LT   |   EN      Mano KU   |   
Priėmimas į doktorantūrą

PRIĖMIMAS Į DOKTORANTŪROS STUDIJAS 2017 METAIS

Visi teikiantys stojimo dokumentus Klaipėdos universiteto Mokslo ir inovacijų skyriui, kartu su priėmimo taisyklėse nurodytais dokumentais, pristato  stojamosios  studijų įmokos (20 eurų) kvitą (ES piliečiai  moka 50 eurų stojamąją studijų įmoką, kitų užsienio valstybių – 200 eurų).  Teikiantys dokumentus kitai aukštajai mokyklai – moka tos  aukštosios mokyklos nustatytą mokestį.

gavėjas – Klaipėdos universitetas,
gavėjo bankas – AB bankas „Swedbank“,
gavėjo sąskaita – LT61 7300 0101 2922 9730,
banko kodas – 73000,
mokesčio pavadinimas – studijų registracijos mokestis,
įmokos kodas – 105007,
mokėtojas – stojančiojo vardas, pavardė,
mokėtojo kodas – stojančiojo asmens kodas;

gavėjas – Klaipėdos universitetas,
gavėjo bankas – AB DNB bankas,
gavėjo sąskaita – LT47 4010 0423 0132 5409,
banko kodas – 40100,
mokesčio pavadinimas – studijų registracijos mokestis,
įmokos kodas – 105007,
mokėtojas – stojančiojo vardas, pavardė,
mokėtojo kodas – stojančiojo asmens kodas.

Visi Lietuvos ir ES piliečiai, pakviestieji studijuoti Klaipėdos universitete, sudarydami studijų sutartį, moka studijų registracijos mokestį (40 eurų).

gavėjas – Klaipėdos universitetas,
gavėjo bankas – AB bankas „Swedbank“,
gavėjo sąskaita – LT61 7300 0101 2922 9730,
banko kodas – 73000,
mokesčio pavadinimas – studijų registracijos mokestis,
įmokos kodas – 105004,
mokėtojas – stojančiojo vardas, pavardė,
mokėtojo kodas – stojančiojo asmens kodas;

gavėjas – Klaipėdos universitetas,
gavėjo bankas – AB DNB bankas,
gavėjo sąskaita – LT47 4010 0423 0132 5409,
banko kodas – 40100,
mokesčio pavadinimas – studijų registracijos mokestis,
įmokos kodas – 105004,
mokėtojas – stojančiojo vardas, pavardė,
mokėtojo kodas – stojančiojo asmens kodas.

BIOMEDICINOS MOKSLŲ SRITIS

PRIĖMIMO Į KLAIPĖDOS UNIVERSITETO EKOLOGIJOS IR APLINKOTYROS DOKTORANTŪROS STUDIJAS 2017 TAISYKLĖS

I BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Priėmimo į trečiosios pakopos studijas (doktorantūrą) 2017 metais taisyklės nustato asmenų, stojančių į trečiosios pakopos studijas (doktorantūrą) 2017 metais, priėmimo sąlygas ir tvarką.
2. Doktoranto studijos gali būti finansuojamos Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis, doktoranto lėšomis arba įmonės, kuri finansuoja doktoranto studijas, lėšomis. Į valstybės finansuojamas vietas gali pretenduoti Lietuvos Respublikos, kitų Europos Sąjungos valstybių narių ir Europos ekonominės erdvės valstybių piliečiai.

II PRIĖMIMO TVARKA

1. Konkurse gali dalyvauti asmenys, turintys kvalifikacinį magistro laipsnį arba jam prilygintą aukštąjį išsilavinimą.
2. Visi stojantieji privalo atvykti į priėmimo posėdį. Vadovaudamasis atrankos kriterijais po pokalbio su stojančiaisiais doktorantūros komitetas sudaro konkursinę eilę.
3. Dėl papildomų studijų sąlygų priėmimo komisija privalo pretendentui suteikti informaciją žodžiu ir išdėstyti ją raštu priėmimo protokole.
4. Pirmojo priėmimo etapo metu neįstoję pretendentai pakartotinai konkurse dalyvauti gali ne anksčiau kaip po vienerių metų.
5. Jei po priėmimo lieka laisvų vietų pagal doktorantūrai turimas kvotas, gali būti organizuojamas antras priėmimo etapas, kuris vykdomas ta pačia tvarka.
6. Visais priėmimo taisyklėse nenumatytais atvejais sprendimus priima Doktorantūros komitetas, suderinus su Mokslo ir inovacijų skyriumi (MIS).
7. Stojančiųjų į doktorantūrą atrankos kriterijai:
7.1. Doktorantūros studijų mokslinio projekto vertinimo balas (A).
Doktorantūros studijų mokslinio projekto (toliau Mokslinis projektas) tema pasirenkama, atsižvelgiant į 2017-2021 m. m. studijų laikotarpiui paskelbtą disertacijų tematikų sąrašą. Mokslinis projektas rašomas lietuvių kalba, projekto reziumė – anglų kalba; užsieniečiai gali rašyti projektą anglų kalba. Mokslinio projekto apimtis neturi viršyti šešių A4 formato puslapių, įskaitant iliustracijas bei naudotos literatūros sąrašą (spausdinimo šriftas 12, atstumas tarp eilučių 1,5 intervalo).
Moksliniame projekte turi būti šie elementai:
temos pavadinimas,
temos ištirtumas Lietuvoje ir Pasaulyje,
temos aktualumas ir naujumas, mokslinės problemos (planuojamo tyrimų objekto) apibrėžimas,
planuojami tyrimų tikslai ir uždaviniai,
tyrimų metodai, būtina tyrimų medžiaga ir įranga, papildomi (jei numatomi) finansiniai kaštai, kurie gali atsirasti vykdant tyrimus,
darbo eiga doktorantūros metu (preliminarus darbo planas),
laukiami rezultatai ir galimų publikacijų preliminarūs pavadinimai (lietuvių ir anglų kalbomis),
KU padaliniuose vykdomi moksliniai projektai, su kuriais planuojamas tyrimas gali būti suderintas, trumpas suderinamumo aprašymas,
ekspertai (užsienyje ir Lietuvoje), su kuriais bendradarbiavimas gali būti naudingas (reikalingas) vykdant tyrimą,
naudotos literatūros sąrašas,
reziumė anglų kalba (iki 500 žodžių).
Mokslinio projekto vertinimo kriterijai:
Disertacinio darbo temos pristatymo išsamumas.
Planuojamo tyrimo aktualumo ir naujumo pagrįstumas.
Planuojamo tyrimų objekto apibrėžimo aiškumas.
Planuojamų tyrimų metodų, preliminaraus darbo plano ir laukiamų rezultatų pagrįstumas.
Gebėjimas rašyti akademinius tekstus.
7.2. Pokalbio vertinimo balas (B),
Pokalbio vertinimo kriterijai:
Bendrųjų mokslo žinių ir specifinių žinių apie pasirinktą tyrimų objektą lygis.
Gebėjimas aiškiai ir logiškai dėstyti mintis.
Anglų kalbos žinojimo pakankamumas.
7.3. Diplomo priedėlio (priedo) pažymių vidurkis (C)
7.4. Baigiamojo darbo įvertinimas (D)
7.5. Papildomi balai: mokslinių ir mokslo populiarinimo publikacijų vertinimas (E). (E=0÷3). Publikacijos vertinamos, atsižvelgiant į publikacijos svarbą ir autoriaus indėlį.
Konkursinio balo formulė:
     KB= 0,4 A + 0,4 B + 0,1 C + 0,1 D + E
Stojantieji, surinkę mažesnį nei „8“ konkursinį balą į doktorantūros studijas nebus priimti.
8. Priėmimo į doktorantūrą svarbiausios datos

Priėmimo procedūros Datos ir terminai
Disertacijų tematikų sąrašų skelbimas 2017-05-26
Priėmimo į doktorantūrą konkurso skelbimas 2017-06-01
Prašymų dalyvauti priėmimo į doktorantūrą konkurse priėmimas 2017-09-01, 10:00 val. – 2017-09-14, 13:00 val.
Mokslo doktorantūros komiteto posėdis, dalyvaujant stojantiesiems 2017-09-28*
Pakviestųjų į doktorantūrą sąrašo (prioritetinės eilės) skelbimas 2017-09-29, 10:00 val.
Apeliacijų priėmimas iki 2017-10-03, 16:00 val.
Apeliacijų nagrinėjimo rezultatų ir priimtųjų į doktorantūrą sąrašo skelbimas 2017-10-10, 10:00 val.
Studijų sutarčių su priimtaisiais į doktorantūrą pasirašymas 2017-10-12

* posėdžio data ir laikas gali būti patikslinti
9. Reikalingų dokumentų sąrašas

Pateikiant prašymą Įforminant priėmimą
Prašymas Rektoriui (nurodant studijų formą) 1 nuotrauka (3×4)
Magistro kvalifikacinio laipsnio arba jam prilyginto aukštojo išsilavinimo diplomo ir jo priedėlio (priedo) kopijos Asmeninės arba kortelės sąskaitos Nr. ir mokėjimo kortelės pavadinimas ir Nr.
Jei išsilavinimas įgytas užsienyje, pažyma apie kvalifikacijos pripažinimą (http://www.skvc.lt/en/content.asp?id=190).
Gyvenimo aprašymas
Dviejų mokslininkų rekomendacijos
Savo mokslo darbų sąrašas ir darbų atspaudai, konferencijose skaityti pranešimai, mokslo konkursuose premijuoti darbai
Doktorantūros studijų mokslinis projektas pagal pasirinktą disertacijos tematiką
Paso arba asmens tapatybės kortelės kopija
Stojamosios studijų įmokos kvitas*

* Nesumokėjus įmokos ar sumokėjus į kitą sąskaitą stojamoji studijų įmoka neįskaitoma ir prašymas nenagrinėjamas. Pateikusiems prašymus stojamoji studijų įmoka negrąžinama.
10. Kontaktai
Priėmimą organizuoja Mokslo ir inovacijų skyrius, jį vykdo Doktorantūros komitetas. Adresas: Klaipėdos universiteto Mokslo ir inovacijų skyrius, Herkaus Manto – 84, 301 kab. Klaipėda; tel. (8-46) 398932, (8-46) 398937; el. paštas vita.jusiene@ku.lt, interneto svetainė http://www.ku.lt/mokslas/doktorantura/priemimas-doktorantura/. Dokumentai priimami darbo dienomis I–IV 8.00–16.00 val., V 8.00–11.00 val., pietų pertrauka 12.00 – 13.00 val.

FIZINIŲ MOKSLŲ SRITIS

2017 M. PRIĖMIMO Į FIZINĖS GEOGRAFIJOS (06P) MOKSLO KRYPTIES DOKTORANTŪROS STUDIJAS KLAIPĖDOS UNIVERSITETE TAISYKLĖS

 I. Bendrosios nuostatos

1. 2017 m. priėmimo į Fizinės geografijos mokslo krypties doktorantūros studijas Klaipėdos universitete taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato asmenų, stojančiųjų į Jungtinės Fizinės geografijos mokslo krypties doktorantūros (koordinuojamos Vilniaus universiteto) Klaipėdos universiteto (toliau – Universitetas) vietas priėmimo sąlygas ir tvarką.
2. Konkursą organizuoja ir priėmimą vykdo Fizinės geografijos mokslo krypties jungtinės doktorantūros komiteto teikimu Universiteto Rektoriaus įsakymu patvirtinta stojimo į doktorantūrą komisija.
3. Asmenys, turintys magistro kvalifikacinį laipsnį arba jam atitinkančią kvalifikaciją, gali pretenduoti į valstybės finansuojamas ir valstybės nefinansuojamas nuolatinės ar ištęstinės studijų formos vietas. Doktorantai, savo noru ar Doktorantūros komiteto sprendimu nutraukę doktorantūros studijas, antrą kartą į valstybės finansuojamas vietas pretenduoti negali.
4. Doktoranto studijos gali būti finansuojamos Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis, Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis, doktoranto lėšomis arba įmonės, kuri finansuoja doktoranto studijas, lėšomis. Į valstybės finansuojamas vietas gali pretenduoti Lietuvos Respublikos, kitų Europos Sąjungos (toliau – ES) valstybių piliečiai.
5. Stojantys į doktorantūrą piliečiai, turintys užsienyje įgytą magistro kvalifikacinį laipsnį arba jam prilyginto aukštojo išsilavinimo diplomą, kartu su šioje tvarkoje nurodytais dokumentais papildomai pateikia užsienyje įgytos kvalifikacijos pripažinimo patvirtinimo dokumentą. Ne ES šalių piliečiai, priimti į doktorantūros studijas, privalo teisės aktų nustatyta tvarka gauti leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje ir moka Klaipėdos universitete nustatytą studijų mokestį.
6. Į Fizinės geografijos mokslo krypties doktorantūrą asmenys priimami atviro konkurso būdu atskirai į kiekvienos doktorantūros teisę įgijusios partnerinės institucijos doktorantūrą. Stojantysis gali pretenduoti ne daugiau kaip į dvi skirtingas tematikas. Konkursinį balą sudaro magistro kvalifikacinio laipsnio (ar jį atitinkančios kvalifikacijos suteikimą patvirtinančio) diplomo priedėlio pažymių vidurkio, atrankos procedūros (pokalbio) bei mokslo darbų (jeigu stojantysis tokių turi) įvertinimų suma.
7. Informacija, reikalinga pažymių vidurkiui apskaičiuoti, imama iš atitinkamą kvalifikaciją patvirtinančių baigimo dokumentų. Jei dokumentai išduoti užsienio institucijose, jie turi būti pripažinti Lietuvos Respublikoje numatyta tvarka. Dėl išsilavinimo dokumentų pripažinimo stojantieji turi kreiptis į Studijų kokybės vertinimo centrą.
7. Priėmimo procedūros seka:
7.1. stojamosios studijų įmokos mokėjimas;
7.2. prašymo leisti dalyvauti konkurse ir dokumentų teikimas;
7.3. atrankos procedūra (motyvacinis pokalbis);
7.4. studijų sutarties pasirašymas.

