Doktorantūra » Priėmimas į doktorantūrą

 

PRIĖMIMAS Į DOKTORANTŪROS STUDIJAS 2016 METAIS

 

Visi teikiantys stojimo dokumentus Klaipėdos universiteto Mokslo ir inovacijų skyriui, kartu su priėmimo taisyklėse nurodytais dokumentais, pristato  stojamosios  studijų įmokos (20 eurų) kvitą (ES piliečiai  moka 50 eurų stojamąją studijų įmoką, kitų užsienio valstybių – 200 eurų).  Teikiantys dokumentus kitai aukštajai mokyklai – moka tos  aukštosios mokyklos nustatytą mokestį

Stojamąją studijų įmoką galima sumokėti į bet kurią iš nurodytų sąskaitų:

 1. gavėjas – Klaipėdos universitetas, gavėjo bankas – AB bankas „Swedbank“, gavėjo sąskaita – LT61 7300 0101 2922 9730, banko kodas – 73000, mokesčio pavadinimas – stojamoji studijų įmoka, įmokos kodas – 105007, mokėtojas – stojančiojo vardas, pavardė, mokėtojo kodas – stojančiojo asmens kodas;
 2. gavėjas – Klaipėdos universitetas, gavėjo bankas – AB DNB bankas, gavėjo sąskaita – LT47 4010 0423 0132 5409, banko kodas – 40100, mokesčio pavadinimas – stojamoji studijų įmoka, įmokos kodas – 105007, mokėtojas – stojančiojo vardas, pavardė, mokėtojo kodas – stojančiojo asmens kodas.

Visi Lietuvos ir ES piliečiai, pakviestieji studijuoti Klaipėdos universitete, sudarydami studijų sutartį, moka studijų registracijos mokestį (40 eurų).

Studijų registracijos mokestį galima sumokėti į bet kurią iš nurodytų sąskaitų:

 1. gavėjas – Klaipėdos universitetas, gavėjo bankas – AB bankas „Swedbank“, gavėjo sąskaita – LT61 7300 0101 2922 9730, banko kodas – 73000, mokesčio pavadinimas – studijų registracijos mokestis, įmokos kodas – 105004, mokėtojas – stojančiojo vardas, pavardė, mokėtojo kodas – stojančiojo asmens kodas;
 2. gavėjas – Klaipėdos universitetas, gavėjo bankas – AB DNB bankas, gavėjo sąskaita – LT47 4010 0423 0132 5409, banko kodas – 40100, mokesčio pavadinimas – studijų registracijos mokestis, įmokos kodas – 105004, mokėtojas – stojančiojo vardas, pavardė, mokėtojo kodas – stojančiojo asmens kodas.

BIOMEDICINOS MOKSLŲ SRITIS (SKELBIAMAS PAPILDOMAS PRIĖMIMAS)

PAPILDOMO PRIĖMIMO Į KLAIPĖDOS UNIVERSITETO EKOLOGIJOS IR APLINKOTYROS (03B) DOKTORANTŪROS STUDIJAS
2016 TAISYKLĖS
I BENDROSIOS NUOSTATOS
 1. Priėmimo į trečiosios pakopos studijas (doktorantūrą) 2016 metais taisyklės nustato asmenų, stojančių į trečiosios pakopos studijas (doktorantūrą) 2016 metais, priėmimo sąlygas ir tvarką.
 2. Doktoranto studijos gali būti finansuojamos Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis, doktoranto lėšomis arba įmonės, kuri finansuoja doktoranto studijas, lėšomis. Į valstybės finansuojamas vietas gali pretenduoti Lietuvos Respublikos, kitų Europos Sąjungos valstybių narių ir Europos ekonominės erdvės valstybių piliečiai.

 

II PRIĖMIMO TVARKA

 1. Konkurse gali dalyvauti asmenys, turintys kvalifikacinį magistro laipsnį arba jam prilygintą aukštąjį išsilavinimą.
 2. Visi stojantieji privalo atvykti į priėmimo posėdį. Vadovaudamasis atrankos kriterijais po pokalbio su stojančiaisiais doktorantūros komitetas sudaro konkursinę eilę.
 3. Dėl papildomų studijų sąlygų priėmimo komisija privalo pretendentui suteikti informaciją žodžiu ir išdėstyti ją raštu priėmimo protokole.
 4. Pirmojo priėmimo etapo metu neįstoję pretendentai pakartotinai konkurse dalyvauti gali ne anksčiau kaip po vienerių metų.
 5. Jei po priėmimo lieka laisvų vietų pagal doktorantūrai turimas kvotas, gali būti organizuojamas antras priėmimo etapas, kuris vykdomas ta pačia tvarka.
 6. Visais priėmimo taisyklėse nenumatytais atvejais sprendimus priima Doktorantūros komitetas, suderinus su Mokslo ir inovacijų skyriumi (MIS).
 7. Stojančiųjų į doktorantūrą atrankos kriterijai:
           7.1. Doktorantūros studijų mokslinio projekto vertinimo balas (A).

Doktorantūros studijų mokslinio projekto (toliau Mokslinis projektas) tema pasirenkama, atsižvelgiant į 2016-2020 m. m. studijų laikotarpiui paskelbtą disertacijų tematikų sąrašą. Mokslinis projektas rašomas lietuvių kalba, projekto reziumė – anglų kalba; užsieniečiai gali rašyti projektą anglų kalba. Mokslinio projekto apimtis neturi viršyti šešių A4 formato puslapių, įskaitant iliustracijas bei naudotos literatūros sąrašą (spausdinimo šriftas 12, atstumas tarp eilučių 1,5 intervalo).

Moksliniame projekte turi būti šie elementai:

 • temos pavadinimas,
 • temos ištirtumas Lietuvoje ir Pasaulyje,
 • temos aktualumas ir naujumas, mokslinės problemos (planuojamo tyrimų objekto) apibrėžimas,
 • planuojami tyrimų tikslai ir uždaviniai,
 • tyrimų metodai, būtina tyrimų medžiaga ir įranga, papildomi (jei numatomi) finansiniai kaštai, kurie gali atsirasti vykdant tyrimus,
 • darbo eiga doktorantūros metu (preliminarus darbo planas),
 • laukiami rezultatai ir galimų publikacijų preliminarūs pavadinimai (lietuvių ir anglų kalbomis),
 • KU padaliniuose vykdomi moksliniai projektai, su kuriais planuojamas tyrimas gali būti suderintas, trumpas suderinamumo aprašymas,
 • ekspertai (užsienyje ir Lietuvoje), su kuriais bendradarbiavimas gali būti naudingas (reikalingas) vykdant tyrimą,
 • naudotos literatūros sąrašas,
 • reziumė anglų kalba (iki 500 žodžių).

Mokslinio projekto vertinimo kriterijai:

 • Disertacinio darbo temos pristatymo išsamumas.
 • Planuojamo tyrimo aktualumo ir naujumo pagrįstumas.
 • Planuojamo tyrimų objekto apibrėžimo aiškumas.
 • Planuojamų tyrimų metodų, preliminaraus darbo plano ir laukiamų rezultatų pagrįstumas.
 • Gebėjimas rašyti akademinius tekstus.

7.2. Pokalbio vertinimo balas (B), Pokalbio vertinimo kriterijai:

 • Bendrųjų mokslo žinių ir specifinių žinių apie pasirinktą tyrimų objektą lygis.
 • Gebėjimas aiškiai ir logiškai dėstyti mintis.
 • Anglų kalbos žinojimo pakankamumas.

7.3. Diplomo priedėlio (priedo) pažymių vidurkis (C)

7.4. Baigiamojo darbo įvertinimas (D)

7.5. Papildomi balai: mokslinių ir mokslo populiarinimo publikacijų vertinimas (E). (E=0÷3). Publikacijos vertinamos, atsižvelgiant į publikacijos svarbą ir autoriaus indėlį.

 

Konkursinio balo formulė:
KB= 0,4 A + 0,4 B + 0,1 C + 0,1 D + E

Stojantieji, surinkę mažesnį nei „8“ konkursinį balą į doktorantūros studijas nebus priimti.

 

8. Priėmimo į doktorantūrą svarbiausios datos

Priėmimo procedūros
Datos ir terminai
Disertacijų tematikų sąrašų skelbimas
2016-05-26
Priėmimo į doktorantūrą konkurso skelbimas
2016-06-01
Prašymų dalyvauti priėmimo į doktorantūrą konkurse priėmimas
2016-10-12 – 2016-10-25 iki 12:00 val.
Mokslo doktorantūros komiteto posėdis, dalyvaujant stojantiesiems
2016-10-25   15:00 val.
Pakviestųjų į doktorantūrą sąrašo (prioritetinės eilės) skelbimas
2016-10-26
Apeliacijų priėmimas
2016-10-27 iki 14:00 val.
Apeliacijų nagrinėjimo rezultatų ir priimtųjų į doktorantūrą sąrašo skelbimas
2016-10-28  12:00 val.
Studijų sutarčių su priimtaisiais į doktorantūrą pasirašymas
2016-10-31

 

 

9. Reikalingų dokumentų sąrašas

Pateikiant prašymą
Įforminant priėmimą
Prašymas Rektoriui (nurodant studijų formą)
1 nuotrauka (3×4)
Magistro kvalifikacinio laipsnio arba jam prilyginto aukštojo išsilavinimo diplomo ir jo priedėlio (priedo) kopijos
Asmeninės arba kortelės sąskaitos Nr. ir mokėjimo kortelės pavadinimas ir Nr.
Jei išsilavinimas įgytas užsienyje, pažyma apie kvalifikacijos pripažinimą (http://www.skvc.lt/en/content.asp?id=190).
Gyvenimo aprašymas
Dviejų mokslininkų rekomendacijos
Savo mokslo darbų sąrašas ir darbų atspaudai, konferencijose skaityti pranešimai, mokslo konkursuose premijuoti darbai
Doktorantūros studijų mokslinis projektas pagal pasirinktą disertacijos tematiką
Paso arba asmens tapatybės kortelės kopija
Stojamosios studijų įmokos, sumokėtos AB bankas „Swedbank“ kvitas

 

10. Stojamoji studijų įmoka, sąskaitos rekvizitai.

Stojamoji studijų įmoka – 20 €.
Įmokos kvito užpildymo rekvizitai:
gavėjas – Klaipėdos universitetas,
gavėjo bankas – AB bankas „Swedbank“,
atsiskaitomoji sąskaita – LT617300010129229730,
banko kodas – 73000,
įmokos kodas – 105007,

mokesčio pavadinimas – Stojamoji studijų įmoka, mokėtojo kodo skiltyje rašomas stojančiojo vardas, pavardė ir asmens kodas bei suma skaičiais.

Nesumokėjus įmokos ar sumokėjus į kitą sąskaitą stojamoji studijų įmoka neįskaitoma ir prašymas nenagrinėjamas. Pateikusiems prašymus stojamoji studijų įmoka negrąžinama.

 

11. Priėmimo komisijos kontaktai.

Priėmimą organizuoja Mokslo ir inovacijų skyrius, jį vykdo Doktorantūros komitetas. Adresas: Klaipėdos universiteto Mokslo ir inovacijų skyrius, Herkaus Manto – 84, 301 kab. Klaipėda; tel. (8-46) 398932, (8-46) 398937; el. paštas vita.jusiene@ku.lt, interneto svetainė https://www.ku.lt/mokslas/doktorantura/priemimas-doktorantura/. Dokumentai priimami darbo dienomis I–IV 8.00–16.00 val., V 8.00–11.00 val., pietų pertrauka 12.00 – 13.00 val.

FIZINIŲ MOKSLŲ SRITIS

PRIĖMIMO Į FIZINIŲ MOKSLŲ FIZINĖS GEOGRAFIJOS (06P) KRYPTIES DOKTORANTŪROS STUDIJAS KLAIPĖDOS UNIVERSITETE 2016 M. TAISYKLĖS

 

Bendroji dalis
1. Doktorantų priėmimo į Klaipėdos universitetą (toliau – Universitetas) 2016 m. taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato tvarką, kuria stojantieji 2016 m. priimami į trečiosios pakopos (doktorantūros) studijas į Universitetui suteiktas mokslo kryptis.
2.Konkursą organizuoja ir priėmimą vykdo Klaipėdos universitete Fizinės geografijos mokslo krypties jungtinės doktorantūros komiteto teikimu Universiteto Rektoriaus įsakymu patvirtinta sudaryta stojimo į doktorantūrą komisija, šiose priėmimo sąlygose nustatyta tvarka.
3. Asmenys, turintys magistro kvalifikacinį laipsnį arba jam atitinkančią kvalifikaciją, gali pretenduoti į valstybės finansuojamas (nuolatinės studijų formos) ir valstybės nefinansuojamas (ištęstinės studijų formos) studijų vietas. Doktorantai, savo noru ar Doktorantūros komiteto sprendimu nutraukę doktorantūros studijas, antrą kartą į valstybės finansuojamas vietas pretenduoti negali.
4. Doktoranto studijos gali būti finansuojamos Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis, doktoranto lėšomis arba įmonės, kuri finansuoja doktoranto studijas, lėšomis. Į valstybės finansuojamas vietas gali pretenduoti Lietuvos Respublikos, kitų Europos Sąjungos (toliau – ES) valstybių narių ir Europos ekonominės erdvės valstybių piliečiai. ES piliečiai konkurse dalyvauja bendra tvarka.
5. Stojantys į doktorantūrą užsienio valstybių (ne Europos Sąjungos šalių) piliečiai, turintys magistro kvalifikacinį laipsnį arba jam prilyginto aukštojo išsilavinimo diplomą, kartu su šioje tvarkoje nurodytais dokumentais papildomai pateikia užsienyje įgytos kvalifikacijos pripažinimo patvirtinimo dokumentą ir moka Klaipėdos universitete nustatytą studijų mokestį. Ne ES šalių piliečiai, priimti į doktorantūros studijas, privalo teisės aktų nustatyta tvarka gauti leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje.
6. Į Fizinės geografijos mokslo krypties doktorantūrą asmenys priimami atviro konkurso būdu pagal konkursinį balą atskirai į kiekvienos doktorantūros teisę įgijusios partnerinės institucijos doktorantūrą pagal pasirinktą tematiką (stojantysis gali pretenduoti ne daugiau kaip į dvi skirtingas tematikas). Konkursinį balą sudaro magistro kvalifikacinio laipsnio (ar jį atitinkančios kvalifikacijos suteikimą patvirtinančio) diplomo priedėlio pažymių vidurkio ir atrankos procedūros (pokalbio) įvertinimų suma. Informacija, reikalinga pažymių svertiniam vidurkiui apskaičiuoti, imama iš atitinkamą kvalifikaciją patvirtinančių baigimo dokumentų. Jei dokumentai išduoti užsienio institucijose, jie turi būti pripažinti Lietuvos Respublikoje numatyta tvarka. Dėl išsilavinimo dokumentų pripažinimo stojantieji turi kreiptis į Studijų kokybės vertinimo centrą.
7. Priėmimo procedūros seka:
            7.1. stojamosios studijų įmokos mokėjimas;
            7.2. prašymo leisti dalyvauti konkurse ir dokumentų teikimas;
            7.3. atrankos procedūra (motyvacinis pokalbis);
            7.4. studijų sutarties pasirašymas.

 

Stojamoji studijų įmoka
8. Stojamoji studijų įmoka įmokama į Klaipėdos universiteto sąskaitą.
9.Užregistravus prašymą leisti dalyvauti doktorantūros studijų konkurse ir neįstojus studijuoti, stojamoji studijų įmoka negrąžinama.

 

Prašymo leisti dalyvauti konkurse ir dokumentų pateikimo tvarka
10. Dalyvauti konkurse, norint užimti doktorantūros studijų vietą, galima į Universiteto Mokslo ir inovacijų skyrių pateikus nustatytos formos prašymą ir reikalingus dokumentus:
           10.1. gyvenimo aprašymą;
           10.2. asmens dokumentą;
           10.3. magistro arba jam atitinkančios kvalifikacijos diplomą ir jo priedą;
           10.4. dviejų mokslininkų rekomendacijas tos mokslo krypties, į kurios tematiką pretenduojama;
           10.5. savo mokslo darbų ir/ ar konferencijoje skaitytų pranešimų sąrašą (darbų ar pranešimų atspaudus stojantieji turi atsinešti į pokalbį ar egzaminą);
          10.6. stojamosios įmokos kvitą;
          10.7. Studijų kokybės vertinimo centro išduotą pažymą apie užsienyje įgyto aukštojo mokslo kvalifikacijos pripažinimą (jeigu kvalifikacija įgyta užsienio aukštojoje mokykloje);
          10.8. Pavardės keitimą liudijantį dokumentą;
          10.9. Prašymą universiteto Rektoriui leisti dalyvauti konkurse į Fizinių mokslų srities Fizinės geografijos mokslo krypties doktorantūros studijas;
         10.10. Anketą (su 3×4 nuotrauka);
11. Pateikus ne visą informaciją ar ne visus reikalingus dokumentus prašymas laikomas neužregistruotu.
12. Prašymas ir būtinų dokumentų kopijos pateikiami iki birželio 28 d.

 

Priėmimo tvarka ir atrankos procedūra
13. Visi stojantieji privalo atvykti į numatytą pokalbį. Atskirais atvejais dėl stojančiojo dalyvavimo priėmimo į doktorantūros studijas pokalbyje sprendžia mokslo krypties doktorantūros komitetas.
14. Konkursinį balą sudaro magistro kvalifikacinio laipsnio (ar jį atitinkančios kvalifikacijos) diplomo priedėlio pažymių vidurkio (10 %), baigiamojo darbo pažymio (40 %) ir atrankos procedūros pokalbio (50 %) įvertinimų suma.
15. Pokalbis vertinamas 10 balų sistema. Pokalbis vyksta pasirinktos disertacijos ir stojančiojo anksčiau vykdytų mokslinių tyrimų temomis, vertinant:
           15.1. Stojančiojo mokslinę kompetenciją;
           15.2. Motyvaciją pasirenkant disertacijos temą;
           15.3. Pradiniai metodiniai įgūdžiai ir mokslinės publikacijos.
16. Stojant yra sudaroma konkursinė eilė konkursinio balo mažėjimo tvarka. Pirmumo teisę užimti pasirinktą tematiką turi stojantieji su didesniu konkursiniu balu.
17. Stojantiesiems į doktorantūros studijas, jeigu jie sutinka, gali būti pasiūlyta kita tematika, nei jie buvo pasirinkę pateikdami prašymą.
18. Pakviestaisiais užimti valstybės finansuojamą doktorantūros studijų vietą laikomi tie asmenys, kurių konkursiniai balai yra aukščiausi konkursinėje eilėje ir kurie patenka į Universiteto nustatytą studijų vietų kvotą.
19. Paskirsčius mokslo krypčių valstybės finansuojamas doktorantūros vietas Universitete, stojančiajam gali būti pasiūlyta užimti valstybės nefinansuojamą doktorantūros studijų vietą.
20. Priimtaisiais laikomi tie asmenys, kurie su Universitetu pasirašo studijų sutartį ir Rektoriaus įsakymu yra priimami studijuoti.

