LT   |   EN      Mano KU   |   
Pasirinkite teksto dydį
Priėmimas į doktorantūrą 2019

PRIĖMIMAS Į DOKTORANTŪROS STUDIJAS 2019 METAIS

Visi teikiantys stojimo dokumentus Klaipėdos universiteto Mokslo ir inovacijų skyriui, kartu su priėmimo taisyklėse nurodytais dokumentais, pristato  stojamosios
studijų įmokos kvitą:
* Lietuvos piliečiai – 30 Eur.
* Europos Sąjungos valstybių narių ar Europos ekonominės erdvės valstybių piliečiai bei Rytų partnerysčių valstybių
(Ukrainos, Moldovos, Gruzijos, Baltarusijos, Armėnijos bei Azerbaidžano) piliečiai –50 Eur;
* Turintieji leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje užsienio valstybių, nesančių Europos Sąjungos narėmis ir nepriklausančių Europos ekonominei erdvei,
piliečiai ir asmenys be pilietybės – 50 Eur;
* Kitų šalių stojantieji – 80 Eur.

gavėjas – Klaipėdos universitetas,
gavėjo bankas – AB bankas „Swedbank“,
gavėjo sąskaita – LT61 7300 0101 2922 9730,
banko kodas – 73000,
mokesčio pavadinimas – studijų registracijos mokestis,
įmokos kodas – 105007,
mokėtojas – stojančiojo vardas, pavardė,
mokėtojo kodas – stojančiojo asmens kodas;

gavėjas – Klaipėdos universitetas,
gavėjo bankas – AB  bankas „Luminor“,
gavėjo sąskaita – LT47 4010 0423 0132 5409,
banko kodas – 40100,
mokesčio pavadinimas – studijų registracijos mokestis,
įmokos kodas – 105007,
mokėtojas – stojančiojo vardas, pavardė,
mokėtojo kodas – stojančiojo asmens kodas.

GAMTOS MOKSLŲ SRITIS

Ekologijos ir aplinkotyros (hidrobiologija, jūrų biologija, vandenų ekologija, limnologija) mokslo kryptis

 1. Kuršių marių drumsto ir skaidraus vandens būklė: vandens augalų ir žuvų bendrijų vaidmuo (vadovas dr. Marco Bartoli)
 2. Paviršinio vandens kokybės vertinimo sistemos vystymas integruojant nuotolinio stebėjimo metodus (vadovas dr. Martynas Bučas)
 3. Centrinės Baltijos jūros dugno vientisumas ir jo atsistatymas po dugninių tralų poveikio (vadovas dr. Darius Daunys)
 4. Centrinės Baltijos jūros priekrantės povandeninių landšaftų energetinė vertė bentofagams paukščiams (vadovas dr. Darius Daunys)
 5. Sūkurių vaidmuo Arkties vandenyno aplinkoje remiantis daugiamisijinių palydovių stebėjimų duomenimis (vadovas dr. Igor Kozlov)
 6. Farmaciniai junginiai estuarijų aplinkoje: jų pernaša, virsmai ir poveikis biogeocheminiams procesams (vadovas Dr. Reda Kubiliūtė)
 7. Patogeninių Vibrio spp. vaidmuo druskėto vandens mikrobiomuose klimato kaitos kontekste (vadovas dr. Matthias Labrenz)
 8. Metodų vystymas daugybinių ekosisteminių paslaugų tarpsektoriniam valdymui pakrantės ekosistemose (vadovas dr. Jūratė Lesutienė)
 9. Arkties pakrančių bentoso ekosistemos šiuolaikinio ledynų tirpsmo sąlygose (vadovas prof. habil. dr. Sergej Olenin)
 10. Moksliškai pagrįstas rizikos vertinimas Tarptautinei Balastinių vandenų konvencijai įgyvendinti (vadovas prof. habil. dr. Sergej Olenin)
 11. Tarpinių vandens ekosistemų imitacinis modeliavimas ir prognozavimas (vadovas prof. dr. Artūras Razinkovas-Baziukas)
 12. Sudėtingo baseino hidrologijos ir sausumos taršos analizė (vadovas dr. Georg Umgiesser)
 13. Paviršinių vandens telkinių ekologinės būklės vertinimas panaudojant palydovinius duomenis (vadovas dr. Diana Vaičiūtė)

 

 

ATVIRO KONKURSO Į KLAIPĖDOS UNIVERSITETO EKOLOGIJOS IR APLINKOTYROS DOKTORANTŪROS STUDIJAS 2019 METAIS SĄLYGOS IR TVARKA
I BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Priėmimo į trečiosios pakopos studijas (doktorantūrą) 2019 metais taisyklės nustato asmenų, stojančių į trečiosios pakopos studijas (doktorantūrą) 2019 metais, priėmimo sąlygas ir tvarką.
 2. Doktoranto studijos gali būti finansuojamos Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis, doktoranto lėšomis arba įmonės, kuri finansuoja doktoranto studijas, lėšomis. Į valstybės finansuojamas vietas gali pretenduoti Lietuvos Respublikos, kitų Europos Sąjungos valstybių narių ir Europos ekonominės erdvės valstybių piliečiai.

II PRIĖMIMO TVARKA
1. Konkurse gali dalyvauti asmenys, turintys kvalifikacinį magistro laipsnį arba jam prilygintą aukštąjį išsilavinimą.
2. Visi stojantieji privalo atvykti į priėmimo posėdį. Vadovaudamasis atrankos kriterijais po pokalbio su stojančiaisiais doktorantūros komitetas sudaro konkursinę eilę.
3. Dėl papildomų studijų sąlygų priėmimo komisija privalo pretendentui suteikti informaciją žodžiu ir išdėstyti ją raštu priėmimo protokole.
4. Pirmojo priėmimo etapo metu neįstoję pretendentai pakartotinai konkurse dalyvauti gali ne anksčiau kaip po vienerių metų.
5. Jei po priėmimo lieka laisvų vietų pagal doktorantūrai turimas kvotas, gali būti organizuojamas antras priėmimo etapas, kuris vykdomas ta pačia tvarka.
6. Visais priėmimo taisyklėse nenumatytais atvejais sprendimus priima Doktorantūros komitetas, suderinus su Mokslo ir inovacijų skyriumi (MIS).
7. Stojančiųjų į doktorantūrą atrankos kriterijai:
7.1 Doktorantūros studijų mokslinio projekto vertinimo balas (A).
Doktorantūros studijų mokslinio projekto (toliau Mokslinis projektas) tema pasirenkama, atsižvelgiant į 2019-2023 m. m. studijų laikotarpiui paskelbtą disertacijų tematikų sąrašą. Mokslinis projektas rašomas lietuvių kalba, projekto reziumė – anglų kalba; užsieniečiai gali rašyti projektą anglų kalba. Mokslinio projekto apimtis neturi viršyti šešių A4 formato puslapių, įskaitant iliustracijas bei naudotos literatūros sąrašą (spausdinimo šriftas 12, atstumas tarp eilučių 1,5 intervalo).
Moksliniame projekte turi būti šie elementai:

 • temos pavadinimas,
 • temos ištirtumas Lietuvoje ir Pasaulyje,
 • temos aktualumas ir naujumas, mokslinės problemos (planuojamo tyrimų objekto) apibrėžimas,
 • planuojami tyrimų tikslai ir uždaviniai,
 • tyrimų metodai, būtina tyrimų medžiaga ir įranga, papildomi (jei numatomi) finansiniai kaštai, kurie gali atsirasti vykdant tyrimus,
 • darbo eiga doktorantūros metu (preliminarus darbo planas),
 • laukiami rezultatai ir galimų publikacijų preliminarūs pavadinimai (lietuvių ir anglų kalbomis),
 • KU padaliniuose vykdomi moksliniai projektai, su kuriais planuojamas tyrimas gali būti suderintas, trumpas suderinamumo aprašymas,
 • ekspertai (užsienyje ir Lietuvoje), su kuriais bendradarbiavimas gali būti naudingas (reikalingas) vykdant tyrimą,
 • naudotos literatūros sąrašas,
 • reziumė anglų kalba (iki 500 žodžių).

Mokslinio projekto vertinimo kriterijai:

 • Disertacinio darbo temos pristatymo išsamumas.
 • Planuojamo tyrimo aktualumo ir naujumo pagrįstumas.
 • Planuojamo tyrimų objekto apibrėžimo aiškumas.
 • Planuojamų tyrimų metodų, preliminaraus darbo plano ir laukiamų rezultatų pagrįstumas.
 • Gebėjimas rašyti akademinius tekstus.

7.2. Pokalbio vertinimo balas (B)
Pokalbio vertinimo kriterijai:

 • Bendrųjų mokslo žinių ir specifinių žinių apie pasirinktą tyrimų objektą lygis.
 • Gebėjimas aiškiai ir logiškai dėstyti mintis.
 • Anglų kalbos žinojimo pakankamumas.

7.3. Diplomo priedėlio (priedo) pažymių vidurkis (C)
7.4. Baigiamojo darbo įvertinimas (D)
7.5. Papildomi balai: mokslinių ir mokslo populiarinimo publikacijų vertinimas (E). (E=0÷3). Publikacijos vertinamos, atsižvelgiant į publikacijos svarbą ir autoriaus indėlį.

Konkursinio balo formulė:
KB= 0,4 A + 0,4 B + 0,1 C + 0,1 D + E
Stojantieji, surinkę mažesnį nei „8“ konkursinį balą į doktorantūros studijas nebus priimti.

8. Priėmimo į doktorantūrą svarbiausios datos

Priėmimo procedūros Datos ir terminai
Priėmimo į doktorantūrą konkurso skelbimas 2019-05-27
Prašymų dalyvauti priėmimo į doktorantūrą konkurse priėmimas 2019-09-03, 10:00 val. – 2019-09-16, 13:00 val.
Mokslo doktorantūros komiteto posėdis, dalyvaujant stojantiesiems 2019-09-30*
Pakviestųjų į doktorantūrą sąrašo (prioritetinės eilės) skelbimas 2019-10-01, 10:00 val.
Apeliacijų priėmimas iki 2019-10-04, 16:00 val.
Apeliacijų nagrinėjimo rezultatų ir priimtųjų į doktorantūrą sąrašo skelbimas iki 2019-10-07, 16:00 val.**
Studijų sutarčių su priimtaisiais į doktorantūrą pasirašymas 2019-10-11

* posėdžio data ir laikas gali būti patikslinti.

** apeliacijų priėmimo ir vertinimo terminai gali būti pratęsti remiantis Klaipėdos universiteto ekologijos ir aplinkotyros mokslo krypties doktorantūros reglamento, patvirtinto KU Senato 2017 m. birželio 1 d. Nr. 11-58, 23 punktu.

9. Reikalingų dokumentų sąrašas

Pateikiant prašymą Įforminant priėmimą
Prašymas Rektoriui (nurodant studijų formą) 1 nuotrauka (3×4)
Magistro kvalifikacinio laipsnio arba jam prilyginto aukštojo išsilavinimo diplomo ir jo priedėlio (priedo) kopijos Asmeninės arba kortelės sąskaitos Nr. ir mokėjimo kortelės pavadinimas ir Nr.
Jei išsilavinimas įgytas užsienyje, pažyma apie kvalifikacijos pripažinimą (kvalifikacijos pripažinimą vykdo Klaipėdos universitetas (Kristina Mataitienė tel. +370 46 398951; el. paštas: kristina.mataitiene@ku.lt) arba Studijų kokybės vertinimo centras (http://www.skvc.lt/en/content.asp?id=190).
Gyvenimo aprašymas
Dviejų mokslininkų rekomendacijos
Savo mokslo darbų sąrašas ir darbų atspaudai, konferencijose skaityti pranešimai, mokslo konkursuose premijuoti darbai
Doktorantūros studijų mokslinis projektas pagal pasirinktą disertacijos tematiką
Paso arba asmens tapatybės kortelės kopija
Stojamosios studijų įmokos, sumokėtos AB bankas „Swedbank“ kvitas

10. Priėmimo komisijos kontaktai.

Priėmimą organizuoja Mokslo ir inovacijų skyrius, jį vykdo Doktorantūros komitetas. Adresas: Klaipėdos universiteto Mokslo ir inovacijų skyrius, Herkaus Manto – 84, 301 kab. Klaipėda; tel. (8-46) 398932, (8-46) 398937; el. paštas vita.jusiene@ku.lt, interneto svetainė http://www.ku.lt/mokslas/doktorantura

Dokumentai priimami darbo dienomis I–IV 8.00–16.00 val., V 8.00–11.00 val., pietų pertrauka 12.00 – 13.00 val.