II. Stojamoji studijų įmoka

8. Stojamoji studijų įmoka mokama į Klaipėdos universiteto sąskaitą.
9. Užregistravus prašymą leisti dalyvauti doktorantūros studijų konkurse ir neįstojus studijuoti, stojamoji studijų įmoka negrąžinama.

III. Prašymo leisti dalyvauti konkurse ir dokumentų pateikimo tvarka

10. Norint dalyvauti konkurse Universiteto Mokslo ir inovacijų skyriui pateikiami dokumentai:
10.1. prašymas
10.2. gyvenimo aprašymas;
10.3. asmens dokumentus;
10.4. magistro arba jam atitinkančios kvalifikacijos diplomas ir jo priedas;
10.5. dviejų Fizinės geografijos mokslo krypties mokslininkų rekomendacijos;
10.6. savo mokslo darbų ir/ ar konferencijoje skaitytų pranešimų sąrašas bei darbų ar pranešimų atspaudai);
10.7. stojamosios įmokos kvitas;
10.8. Studijų kokybės vertinimo centro išduota pažyma apie užsienyje įgyto aukštojo mokslo kvalifikacijos pripažinimą (jeigu kvalifikacija įgyta užsienio aukštojoje mokykloje);
10.9. pavardės keitimą liudijantis dokumentas;
10.10. Anketa (su 3×4 nuotrauka);
11. Pateikus ne visus reikalingus dokumentus prašymas laikomas neužregistruotu.

IV. Priėmimo tvarka ir atrankos procedūra

14. Visi stojantieji privalo atvykti į numatytą pokalbį. Atskirais atvejais dėl stojančiojo dalyvavimo priėmimo į doktorantūros studijas pokalbyje sprendžia mokslo krypties doktorantūros komitetas.
15. Konkursinį balą sudaro magistro kvalifikacinio laipsnio (ar jį atitinkančios kvalifikacijos) diplomo priedėlio pažymių vidurkio (50%), atrankos procedūros pokalbio (45%), mokslo darbų (5%) įvertinimų suma. Magistro kvalifikacinio laipsnio (ar jį atitinkančios kvalifikacijos) diplomo priedėlio pažymių svertinį vidurkį sudaro (70%) baigiamojo darbo ir (30%) visų kitų dalykų įvertinimų vidurkis.
16. Pokalbis vertinamas 10 balų sistema. Pokalbis vyksta pasirinktos disertacijos ir stojančiojo anksčiau vykdytų mokslinių tyrimų temomis, vertinant:
16.1. Stojančiojo mokslinę kompetenciją;
16.2. Motyvaciją pasirenkant disertacijos temą;
16.3. Pradiniai metodiniai įgūdžiai.
17. Stojant yra sudaroma konkursinė eilė konkursinio balo mažėjimo tvarka. Pirmumo teisę užimti pasirinktą tematiką turi stojantieji su didesniu konkursiniu balu.
18. Stojantiesiems į doktorantūros studijas, jeigu jie sutinka, gali būti pasiūlyta kita tematika, nei jie buvo pasirinkę pateikdami prašymą.
19. Pakviestaisiais užimti valstybės finansuojamą doktorantūros studijų vietą laikomi tie asmenys, kurių konkursiniai balai yra aukščiausi konkursinėje eilėje ir kurie patenka į Universiteto nustatytą studijų vietų kvotą.
20. Nepatekus į valstybės finansuojamas doktorantūros vietas, stojančiajam gali būti pasiūlyta užimti valstybės nefinansuojamą doktorantūros studijų vietą.
21. Priimtaisiais laikomi tie asmenys, kurie su Universitetu pasirašo studijų sutartį ir Rektoriaus įsakymu yra priimami studijuoti.

V. Studijų sutarčių sudarymas

22. Asmenys, pakviesti studijuoti Universitete, turi sudaryti studijų sutartį su Universitetu.
23. Pakviestųjų studijuoti sutartys pasirašomos Universiteto Mokslo ir inovacijų skyriuje.
24. Jeigu pakviestieji studijuoti nustatytais terminais, sutarties nesudaro, pakvietimas studijuoti Universitete nebegalioja, o atsilaisvinusios vietos perkeliamos į kitą priėmimo etapą.
25. Doktorantūros komiteto protokolo pagrindu į doktorantūrą priimami pretendentai įforminami Klaipėdos universiteto Rektoriaus įsakymu.

VI. Kita svarbi informacija

26. Nuolatinių doktorantūros studijų trukmė – iki 4 metų, ištęstinių – iki 6 metų. Studijų pradžia – spalio 1 diena.
27. Po priėmimo į doktorantūrą, esant laisvų valstybės finansuojamų vietų, gali būti organizuojamas papildomas konkursas ta pačia tvarka. Tokiu atveju, papildomas priėmimas būtų vykdomas 2017 m. rugsėjo mėn. Apie tai būtų skelbiama papildomai Universiteto internetiniame tinklalapyje.
28. Visais priėmimo taisyklėse nenumatytais atvejais sprendimus priima mokslo krypties doktorantūros komitetas.
29. Priėmimo procedūros ir jų datos:

Priėmimo procedūros Datos ir terminai
Prašymo ir būtinų dokumentų  priėmimas į Klaipėdos universiteto Mokslo ir inovacijų skyrių iki 2017 birželio 22 d.
Doktorantūros priėmimo komisijos posėdis, dalyvaujant stojantiesiems (motyvacinis pokalbis) KU JTGM Gamtos mokslų katedroje, 316 kab., Herkaus Manto g. 84, Klaipėda 2017 birželio 26 d. 12 val.
Pretendentų informavimas apie konkurso rezultatus 2017 birželio 28 d.
Apeliacijų teikimas doktorantūros komitetui iki 2017 birželio 30 d. 15 val.
Apeliacijų teikimas doktorantūros institucijos, į kurią asmuo pretendavo, vadovui 2017 liepos 11 d. – 2017 liepos 13 d. 15 val.
Pakviestųjų į doktorantūrą sąrašo skelbimas nuo 2017 liepos 21 d.

 

Studijų sutarčių su doktorantūros institucija pasirašymas iki 2017 liepos 31 d. 12 val.
Papildomas priėmimas (turint laisvų vietų) 2017 09 04 – 2017 09 29
Studijų pradžia 2017 spalio 1 d.

30. Stojimo į doktorantūrą dokumentai priimami ir informacija teikiama Klaipėdos universiteto Mokslo ir inovacijų skyriuje darbo dienomis nuo 9 iki 15 val.
Adresas: Herkaus Manto 84, Rektoratas, III a., Klaipėda; telefonai (8 46) 398932, 398936; elektroninis paštas: vita.jusiene@ku.lt;

SOCIALINIŲ MOKSLŲ SRITIS

ATVIRO KONKURSO Į POLITIKOS MOKSLŲ KRYPTIES DOKTORANTŪROS STUDIJAS 2017 METAIS SĄLYGOS IR TVARKA

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

Mokslo kryptis – Politikos mokslai
Mokslo krypties kodas – 02S

1.1. Į Politikos mokslų krypties doktorantūrą asmenys priimami atviro konkurso būdu atskirai į kiekvienos doktorantūros teisę įgijusios partnerinės institucijos doktorantūrą pagal pasirinktą  tematiką. Stojantysis gali pretenduoti ne daugiau kaip į dvi skirtingas tematikas.
1.2. Konkursą organizuoja administruojančio Vytauto Didžiojo universiteto Doktorantūros mokykla, konkursą vykdo Politikos mokslų krypties doktorantūros komitetas (toliau – Komitetas) šiose priėmimo sąlygose nustatyta tvarka.

2. KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI

2.1. Magistro kvalifikacinis laipsnis arba jam prilygintas aukštasis išsilavinimas.
2.2. Mokslinė patirtis, dalyvavimas mokslinėje veikloje.
2.3. Užsienio kalbų mokėjimas.

3. REIKALINGI DOKUMENTAI

3.1. Prašymas rektoriaus vardu dalyvauti konkurse
3.2. Magistro laipsnį arba jį atitinkančią kvalifikaciją patvirtinantis diplomas ir jo priedas / priedėlis (įforminus dokumentus, originalai iš karto grąžinami)
3.3. Dviejų politikos mokslų krypties mokslininkų rekomendacijos
3.4. Gyvenimo aprašymas (įteikiamas pasirašytas)
3.5. Mokslinių publikacijų sąrašas (pateikiant pilną bibliografinį aprašą) ir jų kopijos (pateikiamos kartu su žurnalo viršelio ir turinio kopijoms); jei straipsnis dar neišspausdintas – pateikiama mokslo žurnalo redkolegijos išduota pažyma apie priimtą spaudai straipsnį (po recenzavimo procedūros) ir jo rankraštis
3.6. Mokslinio tyrimo projektas: popierinė kopija bei elektroninė kopija .doc ar .docx formatu (skaitmeninė laikmena negrąžinama); jeigu prašyme nurodomos dvi tematikos, būtina pateikti 2 mokslinio tyrimo projektus
3.7. Paso asmens duomenų puslapio kopija arba asmens tapatybės kortelės kopija
3.8. Viena 3×4 cm dydžio nuotrauka
3.9. Dokumentai, patvirtinantys pavardės keitimą, jeigu ne visi pateikiami dokumentai yra ta pačia pavarde
3.10. Kiti dokumentai, kuriuos pretendentas pageidauja pateikti

4. ATRANKOS KRITERIJAI

4.1. Mokslinės publikacijos (MP). Pretendento publikacijos vertinamos taškais pagal galiojančią Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro įsakymu patvirtintą antro lygmens mokslinės produkcijos vertinimo metodiką. Taškai už mokslines publikacijas skiriami pagal pridedamą lentelę ir perskaičiuojami į dešimtbalę vertinimo sistemą (1 priedas).
4.2. Mokslinio tyrimo projektas (TP). Projektas rengiamas pagal Komiteto nustatytus reikalavimus (2 priedas). Projektą vertina du Komiteto paskirti recenzentai. Galutinį balą sudaro abiejų recenzentų vertinimų vidurkis dešimtbalėje vertinimo sistemoje.
4.3. Diplomo pažymių vidurkis (DV). Skaičiuojamas magistro arba jam prilyginto diplomo priedo / priedėlio bendras, t.y. studijų dalykų ir baigiamojo darbo, pažymių aritmetinis vidurkis.
4.4. Motyvacinis pokalbis (PK). Pokalbio metu vertinama pretendentų pasirengimas ir motyvacija studijuoti atitinkamos mokslo krypties doktorantūroje, mokslinių publikacijų, mokslinės veiklos bei mokslinės patirties atitiktis pasirinktai tematikai, mokslininkų rekomendacijos, užsienio kalbų mokėjimas ir kt. Motyvacinio pokalbio galutinį balą (balai apvalinami iki artimiausios skaičiaus šimtosios dalies) sudaro Komiteto narių vertinimų vidurkis dešimtbalėje vertinimo sistemoje.
* Į doktorantūros studijas Lietuvos karo akademijoje priimami tik profesinės karo tarnybos kariai, krašto apsaugos sistemos valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal sutartis. Kariai ir KAS darbuotojai turi iki liepos 1d. gauti leidimą studijuoti doktorantūroje LKA (žr. KAM ministro 2017 m. kovo 8 d. V-195 įsakymą).

5. KONKURSINIO BALO SANDARA

5.1.Stojančiųjų konkursinis balas (KB) sudaromas pagal aukščiau išvardintus atrankos kriterijus ir skaičiuojamas pagal formulę:
KB = 0,2MP + 0,5TP + 0,2DV + 0,1PK
kur:
MP – mokslinių publikacijų skaičiavimo balas dešimtbalėje sistemoje,
TP – mokslinio tyrimo projekto galutinis vertinimo balas,
DV – magistro diplomo ar atitinkamą kvalifikaciją patvirtinančio diplomo priedo/priedėlio bendras pažymių vidurkis,
PK – motyvacinio pokalbio galutinis balas.
5.2.Surinkus vienodą balų skaičių, aukštesnę vietą konkursinėje eilėje užimta tas pretendentas, kurio motyvacinio pokalbio įvertinimas yra aukštesnis.

6. PRIĖMIMO EIGA

6.1. Pretendentas pateikia prašymą doktorantūros institucijos, į kurią pretenduoja, Rektoriui leisti dalyvauti doktorantūros atvirame konkurse. Šį prašymą galima pateikti kiekvienos doktorantūros teisę turinčios institucijos Doktorantūros mokyklai/Mokslo skyriui. Kartu su prašymu pateikiami ir kiti, 3 punkte nurodyti, dokumentai. Konkurse dalyvauja tik laiku visus reikalingus dokumentus pateikę stojantieji.
6.2. Į motyvacinį pokalbį su Komiteto nariais privalo atvykti visi stojantieji.
6.3. Vadovaudamasis atrankos kriterijais, Komitetas sudaro atskiras prioritetines eiles į partnerinių institucijų doktorantūros tematikas pagal aukščiausią konkursinį balą.
6.4. Per tris dienas po konkurso rezultatų suskaičiavimo, pretendentas gali teikti apeliaciją Komitetui; gavęs neigiamą Komiteto atsakymą, per tris dienas gali teikti apeliaciją universiteto, į kurį pretendavo, rektoriui.
6.5. Paskelbus pakviestųjų sąrašą, pretendentai nepatekę į valstybės finansuojamas vietas, tačiau Komiteto sprendimu atitinkantys doktorantūros studijoms keliamus reikalavimus, gali rinktis mokamas doktorantūros studijas, mokėdami doktorantūros institucijos nustatytą doktorantūros studijų mokestį.
6.6. Su asmenimis, pakviestais į doktorantūros studijas, pasirašomos nustatytos formos dvišalės sutartys, kurių pagrindu rengiamas rektoriaus įsakymas dėl priėmimo į doktorantūros studijas.
6.7. Jeigu po priėmimo lieka laisvų vietų, gali būti organizuojamas papildomas priėmimo etapas, kuris vykdomas ta pačia tvarka.