 

Studijų sutarčių sudarymas
21. Asmenys, pakviesti studijuoti Universitete, turi sudaryti studijų sutartį su Universitetu.
22. Pakviestųjų studijuoti sutartys pasirašomos Universiteto Mokslo ir inovacijų skyriuje.
23. Jeigu pakviestieji studijuoti nustatytais terminais, kurie pasibaigus priėmimui bus paskelbti Universiteto tinklalapyje, sutarties nesudaro, pakvietimas studijuoti Universitete nebegalioja, o atsilaisvinusios vietos perkeliamos į kitą priėmimo etapą.
24. Doktorantūros komiteto protokolo pagrindu į doktorantūrą priimami pretendentai įforminami Klaipėdos universiteto Rektoriaus įsakymu, nurodant doktoranto vardą, pavardę, padalinį, mokslo kryptį, studijų formą, stipendijos koeficientą.
Kita svarbi informacija
25. Nuolatinių doktorantūros studijų trukmė – iki 4 metų, ištęstinių – iki 6 metų. Studijų pradžia – spalio 1 diena.
26. Po priėmimo į doktorantūrą, esant laisvų valstybės finansuojamų vietų, gali būti organizuojamas papildomas konkursas ta pačia tvarka. Tokiu atveju, papildomas priėmimas būtų vykdomas 2016 m. rugsėjo mėn. Apie tai būtų skelbiama papildomai Universiteto internetiniame tinklalapyje.
27. Visais priėmimo taisyklėse nenumatytais atvejais sprendimus priima mokslo krypties doktorantūros komitetas.
28. Priėmimo procedūros ir jų datos:
Priėmimo procedūros Datos ir terminai
Prašymo ir būtinų dokumentų  priėmimas į Klaipėdos universiteto Mokslo ir inovacijų skyrių iki 2016 birželio 28 d.
Doktorantūros priėmimo komisijos posėdis, dalyvaujant stojantiesiems (motyvacinis pokalbis) KU JTGM Gamtos mokslų katedroje, 316 kab., Herkaus Manto 84 2016 birželio 29 d. 12 val.
Pretendentų informavimas apie konkurso rezultatus 2016 birželio 30 d.
Apeliacijų teikimas doktorantūros komitetui iki 2016 liepos 8 d. 15 val.
Apeliacijų teikimas doktorantūros institucijos, į kurią asmuo pretendavo, vadovui 2016 liepos 11 d. – 2016 liepos 14 d. 15 val.
Pakviestųjų į doktorantūrą sąrašo skelbimas nuo 2016 liepos 15 d.
Studijų sutarčių su doktorantūros institucija pasirašymas iki 2016 rugpjūčio 28 d.
Papildomas priėmimas (turint laisvų vietų) 2016 09 02 – 2016 09 30
Studijų pradžia 2016 spalio 1d.
Stojimo į doktorantūrą dokumentai priimami ir informacija teikiama Klaipėdos universiteto Mokslo ir inovacijų skyriuje darbo dienomis nuo 9 iki 15 val.
Adresas: Herkaus Manto 84, Rektoratas, III a., Klaipėda; telefonai (8 46) 398932, 398936; elektroninis paštas: vita.jusiene@ku.lt; interneto svetainė: https://www.ku.lt/mokslas/doktorantura/priemimas.

SOCIALINIŲ MOKSLŲ SRITIS

ATVIRO KONKURSO Į POLITIKOS (02S) MOKSLŲ KRYPTIES DOKTORANTŪROS STUDIJAS
2016 METAIS SĄLYGOS IR TVARKA

 

 1. BENDROSIOS NUOSTATOS
1.1. Į Politikos mokslų krypties doktorantūrą asmenys priimami atviro konkurso būdu atskirai į kiekvienos doktorantūros teisę įgijusios partnerinės institucijos doktorantūrą pagal pasirinktą tematiką. Stojantysis gali pretenduoti ne daugiau kaip į dvi skirtingas tematikas.
1.2. Konkursą organizuoja administruojančio Vytauto Didžiojo universiteto Mokslo tarnyba, konkursą vykdo Politikos mokslų krypties doktorantūros komitetas (toliau – Komitetas) šiose priėmimo sąlygose nustatyta tvarka.

 

 2. KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI
2.1.  Magistro kvalifikacinis laipsnis arba jam prilygintas aukštasis išsilavinimas.
2.2.  Mokslinė patirtis, dalyvavimas mokslinėje veikloje.
2.3.  Užsienio kalbų mokėjimas.

 

3. REIKALINGI DOKUMENTAI

Prašymas rektoriaus vardu dalyvauti konkurse
Magistro laipsnį arba jį atitinkančią kvalifikaciją patvirtinantis diplomas ir jo priedas / priedėlis (įforminus dokumentus, originalai iš karto grąžinami)
Dviejų politikos mokslų krypties mokslininkų rekomendacijos
Gyvenimo aprašymas (įteikiamas pasirašytas)
Mokslinių publikacijų sąrašas (pateikiant pilną bibliografinį aprašą) ir jų kopijos (pateikiamos kartu su žurnalo viršelio ir turinio kopijoms); jei straipsnis dar neišspausdintas – pateikiama mokslo žurnalo redkolegijos išduota pažyma apie priimtą spaudai straipsnį (po recenzavimo procedūros) ir jo rankraštis
Mokslinio tyrimo projektas: popierinė kopija bei elektroninė kopija .doc ar .docx formatu (skaitmeninė laikmena negrąžinama); jeigu prašyme nurodomos dvi tematikos, būtina pateikti 2 mokslinio tyrimo projektus
Paso asmens duomenų puslapio kopija arba asmens tapatybės kortelės kopija
Viena 3×4 cm dydžio nuotrauka
Dokumentai, patvirtinantys pavardės keitimą, jeigu ne visi pateikiami dokumentai yra ta pačia pavarde
Kiti dokumentai, kuriuos pretendentas pageidauja pateikti

 

4. ATRANKOS KRITERIJAI
4.1. Mokslinės publikacijos (MP). Pretendento publikacijos vertinamos taškais pagal  galiojančią Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro įsakymu patvirtintą antro lygmens mokslinės produkcijos vertinimo metodiką. Taškai už mokslines publikacijas skiriami pagal pridedamą lentelę ir perskaičiuojami į dešimtbalę vertinimo sistemą (1 priedas).
4.2. Mokslinio tyrimo projektas (TP). Projektas rengiamas pagal Komiteto nustatytus reikalavimus (2 priedas). Projektą vertina du Komiteto paskirti recenzentai. Galutinį balą sudaro abiejų recenzentų vertinimų vidurkis dešimtbalėje vertinimo sistemoje.
4.3. Diplomo pažymių vidurkis (DV). Skaičiuojamas magistro arba jam prilyginto diplomo priedo / priedėlio bendras, t.y. studijų dalykų ir baigiamojo darbo, pažymių aritmetinis vidurkis.
4.4. Motyvacinis pokalbis (PK). Pokalbio metu vertinama pretendentų pasirengimas ir motyvacija studijuoti atitinkamos mokslo krypties doktorantūroje, mokslinių publikacijų, mokslinės veiklos bei mokslinės patirties atitiktis pasirinktai tematikai, mokslininkų rekomendacijos, užsienio kalbų mokėjimas ir kt. Motyvacinio pokalbio galutinį balą[1] sudaro Komiteto narių vertinimų vidurkis dešimtbalėje vertinimo sistemoje.

 

5. KONKURSINIO BALO SANDARA
5.1. Stojančiųjų konkursinis balas (KB) sudaromas pagal aukščiau išvardintus atrankos kriterijus ir skaičiuojamas pagal formulę:
KB = 0,2MP + 0,5TP + 0,2DV + 0,1PK, kur: MP – mokslinių publikacijų skaičiavimo balas dešimtbalėje sistemoje, TP – mokslinio tyrimo projekto galutinis vertinimo balas, DV – magistro diplomo ar atitinkamą kvalifikaciją patvirtinančio diplomo priedo/priedėlio bendras pažymių vidurkis, PK – motyvacinio pokalbio galutinis balas.
5.2. Surinkus vienodą balų skaičių, aukštesnę vietą konkursinėje eilėje užimta tas pretendentas, kurio motyvacinio pokalbio įvertinimas yra aukštesnis.

 

 6. PRIĖMIMO EIGA
6.1. Pretendentas pateikia prašymą doktorantūros institucijos, į kurią pretenduoja, Rektoriui leisti dalyvauti doktorantūros atvirame konkurse. Šį prašymą galima pateikti kiekvienos doktorantūros teisę turinčios institucijos Mokslo tarnybai. Kartu su prašymu pateikiami ir kiti, 3 punkte nurodyti, dokumentai. Konkurse dalyvauja tik laiku visus reikalingus dokumentus pateikę stojantieji.
6.2. Į motyvacinį pokalbį su Komiteto nariais privalo atvykti visi stojantieji.
6.3. Vadovaudamasis atrankos kriterijais, Komitetas sudaro atskiras prioritetines eiles į partnerinių institucijų doktorantūros tematikas pagal aukščiausią konkursinį balą.
6.4. Per tris dienas po konkurso rezultatų suskaičiavimo, pretendentas gali teikti apeliaciją Komitetui; gavęs neigiamą Komiteto atsakymą, per tris dienas gali teikti apeliaciją universiteto, į kurį pretendavo, rektoriui.
6.5. Paskelbus pakviestųjų sąrašą, pretendentai nepatekę į valstybės finansuojamas vietas, tačiau Komiteto sprendimu atitinantys doktorantūros studijoms keliamus reikalavimus, gali rinktis mokamas doktorantūros studijas, mokėdami doktorantūros institucijos nustatytą doktorantūros studijų mokestį.
6.6. Su asmenimis, pakviestais į doktorantūros studijas, pasirašomos nustatytos formos dvišalės sutartys, kurių pagrindu rengiamas rektoriaus įsakymas dėl priėmimo į doktorantūros studijas.
6.7. Jeigu po priėmimo lieka laisvų vietų, gali būti organizuojamas papildomas priėmimo etapas, kuris vykdomas ta pačia tvarka.
Priėmimo procedūros
Datos ir terminai
Prašymų dalyvauti konkurse priėmimas
2016 07 01 – 2016 08 22
Doktorantūros komiteto posėdis, dalyvaujant stojantiesiems (motyvacinis pokalbis)
2016 09 05 – 2016 09 09
Doktorantūros komiteto posėdis, nedalyvaujant stojantiesiems
(konkurso rezultatų skaičiavimas)
2016 09 05 – 2016 09 09
Pretendentų informavimas apie konkurso rezultatus
2016 09 13
Apeliacijų teikimas doktorantūros komitetui
2016 09 14 – 2016 09 16
Apeliacijų teikimas doktorantūros institucijos, į kurią asmuo pretendavo, vadovui
2016 09 19 – 2016 09 21
Pakviestųjų į doktorantūrą sąrašo skelbimas
2016 09 28
Studijų sutarčių su doktorantūros institucija pasirašymas
2016 09 29-2016 09 30

 

 7. KITŲ VALSTYBIŲ PILIEČIŲ PRIĖMIMO Į DOKTORANTŪROS STUDIJAS TVARKA
7.1. Kitų valstybių piliečiai, įgiję magistro laipsnį arba jį atitinkančią kvalifikaciją ne Lietuvos Respublikoje, turi pateikti visus dokumentus, nurodytus 3 skyriuje, bei papildomai šiuos dokumentus:
        7.1.1.  Išsilavinimo dokumento ir jo priedo notariškai patvirtintą vertimą į lietuvių arba anglų kalbą.
        7.1.2. Užsienyje įgytos kvalifikacijos pripažinimo dokumentą (pagal LR Vyriausybės 2012-02-29 nutarimą Nr. 212 „Išsilavinimo ir kvalifikacijų, susijusių su aukštuoju mokslu ir įgytų pagal užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų švietimo programas, pripažinimo tvarkos aprašas“ (Žin., 2012, Nr. 29-1290), kurį išduoda Studijų kokybės vertinimo centras (toliau – SKVC).
         7.1.3.  Prašymas dėl priėmimo į doktorantūros studijas pildomas anglų kalba. Gyvenimo aprašymas, mokslo darbų sąrašas ir jų kopijos, mokslinio tyrimo projektas gali būti pateikiami anglų kalba.
7.2. Konkurse dalyvaujantys asmenys patys pasirūpina kelione ir visais kelionei reikalingais dokumentais: pasu, laikinuoju leidimu, draudimu ir pan.
7.3. Užsieniečiai, įstoję į doktorantūros studijas, privalo teisės aktų nustatyta tvarka atitinkamai gauti leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje arba Europos Bendrijų valstybės narės piliečio leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje ar turėti leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje.

 

8. NEFINANSUOJAMŲ DOKTORANTŪROS STUDIJŲ KAINA

Studijų forma
Metinė studijų kaina*, Eur
VDU
KTU
KU
LKA
Nuolatinės studijos 8250 6570 8250 8250
Ištęstinės studijos 5500 5500 5500

Studijų įmoka turi būti sumokėta per 15 kalendorinių dienų nuo studijų sutarties įsigaliojimo dienos.

* Norminės studijų kainos, patvirtintos Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. sausio 13 d. įsakymu Nr. V-22, doktorantūros institucijos sprendimu gali būti mažinamos.

 

9. KONTAKTAI

Vytauto Didžiojo universitetas
Donelaičio g. 52 – 303 kab., Kaunas
Kontaktinis asmuo – Rasa Andrišiūnaitė
tel. (8 37) 209 815
+370 619 21615
Dokumentų priėmimo laikas: 9.00–15.00 val.
Klaipėdos universitetas
Herkaus Manto g. 84 – 301, Klaipėda
Kontaktinis asmuo – Vita Jušienė
tel. (8 46) 39 89 32
el. paštas vita.jusiene@ku.lt
Dokumentų priėmimo laikas: 9.00–15.00 val.
Kauno technologijos universitetas
Donelaičio g. 73 – 423, Kaunas
Kontaktinis asmuo – Rima Kalinauskaitė
tel. (8 37) 30 00 49
el. paštas doktorantura@ktu.lt
Dokumentų priėmimo laikas: 9.00–15.00 val.
Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija
Šilo g. 5A – 311/K4, Vilnius
Kontaktinis asmuo – Eva Šiaulytė, tel. (8 52) 10 35 69
El. paštas eva.siaulyte@mil.lt
Dokumentų priėmimo laikas: 9.00–15.00 val.

 

MOKSLINIŲ PUBLIKACIJŲ VERTINIMAS

Kodas Mokslo darbo rūšis II lygmens mato vienetas II lygmens vieneto vertė taškais
01 Mokslo monografijos, mokslo studijos, teoriniai, sintetiniai mokslo darbai. aut. l. sk. 4
02 Mokslo straipsniai, knygų skyriai publikuoti recenzuojamuose leidiniuose. vnt. 3
03 Kiti straipsniai, knygų skyriai, akademinės recenzijos ir pan. publikacijos su moksliniu aparatu mokslo,  kultūros ir profesiniuose periodiniuose, tęstiniuose ir vienkartiniuose leidiniuose. vnt. 2
04 Šaltinių publikacijos, moksliškai komentuoti vertimai, moksliniai žodynai, žinynai, enciklopedijos, (bio)bibliografijos, aukštųjų mokyklų vadovėliai. aut. l. sk. 2
05 Socialinės, kultūrinės plėtros darbai:mokslotyros ir mokslo politikos publikacijos;akademinės publikacijos ir akademinės recenzijos be mokslinio aparato;specializuota informacija, ekspertizės, vertinimai ir komentarai (istoriniai, filologiniai, menotyriniai, sociologiniai, teisės aktų ir jų projektų) pateikti valstybės bei savivaldybių institucijoms;iš lituanistinės ir pasaulio kultūros medžiagos (tautosakos, literatūros, filosofijos, religijos tekstų, meno, kalbos pavyzdžių, istorinių šaltinių ir pan.) parengti rinkiniai ir chrestomatijos, skirtos švietimo bei plačiosios visuomenės reikmėms;gamtinės įvairovės pavyzdžių, archeologinių radinių, lauko tyrimų metu surinktų materialiųjų ir nematerialiųjų tradicinės kultūros objektų, kultūros paminklų, literatūros ir meno kūrinių, muziejinių bei archyvinių rinkinių demonstracijų, parodų, ekspozicijų kuravimas ir jas aprašanti medžiaga;mokslo medžiagos pagrindu parengti šviečiamieji projektai;naujos medžiagos kultūros paveldo, lingvistinių, sociologinių duomenų bazėms rengimas. vnt. 1

*Autoriaus indėlis (AI) skaičiuojamas pagal formulę AI=1/NA, kur NA – visų straipsnio autorių skaičius. Pvz.: jeigu straipsnio autorių skaičius yra 4, tai autoriaus indėlis bus lygus 0,25, t.y.  AI=1/4=0,25.

**Komitetas turi teisę vertinti ir kitokią pretendento mokslinę produkciją, nepatenkančią į šią lentelę, ir skirti už ją papildomų taškų nuo 0 iki 4.

Recenzuojami mokslo leidiniai: recenzuojami periodiniai, recenzuojami tęstiniai arba recenzuojami vienkartiniai leidiniai, turintys mokslininkų redakcinę kolegiją ir ISSN arba ISBN numerį.

Mokslo straipsnis – straipsnis, paskelbtas mokslo leidiniuose ir turintis konkrečioje mokslo kryptyje įprastą mokslinį aparatą (išnašas, bibliografiją, formules, brėžinius, metodologijos aprašą, statistines lenteles ir pan.) ir atitinkantis toje mokslo kryptyje pripažįstamus moksliškumo kriterijus; mažiausia įskaitoma apimtis – 0,25 autorinio lanko. Mažesnių nei 0,25 aut. l. (1 aut. l. = 14 psl.) apimties mokslo publikacijų užskaitymą sprendžia Komitetas.