SKELBIAMAS 2019 M. PRIĖMIMAS Į KLAIPĖDOS UNIVERSITETO FIZINĖS GEOGRAFIJOS (N 006) MOKSLO
KRYPTIES DOKTORANTŪROS STUDIJAS

PRIĖMIMO TAISYKLĖS 

Bendroji dalis
1. 2019 m. priėmimo į Fizinės geografijos mokslo krypties doktorantūros studijas Klaipėdos universitete taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato asmenų, stojančiųjų į Jungtinės Fizinės geografijos mokslo krypties doktorantūros (koordinuojamos Vilniaus universiteto) Klaipėdos universiteto (toliau – Universitetas) vietas priėmimo sąlygas ir tvarką.
2. Konkursą organizuoja ir priėmimą vykdo Fizinės geografijos mokslo krypties jungtinės doktorantūros komiteto teikimu Universiteto Rektoriaus įsakymu patvirtinta stojimo į doktorantūrą komisija.
3. Asmenys, turintys magistro kvalifikacinį laipsnį arba jam atitinkančią kvalifikaciją, gali pretenduoti į valstybės finansuojamas ir valstybės nefinansuojamas nuolatinės ar ištęstinės studijų formos vietas. Doktorantai, savo noru ar Doktorantūros komiteto sprendimu nutraukę doktorantūros studijas, antrą kartą į valstybės finansuojamas vietas pretenduoti negali.
4. Doktoranto studijos gali būti finansuojamos Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis, Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis, doktoranto lėšomis arba įmonės, kuri finansuoja doktoranto studijas, lėšomis.
5. Stojantys į doktorantūrą piliečiai, turintys užsienyje įgytą magistro kvalifikacinį laipsnį arba jam prilyginto aukštojo išsilavinimo diplomą, kartu su šioje tvarkoje nurodytais dokumentais papildomai pateikia užsienyje įgytos kvalifikacijos pripažinimo patvirtinimo dokumentą. Ne ES šalių piliečiai, priimti į doktorantūros studijas, privalo teisės aktų nustatyta tvarka gauti leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje.
6. Į Fizinės geografijos mokslo krypties doktorantūrą asmenys priimami atviro konkurso būdu atskirai į kiekvienos doktorantūros teisę įgijusios partnerinės institucijos doktorantūrą. Stojantysis gali pretenduoti ne daugiau kaip į dvi skirtingas tematikas. Konkursinį balą sudaro magistro kvalifikacinio laipsnio (ar jį atitinkančios kvalifikacijos suteikimą patvirtinančio) diplomo priedėlio pažymių svertinio vidurkio (SV), atrankos procedūros (pokalbio (PĮ)) bei mokslo darbų, jeigu stojantysis tokių turi (MD) įvertinimų suma.
7. Informacija, reikalinga pažymių svertiniam vidurkiui apskaičiuoti, imama iš atitinkamą kvalifikaciją patvirtinančių baigimo dokumentų. Jei dokumentai išduoti užsienio institucijose, jie turi būti pripažinti Lietuvos Respublikoje numatyta tvarka. Dėl išsilavinimo dokumentų pripažinimo stojantieji turi kreiptis į Klaipėdos universiteto Akademinių reikalų skyrių.
8. Priėmimo procedūros seka:
8.1. stojamosios studijų įmokos mokėjimas;
8.2. prašymo leisti dalyvauti konkurse ir dokumentų teikimas;
8.3. atrankos procedūra (pokalbis);
8.4. studijų sutarties pasirašymas.

Stojamoji studijų įmoka
9. Stojamoji studijų įmoka mokama į Klaipėdos universiteto sąskaitą.
10. Užregistravus prašymą leisti dalyvauti doktorantūros studijų konkurse ir neįstojus studijuoti, stojamoji studijų įmoka negrąžinama.

Prašymo leisti dalyvauti konkurse ir dokumentų pateikimo tvarka
11. Norint dalyvauti konkurse Universiteto Mokslo ir inovacijų skyriui pateikiami dokumentai:
11.1. Prašymas universiteto Rektoriui leisti dalyvauti konkurse į Fizinių mokslų srities Fizinės geografijos mokslo krypties doktorantūros studijas;
11.2. magistro arba jam atitinkančios kvalifikacijos diplomas ir jo priedas;
11.3. gyvenimo aprašymas;
11.4. dviejų Fizinės geografijos mokslo krypties mokslininkų rekomendacijos;
11.5. savo mokslo darbų ir/ ar konferencijoje skaitytų pranešimų sąrašas bei darbų ar pranešimų atspaudai);
11.6. asmens dokumento kopija ir jei yra, pavardės keitimą liudijantis dokumentas;
11.7. pažyma apie užsienyje įgyto aukštojo mokslo kvalifikacijos pripažinimą (jeigu kvalifikacija įgyta užsienio aukštojoje mokykloje);
11.8. stojamosios įmokos kvitas;
12. Pateikus ne visus reikalingus dokumentus prašymas laikomas neužregistruotu.

Priėmimo tvarka ir atrankos procedūra
13. Visi stojantieji privalo atvykti į numatytą pokalbį. Atskirais atvejais dėl stojančiojo dalyvavimo priėmimo į doktorantūros studijas pokalbyje sprendžia mokslo krypties doktorantūros komitetas.
14. Konkursinio balo sandara ir jų koeficientai:

Atrankos procedūra Pokalbis
Konkursinio balo sandara ir jų koeficientai
Diplomo priedėlio pažymių svertinis vidurkis (SV)*, iki 10 balų Pokalbio įvertinimas (PĮ), iki 10 balų Mokslinės patirties ir mokslo darbų įvertinimas (MD), iki 10 balų
0,5 x (SV) 0,45 x (PĮ) 0,05 x (MD)
Minimalus balas 8

*- diplomo priedėlio svertinis vidurkis (50%) ir baigiamojo darbo įvertinimas (50%)

15. Pokalbis vyksta pasirinktos disertacijos temos ir stojančiojo anksčiau vykdytų mokslinių tyrimų temomis, vertinant:
15.1. Stojančiojo mokslinę kompetenciją;
15.2. Motyvaciją pasirenkant disertacijos temą;
15.3. Pradiniai metodiniai įgūdžiai.
16. Stojant yra sudaroma konkursinė eilė konkursinio balo mažėjimo tvarka. Pirmumo teisę užimti pasirinktą tematiką turi stojantieji su didesniu konkursiniu balu.
17. Stojantiesiems į doktorantūros studijas, jeigu jie sutinka, gali būti pasiūlyta kita tematika, nei jie buvo pasirinkę pateikdami prašymą.
18. Pakviestaisiais užimti valstybės finansuojamą doktorantūros studijų vietą laikomi tie asmenys, kurių konkursiniai balai yra aukščiausi konkursinėje eilėje ir kurie patenka į Universiteto nustatytą studijų vietų kvotą.
19. Nepatekus į valstybės finansuojamas doktorantūros vietas, stojančiajam gali būti pasiūlyta užimti valstybės nefinansuojamą doktorantūros studijų vietą.

Studijų sutarčių sudarymas
20. Asmenys, pakviesti studijuoti Universitete, turi sudaryti studijų sutartį su Universitetu.
21. Pakviestųjų studijuoti sutartys pasirašomos Universiteto Mokslo ir inovacijų skyriuje.
22. Jeigu pakviestieji studijuoti nustatytais terminais, sutarties nesudaro, pakvietimas studijuoti Universitete nebegalioja, o atsilaisvinusios vietos perkeliamos į kitą priėmimo etapą.
23. Doktorantūros komiteto protokolo pagrindu į doktorantūrą priimami pretendentai įforminami Klaipėdos universiteto Rektoriaus įsakymu.

Kita svarbi informacija
24. Nuolatinių doktorantūros studijų trukmė – iki 4 metų, ištęstinių – iki 6 metų. Studijų pradžia – spalio 1 diena.
25. Po priėmimo į doktorantūrą, esant laisvų valstybės finansuojamų vietų, gali būti organizuojamas papildomas konkursas ta pačia tvarka. Tokiu atveju, papildomas priėmimas būtų vykdomas 2019 m. rugsėjo mėn. Apie tai būtų skelbiama papildomai Universiteto internetiniame tinklalapyje.
26. Visais priėmimo taisyklėse nenumatytais atvejais sprendimus priima mokslo krypties doktorantūros komitetas.
27. Priėmimo procedūros ir jų datos:

 

Priėmimo procedūros Datos ir terminai
Prašymo ir būtinų dokumentų priėmimas į Klaipėdos universiteto Mokslo ir inovacijų skyrių iki 2019 birželio 25 d. 12 val.
Doktorantūros priėmimo komisijos posėdis, dalyvaujant stojantiesiems (motyvacinis pokalbis)
KU JTGM Gamtos mokslų katedroje, 316 kab.,
H. Manto 84, Klaipėda
2019 birželio 26 d. 13 val.
Pretendentų informavimas apie konkurso rezultatus 2019 liepos 1 d.
Apeliacijų teikimas doktorantūros komitetui iki 2019 liepos 2 d. 15 val.
Pakviestųjų į doktorantūrą sąrašo skelbimas 2019 liepos 5 d.
Studijų sutarčių su doktorantūros institucija pasirašymas iki 2019 liepos 19 d. 15 val.
Papildomas priėmimas (turint laisvų vietų) 2019 09 02 – 2018 09 27
Studijų pradžia 2019 spalio 1 d.

 

28. Stojimo į doktorantūrą dokumentai priimami ir informacija teikiama Klaipėdos universiteto Mokslo ir inovacijų skyriuje darbo dienomis nuo 9 iki 15 val.

Adresas: Herkaus Manto 84, Rektoratas, III a., Klaipėda; telefonai (8 46) 398932, 398936; elektroninis paštas: vita.jusiene@ku.lt;

SOCIALINIŲ MOKSLŲ SRITIS

ATVIRO KONKURSO Į POLITIKOS MOKSLŲ KRYPTIES DOKTORANTŪROS STUDIJAS 2019 METAIS SĄLYGOS IR TVARKA

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

Mokslo kryptis – Politikos mokslai
Mokslo krypties kodas – S 002

1.1. Į Politikos mokslų krypties doktorantūrą asmenys priimami atviro konkurso būdu atskirai į kiekvienos doktorantūros teisę įgijusios partnerinės institucijos doktorantūrą pagal pasirinktą  tematiką. Stojantysis gali pretenduoti ne daugiau kaip į dvi skirtingas tematikas.
1.2. Konkursą organizuoja administruojančio Vytauto Didžiojo universiteto Doktorantūros mokykla, konkursą vykdo Politikos mokslų krypties doktorantūros komitetas (toliau – Komitetas) šiose priėmimo sąlygose nustatyta tvarka.

2. KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI

2.1. Magistro kvalifikacinis laipsnis arba jam prilygintas aukštasis išsilavinimas.
2.2. Mokslinė patirtis, dalyvavimas mokslinėje veikloje.
2.3. Užsienio kalbų mokėjimas.

3. REIKALINGI DOKUMENTAI

3.1. Prašymas rektoriaus vardu dalyvauti konkurse
3.2. Magistro laipsnį arba jį atitinkančią kvalifikaciją patvirtinantis diplomas ir jo priedas / priedėlis
3.3. Dviejų politikos mokslų krypties mokslininkų rekomendacijos
3.4. Gyvenimo aprašymas
3.5. Mokslinių publikacijų sąrašas (pateikiant pilną bibliografinį aprašą) ir jų kopijos (pateikiamos kartu su žurnalo viršelio ir turinio kopijoms); jei straipsnis dar neišspausdintas – pateikiama mokslo žurnalo redkolegijos išduota pažyma apie priimtą spaudai straipsnį (po recenzavimo procedūros) ir jo rankraštis
3.6. Mokslinio tyrimo projektas: popierinė kopija bei elektroninė kopija .doc ar .docx formatu (skaitmeninė laikmena negrąžinama); jeigu prašyme nurodomos dvi tematikos, būtina pateikti 2 mokslinio tyrimo projektus
3.7. Paso asmens duomenų puslapio kopija arba asmens tapatybės kortelės kopija
3.8. Dokumentai, patvirtinantys pavardės keitimą, jeigu ne visi pateikiami dokumentai yra ta pačia pavarde
3.9. Kiti dokumentai, kuriuos pretendentas pageidauja pateikti

4. ATRANKOS KRITERIJAI

4.1. Mokslinės publikacijos (MP). Pretendento publikacijos vertinamos taškais pagal galiojančią Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro įsakymu patvirtintą antro lygmens mokslinės produkcijos vertinimo metodiką. Taškai už mokslines publikacijas skiriami pagal pridedamą lentelę ir perskaičiuojami į dešimtbalę vertinimo sistemą (1 priedas).
4.2. Mokslinio tyrimo projektas (TP). Projektas rengiamas pagal Komiteto nustatytus reikalavimus (2 priedas). Projektą vertina du Komiteto paskirti recenzentai. Galutinį balą sudaro abiejų recenzentų vertinimų vidurkis dešimtbalėje vertinimo sistemoje.
4.3. Diplomo pažymių vidurkis (DV). Skaičiuojamas magistro arba jam prilyginto diplomo priedo / priedėlio bendras, t.y. studijų dalykų ir baigiamojo darbo, pažymių aritmetinis vidurkis.
4.4. Motyvacinis pokalbis (PK). Pokalbio metu vertinama pretendentų pasirengimas ir motyvacija studijuoti atitinkamos mokslo krypties doktorantūroje, mokslinių publikacijų, mokslinės veiklos bei mokslinės patirties atitiktis pasirinktai tematikai, mokslininkų rekomendacijos, užsienio kalbų mokėjimas ir kt. Motyvacinio pokalbio galutinį balą (balai apvalinami iki artimiausios skaičiaus šimtosios dalies) sudaro Komiteto narių vertinimų vidurkis dešimtbalėje vertinimo sistemoje.
* Į doktorantūros studijas Lietuvos karo akademijoje atviro konkurso tvarka priimami profesinės karo tarnybos karininkai, krašto apsaugos sistemos valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis. Lietuvos kariuomenės vado sprendimas dėl leidimo profesinės karo tarnybos karininkams ir krašto apsaugos ministro ar jo įgalioto asmens sprendimas dėl leidimo krašto apsaugos sistemos valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, stoti į LKA studijuoti pagal politikos mokslų krypties doktorantūros studijas priimamas iki 2019 m. birželio 29 d. (žr. KAM ministro 2018 m. gruodžio 17 d. įsakymą Nr. V-1205).

5. KONKURSINIO BALO SANDARA

5.1.Stojančiųjų konkursinis balas (KB) sudaromas pagal aukščiau išvardintus atrankos kriterijus ir skaičiuojamas pagal formulę:
KB = 0,2MP + 0,4TP + 0,2DV + 0,2PK
kur:
MP – mokslinių publikacijų skaičiavimo balas dešimtbalėje sistemoje,
TP – mokslinio tyrimo projekto galutinis vertinimo balas,
DV – magistro diplomo ar atitinkamą kvalifikaciją patvirtinančio diplomo priedo/priedėlio bendras pažymių vidurkis,
PK – motyvacinio pokalbio galutinis balas.
5.2.Surinkus vienodą balų skaičių, aukštesnę vietą konkursinėje eilėje užimta tas pretendentas, kurio motyvacinio pokalbio įvertinimas yra aukštesnis.