 Priėmimo procedūros  Datos ir terminai
 Prašymų dalyvauti konkurse priėmimas  2017 07 03 – 2017 08 21
 Doktorantūros  komiteto posėdis, dalyvaujant stojantiesiems (motyvacinis pokalbis)  2017 09 04 – 2017 09 08
 Doktorantūros  komiteto posėdis, nedalyvaujant stojantiesiems (konkurso rezultatų skaičiavimas)  2017 09 04 – 2017 09 08
 Pretendentų informavimas apie konkurso rezultatus  2017 09 14
 Apeliacijų teikimas doktorantūros komitetui  2017 09 15 – 2017 09 19
 Apeliacijų teikimas doktorantūros institucijos, į kurią asmuo pretendavo, vadovui  2017 09 20 – 2017 09 22
 Pakviestųjų į doktorantūrą sąrašo skelbimas  2017 09 27
 Studijų sutarčių su doktorantūros institucija pasirašymas  2017 09 28 – 2017 09 29

7. KITŲ VALSTYBIŲ PILIEČIŲ PRIĖMIMO Į DOKTORANTŪROS STUDIJAS TVARKA

7.1. Kitų valstybių piliečiai, įgiję magistro laipsnį arba jį atitinkančią kvalifikaciją ne Lietuvos Respublikoje, turi pateikti visus dokumentus, nurodytus 3 skyriuje, bei papildomai šiuos dokumentus:
7.1.1. Išsilavinimo dokumento ir jo priedo notariškai patvirtintą vertimą į lietuvių arba anglų kalbą.
7.1.2. Užsienyje įgytos kvalifikacijos pripažinimo dokumentą (pagal LR Vyriausybės 2012-02-29 nutarimą Nr. 212 „Išsilavinimo ir kvalifikacijų, susijusių su aukštuoju mokslu ir įgytų pagal užsienio valstybių ir tarptautinių
organizacijų švietimo programas, pripažinimo tvarkos aprašas“ (Žin., 2012, Nr. 29-1290), kurį išduoda Studijų kokybės vertinimo centras (toliau – SKVC).
7.1.3. Prašymas dėl priėmimo į doktorantūros studijas pildomas anglų kalba. Gyvenimo aprašymas, mokslo darbų sąrašas ir jų kopijos, mokslinio tyrimo projektas gali būti pateikiami anglų kalba.
7.2. Konkurse dalyvaujantys asmenys patys pasirūpina kelione ir visais kelionei reikalingais dokumentais: pasu, laikinuoju leidimu, draudimu ir pan.
7.3. Užsieniečiai, įstoję į doktorantūros studijas, privalo teisės aktų nustatyta tvarka atitinkamai gauti leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje arba Europos Bendrijų valstybės narės piliečio leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje ar turėti leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje.

 8. NEFINANSUOJAMŲ DOKTORANTŪROS STUDIJŲ KAINA

 Studijų forma     Metinė studijų kaina, Eur
 VDU*  KTU*  KU*  LKA*
 Nuolatinės studijos  8223  6570  8223  8223
 Ištęstinės studijos  5482  –  5482  5482
 Studijų įmoka turi būti sumokėta per 15 kalendorinių dienų nuo studijų sutarties įsigaliojimo dienos.
* Norminės studijų kainos, patvirtintos Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. kovo 22 d. įsakymu Nr. V-189, doktorantūros institucijos sprendimu gali būti mažinamos.
9. KONTAKTAI
Vytauto Didžiojo universitetas
Donelaičio g. 52 – 303 kab., Kaunas.
Kontaktinis asmuo – Rasa Andrišiūnaitė, tel. (8 37) 209 815,
+370 619 21615, el. paštas darbuotojai.mid@vdu.lt
Dokumentų priėmimo laikas: 9.00–15.00 val.
Klaipėdos universitetas
Herkaus Manto g. 84 – 301, Klaipėda.
Kontaktinis asmuo – Vita Jušienė, tel. (8 46) 39 89 32,
el. paštas vita.jusiene@ku.lt
Dokumentų priėmimo laikas: 9.00–15.00 val.
Kauno technologijos universitetas
Donelaičio g. 73 – 423, Kaunas.
Kontaktinis asmuo – Leonas Balaševičius, tel. (8 615) 31 969,
el. paštas doktorantura@ktu.lt
Dokumentų priėmimo laikas: 9.00–15.00 val.
Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija
Šilo g. 5A – 311/K4, Vilnius
Kontaktinis asmuo – Veronika Butkevičiūtė,
tel. (8 52) 10 35 69
El. paštas Veronika.Butkeviciute@mil.lt
Dokumentų priėmimo laikas: 9.00–15.00 val.

ATVIRO KONKURSO Į VADYBOS MOKSLO KRYPTIES DOKTORANTŪROS STUDIJAS 2017 METAIS SĄLYGOS IR TVARKA

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

Mokslo krypties kodas Mokslo kryptis
03S Vadyba

1.1. Į vadybos mokslo krypties doktorantūrą asmenys priimami atviro konkurso būdu atskirai į kiekvienos doktorantūros teisę įgijusios partnerinės institucijos doktorantūrą pagal pasirinktą tematiką. Stojantysis gali pretenduoti ne daugiau kaip į dvi skirtingas tematikas.
1.2. Konkursą organizuoja administruojančio Vytauto Didžiojo universiteto Doktorantūros mokykla, konkursą vykdo Vadybos mokslo krypties doktorantūros komitetas (toliau – Komitetas) šiose priėmimo sąlygose nustatyta tvarka.

2. KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI

2.1.  Magistro kvalifikacinis laipsnis arba jam prilygintas aukštasis išsilavinimas.
2.2.  Mokslinė patirtis, dalyvavimas mokslinėje veikloje.
2.3.  Užsienio kalbų mokėjimas.

3. REIKALINGI DOKUMENTAI

 • Prašymas rektoriaus vardu dalyvauti konkurse
 • Magistro laipsnį arba jį atitinkančią kvalifikaciją patvirtinantis diplomas ir jo priedas / priedėlis (įforminus dokumentus, originalai iš karto grąžinami)
 • Dvi vadybos mokslo krypties mokslininkų rekomendacijos
 • Gyvenimo aprašymas (įteikiamas pasirašytas)
 • Mokslinių publikacijų sąrašas (pateikiant pilną bibliografinį aprašą) ir jų kopijos (pateikiamos kartu su žurnalo viršelio ir turinio kopijoms); jei straipsnis dar neišspausdintas – pateikiama mokslo žurnalo redkolegijos išduota pažyma apie priimtą spaudai straipsnį (po recenzavimo procedūros) ir jo rankraštis
 • Mokslinio tyrimo projektas: popierinė kopija bei elektroninė kopija .doc ar .docx formatu (skaitmeninė laikmena negrąžinama); jeigu prašyme nurodomos dvi tematikos, būtina pateikti 2 mokslinio tyrimo projektus
 • Paso asmens duomenų puslapio kopija arba asmens tapatybės kortelės kopija
 • Viena 3×4 cm dydžio nuotrauka
 • Dokumentai, patvirtinantys pavardės keitimą, jeigu ne visi pateikiami dokumentai yra ta pačia pavarde
 • Kiti dokumentai, kuriuos pretendentas pageidauja pateikti

4. ATRANKOS KRITERIJAI

4.1. Mokslinės publikacijos (MP). Pretendento publikacijos vertinamos taškais pagal  galiojančią Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro įsakymu patvirtintą mokslinės produkcijos vertinimo metodiką. Taškai už mokslines publikacijas skiriami pagal pridedamą lentelę ir perskaičiuojami į dešimtbalę vertinimo sistemą (1 priedas).

4.2. Mokslinio tyrimo projektas (TP). Projektas rengiamas pagal Komiteto nustatytus reikalavimus (2 priedas). Projektą vertina du Komiteto paskirti recenzentai. Galutinį balą sudaro abiejų recenzentų vertinimų vidurkis dešimtbalėje vertinimo sistemoje. Į doktorantūros studijas gali būti priimti tik tie stojantieji, kurių mokslinio tyrimo projekto galutinis vertinimo balas yra ne mažesnis kaip 7 balai.

4.3. Diplomo pažymių vidurkis (DV). Skaičiuojamas magistro arba jam prilyginto diplomo priedo / priedėlio bendras, t.y. studijų dalykų ir baigiamojo darbo, pažymių aritmetinis vidurkis.

4.4. Motyvacinis pokalbis (PK). Pokalbio metu vertinama pretendentų pasirengimas ir motyvacija studijuoti atitinkamos mokslo krypties doktorantūroje, mokslinių publikacijų, mokslinės veiklos bei mokslinės patirties atitiktis pasirinktai tematikai, mokslininkų rekomendacijos, užsienio kalbų mokėjimas ir kt. Motyvacinio pokalbio galutinį balą  sudaro Komiteto narių vertinimų vidurkis dešimtbalėje vertinimo sistemoje. Į doktorantūros studijas gali būti priimti tik tie stojantieji, kurių motyvacinio pokalbio galutinis balas yra ne mažesnis kaip 7 balai.

5. KONKURSINIO BALO SANDARA

5.1. Stojančiųjų konkursinis balas (KB) sudaromas pagal aukščiau išvardintus atrankos kriterijus ir skaičiuojamas pagal formulę: KB = 0,3*MP + 0,3*TP + 0,1*DV + 0,3*PK, kur:

MP – mokslinių publikacijų skaičiavimo balas dešimtbalėje sistemoje,
TP – mokslinio tyrimo projekto galutinis vertinimo balas,
DV – magistro diplomo ar atitinkamą kvalifikaciją patvirtinančio diplomo priedo/priedėlio bendras pažymių vidurkis,
PK – motyvacinio pokalbio galutinis balas.

5.2. Surinkus vienodą balų skaičių, aukštesnę vietą konkursinėje eilėje užima tas pretendentas, kurio mokslinio tyrimo projekto įvertinimas yra aukštesnis.

6. PRIĖMIMO EIGA

6.1. Pretendentas pateikia prašymą doktorantūros institucijos, į kurią pretenduoja, Rektoriui leisti dalyvauti doktorantūros atvirame konkurse. Šį prašymą galima pateikti kiekvienos doktorantūros teisę turinčios institucijos Doktorantūros mokyklai/Mokslo skyriui. Kartu su prašymu pateikiami ir kiti, 3 punkte nurodyti, dokumentai. Konkurse dalyvauja tik laiku visus reikalingus dokumentus pateikę stojantieji.

6.2. Į motyvacinį pokalbį su Komiteto nariais privalo atvykti visi stojantieji.

6.3. Vadovaudamasis atrankos kriterijais, Komitetas sudaro atskiras prioritetines eiles į partnerinių institucijų doktorantūros tematikas pagal aukščiausią konkursinį balą.

6.4. Per tris dienas po konkurso rezultatų suskaičiavimo, pretendentas gali teikti apeliaciją Komitetui; gavęs neigiamą Komiteto atsakymą, per tris dienas gali teikti apeliaciją universiteto, į kurį pretendavo, rektoriui.

6.5. Paskelbus pakviestųjų sąrašą, pretendentai nepatekę į valstybės finansuojamas vietas, tačiau Komiteto sprendimu atitinantys doktorantūros studijoms keliamus reikalavimus, gali rinktis mokamas doktorantūros studijas, mokėdami doktorantūros institucijos nustatytą doktorantūros studijų mokestį.

6.6. Su asmenimis, pakviestais į doktorantūros studijas, pasirašomos nustatytos formos dvišalės sutartys, kurių pagrindu rengiamas rektoriaus įsakymas dėl priėmimo į doktorantūros studijas.

6.7. Jeigu po priėmimo lieka laisvų vietų, gali būti organizuojamas papildomas priėmimo etapas, kuris vykdomas ta pačia tvarka.

Priėmimo procedūros Datos ir terminai
Prašymų dalyvauti konkurse priėmimas 2017 07 03 – 2017 09 01
Doktorantūros komiteto posėdis, dalyvaujant stojantiesiems (motyvacinis pokalbis) 2017 09 11 – 2017 09 15
Doktorantūros komiteto posėdis, nedalyvaujant stojantiesiems

(konkurso rezultatų skaičiavimas)

2017 09 11 – 2017 09 15
Pretendentų informavimas apie konkurso rezultatus 2017 09 20
Apeliacijų teikimas doktorantūros komitetui 2017 09 21 – 2017 09 22
Apeliacijų teikimas doktorantūros institucijos, į kurią asmuo pretendavo, vadovui 2017 09 22 – 2017 09 25
Pakviestųjų į doktorantūrą sąrašo skelbimas 2017 09 28
Studijų sutarčių su doktorantūros institucija pasirašymas 2017 09 29

7. KITŲ VALSTYBIŲ PILIEČIŲ PRIĖMIMO Į DOKTORANTŪROS STUDIJAS TVARKA

7.1. Kitų valstybių piliečiai, įgiję magistro laipsnį arba jį atitinkančią kvalifikaciją ne Lietuvos Respublikoje, turi pateikti visus dokumentus, nurodytus 3 skyriuje, bei papildomai šiuos dokumentus:

7.1.1. Išsilavinimo dokumento ir jo priedo notariškai patvirtintą vertimą į lietuvių arba anglų kalbą.

7.1.2. Užsienyje įgytos kvalifikacijos pripažinimo dokumentą (pagal LR Vyriausybės 2012-02-29 nutarimą Nr. 212 „Išsilavinimo ir kvalifikacijų,susijusių su aukštuoju mokslu ir įgytų pagal užsienio valstybių ir tarptautiniųorganizacijų švietimo programas, pripažinimo tvarkos aprašas“,kurį išduoda Studijų kokybės vertinimo centras (toliau – SKVC).

7.1.3. Prašymas dėl priėmimo į doktorantūros studijas pildomas anglų kalba. Gyvenimo aprašymas, mokslo darbų sąrašas ir jų kopijos, mokslinio tyrimo projektas gali būti pateikiami anglų kalba.

7.2. Konkurse dalyvaujantys asmenys patys pasirūpina kelione ir visais kelionei reikalingais dokumentais: pasu, laikinuoju leidimu, draudimu ir pan.

7.3. Užsieniečiai, įstoję į doktorantūros studijas, privalo teisės aktų nustatyta tvarka atitinkamai gauti leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje arba Europos Bendrijų valstybės narės piliečio leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje ar turėti leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje.

