apeliacijų dėl neteisingo priėmimo dokumentų įvertinimo pateikimas 2020 m. birželio 23 d., 13.00-14.00 val.
4. Apeliacijų dėl neteisingo priėmimo dokumentų įvertinimo skelbimas 2020 m. birželio 23 d., 15.30 val.
5. Motyvacinis pokalbis su doktorantūros komitetu 2020 m. birželio 25, 26 ir 29 d.
6. Stojančiųjų į doktorantūros studijas  informavimas apie konkurso rezultatus 2020 m. birželio 29 d. nuo 16.00 val.
7. Apeliacijų dėl priėmimo rezultatų pateikimas 2020 m. birželio 30 d., 8.00-10.00 val.
8. Apeliacijų dėl priėmimo rezultatų skelbimas 2020 m. birželio 30 d., 11.00 val.
9. Stojančiųjų į doktorantūros studijas informavimas apie galutinius konkurso rezultatus 2020 m. birželio 30 d., 13.00 val.
10. Sutarčių pasirašymas su pakviestaisiais į doktorantūros studijas 2020 m. liepos 1-2 d., 13.00-17.00 val.

30. Asmens kvietimas studijuoti priklauso nuo asmens prašyme išdėstytų prioritetų, konkursinio balo ir stojimo į doktorantūrą konkursinės eilės.
31. Pakviestaisiais į valstybės finansuojamą doktorantūros studijų vietą laikomi tie stojantieji, kurių konkursinis balas yra aukščiausiai konkursinėje eilėje ir kurie patenka į Klaipėdos universiteto nustatytą studijų vietų kvotą.
32. Priimtaisiais laikomi tie asmenys, kurie su Klaipėdos universitetu pasirašo studijų sutartį ir rektoriaus įsakymu yra priimami studijuoti.
33. Apeliacijos dėl Klaipėdos universitete vykdomo priėmimo į mokslo krypties doktorantūros studijas procedūrinių pažeidimų ir kitais tiesiogiai su priėmimo procedūromis susijusiais klausimais teikiamos Klaipėdos universiteto Mokslo ir inovacijų tarnybai Taisyklėse nustatytais terminais.
34. Visais Taisyklėse nenumatytais atvejais sprendimus priima mokslo krypties doktorantūros komitetas.
35. Jei mokslo krypties doktorantūros komitetas nustato, kad stojančiojo išklausytas pagrindinės mokslo krypties modulių sąrašas yra nepakankamos apimties arba kurie nors įgyti gebėjimai nėra pakankami, jis gali nurodyti, kokius ne doktorantūros studijų lygio modulius pirmaisiais doktorantūros studijų metais doktorantui reikės studijuoti papildomai. Už papildomai studijuojamus modulius apmoka studijuojantysis.
36. Asmenys, pakviesti studijuoti Klaipėdos universitete, pagal nustatytus terminus turi sudaryti studijų sutartį, kuri pasirašoma Mokslo ir inovacijų tarnyboje.
Adresas – Klaipėdos universitetas, Herkaus Manto g. 84, LT- 92294, Klaipėda, 301 kab.;
telefonas: (8 46) 398932;
el. paštas: vita.jusiene@ku.lt
37. Jei pakviestieji studijuoti Taisyklėse nustatytais terminais sutarties nesudaro, jiems pakvietimas studijuoti nebegalioja, o į atsilaisvinusias vietas mokslo krypties komiteto sprendimu kviečiami aukščiausią konkursinį balą turintys, bet nepakviesti studijuoti, arba atsilaisvinusios vietos perkeliamos į kitą priėmimo etapą.

HUMANITARINIŲ MOKSLŲ SRITIS

TECHNOLOGIJOS MOKSLŲ SRITIS

2020 M. PRIĖMIMAS Į KLAIPĖDOS UNIVERSITETO TRANSPORTO INŽINERIJOS (T 003) MOKSLO KRYPTIES DOKTORANTŪRĄ