6. PRIĖMIMO EIGA

6.1. Pretendentas pateikia prašymą doktorantūros institucijos, į kurią pretenduoja, Rektoriui leisti dalyvauti doktorantūros atvirame konkurse. Šį prašymą galima pateikti kiekvienos doktorantūros teisę turinčios institucijos Doktorantūros mokyklai/Mokslo skyriui. Kartu su prašymu pateikiami ir kiti, 3 punkte nurodyti, dokumentai. Konkurse dalyvauja tik laiku visus reikalingus dokumentus pateikę stojantieji.
6.2. Į motyvacinį pokalbį su Komiteto nariais privalo atvykti visi stojantieji.
6.3. Vadovaudamasis atrankos kriterijais, Komitetas sudaro atskiras prioritetines eiles į partnerinių institucijų doktorantūros tematikas pagal aukščiausią konkursinį balą.
6.4. Per tris dienas po konkurso rezultatų suskaičiavimo, pretendentas gali teikti apeliaciją Komitetui; gavęs neigiamą Komiteto atsakymą, per tris dienas gali teikti apeliaciją universiteto, į kurį pretendavo, rektoriui.
6.5. Paskelbus pakviestųjų sąrašą, pretendentai nepatekę į valstybės finansuojamas vietas, tačiau Komiteto sprendimu atitinkantys doktorantūros studijoms keliamus reikalavimus, gali rinktis mokamas doktorantūros studijas, mokėdami doktorantūros institucijos nustatytą doktorantūros studijų mokestį.
6.6. Su asmenimis, pakviestais į doktorantūros studijas, pasirašomos nustatytos formos dvišalės sutartys, kurių pagrindu rengiamas rektoriaus įsakymas dėl priėmimo į doktorantūros studijas.
6.7. Jeigu po priėmimo lieka laisvų vietų, gali būti organizuojamas papildomas priėmimo etapas, kuris vykdomas ta pačia tvarka.

 Priėmimo procedūros  Datos ir terminai
 Prašymų dalyvauti konkurse priėmimas  2019 07 01 – 2019 08 28
 Doktorantūros  komiteto posėdis, dalyvaujant stojantiesiems (motyvacinis pokalbis)  2019 09 09 – 2019 09 13
 Doktorantūros  komiteto posėdis, nedalyvaujant stojantiesiems (konkurso rezultatų skaičiavimas)  2019 09 09 – 2019 09 13
 Pretendentų informavimas apie konkurso rezultatus  2019 09 16
 Apeliacijų teikimas doktorantūros komitetui  2019 09 17 – 2019 09 19
 Apeliacijų teikimas doktorantūros institucijos, į kurią asmuo pretendavo, vadovui  2019 09 20 – 2019 09 24
 Pakviestųjų į doktorantūrą sąrašo skelbimas  2019 09 26
 Studijų sutarčių su doktorantūros institucija pasirašymas  2019 09 27 – 2019 09 30

7. KITŲ VALSTYBIŲ PILIEČIŲ PRIĖMIMO Į DOKTORANTŪROS STUDIJAS TVARKA

7.1. Kitų valstybių piliečiai, įgiję magistro laipsnį arba jį atitinkančią kvalifikaciją ne Lietuvos Respublikoje, turi pateikti visus dokumentus, nurodytus 3 skyriuje, bei papildomai šiuos dokumentus:
7.1.1. Išsilavinimo dokumento ir jo priedo notariškai patvirtintą vertimą į lietuvių arba anglų kalbą.
7.1.2. Pažymos apie užsienyje įgyto aukštojo mokslo kvalifikacijos pripažinimą kopiją. Užsienyje įgytos kvalifikacijos pripažinimo dokumentą gali išduoti Studijų kokybės vertinimo centras ir aukštosios mokyklos, pateikus reikalaujamus dokumentus.
7.1.3. Prašymas dėl priėmimo į doktorantūros studijas pildomas anglų kalba. Gyvenimo aprašymas, mokslo darbų sąrašas ir jų kopijos, mokslinio tyrimo projektas gali būti pateikiami anglų kalba.
7.2. Konkurse dalyvaujantys asmenys patys pasirūpina kelione ir visais kelionei reikalingais dokumentais: pasu, laikinuoju leidimu, draudimu ir pan.
7.3. Užsieniečiai, įstoję į doktorantūros studijas, privalo teisės aktų nustatyta tvarka atitinkamai gauti leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje arba Europos Bendrijų valstybės narės piliečio leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje ar turėti leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje.

 8. NEFINANSUOJAMŲ DOKTORANTŪROS STUDIJŲ KAINA

 Studijų forma     Metinė studijų kaina, Eur
 VDU*  KTU*  KU*  LKA*
 Nuolatinės studijos  9449  9449  9449  9449
 Ištęstinės studijos  6299  –  6299  6299
 Studijų įmoka turi būti sumokėta per 15 kalendorinių dienų nuo studijų sutarties įsigaliojimo dienos.
* Norminės studijų kainos, patvirtintos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m.vasario 27 d. įsakymu Nr. V-175, doktorantūros institucijos sprendimu gali būti mažinamos.
9. KONTAKTAI
Vytauto Didžiojo universitetas
Donelaičio g. 52 – 303 kab., Kaunas.
Kontaktinis asmuo – Rasa Andrišiūnaitė, tel. (8 37) 209 815,
+370 619 21615, el. paštas doktorantura@vdu.lt
Dokumentų priėmimo laikas: 9.00–15.00 val.
Klaipėdos universitetas
Herkaus Manto g. 84 – 301, Klaipėda.
Kontaktinis asmuo – Vita Jušienė, tel. (8 46) 39 89 32,
el. paštas vita.jusiene@ku.lt
Dokumentų priėmimo laikas: 9.00–15.00 val.
Kauno technologijos universitetas
Donelaičio g. 73 – 423, Kaunas.
Kontaktinis asmuo – Reda Žilėnaitė, tel. (8 614) 16110,
el. paštas doktorantura@ktu.lt
Dokumentų priėmimo laikas: 9.00–15.00 val.
Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija
Šilo g. 5A – 311/K4, Vilnius
Kontaktinis asmuo – Roberta Šiaudvytytė,
tel. (8 5) 2103582
El. paštas roberta.siaudvytyte@mil.lt
Dokumentų priėmimo laikas: 9.00–15.00 val.

 

ATVIRO KONKURSO Į VADYBOS MOKSLO KRYPTIES DOKTORANTŪROS STUDIJAS 2019 METAIS SĄLYGOS IR TVARKA

1.  BENDROSIOS NUOSTATOS 

Mokslo krypties kodas – S 003
Mokslo kryptis – Vadyba

1.1. Į vadybos mokslo krypties doktorantūrą asmenys priimami atviro konkurso būdu atskirai į kiekvienos doktorantūros teisę
įgijusios partnerinės institucijos doktorantūrą pagal pasirinktą tematiką. Stojantysis gali pretenduoti ne daugiau kaip į dvi skirtingas tematikas.
1.2. Konkursą organizuoja administruojančio Vytauto Didžiojo universiteto Doktorantūros mokykla, konkursą vykdo Vadybos mokslo krypties doktorantūros komitetas (toliau – Komitetas) šiose priėmimo sąlygose nustatyta tvarka.

2. KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI
2.1. Magistro kvalifikacinis laipsnis arba jam prilygintas aukštasis išsilavinimas.
2.2. Mokslinė patirtis, dalyvavimas mokslinėje veikloje.
2.3. Užsienio kalbų mokėjimas.

3. REIKALINGI DOKUMENTAI

 • Prašymas rektoriaus vardu dalyvauti konkurse
 • Magistro laipsnį arba jį atitinkančią kvalifikaciją patvirtinantis diplomas ir jo priedas / priedėlis
 • Dvi vadybos mokslo krypties mokslininkų rekomendacijos
 • Gyvenimo aprašymas (įteikiamas pasirašytas)
 • Mokslinių publikacijų sąrašas (pateikiant pilną bibliografinį aprašą) ir jų kopijos (pateikiamos kartu su žurnalo viršelio ir turinio kopijoms); jei straipsnis dar neišspausdintas – pateikiama mokslo žurnalo redkolegijos išduota pažyma apie priimtą spaudai straipsnį (po recenzavimo procedūros) ir jo rankraštis
 • Mokslinio tyrimo projektas: popierinė kopija bei elektroninė kopija .doc ar .docx formatu (skaitmeninė laikmena negrąžinama); jeigu prašyme nurodomos dvi tematikos, būtina pateikti 2 mokslinio tyrimo projektus
 • Paso asmens duomenų puslapio kopija arba asmens tapatybės kortelės kopija
 • Dokumentai, patvirtinantys pavardės keitimą, jeigu ne visi pateikiami dokumentai yra ta pačia pavarde
 • Kiti dokumentai, kuriuos pretendentas pageidauja pateikti

4.    ATRANKOS KRITERIJAI

4.1. Mokslinės publikacijos (MP). Pretendento publikacijos vertinamos taškais pagal galiojančią Lietuvos Respublikos
Švietimo ir mokslo ministro įsakymu patvirtintą mokslinės produkcijos vertinimo metodiką.
Taškai už mokslines publikacijas skiriami pagal pridedamą lentelę ir perskaičiuojami į dešimtbalę vertinimo sistemą (1 priedas).
Vertinamos tik tos publikacijos, kurios paskelbtos socialinių mokslų srityje.
4.2. Mokslinio tyrimo projektas (TP). Projektas rengiamas pagal Komiteto nustatytus reikalavimus (2 priedas). Projektą vertina du Komiteto paskirti recenzentai. Galutinį balą sudaro abiejų recenzentų vertinimų vidurkis dešimtbalėje vertinimo sistemoje. Į doktorantūros studijas gali būti priimti tik tie stojantieji, kurių mokslinio tyrimo projekto galutinis vertinimo balas yra ne mažesnis kaip 7 balai.
4.3. Diplomo pažymių vidurkis (DV). Skaičiuojamas magistro arba jam prilyginto diplomo priedo / priedėlio bendras, t.y.
studijų dalykų ir baigiamojo darbo, pažymių aritmetinis vidurkis.
4.4. Motyvacinis pokalbis (PK). Pokalbio metu vertinama pretendentų pasirengimas ir motyvacija studijuoti atitinkamos mokslo krypties doktorantūroje, mokslinių publikacijų, mokslinės veiklos bei mokslinės patirties atitiktis pasirinktai tematikai, mokslininkų rekomendacijos, užsienio kalbų mokėjimas ir kt. Motyvacinio pokalbio galutinį balą (balai apvalinami iki artimiausios skaičiaus šimtosios dalies) sudaro Komiteto narių vertinimų vidurkis dešimtbalėje vertinimo sistemoje. Į doktorantūros studijas gali būti priimti tik tie stojantieji, kurių motyvacinio pokalbio galutinis balas yra ne mažesnis kaip 7 balai.

5.  KONKURSINIO BALO SANDARA

5.1. Stojančiųjų konkursinis balas (KB) sudaromas pagal aukščiau išvardintus atrankos kriterijus ir skaičiuojamas pagal formulę: KB = 0,3*MP + 0,3*TP + 0,1*DV + 0,3*PK, kur:
  MP – mokslinių publikacijų skaičiavimo balas dešimtbalėje sistemoje,
TP – mokslinio tyrimo projekto galutinis vertinimo balas,
DV – magistro diplomo ar atitinkamą kvalifikaciją patvirtinančio diplomo priedo/priedėlio bendras pažymių vidurkis
PK – motyvacinio pokalbio galutinis balas.
5.2. Surinkus vienodą balų skaičių, aukštesnę vietą konkursinėje eilėje užima tas pretendentas, kurio mokslinio tyrimo projekto įvertinimas yra aukštesnis.

6. PRIĖMIMO EIGA

6.1.       Pretendentas pateikia prašymą doktorantūros institucijos, į kurią pretenduoja, Rektoriui leisti dalyvauti doktorantūros atvirame konkurse. Šį prašymą galima pateikti kiekvienos doktorantūros teisę turinčios institucijos Doktorantūros mokyklai/Mokslo skyriui. Kartu su prašymu pateikiami ir kiti, 3 punkte nurodyti, dokumentai. Konkurse dalyvauja tik laiku visus reikalingus dokumentus pateikę stojantieji.
6.2.     Į motyvacinį pokalbį su Komiteto nariais privalo atvykti visi stojantieji.
6.3.     Vadovaudamasis atrankos kriterijais, Komitetas sudaro atskiras prioritetines eiles į partnerinių institucijų doktorantūros tematikas pagal aukščiausią konkursinį balą.
6.4.     Per tris dienas po konkurso rezultatų suskaičiavimo, pretendentas gali teikti apeliaciją Komitetui; gavęs neigiamą Komiteto atsakymą, per tris dienas gali teikti apeliaciją universiteto, į kurį pretendavo, rektoriui.
6.5.     Paskelbus pakviestųjų sąrašą, pretendentai nepatekę į valstybės finansuojamas vietas, tačiau Komiteto sprendimu atitinkantys doktorantūros studijoms keliamus reikalavimus, gali rinktis mokamas doktorantūros studijas, mokėdami doktorantūros institucijos nustatytą doktorantūros studijų mokestį.
6.6.     Su asmenimis, pakviestais į doktorantūros studijas, pasirašomos nustatytos formos dvišalės sutartys, kurių pagrindu rengiamas rektoriaus įsakymas dėl priėmimo į doktorantūros studijas.
6.7.     Jeigu po priėmimo lieka laisvų vietų, gali būti organizuojamas papildomas priėmimo etapas, kuris vykdomas ta pačia tvarka.