8. NEFINANSUOJAMŲ DOKTORANTŪROS STUDIJŲ KAINA

Studijų forma Metinė studijų kaina*, Eur
VDU KU ASU MRU ŠU
Nuolatinės studijos 8223 8223 8223 8223 8223
Ištęstinės studijos 5482 5482 5482 5482 5482

Studijų įmoka turi būti sumokėta per 15 kalendorinių dienų nuo studijų sutarties įsigaliojimo dienos.
* Norminės studijų kainos, patvirtintos Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. kovo 22 d. įsakymu Nr. V-189, doktorantūros institucijos sprendimu gali būti mažinamos.

9. KONTAKTAI

Vytauto Didžiojo universitetas Donelaičio g. 52 – 303 kab., Kaunas.
Kontaktinis asmuo – Rasa Andrišiūnaitė, tel. (8 37) 209 815,
+370 619 21615, el. paštas darbuotojai.mid@vdu.lt
Dokumentų priėmimo laikas: 9.00 – 15.00 val.
Mykolo Romerio universitetas Didlaukio g. 55 (MRU LAB), 404 kab., Vilnius.
Kontaktinis asmuo – Loreta Paukštytė,
Tel. (8 5) 271 4469, el. paštas paukstyte@mruni.eu,
Dokumentų priėmimo laikas: 9.00–15.00 val.
Klaipėdos universitetas Herkaus Manto g. 84 – 301, Klaipėda.
Kontaktinis asmuo – Vita Jušienė, tel. (8 46) 39 89 32,
el. paštas vita.jusiene@ku.lt
Dokumentų priėmimo laikas: 9.00–15.00 val.
Šiaulių universitetas Vilniaus g. 88, Šiauliai.
Kontaktinis asmuo – Rita Melienė, tel. (8 41) 59 58 21,
el. paštas doktorantura@cr.su.lt.
Dokumentų priėmimo laikas: 9.00–15.00 val.
Aleksandro Stulginskio universitetas Studentų g. 11– 218, Akademija, Kauno raj.
Kontaktinis asmuo – dr. Judita Černiauskienė, tel. (8 37) 75 22 54,
el. paštas judita.cerniauskiene@asu.lt
Dokumentų priėmimo laikas: 9.00–15.00 val.

2017 M. PRIĖMIMO Į EKONOMIKOS (04S) MOKSLO KRYPTIES DOKTORANTŪRĄ TAISYKLĖS

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. 2017 m. Doktorantų priėmimo į ekonomikos mokslo krypties trečiosios pakopos studijas (doktorantūrą) taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato asmenų, stojančiųjų į Jungtinės  doktorantūros (ekonomikos), koordinuojamos Kauno technologijos universiteto, Klaipėdos universiteto vietas priėmimo sąlygas ir tvarką.
2. Taisyklės reglamentuoja priėmimą į nuolatinės ir ištęstinės studijų formų studijų programas.
3. Asmenys gali pretenduoti į valstybės finansuojamas ir valstybės nefinansuojamas studijų vietas. Visų stojančiųjų teisės ir pareigos (išskyrus mokestį už studijas) yra vienodos.
4. Priėmimas į doktorantūros studijas vykdomas atviro konkurso būdu. Priėmimo procedūrų seka:
4.1. priėmimo dokumentų pateikimas ir registravimas;
4.2. dalyvavimas priėmimo į doktorantūrą posėdžiuose;
4.3. studijų sutarties pasirašymas.
5. Informacija apie priėmimo į doktorantūrą tvarką ir studijas Universitete teikiama Mokslo ir inovacijų skyriuje darbo dienomis 9.00-16.00. Universiteto Mokslo ir inovacijų skyriaus adresas – Herkaus Manto g. 84, 301 kab., 92294 Klaipėda;  tel.: (8 46) 398932, el. paštas vita.jusiene@ku.lt ; interneto tinklalapis: www.ku.lt/mokslas/doktorantura/

II SKYRIUS
PRIĖMIMO DOKUMENTŲ PATEIKIMAS IR REGISTRAVIMAS

6. Dalyvauti konkurse doktorantūros studijų vietai užimti galima pateikus nustatytos formos prašymą ir reikalingus dokumentus. Prašymų priėmimas ir jų koregavimas vykdomas Taisyklėse nustatyta tvarka ir terminais.
7. Prašyme pageidavimus asmuo pateikia prioriteto mažėjimo tvarka. Pageidavimu laikomas tematikos, studijų formos (nuolatinė) ir studijų finansavimo pobūdžio nurodymas.
8. Koreguojant prašymą, pageidavimų sąraše stojantysis gali keisti, papildyti ar išbraukti tematikų eiliškumą ir finansavimo pobūdį. Jei prašymas koreguojamas ir keletą kartų keičiami nurodyti pageidavimai, galioja paskutinis prašymo koregavimas.
9. Stojantysis, gavęs kvietimą studijuoti, nebegali keisti pageidavimų eiliškumo prašyme.
10. Stojantieji į doktorantūrą turi pateikti šiuos dokumentus:
10.1. rektoriui adresuotą prašymą, kuriame nurodyta mokslo kryptis, tematika ir finansavimo forma;
10.2. paso asmens duomenų puslapio arba asmens tapatybės kortelės kopiją;
10.3. pasirašytą gyvenimo aprašymą;
10.4. stojamosios studijų įmokos kvito originalą arba kopiją;
10.5. magistro arba jį atitinkančios kvalifikacijos mokslo baigimo diplomą su jo priedu (originalus ir kopijas; originalai, įforminus dokumentus, iš karto grąžinami). Jei dokumentai išduoti užsienio institucijose, jie turi būti atitinkama tvarka pripažinti Lietuvos Respublikoje. Dėl išsilavinimo dokumentų pripažinimo stojantieji turi kreiptis į Studijų kokybės vertinimo centrą (www.skvc.lt);
10.6. mokslo krypties dviejų mokslininkų rekomendacijas;
10.7. mokslo darbų sąrašą (sąrašas pateikiamas pilnu bibliografiniu aprašu ir pasirašytas) ir jų kopijas (pateikiamos leidinio viršelio bei straipsnio turinio kopijos), o jei tokių darbų nėra – mokslinį referatą, kurio tema suderinta su prašyme nurodyta disertacijos tematika;
10.8. kitus, stojančiojo nuomone, svarbius dokumentus, pavyzdžiui, pažymą apie išlaikytus doktorantūros lygio egzaminus, įvairių kursų baigimo pažymėjimus ir pan.
11. Įgaliotieji asmenys, registruojantys stojančiųjų dokumentus, privalo turėti stojančiojo raštišką įgaliojimą (notariškai patvirtinti nereikia).
12. Pateikus ne visus reikalingus dokumentus, prašymas nenagrinėjamas.

III SKYRIUS
KONKURSINIO BALO SANDARA IR SKAIČIAVIMAS

12. Į mokslo krypties doktorantūros studijų programą stojantieji priimami konkurso būdu pagal konkursinį balą.
13. Minimalus konkursinis balas stojant į ekonomikos mokslo krypties doktorantūros studijas yra 8.
14. Stojantieji konkursinio balo mažėjimo tvarka rikiuojami į konkursinę eilę.
15. Informacija diplomo priedėlio pažymių svertiniam vidurkiui (VS) apskaičiuoti imama iš atitinkamų kvalifikaciją patvirtinančių baigimo dokumentų.
16. Priėmimo į doktorantūrą konkursinį balą sudaro magistro kvalifikacinio laipsnio ar jį atitinkančios kvalifikacijos suteikimą patvirtinančio diplomo priedėlio pažymių svertinio vidurkio ir mokslinės veiklos (publikacijų arba mokslinio referato, mokslinės patirties, mokslininkų rekomendacijų bei pokalbio) įvertinimų pagal dešimtbalę sistemą, padaugintų iš svertinių koeficientų, suma. Svertinių koeficientų reikšmės, nustatytos doktorantūros komiteto:

ATRANKOS KRITERIJAI IR JŲ SVERTINIAI KOEFICIENTAI
1 Diplomo priedėlio pažymių svertinis vidurkis (VS) 0,5
2 Mokslinė patirtis (Mm) 0,3
3 Mokslininkų rekomendacijos (Mr) 0,05
4 Motyvacinis pokalbis, įvertinant ir užsienio kalbos mokėjimą (Md) 0,15

17. Konkursinis balas stojant į doktorantūrą (KBD) apskaičiuojamas pagal stojančiojo magistro kvalifikacinio laipsnio ar jį atitinkančią kvalifikaciją patvirtinančio diplomo priedėlio bei mokslinės
veiklos rodiklių duomenis. Jį sudaro diplomo priedėlio pažymių svertinio vidurkio (VS), mokslinės patirties (Mm)*, mokslininkų rekomendacijų (Mr)** bei pokalbio (Md)*** įvertinimų pagal dešimtbalę vertinimo sistemą, padaugintų iš svertinių koeficientų, suma.

*Mm – mokslinė patirtis pagal dešimtbalę sistemą (publikacijos, įvertintos taškais pagal galiojančią Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu patvirtintą mokslinės produkcijos vertinimo metodiką, arba mokslinis referatas, kita mokslinė patirtis, mokslinės kvalifikacijos, mokslinių publikacijų ir mokslinės patirties atitikimas doktorantūros tematikai).
**Mr – mokslininkų rekomendacijų svarumas ir objektyvumas pagal dešimtbalę sistemą.
***Md – pokalbio metu parodytų mokslo krypties, į kurią stojama, mokslinių problemų supratimo, motyvacijos, gebėjimo formuluoti atsakymus (ir užsienio kalba) įvertinimas pagal dešimtbalę sistemą.

18. Aukštojo mokslo baigimo diplomo priedėlyje įrašytų įvertinimų svertinis vidurkis (VS) pagal dešimtbalę sistemą apskaičiuojamas taip:

 

 

 

čia DPi – i-ojo aukštojo mokslo baigimo diplomo priedėlyje įrašyto dalyko balas pagal dešimtbalę vertinimo sistemą; ki – šio dalyko apimtis kreditais; n – aukštojo mokslo diplomo priedėlyje nurodytų dalykų skaičius.
19. Konkursinis balas (KBD) apskaičiuojamas susumavus konkursinių dedamųjų balų pagal dešimtbalę vertinimo sistemą ir svertinių koeficientų, pateiktų 3 priede, sandaugas, t. y.:

čia EPj – j-osios konkursinės dedamosios (VS, Mm, Mr ir Md) balas pagal dešimtbalę vertinimo sistemą; EKj – j-osios konkursinės dedamosios svertinis koeficientas; m – konkursinių dedamųjų, iš kurių formuojamas konkursinis balas, skaičius.
20. Surinkus vienodą konkursinių balų skaičių, aukštesnę vietą konkursinėje eilėje užima (prioriteto tvarka) tas stojantysis, kurio: 1) diplomo priedėlio pažymių svertinio vidurkio ir svertinio koeficiento sandauga yra didesnė; 2) baigiamojo darbo įvertinimas yra aukštesnis. Galutinį sprendimą priima mokslo krypties doktorantūros komitetas.

IV SKYRIUS
PRIĖMIMO Į DOKTORANTŪROS STUDIJAS KONKURSAS

21. Priėmimas vyksta keliais etapais: pagrindinis priėmimas į Universiteto doktorantūros studijas organizuojamas birželio mėnesį. Papildomas (-i) priėmimas (-ai) organizuojami, jeigu lieka laisvų valstybės finansuojamų ir valstybės nefinansuojamų vietų. Asmenys, neįstoję per pagrindinį priėmimą, ketinantys dalyvauti papildomame priėmime, iš naujo teikia prašymus dalyvauti konkurse ir turi mokėti stojamąją įmoką.
22. Visi stojantieji turi dalyvauti priėmimo į doktorantūrą mokslo krypties doktorantūros komiteto posėdyje. Atskirais atvejais dėl stojančiojo dalyvavimo priėmimo į doktorantūrą posėdyje sprendžia mokslo krypties doktorantūros komitetas.
23. Priėmimo į doktorantūrą datos:

Eil.

Nr.

Priėmimo į doktorantūrą procedūros Datos ir terminai
1. Konkurso į doktorantūrą skelbimas 2017-06-02
2. Priėmimo dokumentų pateikimas ir registravimas 2017-06-05 – 2017-06-23, 9.00–16.00 val.
3. Apeliacijų priėmimas ir nagrinėjimas* 2017-06-27, 14.00–15.00 val.
4. Apeliacijų skelbimas* 2017-06-27, 15.30 val.
5. Priėmimo į doktorantūrą posėdžiai** ir stojančiųjų į doktorantūrą informavimas apie konkurso rezultatus 2017-06-29, 2017-06-30
6. Apeliacijų priėmimas ir nagrinėjimas* 2017-07-03, 8.00–10.00 val.
7. Apeliacijų skelbimas* 2017-07-03, 11.00 val.
8. Pakviestųjų į doktorantūrą informavimas priėmimo informacinėje sistemoje 2017-07-03, 13.00 val.
9. Sutarčių pasirašymas su pakviestaisiais į doktorantūrą 2017-07-04, 2017-07-05, 9.00–16.00 val.