Bendra taškų suma į dešimtbalę sistemą verčiama tokiu būdu:

 • Didžiausią taškų sumą surinkusio pretendento taškų suma (Tmax) prilyginama 10 balų.
 • Tmax dalinant iš 10 gaunama konstanta -k (k = Tmax/10).
 • Kitų konkurso dalyvių surinktų taškų sumą dalinant iš konstantos k, gaunamas pretendento balų skaičius už mokslines publikacijas (balai apvalinami iki artimiausios skaičiaus šimtosios dalies).

 

 REKOMENDACINIAI REIKALAVIMAI MOKSLINIO TYRIMO PROJEKTUI
 1. Stojančiojo į doktorantūrą mokslinio tyrimo projektas (toliau – Projektas) yra savarankiškas mokslinis darbas, kurio tikslas yra atskleisti autoriaus mokslinius gebėjimus, kūrybiškumą, metodologinį pasirengimą, motyvaciją, teorinį pasirengimą bei praktinę patirtį, taip pat konkretų mokslinį įdirbį pasirinktoje tematikoje.
 2. Moksliniame projekte turi būti apibūdinama ketinama gvildenti mokslinė problema, įvertinamas jos aktualumas bei dabartinė išnagrinėjimo situacija, apibrėžtas darbo tikslas ir uždaviniai, nurodomos galimos jų sprendimo kryptys ir būdai.
 3. Projektą turi sudaryti šios dalys:
 • ĮVADAS. Jame atskleidžiamas temos aktualumas, naujumas, kodėl šią temą yra būtina tirti, suformuluojama problema, planuojamos disertacijos objektas, tikslas ir uždaviniai.
 • TEMOS IŠTIRTUMAS. Šioje dalyje apžvelgiamas temos ištirtumas Lietuvoje ir pasaulyje, atskleidžiama, kaip disertacija galėtų papildyti jau atliktus tyrimus.
 • TEORINIAI RĖMAI IR METODOLOGIJA. Šioje dalyje aptariami galimi tyrimo metodai ir eiga, paaiškinama, kaip bus analizuojami gauti duomenys, koks bus jų patikimumas, įvardijamos, kokios teorijos bus naudojamos.
 • Šioje dalyje pateikiami šaltiniai ir literatūra, kurie buvo naudoti rengiant projektą.
    4. Projekto apimtis ne mažiau kaip 10 000 spaudos ženklų (įskaitant tarpus, neįskaitant bibliografijos).
    5. Tekstas spausdinamas 1,5 intervalo eilutėmis, 12 dydžio, Times New Roman stiliaus raidėmis. Puslapio paraštės: 3 cm – kairėje, 1,5 – cm dešinėje; viršuje ir apačioje – 2 cm.

 

MOKSLINIO TYRIMO PROJEKTO VERTINIMO KRITERIJAI

 1. Tiksliai ir aiškiai suformuluotas tyrimo objektas, mokslinė problema, tikslai ir uždaviniai.
 2. Apibrėžtas pasirinktos temos aktualumas ir naujumas mokslinių tyrimų kontekste.
 3. Stojantysis gali teoriškai pagrįsti būsimus tyrimus, yra susipažinęs su jau atliktais pasirinktos mokslinės temos tyrimais, gali nurodyti sąsajas tarp skirtingų darbų, kritiškai palyginti ir apibendrinti.
 4. Numatyta tikslus ir uždavinius atitinkanti tyrimo metodologija bei teoriniai rėmai.
 5. Darbas parašytas taisyklinga lietuvių kalba bei atitinka bendruosius mokslinių darbų reikalavimus (sąžiningai parašytas, pateikiamos originalios bei naujos idėjos, logiškai ir nuosekliai dėstomos mintys, nuoseklios šaltinių nuorodos bei bibliografija, taisyklingas mokslinės kalbos stilius).

[1] Balai apvalinami iki artimiausios skaičiaus šimtosios dalies

ATVIRO KONKURSO Į VADYBOS (03S) MOKSLO KRYPTIES DOKTORANTŪROS STUDIJAS 2016 METAIS SĄLYGOS IR TVARKA

 

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Į vadybos mokslo krypties doktorantūrą asmenys priimami atviro konkurso būdu atskirai į kiekvienos doktorantūros teisę įgijusios partnerinės institucijos doktorantūrą pagal pasirinktą tematiką. Stojantysis gali pretenduoti ne daugiau kaip į dvi skirtingas tematikas.

1.2. Konkursą organizuoja administruojančio Vytauto Didžiojo universiteto Mokslo tarnyba, konkursą vykdo Vadybos mokslo krypties doktorantūros komitetas (toliau – Komitetas) šiose priėmimo sąlygose nustatyta tvarka.

 

2. KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI
2.1.  Magistro kvalifikacinis laipsnis arba jam prilygintas aukštasis išsilavinimas.
2.2.  Mokslinė patirtis, dalyvavimas mokslinėje veikloje.
2.3.  Užsienio kalbų mokėjimas.

 

3. REIKALINGI DOKUMENTAI

Prašymas rektoriaus vardu dalyvauti konkurse
Magistro laipsnį arba jį atitinkančią kvalifikaciją patvirtinantis diplomas ir jo priedas / priedėlis (įforminus dokumentus, originalai iš karto grąžinami)
Dvi vadybos mokslo krypties mokslininkų rekomendacijos
Gyvenimo aprašymas (įteikiamas pasirašytas)
Mokslinių publikacijų sąrašas (pateikiant pilną bibliografinį aprašą) ir jų kopijos (pateikiamos kartu su žurnalo viršelio ir turinio kopijoms); jei straipsnis dar neišspausdintas – pateikiama mokslo žurnalo redkolegijos išduota pažyma apie priimtą spaudai straipsnį (po recenzavimo procedūros) ir jo rankraštis
Mokslinio tyrimo projektas: popierinė kopija bei elektroninė kopija .doc ar .docx formatu (skaitmeninė laikmena negrąžinama); jeigu prašyme nurodomos dvi tematikos, būtina pateikti 2 mokslinio tyrimo projektus
Paso asmens duomenų puslapio kopija arba asmens tapatybės kortelės kopija
Viena 3×4 cm dydžio nuotrauka
Dokumentai, patvirtinantys pavardės keitimą, jeigu ne visi pateikiami dokumentai yra ta pačia pavarde
Kiti dokumentai, kuriuos pretendentas pageidauja pateikti

 

4.  ATRANKOS KRITERIJAI
4.1. Mokslinės publikacijos (MP). Pretendento publikacijos vertinamos taškais pagal  galiojančią Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro įsakymu patvirtintą mokslinės produkcijos vertinimo metodiką. Taškai už mokslines publikacijas skiriami pagal pridedamą lentelę ir perskaičiuojami į dešimtbalę vertinimo sistemą (1 priedas).
4.2. Mokslinio tyrimo projektas (TP). Projektas rengiamas pagal Komiteto nustatytus reikalavimus (2 priedas). Projektą vertina du Komiteto paskirti recenzentai. Galutinį balą sudaro abiejų recenzentų vertinimų vidurkis dešimtbalėje vertinimo sistemoje. Į doktorantūros studijas gali būti priimti tik tie stojantieji, kurių mokslinio tyrimo projekto galutinis vertinimo balas yra ne mažesnis kaip 7 balai.
4.3. Diplomo pažymių vidurkis (DV). Skaičiuojamas magistro arba jam prilyginto diplomo priedo / priedėlio bendras, t.y. studijų dalykų ir baigiamojo darbo, pažymių aritmetinis vidurkis.
4.4. Motyvacinis pokalbis (PK). Pokalbio metu vertinama pretendentų pasirengimas ir motyvacija studijuoti atitinkamos mokslo krypties doktorantūroje, mokslinių publikacijų, mokslinės veiklos bei mokslinės patirties atitiktis pasirinktai tematikai, mokslininkų rekomendacijos, užsienio kalbų mokėjimas ir kt. Motyvacinio pokalbio galutinį balą[1] sudaro Komiteto narių vertinimų vidurkis dešimtbalėje vertinimo sistemoje. Į doktorantūros studijas gali būti priimti tik tie stojantieji, kurių motyvacinio pokalbio galutinis balas yra ne mažesnis kaip 7 balai.

 

5. KONKURSINIO BALO SANDARA
5.1. Stojančiųjų konkursinis balas (KB) sudaromas pagal aukščiau išvardintus atrankos kriterijus ir skaičiuojamas pagal formulę:
KB = 0,3*MP + 0,3*TP + 0,1*DV + 0,3*PK, kur: MP – mokslinių publikacijų skaičiavimo balas dešimtbalėje sistemoje, TP – mokslinio tyrimo projekto galutinis vertinimo balas, DV – magistro diplomo ar atitinkamą kvalifikaciją patvirtinančio diplomo priedo/priedėlio bendras pažymių vidurkis, PK – motyvacinio pokalbio galutinis balas.
5.2. Surinkus vienodą balų skaičių, aukštesnę vietą konkursinėje eilėje užima tas pretendentas, kurio mokslinio tyrimo projekto įvertinimas yra aukštesnis.

 

6. PRIĖMIMO EIGA

6.1. Pretendentas pateikia prašymą doktorantūros institucijos, į kurią pretenduoja, Rektoriui leisti dalyvauti doktorantūros atvirame konkurse. Šį prašymą galima pateikti kiekvienos doktorantūros teisę turinčios institucijos Mokslo tarnybai. Kartu su prašymu pateikiami ir kiti, 3 punkte nurodyti, dokumentai. Konkurse dalyvauja tik laiku visus reikalingus dokumentus pateikę stojantieji.
6.2. Į motyvacinį pokalbį su Komiteto nariais privalo atvykti visi stojantieji.
6.3. Vadovaudamasis atrankos kriterijais, Komitetas sudaro atskiras prioritetines eiles į partnerinių institucijų doktorantūros tematikas pagal aukščiausią konkursinį balą.
6.4. Per tris dienas po konkurso rezultatų suskaičiavimo, pretendentas gali teikti apeliaciją Komitetui; gavęs neigiamą Komiteto atsakymą, per tris dienas gali teikti apeliaciją universiteto, į kurį pretendavo, rektoriui.
6.5. Paskelbus pakviestųjų sąrašą, pretendentai nepatekę į valstybės finansuojamas vietas, tačiau Komiteto sprendimu atitinantys doktorantūros studijoms keliamus reikalavimus, gali rinktis mokamas doktorantūros studijas, mokėdami doktorantūros institucijos nustatytą doktorantūros studijų mokestį.
6.6. Su asmenimis, pakviestais į doktorantūros studijas, pasirašomos nustatytos formos dvišalės sutartys, kurių pagrindu rengiamas rektoriaus įsakymas dėl priėmimo į doktorantūros studijas.
6.7. Jeigu po priėmimo lieka laisvų vietų, gali būti organizuojamas papildomas priėmimo etapas, kuris vykdomas ta pačia tvarka.

Priėmimo procedūros Datos ir terminai
Prašymų dalyvauti konkurse priėmimas 2016 07 01 – 2016 09 02
Doktorantūros komiteto posėdis, dalyvaujant stojantiesiems (motyvacinis pokalbis) 2016 09 12 – 2016 09 16
Doktorantūros komiteto posėdis, nedalyvaujant stojantiesiems(konkurso rezultatų skaičiavimas) 2016 09 12 – 2016 09 16
Pretendentų informavimas apie konkurso rezultatus 2016 09 20
Apeliacijų teikimas doktorantūros komitetui 2016 09 21 – 2016 09 23
Apeliacijų teikimas doktorantūros institucijos, į kurią asmuo pretendavo, vadovui 2016 09 26 – 2016 09 28
Pakviestųjų į doktorantūrą sąrašo skelbimas 2016 09 29
Studijų sutarčių su doktorantūros institucija pasirašymas 2016 09 30

 

7. KITŲ VALSTYBIŲ PILIEČIŲ PRIĖMIMO Į DOKTORANTŪROS STUDIJAS TVARKA
7.1. Kitų valstybių piliečiai, įgiję magistro laipsnį arba jį atitinkančią kvalifikaciją ne Lietuvos Respublikoje, turi pateikti visus dokumentus, nurodytus 3 skyriuje, bei papildomai šiuos dokumentus:
        7.1.1. Išsilavinimo dokumento ir jo priedo notariškai patvirtintą vertimą į lietuvių arba anglų kalbą.
        7.1.2. Užsienyje įgytos kvalifikacijos pripažinimo dokumentą (pagal LR Vyriausybės 2012-02-29 nutarimą Nr. 212 „Išsilavinimo ir kvalifikacijų, susijusių su aukštuoju mokslu ir įgytų pagal užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų švietimo programas, pripažinimo tvarkos aprašas“, kurį išduoda Studijų kokybės vertinimo centras (toliau – SKVC).
       7.1.3. Prašymas dėl priėmimo į doktorantūros studijas pildomas anglų kalba. Gyvenimo aprašymas, mokslo darbų sąrašas ir jų kopijos, mokslinio tyrimo projektas gali būti pateikiami anglų kalba.
7.2. Konkurse dalyvaujantys asmenys patys pasirūpina kelione ir visais kelionei reikalingais dokumentais: pasu, laikinuoju leidimu, draudimu ir pan.
7.3. Užsieniečiai, įstoję į doktorantūros studijas, privalo teisės aktų nustatyta tvarka atitinkamai gauti leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje arba Europos Bendrijų valstybės narės piliečio leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje ar turėti leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje.

 

8. NEFINANSUOJAMŲ DOKTORANTŪROS STUDIJŲ KAINA

Studijų forma
Metinė studijų kaina*, Eur
VDU
KU
ASU
MRU
ŠU
Nuolatinės studijos
8250
8250
8250
8250
8250
Ištęstinės studijos
5500
5500
5500
5500
5500

Studijų įmoka turi būti sumokėta per 15 kalendorinių dienų nuo studijų sutarties įsigaliojimo dienos.

* Norminės studijų kainos, patvirtintos Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. sausio 13 d. įsakymu Nr. V-22, doktorantūros institucijos sprendimu gali būti mažinamos.

 

9. KONTAKTAI

Vytauto Didžiojo universitetas
Donelaičio g. 52 – 303 kab., Kaunas.
Kontaktinis asmuo – Rasa Andrišiūnaitė, tel. (8 37) 209 815,
+370 619 21615, el. paštas darbuotojai@mt.vdu.lt
Dokumentų priėmimo laikas: 9.00 – 15.00 val.
Mykolo Romerio universitetas
Didlaukio g. 55 (MRU LAB), 404 kab., Vilnius.
Kontaktinis asmuo – Loreta Paukštytė, tel. (8 5) 271 4542
el. paštas paukstyte@mruni.eu.
Dokumentų priėmimo laikas: 9.00 – 15.00 val.
 
Klaipėdos universitetas
 
Herkaus Manto g. 84 – 301, Klaipėda.
Kontaktinis asmuo – Vita Jušienė, tel. (8 46) 39 89 32,
el. paštas vita.jusiene@ku.lt
Dokumentų priėmimo laikas: 9.00–15.00 val.
Šiaulių universitetas
 
Vilniaus g. 88, Šiauliai.
Kontaktinis asmuo – Rita Melienė, tel. (8 41) 59 58 21,
Dokumentų priėmimo laikas: 9.00–15.00 val.
Aleksandro Stulginskio universitetas
Studentų g. 11– 218, Akademija, Kauno raj.
Kontaktinis asmuo – dr. Judita Černiauskienė, tel. (8 37) 75 22 54,
Dokumentų priėmimo laikas: 9.00–15.00 val.

 

1 priedas

MOKSLINIŲ PUBLIKACIJŲ VERTINIMAS

Mokslo darbo rūšis
Matavimo vnt.
Taškai
Mokslo straipsniai leidiniuose, referuojamuose Thomson Reuters Web of Knowledge (ISI) duomenų bazėse
Autoriaus indėlis*
4
Mokslo straipsniai mokslo leidiniuose, referuojamuose kitose tarptautinėse duomenų bazėse
Autoriaus indėlis
3
Mokslo straipsniai kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose
Autoriaus indėlis
2
Mokslo straipsniai recenzuojamuose kultūros, meno ir profesiniuose leidiniuose; konferencijų pranešimų medžiagoje
Autoriaus indėlis
1
Kita**
Autoriaus indėlis
0–4

*Autoriaus indėlis (AI) skaičiuojamas pagal formulę AI=1/NA, kur NA – visų straipsnio autorių skaičius. Pvz.: jeigu straipsnio autorių skaičius yra 4, tai autoriaus indėlis bus lygus 0,25, t. y.  AI = 1/4 = 0,25.

**Komitetas turi teisę vertinti ir kitokią pretendento mokslinę produkciją, nepatenkančią į šią lentelę, ir skirti už ją papildomų taškų nuo 0 iki 4.

Recenzuojami mokslo leidiniai: recenzuojami periodiniai, recenzuojami tęstiniai arba recenzuojami vienkartiniai leidiniai, turintys mokslininkų redakcinę kolegiją ir ISSN arba ISBN numerį.

Mokslo straipsnis – straipsnis, paskelbtas mokslo leidiniuose ir turintis konkrečioje mokslo kryptyje įprastą mokslinį aparatą (bibliografiją, metodologijos aprašą, ir pan.) ir atitinkantis toje mokslo kryptyje pripažįstamus moksliškumo kriterijus; mažiausia įskaitoma apimtis – 0,25 autorinio lanko. Mažesnių nei 0,25 aut. l. (1 aut. l. = 14 psl.) apimties mokslo publikacijų užskaitymą sprendžia Komitetas.

Bendra taškų suma į dešimtbalę sistemą verčiama tokiu būdu:

 • Didžiausią taškų sumą surinkusio pretendento taškų suma (Tmax) prilyginama 10 balų.
 • Tmax dalinant iš 10 gaunama konstanta -k (k = Tmax/10).
 • Kitų konkurso dalyvių surinktų taškų sumą dalinant iš konstantos k, gaunamas pretendento balų skaičius už mokslines publikacijas (balai apvalinami iki artimiausios skaičiaus šimtosios dalies).