Priėmimo procedūros Datos ir terminai
Prašymų dalyvauti konkurse priėmimas 2019 07 01 – 2018 08 30
Doktorantūros komiteto posėdis, dalyvaujant stojantiesiems (motyvacinis pokalbis) 2019 09 02 – 2019 09 13
Doktorantūros komiteto posėdis, nedalyvaujant stojantiesiems (konkurso rezultatų skaičiavimas) 2019 09 02 – 2019 09 13
Pretendentų informavimas apie konkurso rezultatus 2019 09 17
Apeliacijų teikimas doktorantūros komitetui 2019 09 18 – 2019 09 20
Apeliacijų teikimas doktorantūros institucijos, į kurią asmuo pretendavo, vadovui 2019 09 23 – 2019 09 25
Pakviestųjų į doktorantūrą sąrašo skelbimas 2019 09 26
Studijų sutarčių su doktorantūros institucija pasirašymas 2019 09 27- 2019 09 30

7.  KITŲ VALSTYBIŲ PILIEČIŲ PRIĖMIMO Į DOKTORANTŪROS STUDIJAS TVARKA

7.1.        Kitų valstybių piliečiai, įgiję magistro laipsnį arba jį atitinkančią kvalifikaciją ne Lietuvos Respublikoje, turi pateikti visus dokumentus, nurodytus 3 skyriuje, bei papildomai šiuos dokumentus:
   7.1.1.      Išsilavinimo dokumento ir jo priedo notariškai patvirtintą vertimą į lietuvių arba anglų kalbą.
   7.1.2.      Pažymos apie užsienyje įgyto aukštojo mokslo kvalifikacijos pripažinimą kopiją. Užsienyje įgytos kvalifikacijos pripažinimo dokumentą gali išduoti Studijų kokybės vertinimo centras ir aukštosios mokyklos, pateikus reikalaujamus dokumentus.
   7.1.3.      Prašymas dėl priėmimo į doktorantūros studijas pildomas anglų kalba. Gyvenimo aprašymas, mokslo darbų sąrašas ir jų kopijos, mokslinio tyrimo projektas gali būti pateikiami anglų kalba.
7.2.        Konkurse dalyvaujantys asmenys patys pasirūpina kelione ir visais kelionei reikalingais dokumentais: pasu, laikinuoju leidimu, draudimu ir pan.
7.3.        Užsieniečiai, įstoję į doktorantūros studijas, privalo teisės aktų nustatyta tvarka atitinkamai gauti leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje arba Europos Bendrijų valstybės narės piliečio leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje ar turėti leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje.

 8. NEFINANSUOJAMŲ DOKTORANTŪROS STUDIJŲ KAINA

Studijų forma Metinė studijų kaina*, Eur
VDU KU MRU ŠU
Nuolatinės studijos 9449 9449 9449 9449
Ištęstinės studijos 6299 6299 6299 6299

Studijų įmoka turi būti sumokėta per 15 kalendorinių dienų nuo studijų sutarties įsigaliojimo dienos.

* Norminės studijų kainos, patvirtintos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. vasario 27 d. įsakymu Nr. V-175, doktorantūros institucijos sprendimu gali būti mažinamos.

9. KONTAKTAI

Vytauto Didžiojo universitetas Donelaičio g. 52 – 303 kab., Kaunas.
Kontaktinis asmuo – Rasa Andrišiūnaitė, tel. (8 37) 209 815,
+370 619 21615, el. paštas doktorantura@vdu.lt
Dokumentai teikiami: https://epasirasymas.vdu.lt
Mykolo Romerio universitetas Didlaukio g. 55 (MRU LAB), 404 kab., Vilnius.
Kontaktinis asmuo – Loreta Paukštytė,
Tel. (8 5) 271 4469, el. paštas paukstyte@mruni.eu,
Dokumentų priėmimo laikas: 9.00–15.00 val.
 Klaipėdos universitetas Herkaus Manto g. 84 – 301, Klaipėda.
Kontaktinis asmuo – Vita Jušienė, tel. (8 46) 39 89 32,
el. paštas vita.jusiene@ku.lt
Dokumentų priėmimo laikas: 9.00–15.00 val.
Šiaulių universitetas P. Višinskio g. 38, Šiauliai.
Kontaktinis asmuo – Rita Melienė, tel. (8 41) 59 58 21,
el. paštas doktorantura@cr.su.lt
Dokumentų priėmimo laikas: 9.00–15.00 val.
Vytauto Didžiojo universiteto
Žemės ūkio akademija
Studentų g. 11– 218, Akademija, Kauno raj.
Kontaktinis asmuo – dr. Indrė Bagdonienė, tel. (8 37) 75 22 54,
el. paštas indrė.bagdoniene@vdu.lt
Dokumentai teikiami: https://epasirasymas.vdu.lt

2019 M. PRIĖMIMO Į EKONOMIKOS (S 004) MOKSLO KRYPTIES DOKTORANTŪRĄ TAISYKLĖS

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS
1. 2019 m. doktorantų priėmimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato priėmimo sąlygas ir tvarką asmenų, stojančiųjų į Jungtinės Kauno technologijos universiteto, Lietuvos energetikos instituto ir Klaipėdos universiteto ekonomikos mokslo krypties Klaipėdos universiteto vietas.
2. Taisyklės reglamentuoja priėmimą į nuolatinės ir ištęstinės studijų formų Ekonomikos studijų programą.
3. Asmenys gali pretenduoti į valstybės finansuojamas ir valstybės nefinansuojamas studijų vietas. Visų stojančiųjų teisės ir pareigos (išskyrus mokestį už studijas) yra vienodos.
4. Priėmimas į doktorantūros studijas vykdomas atviro konkurso būdu. Priėmimo procedūrų seka:
4.1. priėmimo dokumentų pateikimas ir registravimas;
4.2. dalyvavimas priėmimo į doktorantūrą posėdžiuose;
4.3. studijų sutarties pasirašymas.
5. Informacija apie priėmimo į doktorantūrą tvarką ir studijas teikiama:
Klaipėdos universiteto Mokslo ir inovacijų skyriuje darbo dienomis 9.00-16.00.
Adresas – Herkaus Manto g. 84, 301 kab., 92294 Klaipėda;
tel.: (8 46) 398932, el. paštas vita.jusiene@ku.lt ;
interneto tinklalapis: www.ku.lt/mokslas/doktorantura/

II SKYRIUS

PRIĖMIMO DOKUMENTŲ PATEIKIMAS IR REGISTRAVIMAS
6. Dalyvauti konkurse doktorantūros studijų vietai užimti galima pateikus nustatytos formos prašymą ir reikalingus dokumentus. Prašymų priėmimas ir jų koregavimas vykdomas Taisyklėse nustatyta tvarka ir terminais.
7. Stojantieji į doktorantūrą turi pateikti šiuos dokumentus:
7.1. rektoriui adresuotą prašymą, kuriame nurodyta mokslo kryptis, tematika ir finansavimo forma;
7.2. magistro arba jį atitinkančios kvalifikacijos mokslo baigimo diplomą su jo priedu (originalus ir kopijas; originalai, įforminus dokumentus, iš karto grąžinami). Jei dokumentai išduoti užsienio institucijose, jie turi būti atitinkama tvarka pripažinti Lietuvos Respublikoje. Dėl išsilavinimo dokumentų pripažinimo stojantieji turi kreiptis į Universitetą;
7.3. pasirašytą gyvenimo aprašymą;
7.4. mokslo krypties dviejų mokslininkų rekomendacijas;
7.5. mokslo darbų sąrašą (sąrašas pateikiamas pilnu bibliografiniu aprašu) ir jų kopijas (pateikiamos leidinio viršelio bei straipsnio turinio kopijos), o jei tokių darbų nėra – mokslinį referatą (-us), kurio tema ( – os) suderinta (-os) su prašyme nurodyta (-omis) disertacijos (-ų) tematika (-omis);
7.6. asmens paso arba tapatybės kortelės kopiją;
7.7. stojamosios studijų įmokos kvito originalą arba kopiją;
7.8. kitus, stojančiojo nuomone, svarbius dokumentus, pavyzdžiui, pažymą apie išlaikytus doktorantūros lygio egzaminus, įvairių kursų baigimo pažymėjimus ir pan.
8. Prašymas laikomas tinkamai užpildytu, kai yra atsakyta į formoje pateiktus klausimus apie asmenį, įgytą išsilavinimą, kitus būtinus duomenis, o pageidaujamų tematikų sąraše nurodytas bent vienas iš dviejų galimų pageidavimų.
9. Prašyme pageidavimus asmuo pateikia prioriteto mažėjimo tvarka. Pageidavimu laikomas mokslo krypties, tematikos, studijų formos (nuolatinė) ir studijų finansavimo pobūdžio nurodymas.
10. Stojantysis, gavęs kvietimą studijuoti, nebegali keisti pageidavimų eiliškumo prašyme.
11. Pateikus ne visus reikalingus dokumentus, prašymas nenagrinėjamas.
12. Įgaliotieji asmenys, registruojantys stojančiųjų dokumentus, privalo turėti stojančiojo raštišką įgaliojimą (notariškai patvirtinti nereikia).

III SKYRIUS

KONKURSINIO BALO SANDARA IR SKAIČIAVIMAS
13. Į mokslo krypties doktorantūros studijų programą stojantieji priimami konkurso būdu pagal konkursinį balą.
14. Minimalus konkursinis balas stojant į ekonomikos mokslo krypties doktorantūros studijas yra 8.
15. Stojantieji konkursinio balo mažėjimo tvarka rikiuojami į konkursinę eilę.
16. Informacija diplomo priedėlio pažymių svertiniam vidurkiui (VS) apskaičiuoti imama iš atitinkamų kvalifikaciją patvirtinančių baigimo dokumentų.
17. Konkursinis balas stojant į doktorantūrą (KBD) apskaičiuojamas pagal stojančiojo magistro kvalifikacinio laipsnio ar jį atitinkančią kvalifikaciją patvirtinančio diplomo priedėlio bei mokslinės veiklos rodiklių duomenis. Jį sudaro diplomo priedėlio pažymių svertinio vidurkio (VS), mokslinės patirties (Mm)* bei motyvacinio pokalbio (Md)** įvertinimų pagal dešimtbalę vertinimo sistemą, padaugintų iš svertinių koeficientų, suma. Svertinių koeficientų reikšmės, nustatytos doktorantūros komiteto:

ATRANKOS KRITERIJAI IR JŲ SVERTINIAI KOEFICIENTAI
1 Diplomo priedėlio pažymių svertinis vidurkis (VS) 0,55
2 Mokslinė patirtis (Mm) 0,3
3 Motyvacinis pokalbis, įvertinant ir užsienio kalbos mokėjimą (Md) 0,15

*Mm – mokslinė patirtis pagal dešimtbalę sistemą (publikacijos, įvertintos taškais pagal galiojančią Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu patvirtintą mokslinės produkcijos vertinimo metodiką, arba mokslinis referatas, kita mokslinė patirtis, mokslinės kvalifikacijos, mokslinių publikacijų ir mokslinės patirties atitikimas doktorantūros tematikai).
**Md – pokalbio metu parodytų mokslo krypties, į kurią stojama, mokslinių problemų supratimo, motyvacijos, gebėjimo formuluoti atsakymus (ir užsienio kalba) įvertinimas pagal dešimtbalę sistemą.

18. Aukštojo mokslo baigimo diplomo priedėlyje įrašytų įvertinimų svertinis vidurkis (VS) pagal dešimtbalę sistemą apskaičiuojamas taip:

čia DPi – i-ojo aukštojo mokslo baigimo diplomo priedėlyje įrašyto dalyko balas pagal dešimtbalę vertinimo sistemą; ki – šio dalyko apimtis kreditais; n – aukštojo mokslo diplomo priedėlyje nurodytų dalykų skaičius.
19. Mokslinio referato (jei nėra publikacijų) rengimo tvarka ir vertinimas pateikiami 1 priede.
20. Motyvacinio pokalbio vertinimo tvarka, sritys ir kriterijai pateikiami 2 priede.
21. Konkursinis balas (KBD) apskaičiuojamas susumavus konkursinių dedamųjų balų pagal dešimtbalę vertinimo sistemą ir svertinių koeficientų sandaugas, t. y.:

čia EPj – j-osios konkursinės dedamosios (VS, Mm ir Md) balas pagal dešimtbalę vertinimo sistemą; EKj – j-osios konkursinės dedamosios svertinis koeficientas; m – konkursinių dedamųjų, iš kurių formuojamas konkursinis balas, skaičius.
22. Surinkus vienodą konkursinių balų skaičių, aukštesnę vietą konkursinėje eilėje užima (prioriteto tvarka) tas stojantysis, kurio: 1) diplomo priedėlio pažymių svertinio vidurkio ir svertinio koeficiento sandauga yra didesnė; 2) baigiamojo darbo įvertinimas yra aukštesnis. Galutinį sprendimą priima mokslo krypties doktorantūros komitetas.

IV SKYRIUS

PRIĖMIMO Į DOKTORANTŪROS STUDIJAS KONKURSAS
23. Priėmimas vyksta keliais etapais: pagrindinis priėmimas į doktorantūros studijas organizuojamas birželio mėnesį. Papildomas (-i) priėmimas (-ai) organizuojami, jeigu lieka laisvų valstybės finansuojamų ir valstybės nefinansuojamų vietų. Asmenys, neįstoję per pagrindinį priėmimą, ketinantys dalyvauti papildomame priėmime, iš naujo teikia prašymus dalyvauti konkurse kartu su privalomais dokumentais ir turi mokėti stojamąją įmoką.
24. Visi stojantieji turi dalyvauti priėmimo į doktorantūrą mokslo krypties doktorantūros komiteto posėdyje
25. Pagrindinio priėmimo į doktorantūrą datos:

Eil.

Nr.