* Apeliacijos dėl neteisingo priėmimo dokumentų įvertinimo priimamos prieš kandidatų atranką, apeliacijos dėl priėmimo – po doktorantūros komiteto posėdžio.
**Priėmimo į doktorantūrą posėdžiuose dalyvauja ir stojantieji.
24. Asmens kvietimas studijuoti priklauso nuo asmens prašyme išdėstytų prioritetų, konkursinio balo ir stojimo į doktorantūrą konkursinės eilės.
25. Pakviestaisiais į valstybės finansuojamą doktorantūros studijų vietą laikomi tie stojantieji, kurių konkursinis balas yra aukščiausiai konkursinėje eilėje ir kurie patenka į Universiteto nustatytą studijų vietų kvotą.
26. Priimtaisiais laikomi tie asmenys, kurie su Universitetu pasirašo studijų sutartį ir rektoriaus įsakymu yra priimami studijuoti.
27. Apeliacijos dėl Universitete vykdomo priėmimo į mokslo krypties doktorantūros studijas procedūrinių pažeidimų ir kitais tiesiogiai su priėmimo procedūromis susijusiais klausimais teikiamos Universiteto Mokslo ir inovacijų skyriuje Taisyklėse nustatytais terminais.
28. Visais Taisyklėse nenumatytais atvejais sprendimus priima mokslo krypties doktorantūros komitetas.
29. Jei mokslo krypties doktorantūros komitetas nustato, kad stojančiojo išklausytas pagrindinės mokslo krypties modulių sąrašas yra nepakankamos apimties arba kurie nors įgyti gebėjimai nėra pakankami, jis gali nurodyti, kokius ne doktorantūros mokslo krypties modulius pirmaisiais doktorantūros studijų metais doktorantui reikės studijuoti papildomai. Už papildomai studijuojamus modulius apmoka studijuojantysis.
30. Asmenys, pakviesti studijuoti Universitete, turi su Universitetu sudaryti studijų sutartį, kuri pasirašoma Mokslo ir inovacijų skyriuje. Adresas – Klaipėdos universitetas, Herkaus Manto g. 84, LT- 92294, Klaipėda), 301 kab.; telefonas: (8 46) 398932; el. paštas: vita.jusiene@ku.lt
31. Jei pakviestieji studijuoti Taisyklėse nustatytais terminais sutarties nesudaro, jiems pakvietimas studijuoti Universitete nebegalioja, o į atsilaisvinusias vietas mokslo krypties komiteto sprendimu kviečiami aukščiausią konkursinį balą turintys, bet nepakviesti studijuoti, arba atsilaisvinusios vietos perkeliamos į kitą priėmimo etapą.

ATVIRO KONKURSO Į EDUKOLOGIJOS MOKSLO KRYPTIES DOKTORANTŪROS STUDIJAS 2017 METAIS SĄLYGOS IR TVARKA

 1. BENDROSIOS NUOSTATOS

Mokslo krypties kodas – 07 S
Mokslo kryptis -EDUKOLOGIJA
1.1. Į edukologijos mokslo krypties doktorantūrą asmenys priimami atviro konkurso būdu atskirai į kiekvienos doktorantūros teisę įgijusios partnerinės institucijos doktorantūrą pagal pasirinktą tematiką. Stojantysis gali pretenduoti ne daugiau kaip į dvi skirtingas tematikas.
1.2. Konkursą organizuoja administruojančio Vytauto Didžiojo universiteto Doktorantūros mokykla, konkursą vykdo Edukologijos mokslo krypties doktorantūros komitetas (toliau– Komitetas) šiose priėmimo sąlygose nustatyta tvarka.

2. KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI

2.1. Magistro kvalifikacinis laipsnis arba jam prilygintas aukštasis išsilavinimas.
2.2. Mokslinė patirtis, dalyvavimas mokslinėje veikloje.
2.3. Užsienio kalbų mokėjimas.

3. REIKALINGI DOKUMENTAI 

3.1. Prašymas rektoriaus vardu dalyvauti konkurse
3.2. Magistro laipsnį arba jį atitinkančią kvalifikaciją patvirtinantis diplomas ir jo priedas / priedėlis (įforminus dokumentus, originalai iš karto grąžinami)
3.3. Dviejų edukologijos mokslo krypties mokslininkų rekomendacijos
3.4. Gyvenimo aprašymas (įteikiamas pasirašytas)
3.5. Mokslinių publikacijų sąrašas (pateikiant pilną bibliografinį aprašą) ir jų kopijos (pateikiamos kartu su žurnalo viršelio ir turinio kopijoms); jei straipsnis dar neišspausdintas – pateikiama mokslo žurnalo redkolegijos išduota pažyma apie priimtą spaudai straipsnį (po recenzavimo procedūros) ir jo rankraštis
3.6. Mokslinio tyrimo projektas: popierinė kopija bei elektroninė kopija .doc ar .docx formatu (skaitmeninė laikmena negrąžinama); jeigu prašyme nurodomos dvi tematikos, būtina pateikti 2 mokslinio tyrimo projektus
3.7. Paso asmens duomenų puslapio kopija arba asmens tapatybės kortelės kopija
3.8. Viena 3×4 cm dydžio nuotrauka
3.9. Dokumentai, patvirtinantys pavardės keitimą, jeigu ne visi pateikiami dokumentai yra ta pačia pavarde
3.10. Kiti dokumentai, kuriuos pretendentas pageidauja pateikti

 4.1. Mokslinės publikacijos (MP). Pretendento publikacijos vertinamos taškais pagal galiojančią Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro įsakymu patvirtintą mokslinės produkcijos vertinimo metodiką. Taškai už mokslines publikacijas skiriami pagal pridedamą lentelę ir perskaičiuojami į dešimtbalę vertinimo sistemą (1 priedas).
4.2. Mokslinio tyrimo projektas (TP). Projektas rengiamas pagal Komiteto nustatytus reikalavimus (2 priedas). Projektą vertina du Komiteto paskirti recenzentai. Galutinį balą sudaro abiejų recenzentų vertinimų vidurkis dešimtbalėje vertinimo sistemoje.
4.3. Diplomo pažymių vidurkis (DV). Skaičiuojamas magistro arba jam prilyginto diplomo priedo / priedėlio bendras, t.y. studijų dalykų ir baigiamojo darbo, pažymių aritmetinis vidurkis.
4.4. Motyvacinis pokalbis (PK). Pokalbio metu vertinama pretendentų pasirengimas ir motyvacija studijuoti atitinkamos mokslo krypties doktorantūroje, mokslinių publikacijų, mokslinės veiklos bei mokslinės patirties atitiktis pasirinktai tematikai, mokslininkų rekomendacijos, užsienio kalbų mokėjimas ir kt. Motyvacinio pokalbio galutinį balą (balai apvalinami iki artimiausios skaičiaus šimtosios dalies) sudaro Komiteto narių vertinimų vidurkis dešimtbalėje vertinimo sistemoje. Į doktorantūros studijas gali pretenduoti tik tie stojantieji, kurių motyvacinio pokalbio galutinis balas yra ne mažesnis kaip 8 balai.

5.  KONKURSINIO BALO SANDARA

 5.1. Stojančiųjų konkursinis balas (KB) sudaromas pagal aukščiau išvardintus atrankos kriterijus ir skaičiuojamas pagal formulę:
KB = 0,3MP + 0,3TP + 0,1DV + 0,3PK
kur:
MP – mokslinių publikacijų skaičiavimo balas dešimtbalėje sistemoje,
TP – mokslinio tyrimo projekto galutinis vertinimo balas,
DV – magistro diplomo ar atitinkamą kvalifikaciją patvirtinančio diplomo priedo/priedėlio bendras pažymių vidurkis,
PK – motyvacinio pokalbio galutinis balas.
5.2. Surinkus vienodą balų skaičių, aukštesnę vietą konkursinėje eilėje užimta tas pretendentas, kurio tyrimo projekto įvertinimas yra aukštesnis.

6.  PRIĖMIMO EIGA

 6.1. Pretendentas pateikia prašymą doktorantūros institucijos, į kurią pretenduoja, Rektoriui leisti dalyvauti doktorantūros atvirame konkurse. Šį prašymą galima pateikti kiekvienos doktorantūros teisę turinčios institucijos Doktorantūros mokyklai/Mokslo skyriui. Kartu su prašymu pateikiami ir kiti, 3 punkte nurodyti, dokumentai. Konkurse dalyvauja tik laiku visus reikalingus dokumentus pateikę stojantieji.
6.2.     Į motyvacinį pokalbį su Komiteto nariais privalo atvykti visi stojantieji.
6.3. Vadovaudamasis atrankos kriterijais, Komitetas sudaro atskiras prioritetines eiles į partnerinių institucijų doktorantūros tematikas pagal aukščiausią konkursinį balą.
6.4. Per tris dienas po konkurso rezultatų suskaičiavimo, pretendentas gali teikti apeliaciją Komitetui; gavęs neigiamą Komiteto atsakymą, per tris dienas gali teikti apeliaciją universiteto, į kurį pretendavo, rektoriui.
6.5. Paskelbus pakviestųjų sąrašą, pretendentai nepatekę į valstybės finansuojamas vietas, tačiau Komiteto sprendimu atitinantys doktorantūros studijoms keliamus reikalavimus, gali rinktis mokamas doktorantūros studijas, mokėdami doktorantūros institucijos nustatytą doktorantūros studijų mokestį.
6.6. Su asmenimis, pakviestais į doktorantūros studijas, pasirašomos nustatytos formos dvišalės sutartys, kurių pagrindu rengiamas rektoriaus įsakymas dėl priėmimo į doktorantūros studijas.
6.7. Jeigu po priėmimo lieka laisvų vietų, gali būti organizuojamas papildomas priėmimo etapas, kuris vykdomas ta pačia tvarka.

    Priėmimas į Vytauto Didžiojo universitetą, Klaipėdos universitetą ir Mykolo Romerio    universitetą:  

Priėmimo procedūros Datos ir terminai
Prašymų dalyvauti konkurse priėmimas 2017 07 03 – 2017 08 31
Doktorantūros komiteto posėdis, dalyvaujant stojantiesiems (motyvacinis pokalbis) 2017 09 04 – 2017 09 15
Doktorantūros komiteto posėdis, nedalyvaujant stojantiesiems (konkurso rezultatų skaičiavimas) 2017 09 04 – 2017 09 15
Pretendentų informavimas apie konkurso rezultatus 2017 09 19
Apeliacijų teikimas doktorantūros komitetui 2017 09 20 – 2017 09 22
Apeliacijų teikimas doktorantūros institucijos, į kurią asmuo pretendavo, vadovui 2017 09 25 – 2017 09 27
Pakviestųjų į doktorantūrą sąrašo skelbimas 2017 09 28
Studijų sutarčių su doktorantūros institucija pasirašymas 2017 09 29

 

Priėmimas į Vilniaus universitetą:

Priėmimo procedūros Datos ir terminai
Prašymų dalyvauti konkurse priėmimas 2017 06 01 – 2017 06 27
Mokslinių projektų priėmimas 2017 06 12 – 2017 06 16
Doktorantūros komiteto posėdis, dalyvaujant stojantiesiems (motyvacinis pokalbis) 2017 06 30
Doktorantūros komiteto posėdis, nedalyvaujant stojantiesiems (konkurso rezultatų skaičiavimas) 2017 06 30
Pretendentų informavimas apie konkurso rezultatus 2017 06 30
Apeliacijų teikimas doktorantūros komitetui 2017 07 03
Apeliacijų teikimas doktorantūros institucijos, į kurią asmuo pretendavo, vadovui 2017 07 03
Pakviestųjų į doktorantūrą sąrašo skelbimas 2017 07 04
Studijų sutarčių su doktorantūros institucija pasirašymas 2017 07 08

  7.  KITŲ VALSTYBIŲ PILIEČIŲ PRIĖMIMO Į DOKTORANTŪROS STUDIJAS TVARKA

7.1. Kitų valstybių piliečiai, įgiję magistro laipsnį arba jį atitinkančią kvalifikaciją ne Lietuvos Respublikoje, turi pateikti visus dokumentus, nurodytus 3 skyriuje, bei papildomai šiuos dokumentus:
7.1.1. Išsilavinimo dokumento ir jo priedo notariškai patvirtintą vertimą į lietuvių arba anglų kalbą.
7.1.2. Užsienyje įgytos kvalifikacijos pripažinimo dokumentą (pagal LR Vyriausybės 2012-02-29 nutarimą Nr. 212 „Išsilavinimo ir kvalifikacijų, susijusių su aukštuoju mokslu ir įgytų pagal užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų švietimo programas, pripažinimo tvarkos aprašas“ (Žin., 2012, Nr. 29-1290)), kurį išduoda Studijų kokybės vertinimo centras (toliau –SKVC).
7.1.3. Prašymas dėl priėmimo į doktorantūros studijas pildomas anglų kalba. Gyvenimo aprašymas, mokslo darbų sąrašas ir jų kopijos, mokslinio tyrimo projektas gali būti pateikiami anglų kalba.
7.2. Konkurse dalyvaujantys asmenys patys pasirūpina kelione ir visais kelionei reikalingais dokumentais: pasu, laikinuoju leidimu, draudimu ir pan.
7.3. Užsieniečiai, įstoję į doktorantūros studijas, privalo teisės aktų nustatyta tvarka atitinkamai gauti leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje arba Europos Bendrijų valstybės narės piliečio leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje ar turėti leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje.

 8.  NEFINANSUOJAMŲ DOKTORANTŪROS STUDIJŲ KAINA

Studijų forma Metinė studijų kaina*, Eur
VDU MRU KU VU
Nuolatinės studijos 8223 8223 8223 8223
Ištęstinės studijos 5482 5482 5482 5482

Studijų įmoka turi būti sumokėta per 15 kalendorinių dienų nuo studijų sutarties įsigaliojimo dienos.
* Norminės studijų kainos, patvirtintos Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. kovo 22 d. įsakymu Nr. V-189, doktorantūros institucijos sprendimu gali būti mažinamos.

9.  KONTAKTAI

Vytauto Didžiojo universitetas
Donelaičio g. 52 – 303 kab., Kaunas
Kontaktinis asmuo – Rasa Andrišiūnaitė,
tel. (8 37) 209 815, +370 619 21615,
el. paštas darbuotojai.mid@vdu.lt
Dokumentų priėmimo laikas: 9.00–15.00 val.

Klaipėdos universitetas
Herkaus Manto g. 84 – 301,
Kontaktinis asmuo – Vita Jušienė,
tel. (8 46) 39 89 32,
el. paštas vita.jusiene@ku.lt
Dokumentų priėmimo laikas: 9.00–15.00 val.

Mykolo Romerio universitetas
Didlaukio g. 55 (MRU LAB), 404 kab., Vilnius
Kontaktinis asmuo – Loreta Paukštytė,
Tel. (8 5) 271 4542,
el. paštas paukstyte@mruni.eu,
Dokumentų priėmimo laikas: 9.00–15.00 val.

Vilniaus universitetas
Universiteto g. 3 – 352, Vilnius
Kontaktinis asmuo – dr. Virginija Uksienė
tel. (8 5) 268 70 93,
el. paštas: virginija.uksiene@cr.vu.lt,
Dokumentų priėmimo laikas: 9.00–15.00 val.