 

2 priedas

REKOMENDACINIAI REIKALAVIMAI MOKSLINIO TYRIMO PROJEKTUI
1.Stojančiojo į doktorantūrą mokslinio tyrimo projektas (toliau – Projektas) yra savarankiškas mokslinis darbas, kurio tikslas yra atskleisti autoriaus mokslinius gebėjimus, kūrybiškumą, metodologinį pasirengimą, motyvaciją, teorinį pasirengimą bei praktinę patirtį, taip pat konkretų mokslinį įdirbį pasirinktoje tematikoje.
2. Moksliniame projekte turi būti apibūdinama ketinama gvildenti mokslinė problema, įvertinamas jos aktualumas bei dabartinė išnagrinėjimo situacija, apibrėžtas darbo tikslas ir uždaviniai, nurodomos galimos jų sprendimo kryptys ir būdai.
3. Projektą turi sudaryti šios dalys:
 • ĮVADAS. Jame atskleidžiamas temos aktualumas, naujumas, kodėl šią temą yra būtina tirti, suformuluojama problema, planuojamos disertacijos objektas, tikslas ir uždaviniai, gali būti suformuluotos ir hipotezės ar ginamieji teiginiai.
 • LITERATŪROS APŽVALGA. Šioje dalyje apžvelgiamas temos ištirtumas Lietuvoje ir pasaulyje, atskleidžiama, kaip disertacija galėtų papildyti jau atliktus tyrimus.
 • Šioje dalyje aptariami galimi tyrimo metodai ir eiga, paaiškinama, kaip bus analizuojami gauti duomenys, koks bus jų patikimumas.
 • Šioje dalyje pateikiami šaltiniai ir literatūra, kurie buvo naudoti rengiant projektą.
4. Projekto apimtis 8 000–12 000 spaudos ženklų (įskaitant tarpus), t.y. apie 4-5 puslapius.
5. Tekstas spausdinamas 1,5 intervalo eilutėmis, 12 dydžio, Times New Roman stiliaus raidėmis. Puslapio paraštės: 3 cm – kairėje, 1,5 – cm dešinėje; viršuje ir apačioje – 2 cm.

MOKSLINIO TYRIMO PROJEKTO VERTINIMO KRITERIJAI 

 1. Tiksliai ir aiškiai suformuluotas tyrimo objektas, mokslinė problema, tikslai ir uždaviniai.
 2. Apibrėžtas pasirinktos temos aktualumas mokslinių tyrimų ir plėtros kontekste.
 3. Stojantysis gali teoriškai pagrįsti būsimus tyrimus, yra susipažinęs su jau atliktais pasirinktos mokslinės temos tyrimais, gali nurodyti sąsajas tarp skirtingų darbų, kritiškai palyginti ir apibendrinti, formuluoti išvadas.
 4. Numatyta tiriamoji medžiaga atitinka tyrimo objektą, yra autentiška ir pakankama.
 5. Numatyta tikslus ir uždavinius atitinkanti tyrimo metodologija.
 6. Darbas parašytas taisyklinga kalba bei atitinka metodinius mokslinių darbų reikalavimus (sąžiningai parašytas, pateikiamos originalios bei naujos idėjos, logiškai ir nuosekliai dėstomos mintys, nuoseklios šaltinių nuorodos bei bibliografija, taisyklingas mokslinės kalbos stilius).

 

[1] Balai apvalinami iki artimiausios skaičiaus šimtosios dalies

Informacija, susijusi priėmimu į Ekonomikos mokslo krypties doktorantūrą, pateikiama adresu: http://ktu.edu/lt/mokslas#18920

ATVIRO KONKURSO Į EDUKOLOGIJOS (07S) MOKSLO KRYPTIES DOKTORANTŪROS STUDIJAS
2016 METAIS SĄLYGOS IR TVARKA

 

1.BENDROSIOS NUOSTATOS
1.1. Į edukologijos mokslo krypties doktorantūrą asmenys priimami atviro konkurso būdu atskirai į kiekvienos doktorantūros teisę įgijusios partnerinės institucijos doktorantūrą pagal pasirinktą tematiką. Stojantysis gali pretenduoti ne daugiau kaip į dvi skirtingas tematikas.
1.2. Konkursą organizuoja administruojančio Vytauto Didžiojo universiteto Mokslo tarnyba, konkursą vykdo Edukologijos mokslo krypties doktorantūros komitetas (toliau – Komitetas) šiose priėmimo sąlygose nustatyta tvarka.

 

2. KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI
2.1.  Magistro kvalifikacinis laipsnis arba jam prilygintas aukštasis išsilavinimas.
2.2.  Mokslinė patirtis, dalyvavimas mokslinėje veikloje.
2.3.  Užsienio kalbų mokėjimas.

 

3. REIKALINGI DOKUMENTAI

Prašymas rektoriaus vardu dalyvauti konkurse
Magistro laipsnį arba jį atitinkančią kvalifikaciją patvirtinantis diplomas ir jo priedas / priedėlis (įforminus dokumentus, originalai iš karto grąžinami)
Dviejų edukologijos mokslo krypties mokslininkų rekomendacijos
Gyvenimo aprašymas (įteikiamas pasirašytas)
Mokslinių publikacijų sąrašas (pateikiant pilną bibliografinį aprašą) ir jų kopijos (pateikiamos kartu su žurnalo viršelio ir turinio kopijoms); jei straipsnis dar neišspausdintas – pateikiama mokslo žurnalo redkolegijos išduota pažyma apie priimtą spaudai straipsnį (po recenzavimo procedūros) ir jo rankraštis
Mokslinio tyrimo projektas: popierinė kopija bei elektroninė kopija .doc ar .docx formatu (skaitmeninė laikmena negrąžinama); jeigu prašyme nurodomos dvi tematikos, būtina pateikti 2 mokslinio tyrimo projektus
Paso asmens duomenų puslapio kopija arba asmens tapatybės kortelės kopija
Viena 3×4 cm dydžio nuotrauka
Dokumentai, patvirtinantys pavardės keitimą, jeigu ne visi pateikiami dokumentai yra ta pačia pavarde
Kiti dokumentai, kuriuos pretendentas pageidauja pateikti

 

4.  ATRANKOS KRITERIJAI
4.1. Mokslinės publikacijos (MP). Pretendento publikacijos vertinamos taškais pagal  galiojančią Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro įsakymu patvirtintą mokslinės produkcijos vertinimo metodiką. Taškai už mokslines publikacijas skiriami pagal pridedamą lentelę ir perskaičiuojami į dešimtbalę vertinimo sistemą (1 priedas).
4.2. Mokslinio tyrimo projektas (TP). Projektas rengiamas pagal Komiteto nustatytus reikalavimus (2 priedas). Projektą vertina du Komiteto paskirti recenzentai. Galutinį balą sudaro abiejų recenzentų vertinimų vidurkis dešimtbalėje vertinimo sistemoje.
4.3. Diplomo pažymių vidurkis (DV). Skaičiuojamas magistro arba jam prilyginto diplomo priedo / priedėlio bendras, t.y. studijų dalykų ir baigiamojo darbo, pažymių aritmetinis vidurkis.
4.4. Motyvacinis pokalbis (PK). Pokalbio metu vertinama pretendentų pasirengimas ir motyvacija studijuoti atitinkamos mokslo krypties doktorantūroje, mokslinių publikacijų, mokslinės veiklos bei mokslinės patirties atitiktis pasirinktai tematikai, mokslininkų rekomendacijos, užsienio kalbų mokėjimas ir kt. Motyvacinio pokalbio galutinį balą[1] sudaro Komiteto narių vertinimų vidurkis dešimtbalėje vertinimo sistemoje. Į doktorantūros studijas gali pretenduoti tik tie stojantieji, kurių motyvacinio pokalbio galutinis balas yra ne mažesnis kaip 8 balai.

 

5. KONKURSINIO BALO SANDARA
5.1. Stojančiųjų konkursinis balas (KB) sudaromas pagal aukščiau išvardintus atrankos kriterijus ir skaičiuojamas pagal formulę: KB = 0,3MP + 0,3TP + 0,1DV + 0,3PK, kur:  MP – mokslinių publikacijų skaičiavimo balas dešimtbalėje sistemoje, TP – mokslinio tyrimo projekto galutinis vertinimo balas, DV – magistro diplomo ar atitinkamą kvalifikaciją patvirtinančio diplomo priedo/priedėlio bendras pažymių vidurkis, PK – motyvacinio pokalbio galutinis balas.
5.2. Surinkus vienodą balų skaičių, aukštesnę vietą konkursinėje eilėje užimta tas pretendentas, kurio tyrimo projekto įvertinimas yra aukštesnis.

 

6. PRIĖMIMO EIGA

6.1. Pretendentas pateikia prašymą doktorantūros institucijos, į kurią pretenduoja, Rektoriui leisti dalyvauti doktorantūros atvirame konkurse. Šį prašymą galima pateikti kiekvienos doktorantūros teisę turinčios institucijos Mokslo tarnybai. Kartu su prašymu pateikiami ir kiti, 3 punkte nurodyti, dokumentai. Konkurse dalyvauja tik laiku visus reikalingus dokumentus pateikę stojantieji.
6.2. Į motyvacinį pokalbį su Komiteto nariais privalo atvykti visi stojantieji.
6.3. Vadovaudamasis atrankos kriterijais, Komitetas sudaro atskiras prioritetines eiles į partnerinių institucijų doktorantūros tematikas pagal aukščiausią konkursinį balą.
6.4. Per tris dienas po konkurso rezultatų suskaičiavimo, pretendentas gali teikti apeliaciją Komitetui; gavęs neigiamą Komiteto atsakymą, per tris dienas gali teikti apeliaciją universiteto, į kurį pretendavo, rektoriui.
6.5. Paskelbus pakviestųjų sąrašą, pretendentai nepatekę į valstybės finansuojamas vietas, tačiau Komiteto sprendimu atitinantys doktorantūros studijoms keliamus reikalavimus, gali rinktis mokamas doktorantūros studijas, mokėdami doktorantūros institucijos nustatytą doktorantūros studijų mokestį.
6.6. Su asmenimis, pakviestais į doktorantūros studijas, pasirašomos nustatytos formos dvišalės sutartys, kurių pagrindu rengiamas rektoriaus įsakymas dėl priėmimo į doktorantūros studijas.
6.7. Jeigu po priėmimo lieka laisvų vietų, gali būti organizuojamas papildomas priėmimo etapas, kuris vykdomas ta pačia tvarka.

Priėmimas į Vytauto Didžiojo universitetą, Klaipėdos universitetą ir Mykolo Romerio universitetą:

Priėmimo procedūros Datos ir terminai
Prašymų dalyvauti konkurse priėmimas 2016 07 01 – 2016 08 31
Doktorantūros komiteto posėdis, dalyvaujant stojantiesiems (motyvacinis pokalbis) 2016 09 06 – 2016 09 16
Doktorantūros komiteto posėdis, nedalyvaujant stojantiesiems(konkurso rezultatų skaičiavimas) 2016 09 06 – 2016 09 16
Pretendentų informavimas apie konkurso rezultatus 2016 09 19
Apeliacijų teikimas doktorantūros komitetui 2016 09 19 – 2016 09 23
Apeliacijų teikimas doktorantūros institucijos, į kurią asmuo pretendavo, vadovui 2016 09 23 – 2016 09 27
Pakviestųjų į doktorantūrą sąrašo skelbimas 2016 09 28
Studijų sutarčių su doktorantūros institucija pasirašymas 2016 09 29 – 2016 09 30

Priėmimas į Vilniaus universitetą:

  Priėmimo procedūros Datos ir terminai
Prašymų dalyvauti konkurse priėmimas 2016 06 01 – 2016 06 27
Mokslinių projektų priėmimas 2016 06 13 – 2016 06 17
Doktorantūros komiteto posėdis, dalyvaujant stojantiesiems (motyvacinis pokalbis) 2016 06 30
Doktorantūros komiteto posėdis, nedalyvaujant stojantiesiems (konkurso rezultatų skaičiavimas) 2016 06 30
Pretendentų informavimas apie konkurso rezultatus 2016 06 30
Apeliacijų teikimas doktorantūros komitetui 2016 07 01 – 2016 07 04
Apeliacijų teikimas doktorantūros institucijos, į kurią asmuo pretendavo, vadovui 2016 07 01 – 2016 07 04
Pakviestųjų į doktorantūrą sąrašo skelbimas 2016 07 05
Studijų sutarčių su doktorantūros institucija pasirašymas 2016 07/08

 

7. KITŲ VALSTYBIŲ PILIEČIŲ PRIĖMIMO Į DOKTORANTŪROS STUDIJAS TVARKA
7.1. Kitų valstybių piliečiai, įgiję magistro laipsnį arba jį atitinkančią kvalifikaciją ne Lietuvos Respublikoje, turi pateikti visus dokumentus, nurodytus 3 skyriuje, bei papildomai šiuos dokumentus:
        7.1.1. Išsilavinimo dokumento ir jo priedo notariškai patvirtintą vertimą į lietuvių arba anglų kalbą.
        7.1.2. Užsienyje įgytos kvalifikacijos pripažinimo dokumentą (pagal LR Vyriausybės 2012-02-29 nutarimą Nr. 212 „Išsilavinimo ir kvalifikacijų, susijusių su aukštuoju mokslu ir įgytų pagal užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų švietimo programas, pripažinimo tvarkos aprašas“ (Žin., 2012, Nr. 29-1290)), kurį išduoda Studijų kokybės vertinimo centras (toliau – SKVC).
        7.1.3.  Prašymas dėl priėmimo į doktorantūros studijas pildomas anglų kalba. Gyvenimo aprašymas, mokslo darbų sąrašas ir jų kopijos, mokslinio tyrimo projektas gali būti pateikiami anglų kalba.
7.2.  Konkurse dalyvaujantys asmenys patys pasirūpina kelione ir visais kelionei reikalingais dokumentais: pasu, laikinuoju leidimu, draudimu ir pan.
7.3.  Užsieniečiai, įstoję į doktorantūros studijas, privalo teisės aktų nustatyta tvarka atitinkamai gauti leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje arba Europos Bendrijų valstybės narės piliečio leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje ar turėti leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje.

 

8. NEFINANSUOJAMŲ DOKTORANTŪROS STUDIJŲ KAINA

Studijų forma
Metinė studijų kaina*, Eur
VDU
MRU
KU
VU
Nuolatinės studijos
8250
8250
8250
8250
Ištęstinės studijos
5500
5500
5500
5500

Studijų įmoka turi būti sumokėta per 15 kalendorinių dienų nuo studijų sutarties įsigaliojimo dienos.

* Norminės studijų kainos, patvirtintos Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. sausio 13 d. įsakymu Nr. V-22, doktorantūros institucijos sprendimu gali būti mažinamos.

 

9. KONTAKTAI

Vytauto Didžiojo universitetas
Donelaičio g. 52 – 303 kab., Kaunas.
Kontaktinis asmuo – Rasa Andrišiūnaitė, tel. (8 37) 209 815,
+370 619 21615, el. paštas darbuotojai@mt.vdu.lt.
Dokumentų priėmimo laikas: 9.00–15.00 val.
Klaipėdos universitetas
 
Herkaus Manto g. 84 – 301, Klaipėda.
Kontaktinis asmuo – Vita Jušienė, tel. (8 46) 39 89 32,
el. paštas vita.jusiene@ku.lt
Dokumentų priėmimo laikas: 9.00–15.00 val.
 Mykolo Romerio universitetas
Didlaukio g. 55 (MRU LAB), 404 kab., Vilnius.
Kontaktinis asmuo – Loreta Paukštytė,
Tel. (8 5) 271 4542, el. paštas paukstyte@mruni.eu,
Dokumentų priėmimo laikas: 9.00–15.00 val.
Vilniaus universitetas
Universiteto g. 3 – 352, Vilnius.
Kontaktinis asmuo – dr. Virginija Uksienė.
el. paštas: virginija.uksiene@cr.vu.lt, tel. (8 5) 268 70 93,
Dokumentų priėmimo laikas: 9.00–15.00 val.

 

 1 priedas

MOKSLINIŲ PUBLIKACIJŲ VERTINIMAS

Mokslo darbo rūšis
Matavimo vnt.
Taškai
Mokslo straipsniai leidiniuose, referuojamuose Thomson Reuters Web of Knowledge (ISI) duomenų bazėse
Autoriaus indėlis*
4
Mokslo straipsniai mokslo leidiniuose, referuojamuose kitose tarptautinėse duomenų bazėse
Autoriaus indėlis
3
Mokslo straipsniai kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose
Autoriaus indėlis
2
Mokslo straipsniai recenzuojamuose kultūros, meno ir profesiniuose leidiniuose; konferencijų pranešimų medžiagoje
Autoriaus indėlis
1
Kita**
Autoriaus indėlis
0–4

*Autoriaus indėlis (AI) skaičiuojamas pagal formulę AI=1/NA, kur NA – visų straipsnio autorių skaičius. Pvz.: jeigu straipsnio autorių skaičius yra 4, tai autoriaus indėlis bus lygus 0,25, t. y.  AI=1/4=0,25.

**Komitetas turi teisę vertinti ir kitokią pretendento mokslinę produkciją, nepatenkančią į šią lentelę, ir skirti už ją papildomų taškų nuo 0 iki 4.

Recenzuojami mokslo leidiniai: recenzuojami periodiniai, recenzuojami tęstiniai arba recenzuojami vienkartiniai leidiniai, turintys mokslininkų redakcinę kolegiją ir ISSN arba ISBN numerį.

Mokslo straipsnis – straipsnis, paskelbtas mokslo leidiniuose ir turintis konkrečioje mokslo kryptyje įprastą mokslinį aparatą (išnašas, bibliografiją, formules, brėžinius, metodologijos aprašą, statistines lenteles ir pan.) ir atitinkantis toje mokslo kryptyje pripažįstamus moksliškumo kriterijus; mažiausia įskaitoma apimtis – 0,25 autorinio lanko. Mažesnių nei 0,25 aut. l. (1 aut. l. = 14 psl.) apimties mokslo publikacijų užskaitymą sprendžia Komitetas.

Bendra taškų suma į dešimtbalę sistemą verčiama tokiu būdu:

 • Didžiausią taškų sumą surinkusio pretendento taškų suma (Tmax) prilyginama 10 balų.
 • Tmax dalinant iš 10 gaunama konstanta -k (k = Tmax/10).
 • Kitų konkurso dalyvių surinktų taškų sumą dalinant iš konstantos k, gaunamas pretendento balų skaičius už mokslines publikacijas (balai apvalinami iki artimiausios skaičiaus šimtosios dalies).