Priėmimo į doktorantūrą procedūros Datos ir terminai
1. Konkurso į doktorantūrą skelbimas 2019-06-03
2. Priėmimo dokumentų pateikimas ir registravimas 2019-06-04 – 2019-06-20, 9.00–16.00 val.
3. Apeliacijų dėl neteisingo priėmimo dokumentų įvertinimo priėmimas ir nagrinėjimas 2019-06-21, 10.00–12.00 val.
4. Apeliacijų dėl neteisingo priėmimo dokumentų įvertinimo skelbimas 2019-06-21, 14.00 val.
5. Priėmimo į doktorantūrą posėdžiai ir stojančiųjų į doktorantūrą informavimas apie konkurso rezultatus 2019-06-27, 2019-06-28
6. Apeliacijų priėmimas ir nagrinėjimas 2019-07-01, 8.00–10.00 val.
7. Apeliacijų dėl priėmimo rezultatų skelbimas 2019-07-01, 11.00 val.
8. Pakviestųjų į doktorantūrą informavimas 2018-07-01, 13.00 val.
9. Sutarčių pasirašymas su pakviestaisiais į doktorantūrą 2017-07-02 – 2017-07-03, 9.00–16.00 val.
 1. Asmens kvietimas studijuoti priklauso nuo asmens prašyme išdėstytų prioritetų, konkursinio balo ir stojimo į doktorantūrą konkursinės eilės.
 2. Pakviestaisiais į valstybės finansuojamą doktorantūros studijų vietą laikomi tie stojantieji, kurių konkursinis balas yra aukščiausiai konkursinėje eilėje ir kurie patenka į nustatytą studijų vietų kvotą.
 3. Priimtaisiais laikomi tie asmenys, kurie su Klaipėdos universitetu pasirašo studijų sutartį ir rektoriaus įsakymu yra priimami studijuoti.
 4. Apeliacijos dėl vykdomo priėmimo į mokslo krypties doktorantūros studijas procedūrinių pažeidimų ir kitais tiesiogiai su priėmimo procedūromis susijusiais klausimais teikiamos Klaipėdos universiteto Mokslo ir inovacijų skyriuje Taisyklėse nustatytais terminais.
 5. Visais Taisyklėse nenumatytais atvejais sprendimus priima mokslo krypties doktorantūros komitetas.
 6. Jei mokslo krypties doktorantūros komitetas nustato, kad stojančiojo išklausytas pagrindinės mokslo krypties modulių sąrašas yra nepakankamos apimties arba kurie nors įgyti gebėjimai nėra pakankami, jis gali nurodyti, kokius ne doktorantūros mokslo krypties modulius pirmaisiais doktorantūros studijų metais doktorantui reikės studijuoti papildomai. Už papildomai studijuojamus modulius apmoka studijuojantysis.
 7. Asmenys, pakviesti studijuoti Klaipėdos universitete, turi sudaryti studijų sutartį, kuri pasirašoma Mokslo ir inovacijų skyriuje. Adresas – Klaipėdos universitetas, Herkaus Manto g. 84, LT- 92294, Klaipėda), 301 kab.; telefonas: (8 46) 398932; el. paštas: vita.jusiene@ku.lt
 8. Jei pakviestieji studijuoti Taisyklėse nustatytais terminais sutarties nesudaro, jiems pakvietimas studijuoti nebegalioja, o į atsilaisvinusias vietas mokslo krypties komiteto sprendimu kviečiami aukščiausią konkursinį balą turintys, bet nepakviesti studijuoti, arba atsilaisvinusios vietos perkeliamos į kitą priėmimo etapą.

ATVIRO KONKURSO Į EDUKOLOGIJOS MOKSLO KRYPTIES DOKTORANTŪROS STUDIJAS 2019 METAIS SĄLYGOS IR TVARKA

 1. BENDROSIOS NUOSTATOS

Mokslo krypties kodas – S 007

Mokslo kryptis – EDUKOLOGIJA

1.1. Į edukologijos mokslo krypties doktorantūrą asmenys priimami atviro konkurso būdu atskirai į kiekvienos doktorantūros teisę įgijusios partnerinės institucijos doktorantūrą pagal pasirinktą tematiką.

Stojantysis gali pretenduoti ne daugiau kaip į dvi skirtingas tematikas.

1.2. Konkursą organizuoja administruojančio Vytauto Didžiojo universiteto Doktorantūros mokykla, konkursą vykdo Edukologijos mokslo krypties doktorantūros komitetas (toliau – Komitetas)

šiose priėmimo sąlygose nustatyta tvarka

2. KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI

2.1. Magistro kvalifikacinis laipsnis arba jam prilygintas aukštasis išsilavinimas.

2.2. Mokslinė patirtis, dalyvavimas mokslinėje veikloje.

2.3. Užsienio kalbų mokėjimas.

3. REIKALINGI DOKUMENTAI

3.1. Prašymas rektoriaus vardu dalyvauti konkurse
3.2. Magistro laipsnį arba jį atitinkančią kvalifikaciją patvirtinantis diplomas ir jo priedas / priedėlis (įforminus dokumentus, originalai iš karto grąžinami)
3.3. Dviejų edukologijos mokslo krypties mokslininkų rekomendacijos
3.4. Gyvenimo aprašymas (įteikiamas pasirašytas)
3.5. Mokslinių publikacijų sąrašas (pateikiant pilną bibliografinį aprašą) ir jų kopijos (pateikiamos kartu su žurnalo viršelio ir turinio kopijomis); jei straipsnis dar neišspausdintas – pateikiama mokslo žurnalo redkolegijos išduota pažyma apie priimtą spaudai straipsnį (po recenzavimo procedūros) ir jo rankraštis
3.6. Mokslinio tyrimo projektas: popierinė kopija bei elektroninė kopija .doc ar .docx formatu (skaitmeninė laikmena negrąžinama); jeigu prašyme nurodomos dvi tematikos, būtina pateikti 2 mokslinio tyrimo projektus
3.7. Paso asmens duomenų puslapio kopija arba asmens tapatybės kortelės kopija
3.8. Dokumentai, patvirtinantys pavardės keitimą, jeigu ne visi pateikiami dokumentai yra ta pačia pavarde
3.9. Kiti dokumentai, kuriuos pretendentas pageidauja pateikti

4. ATRANKOS KRITERIJAI

4.1. Mokslinės publikacijos (MP). Pretendento publikacijos vertinamos taškais pagal galiojančią Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro įsakymu patvirtintą mokslinės produkcijos vertinimo metodiką. Taškai už mokslines publikacijas skiriami pagal pridedamą lentelę ir perskaičiuojami į dešimtbalę vertinimo sistemą (1 priedas).

4.2. Mokslinio tyrimo projektas (TP). Projektas rengiamas pagal Komiteto nustatytus reikalavimus (2 priedas). Projektą vertina du Komiteto paskirti recenzentai. Galutinį balą sudaro abiejų recenzentų vertinimų vidurkis dešimtbalėje vertinimo sistemoje.

4.3. Diplomo pažymių vidurkis (DV). Skaičiuojamas magistro arba jam prilyginto diplomopriedo / priedėlio bendras, t. y. studijų dalykų ir baigiamojo darbo, pažymių aritmetinis vidurkis.

4.4. Motyvacinis pokalbis (PK). Pokalbio metu vertinama pretendentų pasirengimas ir motyvacija studijuoti atitinkamos mokslo krypties doktorantūroje, mokslinių publikacijų, mokslinės veiklos bei mokslinės patirties atitiktis pasirinktai tematikai, mokslininkų rekomendacijos, užsienio kalbų mokėjimas ir kt. Motyvacinio pokalbio galutinį balą sudaro Komiteto narių vertinimų vidurkis dešimtbalėje vertinimo sistemoje. Į doktorantūros studijas gali pretenduoti tik tie stojantieji, kurių motyvacinio pokalbio galutinis balas yra ne mažesnis kaip 8 balai.

5. KONKURSINIO BALO SANDARA

5.1. Stojančiųjų konkursinis balas (KB) sudaromas pagal aukščiau išvardintus atrankos kriterijus ir skaičiuojamas pagal formulę: KB = 0,3MP + 0,3TP + 0,1DV + 0,3PK, kur:

MP – mokslinių publikacijų skaičiavimo balas dešimtbalėje sistemoje,

TP – mokslinio tyrimo projekto galutinis vertinimo balas,

DV – magistro diplomo ar atitinkamą kvalifikaciją patvirtinančio diplomo priedo/priedėlio bendras pažymių vidurkis,

PK – motyvacinio pokalbio galutinis balas.

5.2. Surinkus vienodą balų skaičių, aukštesnę vietą konkursinėje eilėje užimta tas pretendentas, kurio tyrimo projekto įvertinimas yra aukštesnis.

6. PRIĖMIMO EIGA

6.1. Pretendentas pateikia prašymą doktorantūros institucijos, į kurią pretenduoja, Rektoriui leisti dalyvauti doktorantūros atvirame konkurse. Šį prašymą galima pateikti kiekvienos doktorantūros teisę turinčios institucijos Doktorantūros mokyklai/Mokslo skyriui. Kartu su prašymu pateikiami ir kiti, 3 punkte nurodyti, dokumentai. Konkurse dalyvauja tik laiku visus reikalingus dokumentus pateikę stojantieji.

6.2. Į motyvacinį pokalbį su Komiteto nariais privalo atvykti visi stojantieji.

6.3. Vadovaudamasis atrankos kriterijais, Komitetas sudaro atskiras prioritetines eiles į partnerinių institucijų doktorantūros tematikas pagal aukščiausią konkursinį balą.

6.4. Per tris dienas po konkurso rezultatų suskaičiavimo, pretendentas gali teikti apeliaciją Komitetui; gavęs neigiamą Komiteto atsakymą, per tris dienas gali teikti apeliaciją universiteto, į kurį pretendavo, rektoriui.

6.5. Paskelbus pakviestųjų sąrašą, pretendentai nepatekę į valstybės finansuojamas vietas, tačiau Komiteto sprendimu atitinantys doktorantūros studijoms keliamus reikalavimus, gali rinktis mokamas doktorantūros studijas, mokėdami doktorantūros institucijos nustatytą doktorantūros studijų mokestį.

6.6. Su asmenimis, pakviestais į doktorantūros studijas, pasirašomos nustatytos formos dvišalės sutartys, kurių pagrindu rengiamas rektoriaus įsakymas dėl priėmimo į doktorantūros studijas.

6.7. Jeigu po priėmimo lieka laisvų vietų, gali būti organizuojamas papildomas priėmimo etapas, kuris vykdomas ta pačia tvarka.

Priėmimas į Vytauto Didžiojo universitetą, Klaipėdos universitetą ir Mykolo Romerio universitetą:

Priėmimo procedūros Datos ir terminai
Prašymų dalyvauti konkurse priėmimas 2019 07 01 – 2019 08 30
Doktorantūros komiteto posėdis, dalyvaujant stojantiesiems (motyvacinis pokalbis) 2019 09 02 – 2019 09 13
Doktorantūros komiteto posėdis, nedalyvaujant stojantiesiems (konkurso rezultatų skaičiavimas) 2019 09 02 – 2019 09 13
Pretendentų informavimas apie konkurso rezultatus 2019 09 16
Apeliacijų teikimas doktorantūros komitetui 2019 09 17 – 2019 09 19
Apeliacijų teikimas doktorantūros institucijos, į kurią asmuo pretendavo, vadovui 2019 09 20 – 2018 09 24
Pakviestųjų į doktorantūrą sąrašo skelbimas 2019 09 26
Studijų sutarčių su doktorantūros institucija pasirašymas 2019 09 27 – 2019 09 30

Priėmimas į Vilniaus universitetą:

Priėmimo procedūros Datos ir terminai
Prašymų dalyvauti konkurse priėmimas 2019 06 01 – 2019 06 25
Mokslinių projektų priėmimas 2019 06 10 – 2019 06 21
Doktorantūros komiteto posėdis, dalyvaujant stojantiesiems (motyvacinis pokalbis) 2019 06 28
Doktorantūros komiteto posėdis, nedalyvaujant stojantiesiems (konkurso rezultatų skaičiavimas) 2019 06 28
Pretendentų informavimas apie konkurso rezultatus 2019 07 02
Apeliacijų teikimas doktorantūros institucijos, į kurią asmuo pretendavo, vadovui 2019 07 02 – 2019 07 04
Pakviestųjų į doktorantūrą sąrašo skelbimas 2019 07 05
Studijų sutarčių su doktorantūros institucija pasirašymas 2019 07 17 – 2019 07 19

7.  KITŲ VALSTYBIŲ PILIEČIŲ PRIĖMIMO Į DOKTORANTŪROS STUDIJAS TVARKA

7.1. Kitų valstybių piliečiai, įgiję magistro laipsnį arba jį atitinkančią kvalifikaciją ne Lietuvos Respublikoje, turi pateikti visus dokumentus, nurodytus 3 skyriuje, bei papildomai šiuos dokumentus:
7.1.1. Išsilavinimo dokumento ir jo priedo notariškai patvirtintą vertimą į lietuvių arba anglų kalbą.
7.1.2. Pažymos apie užsienyje įgyto aukštojo mokslo kvalifikacijos pripažinimą kopiją. Užsienyje įgytos kvalifikacijos pripažinimo dokumentą gali išduoti Studijų kokybės vertinimo centras ir aukštosios mokyklos, pateikus reikalaujamus dokumentus.
7.1.3. Prašymas dėl priėmimo į doktorantūros studijas pildomas anglų kalba. Gyvenimo aprašymas, mokslo darbų sąrašas ir jų kopijos, mokslinio tyrimo projektas gali būti pateikiami anglų kalba.
7.2. Konkurse dalyvaujantys asmenys patys pasirūpina kelione ir visais kelionei reikalingais dokumentais: pasu, laikinuoju leidimu, draudimu ir pan.
7.3. Užsieniečiai, įstoję į doktorantūros studijas, privalo teisės aktų nustatyta tvarka atitinkamai gauti leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje arba Europos Bendrijų valstybės narės piliečio leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje ar turėti leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje.