HUMANITARINIŲ MOKSLŲ SRITIS

ATVIRO KONKURSO Į FILOLOGIJOS MOKSLŲ KRYPTIES DOKTORANTŪROS STUDIJAS 2017 METAIS SĄLYGOS IR TVARKA

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

Mokslo krypties kodas Mokslo kryptis
04H Filologija

1.1. Į filologijos mokslo krypties doktorantūrą asmenys priimami atviro konkurso būdu atskirai į kiekvienos doktorantūros teisę įgijusios partnerinės institucijos doktorantūrą pagal pasirinktą tematiką. Stojantysis gali pretenduoti ne daugiau kaip į dvi skirtingas tematikas.
1.2. Konkursą organizuoja administruojančio Vytauto Didžiojo universiteto Doktorantūros mokykla, konkursą vykdo filologijos mokslo krypties doktorantūros komitetas (toliau – Komitetas) šiose priėmimo sąlygose nustatyta tvarka.

2. KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI

2.1. Magistro kvalifikacinis laipsnis arba jam prilygintas aukštasis išsilavinimas.
2.2. Mokslinė patirtis, dalyvavimas mokslinėje veikloje.
2.3. Užsienio kalbų mokėjimas.

3. REIKALINGI DOKUMENTAI

3.1Prašymas rektoriaus vardu dalyvauti konkurse
3.2. Magistro laipsnį arba jį atitinkančią kvalifikaciją patvirtinantis diplomas ir jo priedas / priedėlis (įforminus dokumentus, originalai iš karto grąžinami)
3.3. Dviejų filologijos mokslų krypties mokslininkų rekomendacijos
3.4. Gyvenimo aprašymas (įteikiamas pasirašytas)
3.5. Mokslinių publikacijų sąrašas (pateikiant pilną bibliografinį aprašą) ir jų kopijos (pateikiamos kartu su žurnalo viršelio ir turinio kopijoms); jei straipsnis dar neišspausdintas – pateikiama mokslo žurnalo redkolegijos išduota pažyma apie priimtą spaudai straipsnį (po recenzavimo procedūros) ir jo rankraštis
3.6. Mokslinio tyrimo projektas: popierinė kopija bei elektroninė kopija .doc ar .docx formatu (skaitmeninė laikmena negrąžinama); jeigu prašyme nurodomos dvi tematikos, būtina pateikti 2 mokslinio tyrimo projektus
3.7. Paso asmens duomenų puslapio kopija arba asmens tapatybės kortelės kopija
3.8. Viena 3×4 cm dydžio nuotrauka
3.9. Dokumentai, patvirtinantys pavardės keitimą, jeigu ne visi pateikiami dokumentai yra ta pačia pavarde
3.10. Kiti dokumentai, kuriuos pretendentas pageidauja pateikti

4. ATRANKOS KRITERIJAI

4.1. Mokslinės publikacijos (MP). Pretendento publikacijos vertinamos taškais pagal  galiojančią Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro įsakymu patvirtintą mokslinės produkcijos vertinimo metodiką. Taškai už mokslines publikacijas skiriami pagal pridedamą lentelę ir perskaičiuojami į dešimtbalę vertinimo sistemą (1 priedas).
4.2. Mokslinio tyrimo projektas (TP). Projektas rengiamas pagal Komiteto nustatytus reikalavimus (2 priedas). Projektą vertina ne mažiau kaip du Komiteto paskirti recenzentai. Galutinį balą sudaro abiejų recenzentų vertinimų vidurkis dešimtbalėje vertinimo sistemoje.
4.3. Diplomo pažymių vidurkis (DV). Skaičiuojamas magistro arba jam prilyginto diplomo priedo / priedėlio bendras, t.y. studijų dalykų ir baigiamojo darbo, pažymių aritmetinis vidurkis.
4.4. Motyvacinis pokalbis (PK). Pokalbio metu vertinama pretendentų pasirengimas ir motyvacija studijuoti atitinkamos mokslo krypties doktorantūroje, mokslinių publikacijų, mokslinės veiklos bei mokslinės patirties atitiktis pasirinktai tematikai, mokslininkų rekomendacijos, užsienio kalbų mokėjimas ir kt. Motyvacinio pokalbio galutinį balą sudaro Komiteto narių vertinimų vidurkis dešimtbalėje vertinimo sistemoje. Į doktorantūros studijas gali pretenduoti tik tie stojantieji, kurių motyvacinio pokalbio galutinis balas yra ne mažesnis kaip 7 balai.

5. KONKURSINIO BALO SANDARA

5.1. Stojančiųjų konkursinis balas (KB) sudaromas pagal aukščiau išvardintus atrankos kriterijus ir skaičiuojamas pagal formulę:

KB =0,2MP + 0,3TP + 0,2DV + 0,3PK,

kur:

MP – mokslinių publikacijų skaičiavimo balas dešimtbalėje sistemoje,
TP – mokslinio tyrimo projekto galutinis vertinimo balas,
DV – magistro diplomo ar atitinkamą kvalifikaciją patvirtinančio diplomo priedo/priedėlio bendras pažymių vidurkis,  PK – motyvacinio pokalbio galutinis balas.

5.2. Surinkus vienodą balų skaičių, aukštesnę vietą konkursinėje eilėje užima tas pretendentas, kurio tyrimo projekto / motyvacinio pokalbio / mokslinių publikacijų / pažymių vidurkio įvertinimas yra aukštesnis.

6. PRIĖMIMO EIGA

6.1. Pretendentas pateikia prašymą doktorantūros institucijos, į kurią pretenduoja, vadovui leisti dalyvauti doktorantūros atvirame konkurse. Šį prašymą galima pateikti kiekvienos doktorantūros teisę turinčios institucijos Doktorantūros mokyklai/Mokslo skyriui. Kartu su prašymu pateikiami ir kiti, 3 punkte nurodyti, dokumentai. Konkurse dalyvauja tik laiku visus reikalingus dokumentus pateikę stojantieji.
6.2. Į motyvacinį pokalbį su Komiteto nariais privalo atvykti visi stojantieji.
6.3. Vadovaudamasis atrankos kriterijais, Komitetas sudaro atskiras prioritetines eiles į partnerinių institucijų doktorantūros tematikas pagal aukščiausią konkursinį balą.
6.4. Per tris dienas po konkurso rezultatų suskaičiavimo, pretendentas gali teikti apeliaciją  Komitetui; gavęs neigiamą Komiteto atsakymą, per tris dienas gali teikti apeliaciją  institucijos, į kurią pretendavo, vadovui.
6.5. Paskelbus pakviestųjų sąrašą, pretendentai nepatekę į valstybės finansuojamas vietas,  tačiau Komiteto sprendimu atitinantys doktorantūros studijoms keliamus reikalavimus,  gali rinktis mokamas doktorantūros studijas, mokėdami doktorantūros institucijos nustatytą doktorantūros studijų mokestį.
6.6. Su asmenimis, pakviestais į doktorantūros studijas, pasirašomos nustatytos formos  dvišalės sutartys, kurių pagrindu rengiamas institucijos vadovo įsakymas dėl priėmimo į  doktorantūros studijas.
6.7. Jeigu po priėmimo lieka laisvų vietų, gali būti organizuojamas papildomas priėmimo  etapas, kuris vykdomas ta pačia tvarka.

 

Priėmimo procedūros Datos ir terminai
Prašymų dalyvauti konkurse priėmimas 2017 07 03 – 2017 08 31
Doktorantūros komiteto posėdis, dalyvaujant stojantiesiems (motyvacinis pokalbis) 2017 09 04 – 2017 09 11
Doktorantūros komiteto posėdis, nedalyvaujant stojantiesiems (konkurso rezultatų skaičiavimas) 2017 09 04 – 2017 09 11
Pretendendų informavimas apie konkurso rezultatus 2017 09 14
Apeliacijų teikimas doktorantūros komitetui 2017 09 15 – 2017 09 19
Apeliacijų teikimas doktorantūros institucijos, į kurią asmuo pretendavo, vadovui 2017 09 20 – 2017 09 22
Pakviestųjų į doktorantūrą sąrašo skelbimas 2017 09 27
Studijų sutarčių su doktorantūros institucija pasirašymas 2017 09 28 – 2017 09 29

7. KITŲ VALSTYBIŲ PILIEČIŲ PRIĖMIMO Į DOKTORANTŪROS STUDIJAS TVARKA 

7.1. Kitų valstybių piliečiai, įgiję magistro laipsnį arba jį atitinkančią kvalifikaciją ne Lietuvos Respublikoje, turi pateikti visus dokumentus, nurodytus 3 skyriuje, bei papildomai šiuos dokumentus:
 7.1.1. Išsilavinimo dokumento ir jo priedo notariškai patvirtintą vertimą į lietuvių arba anglų kalbą.
 7.1.2.     Užsienyje    įgytos     kvalifikacijos     pripažinimo    dokumentą     (pagal   LR Vyriausybės 2012-02-29 nutarimą Nr. 212 „Dėl užsienyje įgytų kvalifikacijų, suteikiančių teisę į aukštąjį mokslą, bei aukštojo mokslo kvalifikacijų vertinimo ir akademinio pripažinimo nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2012, Nr. 29-1290)), kurį išduoda Studijų kokybės vertinimo centras (toliau – SKVC).
7.1.3.
Prašymas dėl priėmimo į doktorantūros studijas pildomas lietuvių arba anglų  kalba. Gyvenimo aprašymas, mokslo darbų sąrašas (publikacijų kopijos pridedamos), mokslinio tyrimo projektas pateikiami lietuvių arba anglų kalba.
7.2. Konkurse dalyvaujantys asmenys patys pasirūpina kelione ir visais kelionei reikalingais dokumentais: pasu, laikinuoju leidimu, draudimu ir pan.
7.3. Užsieniečiai, įstoję į doktorantūros studijas, privalo teisės aktų nustatyta tvarka atitinkamai gauti leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje arba Europos Bendrijų valstybės narės piliečio leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje ar turėti leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje.

  8. NEFINANSUOJAMŲ DOKTORANTŪROS STUDIJŲ KAINA

Studijų forma

Metinė studijų kaina*, Eur

VDU KU ŠU LKI
Nuolatinės studijos 8223 8223 8223 8223
Ištęstinės studijos 5482 5482 5482 5482

  Studijų įmoka turi būti sumokėta per 15 kalendorinių dienų nuo studijų sutarties įsigaliojimo dienos.
* Norminės studijų kainos, patvirtintos Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. kovo 22 d. įsakymu Nr. V-189, doktorantūros institucijos sprendimu gali būti mažinamos.

9. KONTAKTAI
Vytauto Didžiojo universitetas Donelaičio g. 52–303, Kaunas
Kontaktinis asmuo – Rasa Andrišiūnaitė
Tel. (8 37) 209 815, + 370 619 21615
El. paštas: darbuotojai.mid@vdu.lt
Dokumentų priėmimo laikas: 9:00–15:00
Klaipėdos universitetas Herkaus Manto g. 84–301, Klaipėda
Kontaktinis asmuo – Vita Jušienė
Tel. (8 46) 39 89 32
El. paštas: vita.jusiene@ku.lt
Dokumentų priėmimo laikas: 9.00–15.00 val.
Šiaulių universitetas Vilniaus g. 88, Šiauliai
Kontaktinis asmuo – Daiva Korsakienė
Tel. (8 41) 59 58 21
El. paštas: doktorantura@cr.su.lt
Dokumentų priėmimo laikas: 9.00–15.00 val.
Lietuvių kalbos institutas P. Vileišio g. 5–155, Vilnius
Kontaktinis asmuo – Aurelija Tamulionienė
Tel. (8 5) 234 71 94
El. paštas: lki@lki.lt
Dokumentų priėmimo laikas: 9:00–15.00 val.

 2017 M. DOKTORANTŲ PRIĖMIMO Į MENOTYROS MOKSLO KRYPTIES TREČIOSIOS PAKOPOS (DOKTORANTŪROS) STUDIJAS TAISYKLĖS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. 2017 m. Doktorantų priėmimo į menotyros ir transporto inžinerijos mokslo krypčių trečiosios pakopos studijas (doktorantūrą) taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato asmenų, stojančiųjų į Jungtinių doktorantūrų (menotyros ir transporto inžinerijos), koordinuojamų Vilniaus Gedimino technikos universiteto, Klaipėdos universiteto vietas priėmimo sąlygas ir tvarką.
2. Priėmimas vykdomas atskirai į kiekvienos doktorantūros teisę įgijusios institucijos partnerės nuolatinės ir ištęstinės studijų formos doktorantūros vietas.
3. Doktoranto studijos gali būti finansuojamos Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis, Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis, doktoranto lėšomis, įmonės, kuri finansuoja doktoranto studijas, lėšomis arba doktoranto ir įmonės, kuri finansuoja doktoranto studijas, lėšomis.