 

 2 priedas

 REKOMENDACINIAI REIKALAVIMAI MOKSLINIO TYRIMO PROJEKTUI
1.Stojančiojo į doktorantūrą mokslinio tyrimo projektas (toliau – Projektas) yra savarankiškas mokslinis darbas, kurio tikslas yra atskleisti autoriaus mokslinius gebėjimus, kūrybiškumą, metodologinį pasirengimą, motyvaciją, teorinį pasirengimą bei praktinę patirtį, taip pat konkretų mokslinį įdirbį pasirinktoje tematikoje.
2. Moksliniame projekte turi būti apibūdinama ketinama gvildenti mokslinė problema, įvertinamas jos aktualumas bei dabartinė išnagrinėjimo situacija, apibrėžtas darbo tikslas ir uždaviniai, nurodomos galimos jų sprendimo kryptys ir būdai.
3. Projektą turi sudaryti šios dalys:
 • ĮVADAS. Jame atskleidžiamas temos aktualumas, naujumas, kodėl šią temą yra būtina tirti, suformuluojama problema, planuojamos disertacijos objektas, tikslas ir uždaviniai, gali būti suformuluotos ir hipotezės ar ginamieji teiginiai.
 • LITERATŪROS APŽVALGA. Šioje dalyje apžvelgiamas temos ištirtumas Lietuvoje ir pasaulyje, atskleidžiama, kaip disertacija galėtų papildyti jau atliktus tyrimus.
 • Šioje dalyje aptariami galimi tyrimo metodai ir eiga, paaiškinama, kaip bus analizuojami gauti duomenys, koks bus jų patikimumas.
 • Šioje dalyje pateikiami šaltiniai ir literatūra, kurie buvo naudoti rengiant projektą.
4. Projekto apimtis 8 000–12 000 spaudos ženklų (įskaitant tarpus), t.y. apie 4–5 puslapius.
5. Tekstas spausdinamas 1,5 intervalo eilutėmis, 12 dydžio, Times New Roman stiliaus raidėmis. Puslapio paraštės: 3 cm – kairėje, 1,5 – cm dešinėje; viršuje ir apačioje – 2 cm.

 

 MOKSLINIO TYRIMO PROJEKTO VERTINIMO KRITERIJAI

 1. Tiksliai ir aiškiai suformuluotas tyrimo objektas, mokslinė problema, tikslai ir uždaviniai.
 2. Apibrėžtas pasirinktos temos aktualumas mokslinių tyrimų ir plėtros kontekste.
 3. Stojantysis gali teoriškai pagrįsti būsimus tyrimus, yra susipažinęs su jau atliktais pasirinktos mokslinės temos tyrimais, gali nurodyti sąsajas tarp skirtingų darbų, kritiškai palyginti ir apibendrinti.
 4. Numatyta tiriamoji medžiaga atitinka tyrimo objektą, yra autentiška ir pakankama.
 5. Numatyta tikslus ir uždavinius atitinkanti tyrimo metodologija.
 6. Darbas parašytas taisyklinga lietuvių kalba bei atitinka bendruosius mokslinių darbų reikalavimus (sąžiningai parašytas, pateikiamos originalios bei naujos idėjos, logiškai ir nuosekliai dėstomos mintys, nuoseklios šaltinių nuorodos bei bibliografija, taisyklingas mokslinės kalbos stilius).

[1] Balai apvalinami iki artimiausios skaičiaus šimtosios dalies

HUMANITARINIŲ MOKSLŲ SRITIS

ATVIRO KONKURSO Į FILOLOGIJOS (04H) MOKSLO KRYPTIES TREČIĄJĄ STUDIJŲ PAKOPĄ
2016 METAIS SĄLYGOS IR TVARKA VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETE, KLAIPĖDOS UNIVERSITETE, ŠIAULIŲ UNIVERSITETE IR LIETUVIŲ KALBOS INSTITUTE

 

1. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. 1. Į filologijos mokslo krypties doktorantūrą asmenys priimami atviro konkurso būdu atskirai į kiekvienos doktorantūros teisę įgijusios partnerinės institucijos doktorantūrą pagal pasirinktą tematiką. Stojantysis gali pretenduoti ne daugiau kaip į dvi skirtingas tematikas.
1.2. Konkursą organizuoja administruojančio Vytauto Didžiojo universiteto Mokslo tarnyba, konkursą vykdo filologijos mokslo krypties doktorantūros komitetas (toliau – Komitetas) šiose priėmimo sąlygose nustatyta tvarka.

 

2. KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI
2.1. Magistro kvalifikacinis laipsnis arba jam prilygintas aukštasis išsilavinimas.
2.2. Mokslinė patirtis, dalyvavimas mokslinėje veikloje.
2.3. Užsienio kalbų mokėjimas.

 

3. REIKALINGI DOKUMENTAI
Prašymas rektoriaus vardu dalyvauti konkurse
Magistro laipsnį arba jį atitinkančią kvalifikaciją patvirtinantis diplomas ir jo priedas / priedėlis (įforminus dokumentus, originalai iš karto grąžinami)
Dviejų filologijos mokslo krypties mokslininkų rekomendacijos
Gyvenimo aprašymas (įteikiamas pasirašytas)
Mokslinių publikacijų sąrašas (pateikiant pilną bibliografinį aprašą) ir jų kopijos (pateikiamos kartu su žurnalo viršelio ir turinio kopijoms); jei straipsnis dar neišspausdintas – pateikiama mokslo žurnalo redkolegijos išduota pažyma apie priimtą spaudai straipsnį (po recenzavimo procedūros) ir jo rankraštis
Mokslinio tyrimo projektas: popierinė kopija bei elektroninė kopija .doc ar .docx formatu (skaitmeninė laikmena negrąžinama); jeigu prašyme nurodomos dvi tematikos, būtina pateikti 2 mokslinio tyrimo projektus
Paso asmens duomenų puslapio kopija arba asmens tapatybės kortelės kopija
Viena 3×4 cm dydžio nuotrauka
Dokumentai, patvirtinantys pavardės keitimą, jeigu ne visi pateikiami dokumentai yra ta pačia pavarde
Kiti dokumentai, kuriuos pretendentas pageidauja pateikti

 

4. ATRANKOS KRITERIJAI
4.1. Mokslinės publikacijos (MP). Pretendento publikacijos vertinamos taškais pagal  galiojančią Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro įsakymu patvirtintą mokslinės produkcijos vertinimo metodiką. Taškai už mokslines publikacijas skiriami pagal pridedamą lentelę ir perskaičiuojami į dešimtbalę vertinimo sistemą (1 priedas).
4.2.Mokslinio tyrimo projektas (TP). Projektas rengiamas pagal Komiteto nustatytus reikalavimus (2 priedas). Projektą vertina ne mažiau kaip du Komiteto paskirti recenzentai. Galutinį balą sudaro abiejų recenzentų vertinimų vidurkis dešimtbalėje vertinimo sistemoje.
4.3. Diplomo pažymių vidurkis (DV). Skaičiuojamas magistro arba jam prilyginto diplomo priedo / priedėlio bendras, t.y. studijų dalykų ir baigiamojo darbo, pažymių aritmetinis vidurkis.
4.4. Motyvacinis pokalbis (PK). Pokalbio metu vertinama pretendentų pasirengimas ir motyvacija studijuoti atitinkamos mokslo krypties doktorantūroje, mokslinių publikacijų, mokslinės veiklos bei mokslinės patirties atitiktis pasirinktai tematikai, mokslininkų rekomendacijos, užsienio kalbų mokėjimas ir kt. Motyvacinio pokalbio galutinį balą sudaro Komiteto narių vertinimų vidurkis dešimtbalėje vertinimo sistemoje. Į doktorantūros studijas gali pretenduoti tik tie stojantieji, kurių motyvacinio pokalbio galutinis balas yra ne mažesnis kaip 7 balai.

 

5. KONKURSINIO BALO SANDARA
5.1. Stojančiųjų konkursinis balas (KB) sudaromas pagal aukščiau išvardintus atrankos kriterijus ir skaičiuojamas pagal formulę: KB =0,2MP + 0,3TP + 0,2DV + 0,3PK, kur: MP – mokslinių publikacijų skaičiavimo balas dešimtbalėje sistemoje, TP – mokslinio tyrimo projekto galutinis vertinimo balas, DV – magistro diplomo ar atitinkamą kvalifikaciją patvirtinančio diplomo priedo/priedėlio bendras pažymių vidurkis, PK – motyvacinio pokalbio galutinis balas.
5.2. Surinkus vienodą balų skaičių, aukštesnę vietą konkursinėje eilėje užima tas pretendentas, kurio tyrimo projekto / motyvacinio pokalbio / mokslinių publikacijų / pažymių vidurkio įvertinimas yra aukštesnis.

 

6. PRIĖMIMO EIGA
6.1. Pretendentas pateikia prašymą doktorantūros institucijos, į kurią pretenduoja, vadovui leisti dalyvauti doktorantūros atvirame konkurse. Šį prašymą galima pateikti kiekvienos doktorantūros teisę turinčios institucijos Mokslo tarnybai. Kartu su prašymu pateikiami ir kiti, 3 punkte nurodyti, dokumentai. Konkurse dalyvauja tik laiku visus reikalingus dokumentus pateikę stojantieji.
6.2. Į motyvacinį pokalbį su Komiteto nariais privalo atvykti visi stojantieji.
6.3. Vadovaudamasis atrankos kriterijais, Komitetas sudaro atskiras prioritetines eiles į partnerinių institucijų doktorantūros tematikas pagal aukščiausią konkursinį balą.
6.4. Per tris dienas po konkurso rezultatų suskaičiavimo, pretendentas gali teikti apeliaciją Komitetui; gavęs neigiamą Komiteto atsakymą, per tris dienas gali teikti apeliaciją institucijos, į kurią pretendavo, vadovui.
6.5. Paskelbus pakviestųjų sąrašą, pretendentai nepatekę į valstybės finansuojamas vietas, tačiau Komiteto sprendimu atitinantys doktorantūros studijoms keliamus reikalavimus, gali rinktis mokamas doktorantūros studijas, mokėdami doktorantūros institucijos nustatytą doktorantūros studijų mokestį.
6.6. Su asmenimis, pakviestais į doktorantūros studijas, pasirašomos nustatytos formos dvišalės sutartys, kurių pagrindu rengiamas institucijos vadovo įsakymas dėl priėmimo į doktorantūros studijas.
6.7. Jeigu po priėmimo lieka laisvų vietų, gali būti organizuojamas papildomas priėmimo etapas, kuris vykdomas ta pačia tvarka.
Priėmimo procedūros
Datos ir terminai
Prašymų dalyvauti konkurse priėmimas
2016 07 01 – 2016 08 31
Doktorantūros komiteto posėdis, dalyvaujant stojantiesiems (motyvacinis pokalbis)
2016 09 06 – 2016 09 09
Doktorantūros komiteto posėdis, nedalyvaujant stojantiesiems
(konkurso rezultatų skaičiavimas)
2016 09 06 – 2016 09 09
Pretendendų informavimas apie konkurso rezultatus
2016 09 13
Apeliacijų teikimas doktorantūros komitetui
2016 09 14 – 2016 09 16
Apeliacijų teikimas doktorantūros institucijos, į kurią asmuo pretendavo, vadovui
2016 09 19 – 2016 09 21
Pakviestųjų į doktorantūrą sąrašo skelbimas
2016 09 28
Studijų sutarčių su doktorantūros institucija pasirašymas
2016 09 29 – 2016 09 30

 

7. KITŲ VALSTYBIŲ PILIEČIŲ PRIĖMIMO Į DOKTORANTŪROS STUDIJAS TVARKA
7.1Kitų valstybių piliečiai, įgiję magistro laipsnį arba jį atitinkančią kvalifikaciją ne Lietuvos Respublikoje, turi pateikti visus dokumentus, nurodytus 3 skyriuje, bei papildomai šiuos dokumentus:
        7.1.1. Išsilavinimo dokumento ir jo priedo notariškai patvirtintą vertimą į lietuvių arba anglų kalbą.
        7.1.2. Užsienyje įgytos kvalifikacijos pripažinimo dokumentą (pagal LR Vyriausybės 2012-02-29 nutarimą Nr. 212 „Dėl užsienyje įgytų kvalifikacijų, suteikiančių teisę į aukštąjį mokslą, bei aukštojo mokslo kvalifikacijų vertinimo ir akademinio pripažinimo nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2012, Nr. 29-1290)), kurį išduoda Studijų kokybės vertinimo centras (toliau – SKVC).
        7.1 3. Prašymas dėl priėmimo į doktorantūros studijas pildomas lietuvių arba anglų kalba. Gyvenimo aprašymas, mokslo darbų sąrašas (publikacijų kopijos pridedamos), mokslinio tyrimo projektas pateikiami lietuvių arba anglų kalba.
7.2. Konkurse dalyvaujantys asmenys patys pasirūpina kelione ir visais kelionei reikalingais dokumentais: pasu, laikinuoju leidimu, draudimu ir pan.
7.3. Užsieniečiai, įstoję į doktorantūros studijas, privalo teisės aktų nustatyta tvarka atitinkamai gauti leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje arba Europos Bendrijų valstybės narės piliečio leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje ar turėti leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje.

 

8. DOKTORANTŪROS STUDIJŲ KAINA
Studijų forma Metinė studijų kaina*, Eur
VDU KU ŠU LKI
Nuolatinės studijos 8250 8250 8250 8250
Ištęstinės studijos 5500 5500 5500 5500
Studijų įmoka turi būti sumokėta per 15 kalendorinių dienų nuo studijų sutarties įsigaliojimo dienos.
* Norminės studijų kainos, patvirtintos Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. sausio 13 d. įsakymu Nr. V-22, doktorantūros institucijos sprendimu gali būti mažinamos.

 

9. KONTAKTAI
Vytauto Didžiojo universitetas Donelaičio g. 52–303, Kaunas                                                           Kontaktinis asmuo – Rasa Andrišiūnaitė                                                      Tel. (8 37) 209 815, + 370 619 21615                                                               El. paštas: darbuotojai@mt.vdu.lt                                                  Dokumentų priėmimo laikas: 9:00–15:00
Klaipėdos universitetas Herkaus Manto g. 84–301, Klaipėda                                                  Kontaktinis asmuo – Vita Jušienė                                                                 Tel. (8 46) 39 89 32                                                                                            El. paštas: vita.jusiene@ku.lt                                                                 Dokumentų priėmimo laikas: 9.00–15.00 val.
Šiaulių universitetas Vilniaus g. 88, Šiauliai                                                                            Kontaktinis asmuo – Daiva Korsakienė                                                           Tel. (8 41) 59 58 21                                                                                             El. paštas: doktorantura@cr.su.lt                                                        Dokumentų priėmimo laikas: 9.00–15.00 val.
Lietuvių kalbos institutas P. Vileišio g. 5–156, Vilnius                                                                          Kontaktinis asmuo – Violeta Meiliūnaitė                                                          Tel. (8 5) 263 76 90                                                                                                  El. paštas: lki@lki.lt                                                                                       Dokumentų priėmimo laikas: 9:00–15.00 val.

 

MOKSLINIŲ PUBLIKACIJŲ VERTINIMAS
Mokslo darbo rūšis Matavimo vnt. Taškai
Mokslo straipsniai leidiniuose, referuojamuose Thomson Reuters Web of Knowledge (ISI) duomenų bazėse Autoriaus indėlis* 3
Mokslo straipsniai kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose Autoriaus indėlis 2
Mokslo straipsniai recenzuojamuose kultūros, meno ir profesiniuose leidiniuose; konferencijų pranešimų medžiagoje Autoriaus indėlis 1
Kita** Autoriaus indėlis 0-3
 *Autoriaus indėlis (AI) skaičiuojamas pagal formulę AI=1/NA, kur NA – visų straipsnio autorių skaičius. Pvz.: jeigu straipsnio autorių skaičius yra 4, tai autoriaus indėlis bus lygus 0,25, t.y. AI=1/4=0,25.
 **Komitetas turi teisę vertinti ir kitokią pretendento mokslinę produkciją, nepatenkančią į šią lentelę, ir skirti už ją papildomų taškų nuo 0 iki 3.
Recenzuojami mokslo leidiniai: recenzuojami periodiniai, recenzuojami tęstiniai arba recenzuojami vienkartiniai leidiniai, turintys mokslininkų redakcinę kolegiją ir ISSN arba ISBN numerį.
Mokslo straipsnis – straipsnis, paskelbtas mokslo leidiniuose ir turintis konkrečioje mokslo kryptyje įprastą mokslinį aparatą (išnašas, bibliografiją, formules, brėžinius, metodologijos aprašą, statistines lenteles ir pan.) ir atitinkantis toje mokslo kryptyje pripažįstamus moksliškumo kriterijus; mažiausia įskaitoma apimtis – 0,25 autorinio lanko. (1 aut. lankas – 14 psl.)
     Bendra taškų suma į dešimtbalę sistemą verčiama tokiu būdu:
 • Didžiausią taškų sumą surinkusio pretendento taškų suma (Tmax) prilyginama 10 balų.
 • Tmax dalinant iš 10 gaunama konstanta -k (k = Tmax/10).
 • Kitų konkurso dalyvių surinktų taškų sumą dalinant iš konstantos k, gaunamas pretendento balų skaičius už mokslines publikacijas (balai apvalinami iki artimiausios skaičiaus šimtosios dalies).

 

 REKOMENDACINIAI REIKALAVIMAI MOKSLINIO TYRIMO PROJEKTUI
 1. Stojančiojo į doktorantūrą mokslinio tyrimo projektas (toliau – Projektas) yra savarankiškas mokslinis darbas, kurio tikslas yra atskleisti autoriaus mokslinius gebėjimus, kūrybiškumą, metodologinį pasirengimą, motyvaciją, teorinį pasirengimą bei praktinę patirtį, taip pat konkretų mokslinį įdirbį pasirinktoje tematikoje.
 2. Moksliniame projekte turi būti apibūdinama ketinama gvildenti mokslinė problema, įvertinamas jos aktualumas bei dabartinė išnagrinėjimo situacija, apibrėžtas darbo tikslas ir uždaviniai, nurodomos galimos jų sprendimo kryptys ir būdai.
 3. Projektą turi sudaryti šios dalys:
 • ĮVADAS. Jame atskleidžiamas temos aktualumas, naujumas, kodėl šią temą yra būtina tirti, suformuluojama problema, planuojamos disertacijos objektas, tikslas ir uždaviniai, gali būti suformuluotos ir hipotezės ar ginamieji teiginiai.
 • LITERATŪROS APŽVALGA. Šioje dalyje apžvelgiamas temos ištirtumas Lietuvoje ir pasaulyje, atskleidžiama, kaip disertacija galėtų papildyti jau atliktus tyrimus.
 • Šioje dalyje aptariami galimi tyrimo metodai ir eiga, paaiškinama, kaip bus analizuojami gauti duomenys, koks bus jų patikimumas.
 • Šioje dalyje pateikiami šaltiniai ir literatūra, kurie buvo naudoti rengiant projektą.
      4. Projekto apimtis 8 000–12 000 spaudos ženklų (įskaitant tarpus), t.y. apie 4-5 puslapius.
      5. Tekstas spausdinamas 1,5 intervalo eilutėmis, 12 dydžio, Times New Roman stiliaus raidėmis. Puslapio paraštės: 3 cm – kairėje, 1,5 – cm dešinėje; viršuje ir apačioje – 2 cm.