 8.  NEFINANSUOJAMŲ DOKTORANTŪROS STUDIJŲ KAINA

Studijų forma Metinė studijų kaina*, Eur
VDU MRU KU VU
Nuolatinės studijos 9449 9449 9449 9449
Ištęstinės studijos 6299 6299 6299 6299

Studijų įmoka turi būti sumokėta per 15 kalendorinių dienų nuo studijų sutarties įsigaliojimo dienos.
* Norminės studijų kainos, patvirtintos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. vasario 27 d. įsakymu Nr. V-175, doktorantūros institucijos sprendimu gali būti mažinamos.

9.  KONTAKTAI

Vytauto Didžiojo universitetas
Donelaičio g. 52 – 303 kab., Kaunas
Kontaktinis asmuo – Rasa Andrišiūnaitė,
tel. (8 37) 209 815, +370 619 21615,
el. paštas darbuotojai.mid@vdu.lt
Dokumentų priėmimo laikas: 9.00–15.00 val.

Klaipėdos universitetas
Herkaus Manto g. 84 – 301,
Kontaktinis asmuo – Vita Jušienė,
tel. (8 46) 39 89 32,
el. paštas vita.jusiene@ku.lt
Dokumentų priėmimo laikas: 9.00–15.00 val.

Mykolo Romerio universitetas
Didlaukio g. 55 (MRU LAB), 404 kab., Vilnius
Kontaktinis asmuo – Loreta Paukštytė,
Tel. (8 5) 2714469,
el. paštas paukstyte@mruni.eu,
Dokumentų priėmimo laikas: 9.00–15.00 val.

Vilniaus universitetas
Universiteto g. 3 – 352, Vilnius
Kontaktinis asmuo – dr. Virginija Uksienė
tel. (8 5) 268 70 93,
el. paštas: virginija.uksiene@cr.vu.lt,
Dokumentų priėmimo laikas: 9.00–15.00 val.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HUMANITARINIŲ MOKSLŲ SRITIS

ATVIRO KONKURSO Į FILOLOGIJOS MOKSLŲ KRYPTIES DOKTORANTŪROS STUDIJAS 2019 METAIS SĄLYGOS IR TVARKA

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

H 004 Filologija

1.1. Į filologijos mokslo krypties doktorantūrą asmenys priimami atviro konkurso būdu atskirai į kiekvienos doktorantūros teisę įgijusios partnerinės institucijos doktorantūrą pagal pasirinktą tematiką. Stojantysis gali pretenduoti ne daugiau kaip į dvi skirtingas tematikas.
1.2. Konkursą organizuoja administruojančio Vytauto Didžiojo universiteto Doktorantūros mokykla, konkursą vykdo filologijos mokslo krypties doktorantūros komitetas (toliau – Komitetas) šiose priėmimo sąlygose nustatyta tvarka.

2. KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI

2.1. Magistro kvalifikacinis laipsnis arba jam prilygintas aukštasis išsilavinimas.
2.2. Mokslinė patirtis, dalyvavimas mokslinėje veikloje.
2.3. Užsienio kalbų mokėjimas.

3. REIKALINGI DOKUMENTAI

3.1Prašymas rektoriaus vardu dalyvauti konkurse
3.2. Magistro laipsnį arba jį atitinkančią kvalifikaciją patvirtinantis diplomas ir jo priedas / priedėlis
3.3. Dviejų filologijos mokslų krypties mokslininkų rekomendacijos
3.4. Gyvenimo aprašymas (pasirašytas)
3.5. Mokslinių publikacijų sąrašas (pateikiant pilną bibliografinį aprašą) ir jų kopijos (pateikiamos kartu su žurnalo viršelio ir turinio kopijoms); jei straipsnis dar neišspausdintas – pateikiama mokslo žurnalo redkolegijos išduota pažyma apie priimtą spaudai straipsnį (po recenzavimo procedūros) ir jo rankraštis
3.6. Mokslinio tyrimo projektas: popierinė kopija bei elektroninė kopija .doc ar .docx formatu (skaitmeninė laikmena negrąžinama); jeigu prašyme nurodomos dvi tematikos, būtina pateikti 2 mokslinio tyrimo projektus
3.7. Paso asmens duomenų puslapio kopija arba asmens tapatybės kortelės kopija
3.8. Dokumentai, patvirtinantys pavardės keitimą, jeigu ne visi pateikiami dokumentai yra ta pačia pavarde
3.9. Kiti dokumentai, kuriuos pretendentas pageidauja pateikti

4. ATRANKOS KRITERIJAI

4.1. Mokslinės publikacijos (MP). Pretendento publikacijos vertinamos taškais pagal  galiojančią Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro įsakymu patvirtintą mokslinės produkcijos vertinimo metodiką. Taškai už mokslines publikacijas skiriami pagal pridedamą lentelę ir perskaičiuojami į dešimtbalę vertinimo sistemą (1 priedas).
4.2. Mokslinio tyrimo projektas (TP). Projektas rengiamas pagal Komiteto nustatytus reikalavimus (2 priedas). Projektą vertina ne mažiau kaip du Komiteto paskirti recenzentai. Galutinį balą sudaro abiejų recenzentų vertinimų vidurkis dešimtbalėje vertinimo sistemoje.
4.3. Diplomo pažymių vidurkis (DV). Skaičiuojamas magistro arba jam prilyginto diplomo priedo / priedėlio bendras, t.y. studijų dalykų ir baigiamojo darbo, pažymių aritmetinis vidurkis.
4.4. Motyvacinis pokalbis (PK). Pokalbio metu vertinama pretendentų pasirengimas ir motyvacija studijuoti atitinkamos mokslo krypties doktorantūroje, mokslinių publikacijų, mokslinės veiklos bei mokslinės patirties atitiktis pasirinktai tematikai, mokslininkų rekomendacijos, užsienio kalbų mokėjimas ir kt. Motyvacinio pokalbio galutinį balą sudaro Komiteto narių vertinimų vidurkis dešimtbalėje vertinimo sistemoje. Į doktorantūros studijas gali pretenduoti tik tie stojantieji, kurių motyvacinio pokalbio galutinis balas yra ne mažesnis kaip 7 balai.

5. KONKURSINIO BALO SANDARA

5.1. Stojančiųjų konkursinis balas (KB) sudaromas pagal aukščiau išvardintus atrankos kriterijus ir skaičiuojamas pagal formulę:

KB =0,2MP + 0,3TP + 0,2DV + 0,3PK,

kur:

MP – mokslinių publikacijų skaičiavimo balas dešimtbalėje sistemoje,
TP – mokslinio tyrimo projekto galutinis vertinimo balas,
DV – magistro diplomo ar atitinkamą kvalifikaciją patvirtinančio diplomo priedo/priedėlio bendras pažymių vidurkis,
PK – motyvacinio pokalbio galutinis balas.

5.2. Surinkus vienodą balų skaičių, aukštesnę vietą konkursinėje eilėje užima tas pretendentas, kurio tyrimo projekto / motyvacinio pokalbio / mokslinių publikacijų / pažymių vidurkio įvertinimas yra aukštesnis.

6. PRIĖMIMO EIGA

6.1. Pretendentas pateikia prašymą doktorantūros institucijos, į kurią pretenduoja, vadovui leisti dalyvauti doktorantūros atvirame konkurse. Šį prašymą galima pateikti kiekvienos doktorantūros teisę turinčios institucijos Doktorantūros mokyklai/Mokslo skyriui. Kartu su prašymu pateikiami ir kiti, 3 punkte nurodyti, dokumentai. Konkurse dalyvauja tik laiku visus reikalingus dokumentus pateikę stojantieji.
6.2. Į motyvacinį pokalbį su Komiteto nariais privalo atvykti visi stojantieji.
6.3. Vadovaudamasis atrankos kriterijais, Komitetas sudaro atskiras prioritetines eiles į partnerinių institucijų doktorantūros tematikas pagal aukščiausią konkursinį balą.
6.4. Per tris dienas po konkurso rezultatų suskaičiavimo, pretendentas gali teikti apeliaciją  Komitetui; gavęs neigiamą Komiteto atsakymą, per tris dienas gali teikti apeliaciją  institucijos, į kurią pretendavo, vadovui.
6.5. Paskelbus pakviestųjų sąrašą, pretendentai nepatekę į valstybės finansuojamas vietas,  tačiau Komiteto sprendimu atitinantys doktorantūros studijoms keliamus reikalavimus,  gali rinktis mokamas doktorantūros studijas, mokėdami doktorantūros institucijos nustatytą doktorantūros studijų mokestį.
6.6. Su asmenimis, pakviestais į doktorantūros studijas, pasirašomos nustatytos formos  dvišalės sutartys, kurių pagrindu rengiamas institucijos vadovo įsakymas dėl priėmimo į  doktorantūros studijas.
6.7. Jeigu po priėmimo lieka laisvų vietų, gali būti organizuojamas papildomas priėmimo  etapas, kuris vykdomas ta pačia tvarka.

 

Priėmimo procedūros Datos ir terminai
Prašymų dalyvauti konkurse priėmimas 2019 07 01 – 2019 08 26
Doktorantūros komiteto posėdis, dalyvaujant stojantiesiems (motyvacinis pokalbis) 2019 09 02 – 2019 09 11
Doktorantūros komiteto posėdis, nedalyvaujant stojantiesiems (konkurso rezultatų skaičiavimas) 2019 09 02 – 2019 09 11
Pretendendų informavimas apie konkurso rezultatus 2019 09 12
Apeliacijų teikimas doktorantūros komitetui 2019 09 13 – 2019 09 17
Apeliacijų teikimas doktorantūros institucijos, į kurią asmuo pretendavo, vadovui 2019 09 18 – 2019 09 20
Pakviestųjų į doktorantūrą sąrašo skelbimas 2019 09 24
Studijų sutarčių su doktorantūros institucija pasirašymas 2019 09 27-2019-09-30

7. KITŲ VALSTYBIŲ PILIEČIŲ PRIĖMIMO Į DOKTORANTŪROS STUDIJAS TVARKA 

7.1. Kitų valstybių piliečiai, įgiję magistro laipsnį arba jį atitinkančią kvalifikaciją ne Lietuvos Respublikoje, turi pateikti visus dokumentus, nurodytus 3 skyriuje, bei papildomai šiuos dokumentus:
 7.1.1. Išsilavinimo dokumento ir jo priedo notariškai patvirtintą vertimą į lietuvių arba anglų kalbą.
 7.1.2. Pažymos apie užsienyje įgyto aukštojo mokslo kvalifikacijos     pripažinimą kopiją. Užsienyje įgytos kvalifikacijos pripažinimo dokumentą gali išduoti Studijų kokybės vertinimo centras ir aukštosios mokyklos, pateikus reikalaujamus dokumentus.    
7.1.3.
Prašymas dėl priėmimo į doktorantūros studijas pildomas lietuvių arba anglų  kalba. Gyvenimo aprašymas, mokslo darbų sąrašas (publikacijų kopijos pridedamos), mokslinio tyrimo projektas pateikiami lietuvių arba anglų kalba.
7.2. Konkurse dalyvaujantys asmenys patys pasirūpina kelione ir visais kelionei reikalingais dokumentais: pasu, laikinuoju leidimu, draudimu ir pan.
7.3. Užsieniečiai, įstoję į doktorantūros studijas, privalo teisės aktų nustatyta tvarka atitinkamai gauti leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje arba Europos Bendrijų valstybės narės piliečio leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje ar turėti leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje.

  8. NEFINANSUOJAMŲ DOKTORANTŪROS STUDIJŲ KAINA

Studijų forma

Metinė studijų kaina*, Eur

VDU KU ŠU LKI
Nuolatinės studijos 9449 9449 9449 9449
Ištęstinės studijos 6299 6299 6299 6299

  Studijų įmoka turi būti sumokėta per 15 kalendorinių dienų nuo studijų sutarties įsigaliojimo dienos.
* Norminės studijų kainos, patvirtintos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m.  vasario 27 d. įsakymu Nr. V-175, doktorantūros institucijos sprendimu gali būti mažinamos.

9. KONTAKTAI
Vytauto Didžiojo universitetas Donelaičio g. 52–303, Kaunas
Kontaktinis asmuo – Rasa Andrišiūnaitė
Tel. (8 37) 209 815, + 370 619 21615
El. paštas: darbuotojai.mid@vdu.lt
Dokumentų teikiami: https://epasirasymas.vdu.lt
Klaipėdos universitetas Herkaus Manto g. 84–301, Klaipėda
Kontaktinis asmuo – Vita Jušienė
Tel. (8 46) 39 89 32
El. paštas: vita.jusiene@ku.lt
Dokumentų priėmimo laikas: 9.00–15.00 val.
Šiaulių universitetas P. Višinskio g. 38, Šiauliai
Kontaktinis asmuo – Daiva Korsakienė
Tel. (8 41) 59 58 21
El. paštas: doktorantura@cr.su.lt
Dokumentų priėmimo laikas: 9.00–15.00 val.
Lietuvių kalbos institutas P. Vileišio g. 5–155, Vilnius
Kontaktinis asmuo – Aurelija Tamulionienė
Tel. (8 5) 234 71 94
El. paštas: lki@lki.lt
Dokumentų priėmimo laikas: 9:00–15.00 val.