II. PRIĖMIMO TVARKA

4. Į doktorantūrą priimami asmenys, įgiję architektūros, menotyros arba gretimos krypties magistro kvalifikacinį laipsnį arba atitinkančią kvalifikaciją;
5. Į mokslo krypties doktorantūros studijas stojantieji priimami konkurso būdu pagal konkursinį balą. Priėmimo į doktorantūrą konkursinį balą KB sudaro:
KB = MP + 0,5 × SĮV + 0,25 × PK,
čia MP – paskelbtų arba priimtų spausdinti atitinkamos mokslo krypties mokslinių publikacijų įvertinimas balais, skaičiuojant pretendento indėlį proporcingai pagal autorių skaičių (iš viso ne daugiau kaip 2,5 balo): straipsnis mokslo leidinyje, referuojamame Thomson Reuters Web of Knowledge duomenų bazėje – 2 balai; straipsnis kitame mokslo leidinyje – 1 balas; straipsnis jaunųjų mokslininkų konferencijos darbų leidinyje arba elektroninėje laikmenoje – 0,5 balo, o jei tokių darbų nėra, mokslinis referatas – iki 0,25 balo (referatą vertina atitinkamos mokslo krypties doktorantūros komiteto pirmininkas);
SĮV – baigtų magistrantūros arba joms prilygintų studijų pažymių svertinis vidurkis:


čia n – dalykų skaičius; DP – dalykų pažymiai; DK – dalykų kreditai;
PK – pokalbio mokslo krypties doktorantūros komiteto posėdyje, skirtame priėmimui į doktorantūrą, įvertinimas balais (iki 10 balų). Per pokalbį įvertinama mokslinė pretendento kvalifikacija, mokslinė patirtis, pasirengimas ir motyvacija studijuoti atitinkamoje mokslo kryptyje, pasirinktos mokslo krypties mokslininkų rekomendacijos, gebėjimas atsakyti į klausimus užsienio kalba. Jei pokalbis su pretendentu įvertinamas 4 balais arba mažiau, doktorantūros komiteto sprendimu pretendentas gali būti nerekomenduojamas priimti į doktorantūrą.
6. Surinkus vienodą konkursinių balų skaičių, aukštesnę vietą konkursinėje eilėje užima tas stojantysis, kurio skelbtų mokslinių publikacijų įvertinimas yra aukštesnis.
7. Stojantieji į doktorantūrą privalo pateikti šiuos dokumentus
7.1 prašymą*;
7.2 magistro laipsnį arba jį atitinkančią kvalifikaciją patvirtinantį diplomą ir jo priedą (įforminus dokumentus diplomas ir priedas grąžinami); jei diplomas įgytas užsienio universitete, kartu su diplomu reikia pateikti Studijų kokybės vertinimo centro arba Vilniaus Gedimino technikos universiteto Tarptautinių studijų centro išduotą pažymą apie užsienyje įgytos aukštojo mokslo kvalifikacijos pripažinimą;
7.3 gyvenimo aprašymą;
7.4 mokslo krypties, į kurią stojant teikiamas prašymas, dviejų mokslininkų rekomendacijas;
7.5 mokslo darbų sąrašą ir darbų kopijas, o jei tokių darbų nėra – mokslinį referatą;
7.6 banko kvitą arba pavedimo kopiją apie sumokėtą koordinuojančio universiteto nustatytą stojamąją studijų įmoką;
7.7 anketą su nuotrauka*;
7.8 paso asmens duomenų puslapio kopiją arba asmens tapatybės kortelės kopiją;
7.9 socialinio draudimo pažymėjimą, jei jį turi;
7.10 prašymą skirti bendrabutį, jei reikia;
7.11 kitus dokumentus, kuriuos pretendentas pageidauja pateikti.
* – Prašymo ir anketos formos pateiktos VGTU ir KU tinklalapiuose. Stojantieji į doktorantūros vietas, finansuojamas Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis arba Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis, prašyme gali nurodyti ne daugiau kaip dvi disertacijų tematikas prioriteto tvarka iš paskelbto disertacijų tematikų sąrašo. Stojantieji į doktorantūros vietas, finansuojamas doktoranto lėšomis, įmonės, kuri finansuoja doktoranto studijas, lėšomis arba doktoranto ir įmonės, kuri finansuoja doktoranto studijas, lėšomis, prašyme gali nurodyti ne daugiau kaip dvi savo siūlomas disertacijų tematikas (ir galimus vadovus) prioriteto tvarka.
8. Prašymą dalyvauti priėmimo į doktorantūrą konkurse (su priedais) pretendentai pateikia Vilniaus Gedimino technikos universiteto Doktorantūros skyriui, kur prašymas turi būti užregistruotas. Pateikus ne visus reikalingus dokumentus, prašymas nenagrinėjamas, apie tai pretendentas informuojamas raštu. Visi stojantieji privalo atvykti į mokslo krypties doktorantūros komiteto posėdį, skirtą priėmimui į doktorantūrą. Atskirais atvejais dėl stojančiojo dalyvavimo priėmimo į doktorantūrą posėdyje sprendžia mokslo krypties doktorantūros komitetas. Įvykus pokalbiui su pretendentais, mokslo krypties doktorantūros komitetas suskaičiuoja kiekvieno pretendento konkursinį balą. Į pakviestųjų į doktorantūrą sąrašą doktorantūros komitetas atrenka aukščiausią konkursinį balą pagal kiekvieną tematiką surinkusius pretendentus. Jei pakviestieji studijuoti nustatytais terminais nepasirašo studijų sutarties, pakvietimas studijuoti nebegalioja, o atsilaisvinusios vietos perkeliamos į kitą priėmimo etapą.

III. STUDIJŲ KAINA

9. Stojamąją studijų įmoką galima mokėti tik nurodytuose bankuose. Stojamosios studijų įmokos rekvizitai: gavėjas – VGTU; gavėjo bankas – AB „Swedbank“, sąskaitos Nr. LT32 7300 0100 0245 9012 arba AB SEB, sąskaitos Nr. LT39 7044 0600 0031 7750; įmokos pavadinimas – Doktorantūros stojamoji studijų įmoka; įmokos kodas – 102918; mokėtojo kodas – stojančiojo asmens kodas. Nesumokėjus įmokos ar sumokėjus į kitą sąskaitą stojamoji studijų įmoka neįskaitoma ir prašymas nenagrinėjamas. Pateikusiems prašymus stojamoji studijų įmoka negrąžinama.

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

10. Priėmimą į doktorantūrą organizuoja Vilniaus Gedimino technikos universiteto Doktorantūros skyrius, jį vykdo mokslo krypčių doktorantūros komitetai. Adresas: Vilniaus Gedimino technikos universiteto Doktorantūros skyrius, 310 kab., Saulėtekio al. 11, LT-10223 Vilnius; tel. (8 5) 274 4956; faksas (8 5) 270 0112; el. paštas doktor@vgtu.lt; interneto svetainė http://mokslas.vgtu.lt/doktorantura. Stojančiųjų dokumentai priimami darbo dienomis I–IV 8.30–16.30 val., V 8.30–15.00 val., pietų pertrauka 11.30–12.00 val.
11. Jei, pasibaigus priėmimui į doktorantūrą, lieka laisvų vietų, gali būti skelbiamas papildomas priėmimo į doktorantūrą konkursas.
12. Apeliacijas nagrinėja ir visais priėmimo taisyklėse nenumatytais atvejais sprendimus priima rektoriaus įsakymu sudaryta Priėmimo į doktorantūrą apeliacijų nagrinėjimo ir ginčytinų klausimų sprendimo komisija.

V. PRIĖMIMO DATOS IR TERMINAI 

Priėmimo procedūrų etapai Datos ir terminai
Disertacijų tematikų sąrašų skelbimas iki 2017-06-22 10.00 val.
Prašymų dalyvauti priėmimo į doktorantūrą konkurse priėmimas 2017-06-22 10.00 val.–2017-06-28 14.00 val.
Mokslo krypčių doktorantūros komitetų posėdžiai, dalyvaujant stojantiesiems: 2017-06-29:
transporto inžinerija 11.30 val., SRK-I, 0308 auditorija (VGTU)
menotyra 12.00 val., SRK-I, 0307 auditorija (VGTU)
Pakviestųjų į doktorantūrą sąrašo (prioritetinės eilės) skelbimas 2017-06-30 10.00 val.
Apeliacijų priėmimas Iki 2017-06-30 14.00 val.
Apeliacijų nagrinėjimo rezultatų ir priimtųjų į doktorantūrą sąrašo skelbimas 2017-07-03 10.00 val.
Studijų sutarčių su priimtaisiais į doktorantūrą pasirašymas 2017-07-03 10.00 val.–2017-07-05 13.00 val.

_________________

ATVIRO KONKURSO Į ISTORIJOS MOKSLO KRYPTIES DOKTORANTŪRĄ PAKOPĄ 2017 METAIS SĄLYGOS IR TVARKA

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

Mokslo kryptis – Istorija
Mokslo krypties kodas – 05H

1.1. Į istorijos mokslo krypties doktorantūrą asmenys priimami atviro konkurso būdu atskirai į kiekvienos doktorantūros teisę įgijusios partnerinės institucijos doktorantūrą pagal pasirinktą tematiką. Stojantysis gali pretenduoti ne daugiau kaip į dvi skirtingas tematikas (tematikų sąrašas).
1.2. Konkursą organizuoja administruojančio Vytauto Didžiojo universiteto Doktorantūros mokykla, konkursą vykdo istorijos mokslo krypties doktorantūros komitetas (toliau – Komitetas) šiose priėmimo sąlygose nustatyta tvarka.

2. KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI

2.1. Magistro kvalifikacinis laipsnis arba jam prilygintas aukštasis išsilavinimas.
2.2. Užsienio kalbų mokėjimas.
*Mokslinė patirtis, dalyvavimas mokslinėje veikloje būtų privalumas (4.1 punkto vertinimo metodika)

3. REIKALINGI DOKUMENTAI

3.1. Prašymas rektoriaus vardu dalyvauti konkurse
3.2. Magistro laipsnį arba jį atitinkančią kvalifikaciją patvirtinantis diplomas ir jo priedas/priedėlis (įforminus dokumentus, originalai iš karto grąžinami)
3.3. Dviejų istorijos mokslo krypties mokslininkų rekomendacijos
3.4. Gyvenimo aprašymas (įteikiamas pasirašytas)
3.5. Mokslinių publikacijų sąrašas (pateikiant pilną bibliografinį aprašą) ir jų kopijos (pateikiamos kartu su žurnalo viršelio ir turinio kopijoms); jei straipsnis dar neišspausdintas – pateikiama mokslo žurnalo redkolegijos išduota pažyma apie priimtą spaudai straipsnį (po recenzavimo procedūros) ir jo rankraštis
3.6. Mokslinio tyrimo projektas: popierinė kopija bei elektroninė kopija .doc ar .docx formatu (skaitmeninė laikmena negrąžinama); jeigu prašyme nurodomos dvi tematikos, būtina pateikti 2 mokslinio tyrimo projektus
3.7. Paso asmens duomenų puslapio kopija arba asmens tapatybės kortelės kopija
3.8. Viena 3×4 cm dydžio nuotrauka
3.9. Dokumentai, patvirtinantys pavardės keitimą, jeigu ne visi pateikiami dokumentai yra ta pačia pavarde
3.10. Kiti dokumentai, kuriuos pretendentas pageidauja pateikti

4. ATRANKOS KRITERIJAI

4.1. Mokslinės publikacijos (MP). Pretendento publikacijos vertinamos taškais pagal galiojančią Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro įsakymu
patvirtintą mokslinės produkcijos vertinimo metodiką. Taškai už mokslines publikacijas skiriami pagal pridedamą lentelę ir perskaičiuojami į dešimtbalę vertinimo sistemą (1 priedas).
4.2. Mokslinio tyrimo projektas (TP). Projektas rengiamas pagal Komiteto nustatytus reikalavimus (2 priedas). Projektą vertina du Komiteto paskirti recenzentai. Galutinį balą sudaro abiejų recenzentų vertinimų vidurkis dešimtbalėje vertinimo sistemoje.
4.3. Diplomo pažymių vidurkis (DV). Skaičiuojamas magistro arba jam prilyginto diplomo priedo / priedėlio bendras, t. y. studijų dalykų ir baigiamojo darbo, pažymių aritmetinis vidurkis.
4.4. Motyvacinis pokalbis (PK). Pokalbio metu vertinama pretendentų pasirengimas ir motyvacija studijuoti atitinkamos mokslo krypties doktorantūroje, mokslinių publikacijų, mokslinės veiklos bei mokslinės patirties atitiktis pasirinktai tematikai, mokslininkų rekomendacijos, užsienio kalbų mokėjimas ir kt. Motyvacinio pokalbio galutinį balą* sudaro Komiteto narių vertinimų vidurkis dešimtbalėje vertinimo sistemoje. Į doktorantūros studijas gali pretenduoti tik tie stojantieji, kurių motyvacinio pokalbio galutinis balas yra ne mažesnis kaip 7 balai.

5. KONKURSINIO BALO SANDARA

5.1. Stojančiųjų konkursinis balas (KB) sudaromas pagal aukščiau išvardintus atrankos kriterijus ir skaičiuojamas pagal formulę:
KB = 0,2MP + 0,2TP + 0,2DV + 0,4PK
kur:
MP – mokslinių publikacijų skaičiavimo balas dešimtbalėje sistemoje,
TP – mokslinio tyrimo projekto galutinis vertinimo balas,
DV – magistro diplomo ar atitinkamą kvalifikaciją patvirtinančio diplomo priedo/priedėlio bendras pažymių vidurkis,
PK – motyvacinio pokalbio galutinis balas.
5.2. Surinkus vienodą balų skaičių, aukštesnę vietą konkursinėje eilėje užimta tas pretendentas, kurio mokslinių publikacijų / tyrimo projekto / ar specialybės įvertinimas yra aukštesnis.

6. PRIĖMIMO EIGA

6.1. Pretendentas pateikia prašymą doktorantūros institucijos, į kurią pretenduoja, Rektoriui leisti dalyvauti doktorantūros atvirame konkurse. Šį prašymą galima pateikti kiekvienos doktorantūros teisę turinčios institucijos Doktorantūros mokyklai/Mokslo skyriui. Kartu su prašymu pateikiami ir kiti, 3 punkte nurodyti, dokumentai. Konkurse dalyvauja tik laiku visus reikalingus dokumentus pateikę stojantieji.
6.2. Į motyvacinį pokalbį su Komiteto nariais privalo atvykti visi stojantieji.
6.3. Vadovaudamasis atrankos kriterijais, Komitetas sudaro atskiras prioritetines eiles į partnerinių institucijų doktorantūros tematikas pagal aukščiausią konkursinį balą.
6.4. Per tris dienas po konkurso rezultatų suskaičiavimo, pretendentas gali teikti apeliaciją Komitetui; gavęs neigiamą Komiteto atsakymą, per tris dienas gali teikti apeliaciją universiteto, į kurį pretendavo, rektoriui.
6.5. Paskelbus pakviestųjų sąrašą, pretendentai nepatekę į valstybės finansuojamas vietas, tačiau Komiteto sprendimu atitinantys doktorantūros studijoms keliamus reikalavimus, gali rinktis mokamas doktorantūros studijas, mokėdami doktorantūros institucijos nustatytą doktorantūros studijų mokestį.
6.6. Su asmenimis, pakviestais į doktorantūros studijas, pasirašomos nustatytos formos dvišalės sutartys, kurių pagrindu rengiamas rektoriaus įsakymas dėl priėmimo į doktorantūros studijas.
6.7. Jeigu po priėmimo lieka laisvų vietų, gali būti organizuojamas papildomas priėmimo etapas, kuris vykdomas ta pačia tvarka.