 

 MOKSLINIO TYRIMO PROJEKTO VERTINIMO KRITERIJAI
 1. Tiksliai ir aiškiai suformuluotas tyrimo objektas, mokslinė problema, tikslai ir uždaviniai.
 2. Apibrėžtas pasirinktos temos aktualumas mokslinių tyrimų ir plėtros kontekste.
 3. Stojantysis gali teoriškai pagrįsti būsimus tyrimus, yra susipažinęs su jau atliktais pasirinktos mokslinės temos tyrimais, gali nurodyti sąsajas tarp skirtingų darbų, kritiškai palyginti ir apibendrinti.
 4. Numatyta tikslus ir uždavinius atitinkanti tyrimo metodologija.
 5. Darbas parašytas taisyklinga lietuvių kalba bei atitinka bendruosius mokslinių darbų reikalavimus (sąžiningai parašytas, pateikiamos originalios bei naujos idėjos, logiškai ir nuosekliai dėstomos mintys, nuoseklios šaltinių nuorodos bei bibliografija, taisyklingas mokslinės kalbos stilius).

 

2016 M. PRIĖMIMO TAISYKLĖS Į MENOTYROS MOKSLO KRYPTIES  DOKTORANTŪROS STUDIJAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Klaipėdos universiteto priėmimo į trečiosios pakopos studijas (doktorantūrą) taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato asmenų, stojančių į Vilniaus Gedimino technikos universiteto kartu su Klaipėdos universitetu vykdomos Menotyros mokslo krypties jungtinės doktorantūros studijas priėmimo sąlygas ir tvarką.
 2. Priėmimas vykdomas atskirai į kiekvienos institucijos partnerės įgijusios doktorantūros teisę nuolatinės ir ištęstinės studijų formos doktorantūros vietas.
 3. Priėmimą vykdo Menotyros mokslo krypties doktorantūros komitetas šiose priėmimo taisyklėse nustatyta tvarka.
 4. Doktoranto studijos gali būti finansuojamos Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis, Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis, doktoranto lėšomis, įmonės, kuri finansuoja doktoranto studijas, lėšomis arba doktoranto ir įmonės, kuri finansuoja doktoranto studijas, lėšomis.

II. PRIĖMIMO TVARKA

5. Į doktorantūrą priimami asmenys, įgiję atitinkamos mokslo krypties kvalifikaciją, nurodytą Taisyklių 1 lentelėje.

1 lentelė. Kvalifikaciniai reikalavimai

Krypties kodas Mokslo kryptis Studijų trukmė, metais Kvalifikaciniai reikalavimai
NL I
03H Menotyra 4 6 Asmenys, įgiję architektūros, menotyros arba gretimos krypties magistro kvalifikacinį laipsnį arba atitinkančią kvalifikaciją

Santrumpos: NL – nuolatinės studijos, I – ištęstinės studijos.

2 lentelė. Priėmimo datos

Priėmimo procedūrų etapai Datos ir terminai
Disertacijų temų sąrašų skelbimas 2016-06-23, 10 val.
Prašymų dalyvauti priėmimo į doktorantūrą konkurse priėmimas 2016-06-23, 10:00 val. – 2016-06-29, 14:00 val.
Transporto inžinerijos mokslo krypties doktorantūros komiteto posėdis, dalyvaujant stojantiesiems 2016-06-30, 11:30 val., SRK-I, 0305 auditorija, VGTU
Pakviestųjų  į doktorantūrą sąrašo (prioritetinės eilės) skelbimas 2016-07-01, 10.00 val.
Apeliacijų priėmimas Iki 2016-07-01, 14.00 val.
Apeliacijų nagrinėjimo rezultatų ir  priimtųjų į doktorantūrą sąrašo skelbimas 2016-07-04, 11.00 val.
Studijų sutarčių su priimtaisiais į doktorantūrą pasirašymas 2016-07-04 11.00 val. – 2016-07-05, 14.00 val.
 1. Į Menotyros mokslo krypties doktorantūros studijas stojantieji priimami konkurso būdu pagal konkursinį balą. Priėmimo į doktorantūrą konkursinį balą KB sudaro:

                                   KB = MP + 0,5 × SĮV + 0,25 × PK,

čia MP – paskelbtų arba priimtų spausdinti atitinkamos mokslo krypties mokslinių publikacijų įvertinimas balais, skaičiuojant pretendento indėlį proporcingai pagal autorių skaičių (iš viso ne daugiau kaip 2,5 balo):

 • straipsnis mokslo leidinyje, referuojamame Thomson Reuters Web of Knowledge duomenų bazėje – 2 balai;
 • straipsnis kitame mokslo leidinyje – 1 balas;
 • straipsnis jaunųjų mokslininkų konferencijos darbų leidinyje arba elektroninėje laikmenoje – 0,5 balo, o jei tokių darbų nėra, mokslinis referatas – iki 0,25 balo (referatą vertina atitinkamos mokslo krypties doktorantūros komiteto pirmininkas);

SĮV – baigtų magistrantūros arba joms prilygintų studijų pažymių svertinis vidurkis:

formule2

čia n – dalykų skaičius; DP – dalykų pažymiai; DK – dalykų kreditai;

PK – pokalbio mokslo krypties doktorantūros komiteto posėdyje, skirtame priėmimui į doktorantūrą, įvertinimas balais (iki 10 balų). Per pokalbį įvertinama mokslinė pretendento kvalifikacija, mokslinė patirtis, pasirengimas ir motyvacija studijuoti atitinkamoje mokslo kryptyje, pasirinktos mokslo krypties mokslininkų rekomendacijos, gebėjimas atsakyti į klausimus užsienio kalba. Jei pokalbis su pretendentu įvertinamas 4 balais arba mažiau, doktorantūros komiteto sprendimu pretendentas gali būti nerekomenduojamas priimti į doktorantūrą.

 1. Surinkus vienodą konkursinių balų skaičių, aukštesnę vietą konkursinėje eilėje užima tas stojantysis, kurio skelbtų mokslinių publikacijų įvertinimas yra aukštesnis.
 2. Svarbiausios priėmimo į doktorantūrą datos kiekvienais mokslo metais tvirtinamos rektoriaus įsakymu.
 3. Stojantieji į doktorantūrą privalo pateikti šiuos dokumentus:
  • prašymą;
  • magistro laipsnį arba jį atitinkančią kvalifikaciją patvirtinantį diplomą ir jo priedą (įforminus dokumentus diplomas ir priedas grąžinami); jei diplomas įgytas užsienio universitete, kartu su diplomu reikia pateikti Studijų kokybės vertinimo centro išduotą pažymą apie užsienyje įgytos aukštojo mokslo kvalifikacijos pripažinimą;
  • gyvenimo aprašymą;
  • dviejų mokslininkų rekomendacijas;
  • mokslo darbų sąrašą ir darbų kopijas, o jei tokių darbų nėra – mokslinį referatą;
  • banko kvitą arba pavedimo kopiją apie sumokėtą stojamąją studijų įmoką;
  • anketą su nuotrauka;
  • paso asmens duomenų puslapio kopiją arba asmens tapatybės kortelės kopiją;
  • socialinio draudimo pažymėjimą, jei jį turi;
  • prašymą skirti bendrabutį, jei reikia;
  • kitus dokumentus, kuriuos pretendentas pageidauja pateikti.

Stojantieji į doktorantūros vietas, finansuojamas Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis arba Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis, prašyme gali nurodyti ne daugiau kaip dvi disertacijų tematikas prioriteto tvarka iš paskelbto disertacijų tematikų sąrašo. Stojantieji į doktorantūros vietas, finansuojamas doktoranto lėšomis, įmonės, kuri finansuoja doktoranto studijas, lėšomis arba doktoranto ir įmonės, kuri finansuoja doktoranto studijas, lėšomis, prašyme gali nurodyti ne daugiau kaip dvi savo siūlomas disertacijų tematikas (ir galimus vadovus) prioriteto tvarka.

 1. Prašymą dalyvauti priėmimo į doktorantūrą konkurse (su priedais) pretendentai pateikia Klaipėdos universiteto Mokslo ir inovacijų skyriui, kur prašymas turi būti užregistruotas. Pateikus ne visus reikalingus dokumentus, prašymas nenagrinėjamas, apie tai pretendentas informuojamas raštu. Visi stojantieji privalo atvykti į Menotyros mokslo krypties doktorantūros komiteto posėdį, skirtą priėmimui į doktorantūrą. Atskirais atvejais dėl stojančiojo dalyvavimo priėmimo į doktorantūrą posėdyje sprendžia mokslo krypties doktorantūros komitetas. Įvykus pokalbiui su pretendentais, mokslo krypties doktorantūros komitetas suskaičiuoja kiekvieno pretendento konkursinį balą. Į pakviestųjų į doktorantūrą sąrašą doktorantūros komitetas atrenka aukščiausią konkursinį balą pagal kiekvieną tematiką surinkusius pretendentus. Jei pakviestieji studijuoti nustatytais terminais nepasirašo studijų sutarties, pakvietimas studijuoti nebegalioja, o atsilaisvinusios vietos perkeliamos į kitą priėmimo etapą.

III. STUDIJŲ KAINA

 1. Vadovaujantis KU statuto 18 punkto 10 papunkčiu, studijų kainą ir įmokų, tiesiogiai nesusijusių su studijų programos įgyvendinimu, dydžius nustato KU Taryba.

IV.BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

12. Priėmimą į doktorantūrą organizuoja Vilniaus Gedimino technikos universiteto Doktorantūros skyrius, jį vykdo Menotyros mokslo krypties doktorantūros komitetas. Kontaktai:

Vilniaus Gedimino technikos universiteto Doktorantūros skyrius, 310 kab.,
Saulėtekio al. 11, LT-10223 Vilnius;
tel. (8 5) 274 4956; faksas (8 5) 270 0112; el. p.: doktor@vgtu.lt;
Stojančiųjų dokumentai priimami: I–IV 8.30–16.30 val.,
V 8.30–15.00 val., pietų pertrauka 11.30–12.00 val.

 

Klaipėdos universiteto Mokslo ir inovacijų skyrius, 301 kab.,
Herkaus Manto 84, LT–92294 Klaipėda;
tel.: (8 46) 398 932; el. p. vita.jusiene@ku.lt;
Stojančiųjų dokumentai priimami: I–IV 8:30–16:00 val.,
V 8.30–15.00 val., pietų pertrauka 12:00–13:00 val.

 

 1. Jei, pasibaigus priėmimui į doktorantūrą, lieka laisvų vietų, gali būti skelbiamas papildomas priėmimo į doktorantūrą konkursas.
 2. Apeliacijas nagrinėja ir visais priėmimo taisyklėse nenumatytais atvejais sprendimus priima rektoriaus įsakymu sudaryta Priėmimo į doktorantūrą apeliacijų nagrinėjimo ir ginčytinų klausimų sprendimo komisija.
ATVIRO KONKURSO Į ISTORIJOS (05H) MOKSLO KRYPTIES DOKTORANTŪRĄ PAKOPĄ
2016 METAIS SĄLYGOS IR TVARKA
1. BENDROSIOS NUOSTATOS
1.1.  Į istorijos mokslo krypties doktorantūrą asmenys priimami atviro konkurso būdu atskirai į kiekvienos doktorantūros teisę įgijusios partnerinės institucijos doktorantūrą pagal pasirinktą tematiką. Stojantysis gali pretenduoti ne daugiau kaip į dvi skirtingas tematikas.
1.2. Konkursą organizuoja administruojančio Vytauto Didžiojo universiteto Mokslo tarnyba, konkursą vykdo istorijos mokslo krypties doktorantūros komitetas (toliau – Komitetas) šiose priėmimo sąlygose nustatyta tvarka.

2. KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI

2.1.  Magistro kvalifikacinis laipsnis arba jam prilygintas aukštasis išsilavinimas.
2.2.  Užsienio kalbų mokėjimas.

*Mokslinė patirtis, dalyvavimas mokslinėje veikloje būtų privalumas (4.1 punkto vertinimo metodika)

3. REIKALINGI DOKUMENTAI

Prašymas rektoriaus vardu dalyvauti konkurse
Magistro laipsnį arba jį atitinkančią kvalifikaciją patvirtinantis diplomas ir jo priedas / priedėlis (įforminus dokumentus, originalai iš karto grąžinami)
Dviejų istorijos mokslo krypties mokslininkų rekomendacijos
Gyvenimo aprašymas (įteikiamas pasirašytas)
Mokslinių publikacijų sąrašas (pateikiant pilną bibliografinį aprašą) ir jų kopijos (pateikiamos kartu su žurnalo viršelio ir turinio kopijoms); jei straipsnis dar neišspausdintas – pateikiama mokslo žurnalo redkolegijos išduota pažyma apie priimtą spaudai straipsnį (po recenzavimo procedūros) ir jo rankraštis
Mokslinio tyrimo projektas: popierinė kopija bei elektroninė kopija .doc ar .docx formatu (skaitmeninė laikmena negrąžinama); jeigu prašyme nurodomos dvi tematikos, būtina pateikti 2 mokslinio tyrimo projektus
Paso asmens duomenų puslapio kopija arba asmens tapatybės kortelės kopija
Viena 3×4 cm dydžio nuotrauka
Dokumentai, patvirtinantys pavardės keitimą, jeigu ne visi pateikiami dokumentai yra ta pačia pavarde
Kiti dokumentai, kuriuos pretendentas pageidauja pateikti

4. ATRANKOS KRITERIJAI

4.1. Mokslinės publikacijos (MP). Pretendento publikacijos vertinamos taškais pagal  galiojančią Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro įsakymu patvirtintą mokslinės produkcijos vertinimo metodiką. Taškai už mokslines publikacijas skiriami pagal pridedamą lentelę ir perskaičiuojami į dešimtbalę vertinimo sistemą (1 priedas).
4.2. Mokslinio tyrimo projektas (TP). Projektas rengiamas pagal Komiteto nustatytus reikalavimus (2 priedas). Projektą vertina du Komiteto paskirti recenzentai. Galutinį balą sudaro abiejų recenzentų vertinimų vidurkis dešimtbalėje vertinimo sistemoje.
4.3. Diplomo pažymių vidurkis (DV). Skaičiuojamas magistro arba jam prilyginto diplomo priedo / priedėlio bendras, t. y. studijų dalykų ir baigiamojo darbo, pažymių aritmetinis vidurkis.
4.4. Motyvacinis pokalbis (PK). Pokalbio metu vertinama pretendentų pasirengimas ir motyvacija studijuoti atitinkamos mokslo krypties doktorantūroje, mokslinių publikacijų, mokslinės veiklos bei mokslinės patirties atitiktis pasirinktai tematikai, mokslininkų rekomendacijos, užsienio kalbų mokėjimas ir kt. Motyvacinio pokalbio galutinį balą* sudaro Komiteto narių vertinimų vidurkis dešimtbalėje vertinimo sistemoje. Į doktorantūros studijas gali pretenduoti tik tie stojantieji, kurių motyvacinio pokalbio galutinis balas yra ne mažesnis kaip 7 balai.

 

5. KONKURSINIO BALO SANDARA
5.1. Stojančiųjų konkursinis balas (KB) sudaromas pagal aukščiau išvardintus atrankos kriterijus ir skaičiuojamas pagal formulę:
KB = 0,2MP + 0,2TP + 0,2DV + 0,4PK,
kur: MP – mokslinių publikacijų skaičiavimo balas dešimtbalėje sistemoje, TP – mokslinio tyrimo projekto galutinis vertinimo balas,
DV – magistro diplomo ar atitinkamą kvalifikaciją patvirtinančio diplomo priedo/priedėlio bendras pažymių vidurkis, PK – motyvacinio pokalbio galutinis balas.
5.2. Surinkus vienodą balų skaičių, aukštesnę vietą konkursinėje eilėje užimta tas pretendentas, kurio mokslinių publikacijų / tyrimo projekto / ar specialybės įvertinimas yra aukštesnis.