 

 

 

 

 

 

 

2019 M. PRIĖMIMAS Į MENOTYROS MOKSLO KRYPTIES TREČIOSIOS PAKOPOS (DOKTORANTŪROS) STUDIJAS

Klaipėdos universiteto Menotyros mokslo krypties mokslininkai dirba šioje mokslinės tyrimų krypties paprogramėje:

 • Baltijos jūros regiono kultūrinio kraštovaizdžio sisteminiai tyrimai, raidos prognozė ir darnaus vystymo modeliavimas

2019 M. SIŪLOMI VADOVAI IR DISERTACIJŲ TEMATIKOS

Teatralizuotų rekreacinių renginių atvirose (neužstatytose) erdvėse architektūros tyrimai.
Mokslinis vadovas prof. dr. Petras Grecevičius CV
Kontaktai: el. paštas: petras.grecevicius@gmail.com  tel. +370 685 49924;

Baltiškosios kultūros paveldo vertybių respektavimas šiuolaikiniame kultūriniame kraštovaizdyje.
Mokslinis vadovas prof. dr. Petras Grecevičius CV
Kontaktai: el. paštas: petras.grecevicius@gmail.com, tel. +370 685 49924;

Kaimiškojo kraštovaizdžio kaitos tendencijų 1991-2021 laikotarpiu tyrimas.
Mokslinis vadovas  doc. dr. Jonas Abromas  CV
Kontaktai: el. paštas: j.abromas@gmail.com, tel. +370 611 81916;

2019 m. priėmimo datos

Eil. Nr. Priėmimo procedūrų etapai Datos ir terminai
1. Disertacijų tematikų sąrašų skelbimas Iki 2019-06-01
2. Prašymų dalyvauti priėmimo į doktorantūrą konkurse priėmimas 2019-06-21, 8.00 val.–2019-06-25, 12.00 val.
3. Doktorantūros komiteto posėdis, dalyvaujant stojantiesiems: 2019-06-28  12.00 val., SRK-I, 307 auditorija (VGTU)
4. Pakviestųjų į doktorantūrą sąrašo (prioritetinės eilės) skelbimas Iki 2019-07-01, 10.00 val.
5. Apeliacijų priėmimas Iki 2019-07-01, 15.00 val.
6. Apeliacijų nagrinėjimo rezultatų ir priimtųjų į doktorantūrą sąrašo skelbimas Iki 2019-07-02, 10.00 val.
7. Studijų sutarčių su priimtaisiais į doktorantūrą pasirašymas 2019-07-03 10.00 val.–2019-07-05 14.00 val.
Priėmimo taisyklės bus skelbiamos 2019 m. gegužės 25 d.

ATVIRO KONKURSO Į ISTORIJOS IR ARCHEOLOGIJOS MOKSLO KRYPTIES DOKTORANTŪRĄ PAKOPĄ 2019 METAIS SĄLYGOS IR TVARKA

 1. BENDROSIOS NUOSTATOS

Mokslo kryptis – Istorija
Mokslo krypties kodas – H 005

1.1. Į istorijos mokslo krypties doktorantūrą asmenys priimami atviro konkurso būdu atskirai į kiekvienos doktorantūros teisę įgijusios partnerinės institucijos doktorantūrą pagal pasirinktą tematiką. Stojantysis gali pretenduoti ne daugiau kaip į dvi skirtingas tematikas.
1.2. Konkursą organizuoja administruojančio Vytauto Didžiojo universiteto Doktorantūros mokykla, konkursą vykdo istorijos ir archeologijos mokslo krypties doktorantūros komitetas (toliau – Komitetas) šiose priėmimo sąlygose nustatyta tvarka.

KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI

 2.1.  Magistro kvalifikacinis laipsnis arba jam prilygintas aukštasis išsilavinimas.
2.2.  Užsienio kalbų mokėjimas.
*Mokslinė patirtis, dalyvavimas mokslinėje veikloje būtų privalumas (4.1 punkto vertinimo metodika)

 REIKALINGI DOKUMENTAI 

Prašymas rektoriaus vardu dalyvauti konkurse
Magistro laipsnį arba jį atitinkančią kvalifikaciją patvirtinantis diplomas ir jo priedas / priedėlis
Dviejų istorijos mokslo krypties mokslininkų rekomendacijos
Gyvenimo aprašymas (pasirašytas)
Mokslinių publikacijų sąrašas (pateikiant pilną bibliografinį aprašą) ir jų kopijos (pateikiamos kartu su žurnalo viršelio ir turinio kopijoms); jei straipsnis dar neišspausdintas – pateikiama mokslo žurnalo redkolegijos išduota pažyma apie priimtą spaudai straipsnį (po recenzavimo procedūros) ir jo rankraštis
Mokslinio tyrimo projekto elektroninė kopija doc. ar docx. formatu; jeigu prašyme nurodomos dvi tematikos, būtina pateikti 2 mokslinio tyrimo projektus
Paso asmens duomenų puslapio kopija arba asmens tapatybės kortelės kopija
Dokumentai, patvirtinantys pavardės keitimą, jeigu ne visi pateikiami dokumentai yra ta pačia pavarde
Kiti dokumentai, kuriuos pretendentas pageidauja pateikti

4.    ATRANKOS KRITERIJAI

4.1.  Mokslinės publikacijos (MP). Pretendento publikacijos vertinamos taškais pagal  galiojančią Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro įsakymu patvirtintą mokslinės produkcijos vertinimo metodiką. Taškai už mokslines publikacijas skiriami pagal pridedamą lentelę ir perskaičiuojami į dešimtbalę vertinimo sistemą (1 priedas).
4.2. Mokslinio tyrimo projektas (TP). Projektas rengiamas pagal Komiteto nustatytus reikalavimus (2 priedas). Projektą vertina du Komiteto paskirti recenzentai iš Komiteto narių tarpo. Recenzentu negali būti potencialus darbo vadovas. Galutinį balą sudaro abiejų recenzentų vertinimų vidurkis dešimtbalėje vertinimo sistemoje.
4.3. Diplomo pažymių vidurkis (DV). Skaičiuojamas magistro arba jam prilyginto diplomo priedo / priedėlio bendras, t. y. studijų dalykų ir baigiamojo darbo, pažymių aritmetinis vidurkis.
4.4. Motyvacinis pokalbis (PK). Pokalbio metu vertinama pretendentų pasirengimas ir motyvacija studijuoti atitinkamos mokslo krypties doktorantūroje, mokslinių publikacijų, mokslinės veiklos bei mokslinės patirties atitiktis pasirinktai tematikai, mokslininkų rekomendacijos, užsienio kalbų mokėjimas ir kt. Motyvacinio pokalbio galutinį balą* sudaro Komiteto narių vertinimų vidurkis dešimtbalėje vertinimo sistemoje. Į doktorantūros studijas gali pretenduoti tik tie stojantieji, kurių motyvacinio pokalbio galutinis balas yra ne mažesnis kaip 7 balai.

5. KONKURSINIO BALO SANDARA

5.1. Stojančiųjų konkursinis balas (KB) sudaromas pagal aukščiau išvardintus atrankos kriterijus ir skaičiuojamas pagal formulę:
KB = 0,2MP + 0,2TP + 0,2DV + 0,4PK, kur:
  MP – mokslinių publikacijų skaičiavimo balas dešimtbalėje sistemoje,
TP – mokslinio tyrimo projekto galutinis vertinimo balas,
DV – magistro diplomo ar atitinkamą kvalifikaciją patvirtinančio diplomo priedo/priedėlio bendras pažymių vidurkis,
PK – motyvacinio pokalbio galutinis balas.
5.2. Surinkus vienodą balų skaičių, aukštesnę vietą konkursinėje eilėje užimta tas pretendentas, kurio bendras mokslinių publikacijų / tyrimo projekto / ar specialybės įvertinimas yra aukštesnis.

6. PRIĖMIMO EIGA

6.1. Pretendentas pateikia prašymą doktorantūros institucijos, į kurią pretenduoja, Rektoriui leisti dalyvauti doktorantūros atvirame konkurse. Šį prašymą galima pateikti kiekvienos doktorantūros teisę turinčios institucijos Doktorantūros mokyklai/Mokslo skyriui. Kartu su prašymu pateikiami ir kiti, 3 punkte nurodyti, dokumentai. Konkurse dalyvauja tik laiku visus reikalingus dokumentus pateikę stojantieji.
6.2. Į motyvacinį pokalbį su Komiteto nariais privalo atvykti visi stojantieji.
6.3. Vadovaudamasis atrankos kriterijais, Komitetas sudaro atskiras prioritetines eiles į partnerinių institucijų doktorantūros tematikas pagal aukščiausią konkursinį balą.
6.4. Per tris dienas po konkurso rezultatų suskaičiavimo, pretendentas gali teikti apeliaciją Komitetui; gavęs neigiamą Komiteto atsakymą, per tris dienas gali teikti apeliaciją universiteto, į kurį pretendavo, rektoriui.
6.5. Paskelbus pakviestųjų sąrašą, pretendentai nepatekę į valstybės finansuojamas vietas, tačiau Komiteto sprendimu atitinantys doktorantūros studijoms keliamus reikalavimus, gali rinktis mokamas doktorantūros studijas, mokėdami doktorantūros institucijos nustatytą doktorantūros studijų mokestį.
6.6. Su asmenimis, pakviestais į doktorantūros studijas, pasirašomos nustatytos formos dvišalės sutartys, kurių pagrindu rengiamas rektoriaus įsakymas dėl priėmimo į doktorantūros studijas.
6.7. Jeigu po priėmimo lieka laisvų vietų, gali būti organizuojamas papildomas priėmimo etapas, kuris vykdomas ta pačia tvarka.

 Priėmimo procedūros  Datos ir terminai
 Prašymų dalyvauti konkurse priėmimas 2019 07 01 – 2019 08 30
 Doktorantūros  komiteto posėdis, dalyvaujant stojantiesiems (motyvacinis pokalbis)  2019 09 13
 Doktorantūros  komiteto posėdis, nedalyvaujant stojantiesiems (konkurso rezultatų skaičiavimas)  2019 09 13
 Pretendentų informavimas apie konkurso rezultatus  2019 09 16
 Apeliacijų teikimas doktorantūros komitetui  2019 09 17 – 2019 09 19
 Apeliacijų teikimas doktorantūros institucijos, į kurią asmuo pretendavo, vadovui  2019 09 20 – 2019 09 24
 Pakviestųjų į doktorantūrą sąrašo skelbimas  2019 09 26
 Studijų sutarčių su doktorantūros institucija pasirašymas  2019 09 27 – 2019 09 30

7. KITŲ VALSTYBIŲ PILIEČIŲ PRIĖMIMO Į DOKTORANTŪROS STUDIJAS TVARKA

7.1. Kitų valstybių piliečiai, įgiję magistro laipsnį arba jį atitinkančią kvalifikaciją ne Lietuvos Respublikoje, turi pateikti visus dokumentus, nurodytus 3 skyriuje, bei papildomai šiuos dokumentus:
  7.1.1. Išsilavinimo dokumento ir jo priedo notariškai patvirtintą vertimą į lietuvių arba anglų kalbą.
  7.1.2. Pažymos apie užsienyje įgyto aukštojo mokslo kvalifikacijos pripažinimą kopiją. Užsienyje įgytos kvalifikacijos pripažinimo dokumentą gali išduoti Studijų kokybės vertinimo centras ir aukštosios mokyklos, pateikus reikalaujamus dokumentus.
  7.1.3.

 

Prašymas dėl priėmimo į doktorantūros studijas pildomas lietuvių arba anglų kalba. Gyvenimo aprašymas, mokslo darbų sąrašas ir jų kopijos, mokslinio tyrimo projektas gali būti pateikiami anglų kalba.
7.2. Konkurse dalyvaujantys asmenys patys pasirūpina kelione ir visais kelionei reikalingais dokumentais: asmens tapatybės dokumentu, laikinuoju leidimu, draudimu ir pan.
7.3. Užsieniečiai, įstoję į doktorantūros studijas, privalo teisės aktų nustatyta tvarka atitinkamai gauti leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje arba Europos Bendrijų valstybės narės piliečio leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje ar turėti leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje.

 8. NEFINANSUOJAMŲ DOKTORANTŪROS STUDIJŲ KAINA

Studijų forma Metinė studijų kaina*, Eur
VDU KU
Nuolatinės studijos 9449 9449
Ištęstinės studijos 6299 6299

Studijų įmoka turi būti sumokėta per 15 kalendorinių dienų nuo studijų sutarties įsigaliojimo dienos.
* Norminės studijų kainos, patvirtintos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. vasario 27 d. įsakymu Nr. V-175, doktorantūros institucijos sprendimu gali būti mažinamos.

9. KONTAKTAI

Vytauto Didžiojo universitetas
Donelaičio g. 52 – 303 kab., Kaunas,
Kontaktinis asmuo – Rasa Andrišiūnaitė,
tel. (8 37) 209 815, +370 619 21615,
el. paštas: doktorantura@vdu.lt
Dokumentai teikiami: https://epasirasymas.vdu.lt

Klaipėdos universitetas
Herkaus Manto g. 84 – 301 kab., Klaipėda, LT-92294
Kontaktinis asmuo – Vita Jušienė,
tel. (8 46) 39 89 32,
el. paštas: vita.jusiene@ku.lt
Dokumentų priėmimo laikas: 9.00–15.00 val.

 

 

 

 

 

 

 

ATVIRO KONKURSO Į ETNOLOGIJOS MOKSLO KRYPTIES DOKTORANTŪROS STUDIJAS 2019 METAIS SĄLYGOS IR TVARKA

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

Mokslo krypties kodas Mokslo kryptis
H 006 Etnologija

1.1. Į etnologijos mokslo krypties doktorantūrą asmenys priimami atviro konkurso būdu atskirai į kiekvienos doktorantūros teisę įgijusios partnerinės institucijos doktorantūrą pagal pasirinktą tematiką. Stojantysis gali pretenduoti ne daugiau kaip į dvi skirtingas tematikas.
1.2. Konkursą organizuoja administruojančio Vytauto Didžiojo universiteto Doktorantūros mokykla, konkursą vykdo Etnologijos mokslo krypties doktorantūros komitetas (toliau – Komitetas) šiose priėmimo sąlygose nustatyta tvarka.

2. KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI

2.1. Magistro kvalifikacinis laipsnis arba jam prilygintas aukštasis išsilavinimas.
2.2. Mokslinė patirtis, dalyvavimas mokslinėje veikloje.
2.3. Užsienio kalbų mokėjimas.

3. REIKALINGI DOKUMENTAI

3.1. Prašymas rektoriaus vardu dalyvauti konkurse
3.2. Magistro laipsnį arba jį atitinkančią kvalifikaciją patvirtinantis diplomas ir jo priedas / priedėlis
3.3. Dviejų etnologijos mokslų krypties mokslininkų rekomendacijos arba vieną etnologijos mokslo krypties mokslininko rekomendaciją ir vieną artimos mokslo krypties rekomendaciją
3.4. Gyvenimo aprašymas (įteikiamas pasirašytas)
3.5. Mokslinių publikacijų sąrašas (pateikiant pilną bibliografinį aprašą) ir jų kopijos (pateikiamos kartu su žurnalo viršelio ir turinio kopijoms); jei straipsnis dar neišspausdintas – pateikiama mokslo žurnalo redkolegijos išduota pažyma apie priimtą spaudai straipsnį (po recenzavimo procedūros) ir jo rankraštis
3.6. Mokslinio tyrimo projektas: popierinė kopija bei elektroninė kopija .doc ar .docx formatu (skaitmeninė laikmena negrąžinama); jeigu prašyme nurodomos dvi tematikos, būtina pateikti 2 mokslinio tyrimo projektus
3.7. Paso asmens duomenų puslapio kopija arba asmens tapatybės kortelės kopija
3.8. Dokumentai, patvirtinantys pavardės keitimą, jeigu ne visi pateikiami dokumentai yra ta pačia pavarde
3.9. Kiti dokumentai, kuriuos pretendentas pageidauja pateikti

4. ATRANKOS KRITERIJAI

4.1. Mokslinės publikacijos (MP). Pretendento publikacijos vertinamos taškais pagal  galiojančią Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro įsakymu patvirtintą mokslinės produkcijos vertinimo metodiką. Taškai už mokslines publikacijas skiriami pagal pridedamą lentelę ir perskaičiuojami į dešimtbalę vertinimo sistemą (1 priedas).
4.2. Mokslinio tyrimo projektas (TP). Projektas rengiamas pagal Komiteto nustatytus reikalavimus (2 priedas). Projektą vertina du Komiteto paskirti recenzentai. Galutinį balą sudaro abiejų recenzentų vertinimų vidurkis dešimtbalėje vertinimo sistemoje.
4.3. Diplomo pažymių vidurkis (DV). Skaičiuojamas magistro arba jam prilyginto diplomo priedo / priedėlio bendras, t.y. studijų dalykų ir baigiamojo darbo, pažymių aritmetinis vidurkis. Į doktorantūros studijas gali pretenduoti tik tie stojantieji, kurių vidurkis yra ne mažesnis kaip 7 balai*.
4.4. Motyvacinis pokalbis (PK). Pokalbio metu vertinama pretendentų pasirengimas ir motyvacija studijuoti atitinkamos mokslo krypties doktorantūroje, mokslinės publikacijos, mokslinė veikla bei mokslinė patirtis, mokslininkų rekomendacijos, užsienio kalbų mokėjimas ir kt. Motyvacinio pokalbio galutinį balą* sudaro Komiteto narių vertinimų vidurkis dešimtbalėje vertinimo sistemoje. Į doktorantūros studijas gali pretenduoti tik tie stojantieji, kurių motyvacinio pokalbio galutinis balas yra ne mažesnis kaip 7 balai.
* balai apvalinami iki artimiausios skaičiaus šimtosios dalies.

5. KONKURSINIO BALO SANDARA

5.1. Stojančiųjų konkursinis balas (KB) sudaromas pagal aukščiau išvardintus atrankos kriterijus ir skaičiuojamas pagal formulę:

KB = MP + TP + DV + PK,
kur:
MP – mokslinių publikacijų skaičiavimo balas dešimtbalėje sistemoje,
TP – mokslinio tyrimo projekto galutinis vertinimo balas,
DV – magistro diplomo ar atitinkamą kvalifikaciją patvirtinančio diplomo priedo/priedėlio bendras pažymių vidurkis,
PK – motyvacinio pokalbio galutinis balas.

5.2. Surinkus vienodą balų skaičių, aukštesnę vietą konkursinėje eilėje užimta tas pretendentas, kurio tema atitinka doktorantūros institucijos skelbtas temas ir mokslinių publikacijų įvertinimas yra aukštesnis.

6. PRIĖMIMO EIGA

6.1. Pretendentas pateikia prašymą doktorantūros institucijos, į kurią pretenduoja, Rektoriui arba Lietuvos istorijos instituto direktoriui leisti dalyvauti doktorantūros atvirame konkurse. Šį prašymą galima pateikti kiekvienos doktorantūros teisę turinčios institucijos Doktorantūros mokyklai arba Lietuvos istorijos instituto Mokslinei sekretorei. Kartu su prašymu pateikiami ir kiti, 3 punkte nurodyti, dokumentai. Konkurse dalyvauja tik laiku visus reikalingus dokumentus pateikę stojantieji.
6.2. Į motyvacinį pokalbį su Komiteto nariais privalo atvykti visi stojantieji.
6.3. Vadovaudamasis atrankos kriterijais, Komitetas sudaro bendrą prioritetinę eilę į partnerinių institucijų doktorantūros tematikas pagal aukščiausią konkursinį balą.
6.4. Per tris dienas po konkurso rezultatų suskaičiavimo, pretendentas gali teikti apeliaciją  Komitetui; gavęs neigiamą Komiteto atsakymą, per tris dienas gali teikti apeliaciją  universiteto, į kurį pretendavo, rektoriui.
6.5. Paskelbus pakviestųjų sąrašą, pretendentai nepatekę į valstybės finansuojamas vietas,  tačiau Komiteto sprendimu atitinantys doktorantūros studijoms keliamus reikalavimus,  gali rinktis mokamas doktorantūros studijas, mokėdami doktorantūros institucijos nustatytą doktorantūros studijų mokestį.
6.6. Su asmenimis, pakviestais į doktorantūros studijas, pasirašomos nustatytos formos  dvišalės sutartys, kurių pagrindu rengiamas rektoriaus įsakymas dėl priėmimo į  doktorantūros studijas.
6.7. Jeigu po priėmimo lieka laisvų vietų, gali būti organizuojamas papildomas priėmimo  etapas, kuris vykdomas ta pačia tvarka.

Priėmimo procedūros Datos ir terminai
Prašymų dalyvauti konkurse priėmimas 2019 07 01 – 2019 08 30
Doktorantūros komiteto posėdis, dalyvaujant stojantiesiems (motyvacinis pokalbis) 2019 09 13
Doktorantūros komiteto posėdis, nedalyvaujant stojantiesiems (konkurso rezultatų skaičiavimas) 2019 09 02-2019 09 13
Pretendentų informavimas apie konkurso rezultatus 2019 09 16
Apeliacijų teikimas doktorantūros komitetui 2019 09 17 – 2019 09 19
Apeliacijų teikimas doktorantūros institucijos, į kurią asmuo pretendavo, vadovui 2019 09 20 – 2019 09 24
Pakviestųjų į doktorantūrą sąrašo skelbimas 2019 09 26
Studijų sutarčių su doktorantūros institucija pasirašymas 2019 09 27 – 2019 09 30

7. KITŲ VALSTYBIŲ PILIEČIŲ PRIĖMIMO Į DOKTORANTŪROS STUDIJAS TVARKA

7.1. Kitų valstybių piliečiai, įgiję magistro laipsnį arba jį atitinkančią kvalifikaciją ne Lietuvos Respublikoje, turi pateikti visus dokumentus, nurodytus 3 skyriuje, bei papildomai šiuos dokumentus:
 7.1.1. Išsilavinimo dokumento ir jo priedo notariškai patvirtintą vertimą į lietuvių arba anglų kalbą.
 7.1.2. Pažymos apie užsienyje įgyto aukštojo mokslo kvalifikacijos pripažinimą kopiją. Užsienyje įgytos kvalifikacijos pripažinimo dokumentą
gali išduoti Studijų kokybės vertinimo centras ir aukštosios mokyklos, pateikus reikalaujamus dokumentus.
7.1.3.
Prašymas dėl priėmimo į doktorantūros studijas pildomas anglų kalba.  Gyvenimo aprašymas, mokslo darbų sąrašas ir jų kopijos, mokslinio tyrimo projektas gali būti pateikiami anglų kalba.
7.2. Konkurse dalyvaujantys asmenys patys pasirūpina kelione ir visais kelionei reikalingais dokumentais: pasu, laikinuoju leidimu, draudimu ir pan.
7.3. Užsieniečiai, įstoję į doktorantūros studijas, privalo teisės aktų nustatyta tvarka atitinkamai gauti leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje arba Europos Bendrijų valstybės narės piliečio leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje ar turėti leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje.

 8. NEFINANSUOJAMŲ DOKTORANTŪROS STUDIJŲ KAINA

Studijų forma Metinė studijų kaina*, Eur
Klaipėdos universitetas Lietuvos istorijos institutas Vytauto Didžiojo universitetas
Nuolatinės studijos 9449 9449 9449
Ištęstinės studijos 6299 6299 6299

Studijų įmoka turi būti sumokėta per 15 kalendorinių dienų nuo studijų sutarties įsigaliojimo dienos.
* Norminės studijų kainos, patvirtintos Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2019 m. vasario 27 d. įsakymu Nr. V-175, doktorantūros institucijos sprendimu gali būti mažinamos.

9. KONTAKTAI

Vytauto Didžiojo universitetas Donelaičio g. 52 – 303 kab., Kaunas. |
Kontaktinis asmuo – Rasa Andrišiūnaitė, tel. (8 37) 209 815,  +370 619 21615, el. paštas doktorantura@vdu.lt Dokumentai teikiami: https://epasirasymas.vdu.lt
Klaipėdos universitetas Herkaus Manto g. 84 – 301, Klaipėda.
Kontaktinis asmuo – Vita Jušienė, tel. (8 46) 39 89 32,
el. paštas vita.jusiene@ku.lt
Dokumentų priėmimo laikas: 9.00–15.00 val.
Lietuvos istorijos institutas Kražių g. 5, Vilnius.
Kontaktinis asmuo – Saulė Urbanavičienė,  tel. (8 5) 262 38 29, el. paštas urbanaviciene@istorija.lt.
Dokumentų priėmimo laikas: 9.00–15.00 val.

 

 

 

 

 

TECHNOLOGIJOS MOKSLŲ SRITIS

2019 M. PRIĖMIMAS Į TRANSPORTO INŽINERIJOS MOKSLO KRYPTIES TREČIOSIOS PAKOPOS (DOKTORANTŪROS) STUDIJAS

Klaipėdos universiteto Transporto inžinerijos mokslo krypties mokslininkai dirba šiose mokslinių tyrimų krypčių paprogramėse (pateikiama prioritetinė eilė):

 • Laivybos ir uosto saugumo bei logistikos optimizavimo tyrimai
 • Jūrų transporto energetinio efektyvumo didinimo bei aplinkos taršos mažinimo tyrimai
 • Aplinkos taršos iš laivų ir jos poveikio aplinkai tyrimai, monitoringas, inovatyvių technologijų įdiegimas
 • Tvarių, saugių ir didesnės pridėtinės vertės inovatyvių laivų koncepcijų kūrimas

2019 M. SIŪLOMI VADOVAI IR DISERTACIJŲ TEMATIKOS

Laivų energetinio efektyvumo (EEDI) rodiklio gerinimas, taikant kogeneracines technologijas.
Mokslinis vadovas: prof. habil. dr. Sergejus Lebedevas CV
Kontaktai: el. paštas: sergejus.lebedevas@ku.lt;  tel. +37046398648/29, +37068692086;

Ro – Ro ir Ro – Pax laivų energetinio efektyvumo (EEDI) valdymo operacinėmis priemonėmis tyrimai ir eksploatacijos sąlygomis optimizavimas.
Mokslinis vadovas: prof. habil. dr. Sergejus Lebedevas CV
Kontaktai: el. paštas: sergejus.lebedevas@ku.lt;  tel. +37046398648/29, +37068692086;

Laivų jėgainių energetinio efektyvumo ir ekologinių rodiklių gerinimas, konvertuojant veikimui metanoliu.
Mokslinis vadovas: prof. habil. dr. Sergejus Lebedevas CV
Kontaktai: el. paštas: sergejus.lebedevas@ku.lt;  tel. +37046398648/29, +37068692086;

Mažųjų ir vidutinių laivų hibridinių multirežiminių korpusų tyrimai
Mokslinis vadovas: dr. Paulius Rapalis CV
Kontaktai: el. paštas: paulius.rapalis@ku.lt; tel. +37046398639

 PRIĖMIMO DATOS

Eil. Nr. Priėmimo procedūrų etapai Datos ir terminai
1. Disertacijų tematikų sąrašų skelbimas Iki 2019-06-01
2. Prašymų dalyvauti priėmimo į doktorantūrą konkurse priėmimas 2019-06-21, 8.00 val.–2019-06-25, 12.00 val.
3. Doktorantūros komiteto posėdis, dalyvaujant stojantiesiems: 2019-06-28  11.30 val., SRK-I, 306 auditorija (VGTU)
4. Pakviestųjų į doktorantūrą sąrašo (prioritetinės eilės) skelbimas Iki 2019-07-01, 10.00 val.
5. Apeliacijų priėmimas Iki 2019-07-01, 15.00 val.
6. Apeliacijų nagrinėjimo rezultatų ir priimtųjų į doktorantūrą sąrašo skelbimas Iki 2019-07-02, 10.00 val.
7. Studijų sutarčių su priimtaisiais į doktorantūrą pasirašymas 2019-07-03 10.00 val.–2019-07-05 14.00 val.

Priėmimo taisykles galite rasti adresu https://www.vgtu.lt/stojantiesiems/doktoranturos-studijos/priemimas-2019-m/priemimo-i-doktorantura-taisykles/307010