 

6. PRIĖMIMO EIGA
6.1. Pretendentas pateikia prašymą doktorantūros institucijos, į kurią pretenduoja, Rektoriui leisti dalyvauti doktorantūros atvirame konkurse. Šį prašymą galima pateikti kiekvienos doktorantūros teisę turinčios institucijos Mokslo tarnybai. Kartu su prašymu pateikiami ir kiti, 3 punkte nurodyti, dokumentai. Konkurse dalyvauja tik laiku visus reikalingus dokumentus pateikę stojantieji.
6.2. Į motyvacinį pokalbį su Komiteto nariais privalo atvykti visi stojantieji.
6.3. Vadovaudamasis atrankos kriterijais, Komitetas sudaro atskiras prioritetines eiles į partnerinių institucijų doktorantūros tematikas pagal aukščiausią konkursinį balą.
6.4. Per tris dienas po konkurso rezultatų suskaičiavimo, pretendentas gali teikti apeliaciją Komitetui; gavęs neigiamą Komiteto atsakymą, per tris dienas gali teikti apeliaciją universiteto, į kurį pretendavo, rektoriui.
6.5. Paskelbus pakviestųjų sąrašą, pretendentai nepatekę į valstybės finansuojamas vietas, tačiau Komiteto sprendimu atitinantys doktorantūros studijoms keliamus reikalavimus, gali rinktis mokamas doktorantūros studijas, mokėdami doktorantūros institucijos nustatytą doktorantūros studijų mokestį.
6.6. Su asmenimis, pakviestais į doktorantūros studijas, pasirašomos nustatytos formos dvišalės sutartys, kurių pagrindu rengiamas rektoriaus įsakymas dėl priėmimo į doktorantūros studijas.
6.7. Jeigu po priėmimo lieka laisvų vietų, gali būti organizuojamas papildomas priėmimo etapas, kuris vykdomas ta pačia tvarka.
Priėmimo procedūros Datos ir terminai
Prašymų dalyvauti konkurse priėmimas 2016 07 01 – 2016 08 31
Doktorantūros komiteto posėdis, dalyvaujant stojantiesiems (motyvacinis pokalbis) 2016 09 06 – 2016 09 09
Doktorantūros komiteto posėdis, nedalyvaujant stojantiesiems(konkurso rezultatų skaičiavimas) 2016 09 06 – 2016 09 09
Pretendentų informavimas apie konkurso rezultatus 2016 09 13
Apeliacijų teikimas doktorantūros komitetui 2016 09 14 – 2016 09 16
Apeliacijų teikimas doktorantūros institucijos, į kurią asmuo pretendavo, vadovui 2016 09 19 – 2016 09 21
Pakviestųjų į doktorantūrą sąrašo skelbimas 2016 09 28
Studijų sutarčių su doktorantūros institucija pasirašymas 2016 09 29 – 2016 09 30

 

7. KITŲ VALSTYBIŲ PILIEČIŲ PRIĖMIMO Į DOKTORANTŪROS STUDIJAS TVARKA
7.1. Kitų valstybių piliečiai, įgiję magistro laipsnį arba jį atitinkančią kvalifikaciją ne Lietuvos Respublikoje, turi pateikti visus dokumentus, nurodytus 3 skyriuje, bei papildomai šiuos dokumentus:
7.1.1. Išsilavinimo dokumento ir jo priedo notariškai patvirtintą vertimą į lietuvių arba anglų kalbą.
7.1.2. Užsienyje įgytos kvalifikacijos pripažinimo dokumentą (pagal LR Vyriausybės 2005-01-21 nutarimą Nr. 60 „Dėl užsienyje įgytų kvalifikacijų, suteikiančių teisę į aukštąjį mokslą, bei aukštojo mokslo kvalifikacijų vertinimo ir akademinio pripažinimo nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 12-369)), kurį išduoda Studijų kokybės vertinimo centras (toliau – SKVC)..
7.1.3. Prašymas dėl priėmimo į doktorantūros studijas pildomas anglų kalba. Gyvenimo aprašymas, mokslo darbų sąrašas ir jų kopijos, mokslinio tyrimo projektas gali būti pateikiami anglų kalba.
7.2. Konkurse dalyvaujantys asmenys patys pasirūpina kelione ir visais kelionei reikalingais dokumentais: pasu, laikinuoju leidimu, draudimu ir pan.
7.3. Užsieniečiai, įstoję į doktorantūros studijas, privalo teisės aktų nustatyta tvarka atitinkamai gauti leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje arba Europos Bendrijų valstybės narės piliečio leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje ar turėti leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje.

 

8. NEFINANSUOJAMŲ DOKTORANTŪROS STUDIJŲ KAINA

Studijų forma Metinė studijų kaina*, Eur
VDU KU
Nuolatinės studijos 8250 8250
Ištęstinės studijos 5500 5500

Studijų įmoka turi būti sumokėta per 15 kalendorinių dienų nuo studijų sutarties įsigaliojimo dienos.

* Norminės studijų kainos, patvirtintos Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. sausio 13 d. įsakymu Nr. V-22, doktorantūros institucijos sprendimu gali būti mažinamos.

 

9. KONTAKTAI

Vytauto Didžiojo universitetas
Donelaičio g. 52 – 303 kab., Kaunas,
Kontaktinis asmuo – Rasa Andrišiūnaitė,
tel. (8 37) 209 815, +370 619 21615,
el. paštas: darbuotojai@mt.vdu.lt
Dokumentų priėmimo laikas: 9.00–15.00 val.
Klaipėdos universitetas
 
Herkaus Manto g. 84 – 301 kab., Klaipėda, LT-92294
Kontaktinis asmuo – Vita Jušienė,
tel. (8 46) 39 89 32,
el. paštas: vita.jusiene@ku.lt
Dokumentų priėmimo laikas: 9.00–15.00 val.

 

MOKSLINIŲ PUBLIKACIJŲ VERTINIMAS

Mokslo darbo rūšis
Matavimo vnt.
Taškai
Mokslo straipsniai leidiniuose, referuojamuose Thomson Reuters Web of Knowledge (ISI) duomenų bazėse
Autoriaus indėlis*
4
Mokslo straipsniai mokslo leidiniuose, referuojamuose kitose tarptautinėse duomenų bazėse
Autoriaus indėlis
3
Mokslo straipsniai kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose
Autoriaus indėlis
2
Mokslo straipsniai recenzuojamuose kultūros, meno ir profesiniuose leidiniuose; konferencijų pranešimų medžiagoje
Autoriaus indėlis
1
Kita**
Autoriaus indėlis
0–4

*Autoriaus indėlis (AI) skaičiuojamas pagal formulę AI=1/NA, kur NA – visų straipsnio autorių skaičius. Pvz.: jeigu straipsnio autorių skaičius yra 4, tai autoriaus indėlis bus lygus 0,25, t. y.  AI=1/4=0,25.

**Komitetas turi teisę vertinti ir kitokią pretendento mokslinę produkciją, nepatenkančią į šią lentelę, ir skirti už ją papildomų taškų nuo 0 iki 4.

Recenzuojami mokslo leidiniai: recenzuojami periodiniai, recenzuojami tęstiniai arba recenzuojami vienkartiniai leidiniai, turintys mokslininkų redakcinę kolegiją ir ISSN arba ISBN numerį.

 Mokslo straipsnis – straipsnis, paskelbtas mokslo leidiniuose ir turintis konkrečioje mokslo kryptyje įprastą mokslinį aparatą (išnašas, bibliografiją, formules, brėžinius, metodologijos aprašą, statistines lenteles ir pan.) ir atitinkantis toje mokslo kryptyje pripažįstamus moksliškumo kriterijus; mažiausia įskaitoma apimtis – 0,25 autorinio lanko. Mažesnių nei 0,25 aut. l. (1 aut. l. =14 psl.) apimties mokslo publikacijų užskaitymą sprendžia Komitetas.

     Bendra taškų suma į dešimtbalę sistemą verčiama tokiu būdu:

 • Didžiausią taškų sumą surinkusio pretendento taškų suma (Tmax) prilyginama 10 balų.
 • Tmax dalinant iš 10 gaunama konstanta -k (k = Tmax/10).
 • Kitų konkurso dalyvių surinktų taškų sumą dalinant iš konstantos k, gaunamas pretendento balų skaičius už mokslines publikacijas (balai apvalinami iki artimiausios skaičiaus šimtosios dalies).

 

REKOMENDACINIAI REIKALAVIMAI MOKSLINIO TYRIMO PROJEKTUI
1.Stojančiojo į doktorantūrą mokslinio tyrimo projektas (toliau – Projektas) yra savarankiškas mokslinis darbas, kurio tikslas yra atskleisti autoriaus mokslinius gebėjimus, kūrybiškumą, metodologinį pasirengimą, motyvaciją, teorinį pasirengimą bei praktinę patirtį, taip pat konkretų mokslinį įdirbį pasirinktoje tematikoje.
2. Moksliniame projekte turi būti apibūdinama ketinama gvildenti mokslinė problema, įvertinamas jos aktualumas bei dabartinė išnagrinėjimo situacija, apibrėžtas darbo tikslas ir uždaviniai, nurodomos galimos jų sprendimo kryptys ir būdai.
3. Projektą turi sudaryti šios dalys:
 • ĮVADAS. Jame atskleidžiamas temos aktualumas, naujumas, kodėl šią temą yra būtina tirti, suformuluojama problema, planuojamos disertacijos objektas, tikslas ir uždaviniai, gali būti suformuluotos ir hipotezės ar ginamieji teiginiai.
 • LITERATŪROS APŽVALGA. Šioje dalyje apžvelgiamas temos ištirtumas Lietuvoje ir pasaulyje, atskleidžiama, kaip disertacija galėtų papildyti jau atliktus tyrimus.
 • Šioje dalyje aptariami galimi tyrimo metodai ir eiga, paaiškinama, kaip bus analizuojami gauti duomenys, koks bus jų patikimumas.
 • Šioje dalyje pateikiami šaltiniai ir literatūra, kurie buvo naudoti rengiant projektą.
4. Projekto apimtis 8 000–12 000 spaudos ženklų (įskaitant tarpus), t.y. apie 4–5 puslapius.
5. Tekstas spausdinamas 1,5 intervalo eilutėmis, 12 dydžio, Times New Roman stiliaus raidėmis. Puslapio paraštės: 3 cm – kairėje, 1,5 – cm dešinėje; viršuje ir apačioje – 2 cm.

 

MOKSLINIO TYRIMO PROJEKTO VERTINIMO KRITERIJAI

 1. Tiksliai ir aiškiai suformuluotas tyrimo objektas, mokslinė problema, tikslai ir uždaviniai.
 2. Apibrėžtas pasirinktos temos aktualumas mokslinių tyrimų ir plėtros kontekste.
 3. Stojantysis gali teoriškai pagrįsti būsimus tyrimus, yra susipažinęs su jau atliktais pasirinktos mokslinės temos tyrimais, gali nurodyti sąsajas tarp skirtingų darbų, kritiškai palyginti ir apibendrinti.
 4. Numatyta tiriamoji medžiaga atitinka tyrimo objektą, yra autentiška ir pakankama.
 5. Numatyta tikslus ir uždavinius atitinkanti tyrimo metodologija.
 6. Darbas parašytas taisyklinga lietuvių kalba bei atitinka bendruosius mokslinių darbų reikalavimus (sąžiningai parašytas, pateikiamos originalios bei naujos idėjos, logiškai ir nuosekliai dėstomos mintys, nuoseklios šaltinių nuorodos bei bibliografija, taisyklingas mokslinės kalbos stilius).

 

 

 

ATVIRO KONKURSO Į ETNOLOGIJOS (07H) MOKSLO KRYPTIES DOKTORANTŪROS STUDIJAS 2016 METAIS SĄLYGOS IR TVARKA KLAIPĖDOS UNIVERSITETE, LIETUVOS ISTORIJOS INSTITUTE IR VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETE

 

 1. BENDROSIOS NUOSTATOS
 1.1. Į etnologijos mokslo krypties doktorantūrą asmenys priimami atviro konkurso būdu atskirai į kiekvienos doktorantūros teisę įgijusios partnerinės institucijos doktorantūrą pagal pasirinktą tematiką. Stojantysis gali pretenduoti ne daugiau kaip į dvi skirtingas tematikas.
1.2. Konkursą organizuoja administruojančio Vytauto Didžiojo universiteto Mokslo tarnyba, konkursą vykdo Etnologijos mokslo krypties doktorantūros komitetas (toliau – Komitetas) šiose priėmimo sąlygose nustatyta tvarka.

 

2. KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI
2.1.  Magistro kvalifikacinis laipsnis arba jam prilygintas aukštasis išsilavinimas.
2.2.  Mokslinė patirtis, dalyvavimas mokslinėje veikloje.
2.3.  Užsienio kalbų mokėjimas.

 

3. REIKALINGI DOKUMENTAI
Prašymas rektoriaus vardu dalyvauti konkurse
Magistro laipsnį arba jį atitinkančią kvalifikaciją patvirtinantis diplomas ir jo priedas / priedėlis (įforminus dokumentus, originalai iš karto grąžinami)
Dviejų etnologijos mokslo krypties mokslininkų rekomendacijos
Gyvenimo aprašymas (įteikiamas pasirašytas)
Mokslinių publikacijų sąrašas (pateikiant pilną bibliografinį aprašą) ir jų kopijos (pateikiamos kartu su žurnalo viršelio ir turinio kopijoms); jei straipsnis dar neišspausdintas – pateikiama mokslo žurnalo redkolegijos išduota pažyma apie priimtą spaudai straipsnį (po recenzavimo procedūros) ir jo rankraštis
Mokslinio tyrimo projektas: popierinė kopija bei elektroninė kopija .doc ar .docx formatu (skaitmeninė laikmena negrąžinama); jeigu prašyme nurodomos dvi tematikos, būtina pateikti 2 mokslinio tyrimo projektus
Paso asmens duomenų puslapio kopija arba asmens tapatybės kortelės kopija
Viena 3×4 cm dydžio nuotrauka
Dokumentai, patvirtinantys pavardės keitimą, jeigu ne visi pateikiami dokumentai yra ta pačia pavarde
Kiti dokumentai, kuriuos pretendentas pageidauja pateikti

 

4. ATRANKOS KRITERIJAI
4.1. Mokslinės publikacijos (MP). Pretendento publikacijos vertinamos taškais pagal  galiojančią Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro įsakymu patvirtintą mokslinės produkcijos vertinimo metodiką. Taškai už mokslines publikacijas skiriami pagal pridedamą lentelę ir perskaičiuojami į dešimtbalę vertinimo sistemą (1 priedas).
4.2. Mokslinio tyrimo projektas (TP). Projektas rengiamas pagal Komiteto nustatytus reikalavimus (2 priedas). Projektą vertina du Komiteto paskirti recenzentai. Galutinį balą sudaro abiejų recenzentų vertinimų vidurkis dešimtbalėje vertinimo sistemoje.
4.3. Diplomo pažymių vidurkis (DV). Skaičiuojamas magistro arba jam prilyginto diplomo priedo / priedėlio bendras, t.y. studijų dalykų ir baigiamojo darbo, pažymių aritmetinis vidurkis. Į doktorantūros studijas gali pretenduoti tik tie stojantieji, kurių vidurkis yra ne mažesnis kaip 8 balai*.
4.4. Motyvacinis pokalbis (PK). Pokalbio metu vertinama pretendentų pasirengimas ir motyvacija studijuoti atitinkamos mokslo krypties doktorantūroje, mokslinės publikacijos, mokslinė veikla bei mokslinė patirtis, mokslininkų rekomendacijos, užsienio kalbų mokėjimas ir kt. Motyvacinio pokalbio galutinį balą* sudaro Komiteto narių vertinimų vidurkis dešimtbalėje vertinimo sistemoje. Į doktorantūros studijas gali pretenduoti tik tie stojantieji, kurių motyvacinio pokalbio galutinis balas yra ne mažesnis kaip 7 balai.
* balai apvalinami iki artimiausios skaičiaus šimtosios dalies.

 

5. KONKURSINIO BALO SANDARA
 5.1. Stojančiųjų konkursinis balas (KB) sudaromas pagal aukščiau išvardintus atrankos kriterijus ir skaičiuojamas pagal formulę: KB = MP + TP + DV + PK, kur: MP – mokslinių publikacijų skaičiavimo balas dešimtbalėje sistemoje, TP – mokslinio tyrimo projekto galutinis vertinimo balas, DV – magistro diplomo ar atitinkamą kvalifikaciją patvirtinančio diplomo priedo/priedėlio bendras pažymių vidurkis, PK – motyvacinio pokalbio galutinis balas.
5.2. Surinkus vienodą balų skaičių, aukštesnę vietą konkursinėje eilėje užimta tas pretendentas, kurio mokslinių publikacijų įvertinimas yra aukštesnis.

 

 6. PRIĖMIMO EIGA
 6.1. Pretendentas pateikia prašymą doktorantūros institucijos, į kurią pretenduoja, Rektoriui arba Lietuvos istorijos instituto direktoriui leisti dalyvauti doktorantūros atvirame konkurse. Šį prašymą galima pateikti kiekvienos doktorantūros teisę turinčios institucijos Mokslo tarnybai arba Lietuvos istorijos instituto Mokslinei sekretorei. Kartu su prašymu pateikiami ir kiti, 3 punkte nurodyti, dokumentai. Konkurse dalyvauja tik laiku visus reikalingus dokumentus pateikę stojantieji.
6.2. Į motyvacinį pokalbį su Komiteto nariais privalo atvykti visi stojantieji.
6.3. Vadovaudamasis atrankos kriterijais, Komitetas sudaro bendrą prioritetinę eilę į partnerinių institucijų doktorantūros tematikas pagal aukščiausią konkursinį balą.
6.4. Per tris dienas po konkurso rezultatų suskaičiavimo, pretendentas gali teikti apeliaciją Komitetui; gavęs neigiamą Komiteto atsakymą, per tris dienas gali teikti apeliaciją universiteto, į kurį pretendavo, rektoriui.
6.5. Paskelbus pakviestųjų sąrašą, pretendentai nepatekę į valstybės finansuojamas vietas, tačiau Komiteto sprendimu atitinantys doktorantūros studijoms keliamus reikalavimus, gali rinktis mokamas doktorantūros studijas, mokėdami doktorantūros institucijos nustatytą doktorantūros studijų mokestį.
6.6. Su asmenimis, pakviestais į doktorantūros studijas, pasirašomos nustatytos formos dvišalės sutartys, kurių pagrindu rengiamas rektoriaus įsakymas dėl priėmimo į doktorantūros studijas.
6.7. Jeigu po priėmimo lieka laisvų vietų, gali būti organizuojamas papildomas priėmimo etapas, kuris vykdomas ta pačia tvarka.
Priėmimo procedūros
Datos ir terminai
Prašymų dalyvauti konkurse priėmimas
2016 07 01 – 2016 08 26
Doktorantūros komiteto posėdis, dalyvaujant stojantiesiems (motyvacinis pokalbis)
2016 09 05 – 2016 09 09
Doktorantūros komiteto posėdis, nedalyvaujant stojantiesiems(konkurso rezultatų skaičiavimas)
2016 09 05 – 2016 09 09
Pretendentų informavimas apie konkurso rezultatus
2016 09 13
Apeliacijų teikimas doktorantūros komitetui
2016 09 14 – 2016 09 16
Apeliacijų teikimas doktorantūros institucijos, į kurią asmuo pretendavo, vadovui
2016 09 19 – 2016 09 21
Pakviestųjų į doktorantūrą sąrašo skelbimas
2016 09 28
Studijų sutarčių su doktorantūros institucija pasirašymas
2016 09 29 – 2016 09 30

 

7. KITŲ VALSTYBIŲ PILIEČIŲ PRIĖMIMO Į DOKTORANTŪROS STUDIJAS TVARKA
7.1.  Kitų valstybių piliečiai, įgiję magistro laipsnį arba jį atitinkančią kvalifikaciją ne Lietuvos Respublikoje, turi pateikti visus dokumentus, nurodytus 3 skyriuje, bei papildomai šiuos dokumentus:
        7.1.1. Išsilavinimo dokumento ir jo priedo notariškai patvirtintą vertimą į lietuvių arba anglų kalbą.
        7.1.2. Užsienyje įgytos kvalifikacijos pripažinimo dokumentą (pagal LR Vyriausybės 2012-02-29 nutarimą Nr. 212 „Išsilavinimo ir kvalifikacijų, susijusių su aukštuoju mokslu ir įgytų pagal užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų švietimo programas, pripažinimo tvarkos aprašas“ (Žin., 2012, Nr. 29-1290)), kurį išduoda Studijų kokybės vertinimo centras (toliau – SKVC).
        7.1.3. Prašymas dėl priėmimo į doktorantūros studijas pildomas anglų kalba. Gyvenimo aprašymas, mokslo darbų sąrašas ir jų kopijos, mokslinio tyrimo projektas gali būti pateikiami anglų kalba.
7.2. Konkurse dalyvaujantys asmenys patys pasirūpina kelione ir visais kelionei reikalingais dokumentais: pasu, laikinuoju leidimu, draudimu ir pan.
7.3. Užsieniečiai, įstoję į doktorantūros studijas, privalo teisės aktų nustatyta tvarka atitinkamai gauti leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje arba Europos Bendrijų valstybės narės piliečio leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje ar turėti leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje.

 

8. NEFINANSUOJAMŲ DOKTORANTŪROS STUDIJŲ KAINA
Studijų forma Metinė studijų kaina*, Eur
Klaipėdos universitetas Lietuvos istorijos institutas Vytauto Didžiojo universitetas
Nuolatinės studijos 8250 8250 8250
Ištęstinės studijos 5500 5500 5500
Studijų įmoka turi būti sumokėta per 15 kalendorinių dienų nuo studijų sutarties įsigaliojimo dienos.
* Norminės studijų kainos, patvirtintos Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. sausio 13 d. įsakymu Nr. V-22, doktorantūros institucijos sprendimu gali būti mažinamos.

 

 9. KONTAKTAI
Vytauto Didžiojo universitetas Donelaičio g. 52 – 303 kab., Kaunas                                                   Kontaktinis asmuo – Rasa Andrišiūnaitė                                                           tel. (8 37) 209 815,+370 619 21615                                                                           el. paštas darbuotojai@mt.vdu.lt                                                                Dokumentų priėmimo laikas: 9.00–15.00 val. 
Klaipėdos universitetas

 

Herkaus Manto g. 84 – 301, Klaipėda                                                     Kontaktinis asmuo – Vita Jušienė                                                                       tel. (8 46) 39 89 32                                                                                                  el. paštas vita.jusiene@ku.lt                                                                      Dokumentų priėmimo laikas: 9.00–15.00 val. 
Lietuvos istorijos institutas Kražių g. 5, Vilnius                                                                                           Kontaktinis asmuo – Saulė Urbanavičienė                                                             tel. (8 5) 262 38 29                                                                                                   el. paštas urbanaviciene@istorija.lt                                                          Dokumentų priėmimo laikas: 9.00–15.00 val.

 

MOKSLINIŲ PUBLIKACIJŲ VERTINIMAS
Mokslo darbo rūšis Matavimo vnt. Taškai
Mokslo straipsniai leidiniuose, referuojamuose Thomson Reuters Web of Knowledge (ISI) duomenų bazėse Autoriaus indėlis* 4
Mokslo straipsniai mokslo leidiniuose, referuojamuose kitose tarptautinėse duomenų bazėse Autoriaus indėlis 3
Mokslo straipsniai kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose Autoriaus indėlis 2
Mokslo straipsniai recenzuojamuose kultūros, meno ir profesiniuose leidiniuose; konferencijų pranešimų medžiagoje Autoriaus indėlis 1
Kita** Autoriaus indėlis 0–4
 *Autoriaus indėlis (AI) skaičiuojamas pagal formulę AI=1/NA, kur NA – visų straipsnio autorių skaičius. Pvz.: jeigu straipsnio autorių skaičius yra 4, tai autoriaus indėlis bus lygus 0,25, t. y.  AI=1/4=0,25.
**Komitetas turi teisę vertinti ir kitokią pretendento mokslinę produkciją, nepatenkančią į šią lentelę, ir skirti už ją papildomų taškų nuo 0 iki 4.
Recenzuojami mokslo leidiniai: recenzuojami periodiniai, recenzuojami tęstiniai arba recenzuojami vienkartiniai leidiniai, turintys mokslininkų redakcinę kolegiją ir ISSN arba ISBN numerį.
 Mokslo straipsnis – straipsnis, paskelbtas mokslo leidiniuose ir turintis konkrečioje mokslo kryptyje įprastą mokslinį aparatą (išnašas, bibliografiją, formules, brėžinius, metodologijos aprašą, statistines lenteles ir pan.) ir atitinkantis toje mokslo kryptyje pripažįstamus moksliškumo kriterijus; mažiausia įskaitoma apimtis – 0,25 autorinio lanko. Mažesnių nei 0,25 aut. l. (1 aut. l. = 14 psl.) apimties mokslo publikacijų užskaitymą sprendžia Komitetas.
     Bendra taškų suma į dešimtbalę sistemą verčiama tokiu būdu:
 • Didžiausią taškų sumą surinkusio pretendento taškų suma (Tmax) prilyginama 10 balų.
 • Tmax dalinant iš 10 gaunama konstanta -k (k = Tmax/10).
 • Kitų konkurso dalyvių surinktų taškų sumą dalinant iš konstantos k, gaunamas pretendento balų skaičius už mokslines publikacijas (balai apvalinami iki artimiausios skaičiaus šimtosios dalies).

 

 REKOMENDACINIAI REIKALAVIMAI MOKSLINIO TYRIMO PROJEKTUI
 1. Stojančiojo į doktorantūrą mokslinio tyrimo projektas (toliau – Projektas) yra savarankiškas mokslinis darbas, kurio tikslas yra atskleisti autoriaus mokslinius gebėjimus, kūrybiškumą, metodologinį pasirengimą, motyvaciją, teorinį pasirengimą bei praktinę patirtį, taip pat konkretų mokslinį įdirbį pasirinktoje tematikoje.
 2. Moksliniame projekte turi būti apibūdinama ketinama gvildenti mokslinė problema, įvertinamas jos aktualumas bei dabartinė išnagrinėjimo situacija, apibrėžtas darbo tikslas ir uždaviniai, nurodomos galimos jų sprendimo kryptys ir būdai.
 3. Projektą turi sudaryti šios dalys:
 • ĮVADAS. Jame atskleidžiamas temos aktualumas, naujumas, kodėl šią temą yra būtina tirti, suformuluojama problema, planuojamos disertacijos objektas, tikslas ir uždaviniai, gali būti suformuluotos ir hipotezės ar ginamieji teiginiai.
 • LITERATŪROS APŽVALGA. Šioje dalyje apžvelgiamas temos ištirtumas Lietuvoje ir pasaulyje, atskleidžiama, kaip disertacija galėtų papildyti jau atliktus tyrimus.
 • Šioje dalyje aptariami galimi tyrimo metodai ir eiga, paaiškinama, kaip bus analizuojami gauti duomenys, koks bus jų patikimumas.
 • Šioje dalyje pateikiami šaltiniai ir literatūra, kurie buvo naudoti rengiant projektą.
     4. Projekto apimtis 8 000–12 000 spaudos ženklų (įskaitant tarpus), t.y. apie 4–5 puslapius.
     5. Tekstas spausdinamas 1,5 intervalo eilutėmis, 12 dydžio, Times New Roman stiliaus raidėmis. Puslapio paraštės: 3 cm – kairėje, 1,5 – cm dešinėje; viršuje ir apačioje – 2 cm.

 

 MOKSLINIO TYRIMO PROJEKTO VERTINIMO KRITERIJAI
 1. Tiksliai ir aiškiai suformuluotas tyrimo objektas, mokslinė problema, tikslai ir uždaviniai.
 2. Apibrėžtas pasirinktos temos aktualumas mokslinių tyrimų ir plėtros kontekste.
 3. Stojantysis gali teoriškai pagrįsti būsimus tyrimus, yra susipažinęs su jau atliktais pasirinktos mokslinės temos tyrimais, gali nurodyti sąsajas tarp skirtingų darbų, kritiškai palyginti ir apibendrinti.
 4. Numatyta tiriamoji medžiaga atitinka tyrimo objektą, yra autentiška ir pakankama.
 5. Numatyta tikslus ir uždavinius atitinkanti tyrimo metodologija.
 6. Darbas parašytas taisyklinga lietuvių kalba bei atitinka bendruosius mokslinių darbų reikalavimus (sąžiningai parašytas, pateikiamos originalios bei naujos idėjos, logiškai ir nuosekliai dėstomos mintys, nuoseklios šaltinių nuorodos bei bibliografija, taisyklingas mokslinės kalbos stilius).
 

TECHNOLOGIJOS MOKSLŲ SRITIS

2016 M. PRIĖMIMO TAISYKLĖS Į TRANSPORTO INŽINERIJOS MOKSLO KRYPTIES DOKTORANTŪROS STUDIJAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Klaipėdos universiteto priėmimo į trečiosios pakopos studijas (doktorantūrą) taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato asmenų, stojančių į Vilniaus Gedimino technikos universiteto kartu su Klaipėdos universitetu ir Aleksandro Stulginskio universitetu vykdomos Transporto inžinerijos mokslo krypties jungtinės doktorantūros studijas priėmimo sąlygas ir tvarką.
 2. Priėmimas vykdomas atskirai į kiekvienos institucijos partnerės įgijusios doktorantūros teisę nuolatinės ir ištęstinės studijų formos doktorantūros vietas.
 3. Priėmimą vykdo Transporto inžinerijos mokslo krypties doktorantūros komitetas šiose priėmimo taisyklėse nustatyta tvarka.
 4. Doktoranto studijos gali būti finansuojamos Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis, Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis, doktoranto lėšomis, įmonės, kuri finansuoja doktoranto studijas, lėšomis arba doktoranto ir įmonės, kuri finansuoja doktoranto studijas, lėšomis.

II. PRIĖMIMO TVARKA

5. Į doktorantūrą priimami asmenys, įgiję atitinkamos mokslo krypties kvalifikaciją, nurodytą Taisyklių 1 lentelėje.

1 lentelė. Kvalifikaciniai reikalavimai

Krypties kodas Mokslo kryptis Studijų trukmė, metais Kvalifikaciniai reikalavimai
NL I
03T Transporto inžinerija 4 6 Asmenys, įgiję transporto inžinerijos, mechanikos inžinerijos, vadybos ir verslo administravimo arba gretimos krypties magistro kvalifikacinį laipsnį arba atitinkančią kvalifikaciją

Santrumpos: NL – nuolatinės studijos, I – ištęstinės studijos.

2 lentelė. Priėmimo datos

Priėmimo procedūrų etapai Datos ir terminai
Disertacijų temų sąrašų skelbimas 2016-06-23, 10 val.
Prašymų dalyvauti priėmimo į doktorantūrą konkurse priėmimas 2016-06-23, 10:00 val. – 2016-06-29, 14:00 val.
Transporto inžinerijos mokslo krypties doktorantūros komiteto posėdis, dalyvaujant stojantiesiems 2016-06-30, 11:30 val., SRK-I, 0305 auditorija, VGTU
Pakviestųjų  į doktorantūrą sąrašo (prioritetinės eilės) skelbimas 2016-07-01, 10.00 val.
Apeliacijų priėmimas Iki 2016-07-01, 14.00 val.
Apeliacijų nagrinėjimo rezultatų ir  priimtųjų į doktorantūrą sąrašo skelbimas 2016-07-04, 11.00 val.
Studijų sutarčių su priimtaisiais į doktorantūrą pasirašymas 2016-07-04 11.00 val. – 2016-07-05, 14.00 val.

 

 1. Į Transporto inžinerijos mokslo krypties doktorantūros studijas stojantieji priimami konkurso būdu pagal konkursinį balą. Priėmimo į doktorantūrą konkursinį balą KB sudaro:

                    KB = MP + 0,5 × SĮV + 0,25 × PK,

čia MP – paskelbtų arba priimtų spausdinti atitinkamos mokslo krypties mokslinių publikacijų įvertinimas balais, skaičiuojant pretendento indėlį proporcingai pagal autorių skaičių (iš viso ne daugiau kaip 2,5 balo):

 • straipsnis mokslo leidinyje, referuojamame Thomson Reuters Web of Knowledge duomenų bazėje – 2 balai;
 • straipsnis kitame mokslo leidinyje – 1 balas;
 • straipsnis jaunųjų mokslininkų konferencijos darbų leidinyje arba elektroninėje laikmenoje – 0,5 balo, o jei tokių darbų nėra, mokslinis referatas – iki 0,25 balo (referatą vertina atitinkamos mokslo krypties doktorantūros komiteto pirmininkas);

SĮV – baigtų magistrantūros arba joms prilygintų studijų pažymių svertinis vidurkis:

 formule

čia n – dalykų skaičius; DP – dalykų pažymiai; DK – dalykų kreditai;

PK – pokalbio mokslo krypties doktorantūros komiteto posėdyje, skirtame priėmimui į doktorantūrą, įvertinimas balais (iki 10 balų). Per pokalbį įvertinama mokslinė pretendento kvalifikacija, mokslinė patirtis, pasirengimas ir motyvacija studijuoti atitinkamoje mokslo kryptyje, pasirinktos mokslo krypties mokslininkų rekomendacijos, gebėjimas atsakyti į klausimus užsienio kalba. Jei pokalbis su pretendentu įvertinamas 4 balais arba mažiau, doktorantūros komiteto sprendimu pretendentas gali būti nerekomenduojamas priimti į doktorantūrą.

 1. Surinkus vienodą konkursinių balų skaičių, aukštesnę vietą konkursinėje eilėje užima tas stojantysis, kurio skelbtų mokslinių publikacijų įvertinimas yra aukštesnis.
 2. Svarbiausios priėmimo į doktorantūrą datos kiekvienais mokslo metais tvirtinamos rektoriaus įsakymu.
 3. Stojantieji į doktorantūrą privalo pateikti šiuos dokumentus:
  • prašymą*;
  • magistro laipsnį arba jį atitinkančią kvalifikaciją patvirtinantį diplomą ir jo priedą (įforminus dokumentus diplomas ir priedas grąžinami); jei diplomas įgytas užsienio universitete, kartu su diplomu reikia pateikti Studijų kokybės vertinimo centro išduotą pažymą apie užsienyje įgytos aukštojo mokslo kvalifikacijos pripažinimą;
  • gyvenimo aprašymą;
  • dviejų mokslininkų rekomendacijas;
  • mokslo darbų sąrašą ir darbų kopijas, o jei tokių darbų nėra – mokslinį referatą;
  • banko kvitą arba pavedimo kopiją apie sumokėtą stojamąją studijų įmoką;
  • anketą su nuotrauka*;
  • paso asmens duomenų puslapio kopiją arba asmens tapatybės kortelės kopiją;
  • socialinio draudimo pažymėjimą, jei jį turi;
  • prašymą skirti bendrabutį, jei reikia;
  • kitus dokumentus, kuriuos pretendentas pageidauja pateikti.

Stojantieji į doktorantūros vietas, finansuojamas Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis arba Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis, prašyme gali nurodyti ne daugiau kaip dvi disertacijų tematikas prioriteto tvarka iš paskelbto disertacijų tematikų sąrašo. Stojantieji į doktorantūros vietas, finansuojamas doktoranto lėšomis, įmonės, kuri finansuoja doktoranto studijas, lėšomis arba doktoranto ir įmonės, kuri finansuoja doktoranto studijas, lėšomis, prašyme gali nurodyti ne daugiau kaip dvi savo siūlomas disertacijų tematikas (ir galimus vadovus) prioriteto tvarka.

 1. Prašymą dalyvauti priėmimo į doktorantūrą konkurse (su priedais) pretendentai pateikia Klaipėdos universiteto Mokslo ir inovacijų skyriui, kur prašymas turi būti užregistruotas. Pateikus ne visus reikalingus dokumentus, prašymas nenagrinėjamas, apie tai pretendentas informuojamas raštu. Visi stojantieji privalo atvykti į Transporto inžinerijos mokslo krypties doktorantūros komiteto posėdį, skirtą priėmimui į doktorantūrą. Atskirais atvejais dėl stojančiojo dalyvavimo priėmimo į doktorantūrą posėdyje sprendžia mokslo krypties doktorantūros komitetas. Įvykus pokalbiui su pretendentais, mokslo krypties doktorantūros komitetas suskaičiuoja kiekvieno pretendento konkursinį balą. Į pakviestųjų į doktorantūrą sąrašą doktorantūros komitetas atrenka aukščiausią konkursinį balą pagal kiekvieną tematiką surinkusius pretendentus. Jei pakviestieji studijuoti nustatytais terminais nepasirašo studijų sutarties, pakvietimas studijuoti nebegalioja, o atsilaisvinusios vietos perkeliamos į kitą priėmimo etapą.

III. STUDIJŲ KAINA

 1. Vadovaujantis KU statuto 18 punkto 10 papunkčiu, studijų kainą ir įmokų, tiesiogiai nesusijusių su studijų programos įgyvendinimu, dydžius nustato KU Taryba.

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

12. Priėmimą į doktorantūrą organizuoja Vilniaus Gedimino technikos universiteto Doktorantūros skyrius, jį vykdo Transporto inžinerijos mokslo krypties doktorantūros komitetas. Kontaktai:

Vilniaus Gedimino technikos universiteto Doktorantūros skyrius, 310 kab.,
Saulėtekio al. 11, LT-10223 Vilnius;
tel. (8 5) 274 4956; faksas (8 5) 270 0112; el. p.: doktor@vgtu.lt;
Stojančiųjų dokumentai priimami: I–IV 8.30–16.30 val.,
V 8.30–15.00 val., pietų pertrauka 11.30–12.00 val.

 

Klaipėdos universiteto Mokslo ir inovacijų skyrius, 301 kab.,
Herkaus Manto 84, LT–92294 Klaipėda;
tel.: (8 46) 398 932; el. p. vita.jusiene@ku.lt;
Stojančiųjų dokumentai priimami: I–IV 8:30–16:00 val.,
V 8.30–15.00 val., pietų pertrauka 12:00–13:00 val.
 1. Jei, pasibaigus priėmimui į doktorantūrą, lieka laisvų vietų, gali būti skelbiamas papildomas priėmimo į doktorantūrą konkursas.
 2. Apeliacijas nagrinėja ir visais priėmimo taisyklėse nenumatytais atvejais sprendimus priima rektoriaus įsakymu sudaryta Priėmimo į doktorantūrą apeliacijų nagrinėjimo ir ginčytinų klausimų sprendimo komisija.
Informacija atnaujinta: Tuesday April 11th, 2017