 Priėmimo procedūros  Datos ir terminai
 Prašymų dalyvauti konkurse priėmimas  2017 07 03 – 2017 08 31
 Doktorantūros komiteto posėdis, dalyvaujant stojantiesiems (motyvacinis pokalbis)  2017 09 04 – 2017 09 08
 Doktorantūros komiteto posėdis, nedalyvaujant stojantiesiems (konkurso rezultatų   skaičiavimas)  2017 09 04 – 2017 09 08
 Pretendentų informavimas apie konkurso rezultatus  2017 09 13
 Apeliacijų teikimas doktorantūros komitetui  2017 09 14 – 2017 09 18
 Apeliacijų teikimas doktorantūros institucijos, į kurią asmuo pretendavo, vadovui  2017 09 19 – 2017 09 21
 Pakviestųjų į doktorantūrą sąrašo skelbimas  2017 09 26
 Studijų sutarčių su doktorantūros institucija pasirašymas  2017 09 28 – 2017 09 29

7. KITŲ VALSTYBIŲ PILIEČIŲ PRIĖMIMO Į DOKTORANTŪROS STUDIJAS TVARKA

7.1. Kitų valstybių piliečiai, įgiję magistro laipsnį arba jį atitinkančią kvalifikaciją ne Lietuvos Respublikoje, turi pateikti visus dokumentus, nurodytus 3 skyriuje, bei papildomai šiuos dokumentus:
7.1.1. Išsilavinimo dokumento ir jo priedo notariškai patvirtintą vertimą į lietuvių arba anglų kalbą.
7.1.2. Užsienyje įgytos kvalifikacijos pripažinimo dokumentą (pagal LR Vyriausybės 2005-01-21 nutarimą Nr. 60 „Dėl užsienyje įgytų kvalifikacijų, suteikiančių teisę į aukštąjį mokslą, bei aukštojo mokslo kvalifikacijų vertinimo ir akademinio pripažinimo nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 12-369)), kurį išduoda Studijų kokybės vertinimo centras (toliau – SKVC)..
7.1.3. Prašymas dėl priėmimo į doktorantūros studijas pildomas anglų kalba. Gyvenimo aprašymas, mokslo darbų sąrašas ir jų kopijos, mokslinio tyrimo projektas gali būti pateikiami anglų kalba.
7.2. Konkurse dalyvaujantys asmenys patys pasirūpina kelione ir visais kelionei reikalingais dokumentais: pasu, laikinuoju leidimu, draudimu ir pan.
7.3. Užsieniečiai, įstoję į doktorantūros studijas, privalo teisės aktų nustatyta tvarka atitinkamai gauti leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje arba Europos Bendrijų valstybės narės piliečio leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje ar turėti leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje.

8. NEFINANSUOJAMŲ DOKTORANTŪROS STUDIJŲ KAINA

Studijų forma

Metinė studijų kaina*, Eur

VDU

KU

Nuolatinės studijos

8223

8223

Ištęstinės studijos

5482

5482

Studijų įmoka turi būti sumokėta per 15 kalendorinių dienų nuo studijų sutarties įsigaliojimo dienos.
* Norminės studijų kainos, patvirtintos Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. kovo 22 d. įsakymu Nr. V-189, doktorantūros institucijos sprendimu gali būti mažinamos

9. KONTAKTAI

Vytauto Didžiojo universitetas
Donelaičio g. 52 – 303 kab.,
Kaunas, Kontaktinis asmuo – Rasa Andrišiūnaitė,
tel. (8 37) 209 815, +370 619 21615,
el. paštas: darbuotojai.mid@vdu.lt
Dokumentų priėmimo laikas: 9.00–15.00 val.

Klaipėdos universitetas
Herkaus Manto g. 84 – 301 kab.,
Klaipėda, LT-92294
Kontaktinis asmuo – Vita Jušienė,
tel. (8 46) 39 89 32, el. paštas: vita.jusiene@ku.lt
Dokumentų priėmimo laikas: 9.00–15.00 val.

 

 

 

 

ATVIRO KONKURSO Į ETNOLOGIJOS MOKSLO KRYPTIES DOKTORANTŪROS STUDIJAS 2017 METAIS SĄLYGOS IR TVARKA

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

Mokslo krypties kodas Mokslo kryptis
07 H Etnologija

1.1. Į etnologijos mokslo krypties doktorantūrą asmenys priimami atviro konkurso būdu atskirai į kiekvienos doktorantūros teisę įgijusios partnerinės institucijos doktorantūrą pagal pasirinktą tematiką. Stojantysis gali pretenduoti ne daugiau kaip į dvi skirtingas tematikas.
1.2. Konkursą organizuoja administruojančio Vytauto Didžiojo universiteto Doktorantūros mokykla, konkursą vykdo Etnologijos mokslo krypties doktorantūros komitetas (toliau – Komitetas) šiose priėmimo sąlygose nustatyta tvarka.

2. KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI

2.1. Magistro kvalifikacinis laipsnis arba jam prilygintas aukštasis išsilavinimas.
2.2. Mokslinė patirtis, dalyvavimas mokslinėje veikloje.
2.3. Užsienio kalbų mokėjimas.

3. REIKALINGI DOKUMENTAI

3.1. Prašymas rektoriaus vardu dalyvauti konkurse
3.2. Magistro laipsnį arba jį atitinkančią kvalifikaciją patvirtinantis diplomas ir jo priedas / priedėlis (įforminus dokumentus, originalai iš karto grąžinami)
3.3. Dviejų politikos mokslų krypties mokslininkų rekomendacijos
3.4. Gyvenimo aprašymas (įteikiamas pasirašytas)
3.5. Mokslinių publikacijų sąrašas (pateikiant pilną bibliografinį aprašą) ir jų kopijos (pateikiamos kartu su žurnalo viršelio ir turinio kopijoms); jei straipsnis dar neišspausdintas – pateikiama mokslo žurnalo redkolegijos išduota pažyma apie priimtą spaudai straipsnį (po recenzavimo procedūros) ir jo rankraštis
3.6. Mokslinio tyrimo projektas: popierinė kopija bei elektroninė kopija .doc ar .docx formatu (skaitmeninė laikmena negrąžinama); jeigu prašyme nurodomos dvi tematikos, būtina pateikti 2 mokslinio tyrimo projektus
3.7. Paso asmens duomenų puslapio kopija arba asmens tapatybės kortelės kopija
3.8. Viena 3×4 cm dydžio nuotrauka
3.9. Dokumentai, patvirtinantys pavardės keitimą, jeigu ne visi pateikiami dokumentai yra ta pačia pavarde
3.10. Kiti dokumentai, kuriuos pretendentas pageidauja pateikti

4. ATRANKOS KRITERIJAI

4.1. Mokslinės publikacijos (MP). Pretendento publikacijos vertinamos taškais pagal  galiojančią Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro įsakymu patvirtintą mokslinės produkcijos vertinimo metodiką. Taškai už mokslines publikacijas skiriami pagal pridedamą lentelę ir perskaičiuojami į dešimtbalę vertinimo sistemą (1 priedas).
4.2. Mokslinio tyrimo projektas (TP). Projektas rengiamas pagal Komiteto nustatytus reikalavimus (2 priedas). Projektą vertina du Komiteto paskirti recenzentai. Galutinį balą sudaro abiejų recenzentų vertinimų vidurkis dešimtbalėje vertinimo sistemoje.
4.3. Diplomo pažymių vidurkis (DV). Skaičiuojamas magistro arba jam prilyginto diplomo priedo / priedėlio bendras, t.y. studijų dalykų ir baigiamojo darbo, pažymių aritmetinis vidurkis. Į doktorantūros studijas gali pretenduoti tik tie stojantieji, kurių vidurkis yra ne mažesnis kaip 8 balai*.
4.4. Motyvacinis pokalbis (PK). Pokalbio metu vertinama pretendentų pasirengimas ir motyvacija studijuoti atitinkamos mokslo krypties doktorantūroje, mokslinės publikacijos, mokslinė veikla bei mokslinė patirtis, mokslininkų rekomendacijos, užsienio kalbų mokėjimas ir kt. Motyvacinio pokalbio galutinį balą* sudaro Komiteto narių vertinimų vidurkis dešimtbalėje vertinimo sistemoje. Į doktorantūros studijas gali pretenduoti tik tie stojantieji, kurių motyvacinio pokalbio galutinis balas yra ne mažesnis kaip 7 balai.
* balai apvalinami iki artimiausios skaičiaus šimtosios dalies.

5. KONKURSINIO BALO SANDARA

5.1. Stojančiųjų konkursinis balas (KB) sudaromas pagal aukščiau išvardintus atrankos kriterijus ir skaičiuojamas pagal formulę:

KB = MP + TP + DV + PK,

kur:

MP – mokslinių publikacijų skaičiavimo balas dešimtbalėje sistemoje,
TP – mokslinio tyrimo projekto galutinis vertinimo balas,
DV – magistro diplomo ar atitinkamą kvalifikaciją patvirtinančio diplomo priedo/priedėlio bendras pažymių vidurkis,
PK – motyvacinio pokalbio galutinis balas.

5.2. Surinkus vienodą balų skaičių, aukštesnę vietą konkursinėje eilėje užimta tas pretendentas, kurio tema atitinka doktorantūros institucijos skelbtas temas ir mokslinių publikacijų įvertinimas yra aukštesnis.

6. PRIĖMIMO EIGA

6.1. Pretendentas pateikia prašymą doktorantūros institucijos, į kurią pretenduoja, Rektoriui arba Lietuvos istorijos instituto direktoriui leisti dalyvauti doktorantūros atvirame konkurse. Šį prašymą galima pateikti kiekvienos doktorantūros teisę turinčios institucijos Doktorantūros mokyklai arba Lietuvos istorijos instituto Mokslinei sekretorei. Kartu su prašymu pateikiami ir kiti, 3 punkte nurodyti, dokumentai. Konkurse dalyvauja tik laiku visus reikalingus dokumentus pateikę stojantieji.
6.2. Į motyvacinį pokalbį su Komiteto nariais privalo atvykti visi stojantieji.
6.3. Vadovaudamasis atrankos kriterijais, Komitetas sudaro bendrą prioritetinę eilę į partnerinių institucijų doktorantūros tematikas pagal aukščiausią konkursinį balą.
6.4. Per tris dienas po konkurso rezultatų suskaičiavimo, pretendentas gali teikti apeliaciją  Komitetui; gavęs neigiamą Komiteto atsakymą, per tris dienas gali teikti apeliaciją  universiteto, į kurį pretendavo, rektoriui.
6.5. Paskelbus pakviestųjų sąrašą, pretendentai nepatekę į valstybės finansuojamas vietas,  tačiau Komiteto sprendimu atitinantys doktorantūros studijoms keliamus reikalavimus,  gali rinktis mokamas doktorantūros studijas, mokėdami doktorantūros institucijos nustatytą doktorantūros studijų mokestį.
6.6. Su asmenimis, pakviestais į doktorantūros studijas, pasirašomos nustatytos formos  dvišalės sutartys, kurių pagrindu rengiamas rektoriaus įsakymas dėl priėmimo į  doktorantūros studijas.
6.7. Jeigu po priėmimo lieka laisvų vietų, gali būti organizuojamas papildomas priėmimo  etapas, kuris vykdomas ta pačia tvarka.

Priėmimo procedūros Datos ir terminai
Prašymų dalyvauti konkurse priėmimas 2017 07 03 – 2017 08 25
Doktorantūros komiteto posėdis, dalyvaujant stojantiesiems (motyvacinis pokalbis) 2017 09 04 – 2017 09 08
Doktorantūros komiteto posėdis, nedalyvaujant stojantiesiems (konkurso rezultatų skaičiavimas) 2017 09 04 – 2017 09 08
Pretendentų informavimas apie konkurso rezultatus 2017 09 13
Apeliacijų teikimas doktorantūros komitetui 2017 09 14 – 2017 09 18
Apeliacijų teikimas doktorantūros institucijos, į kurią asmuo pretendavo, vadovui 2017 09 19 – 2017 09 21
Pakviestųjų į doktorantūrą sąrašo skelbimas 2017 09 27
Studijų sutarčių su doktorantūros institucija pasirašymas 2017 09 28 – 2017 09 29

7. KITŲ VALSTYBIŲ PILIEČIŲ PRIĖMIMO Į DOKTORANTŪROS STUDIJAS TVARKA

7.1. Kitų valstybių piliečiai, įgiję magistro laipsnį arba jį atitinkančią kvalifikaciją ne Lietuvos Respublikoje, turi pateikti visus dokumentus, nurodytus 3 skyriuje, bei papildomai šiuos dokumentus:
 7.1.1. Išsilavinimo dokumento ir jo priedo notariškai patvirtintą vertimą į lietuvių arba anglų kalbą.
 7.1.2. Užsienyje įgytos kvalifikacijos pripažinimo dokumentą (pagal LR Vyriausybės 2012-02-29 nutarimą Nr. 212 „Išsilavinimo ir kvalifikacijų, susijusių su aukštuoju mokslu ir įgytų pagal užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų švietimo programas, pripažinimo tvarkos aprašas“ (Žin., 2012, Nr. 29-1290)), kurį išduoda Studijų kokybės vertinimo centras (toliau – SKVC).
7.1.3.
Prašymas dėl priėmimo į doktorantūros studijas pildomas anglų kalba.  Gyvenimo aprašymas, mokslo darbų sąrašas ir jų kopijos, mokslinio tyrimo projektas gali būti pateikiami anglų kalba.
7.2. Konkurse dalyvaujantys asmenys patys pasirūpina kelione ir visais kelionei reikalingais dokumentais: pasu, laikinuoju leidimu, draudimu ir pan.
7.3. Užsieniečiai, įstoję į doktorantūros studijas, privalo teisės aktų nustatyta tvarka atitinkamai gauti leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje arba Europos Bendrijų valstybės narės piliečio leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje ar turėti leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje.

 8. NEFINANSUOJAMŲ DOKTORANTŪROS STUDIJŲ KAINA

Studijų forma Metinė studijų kaina*, Eur
Klaipėdos universitetas Lietuvos istorijos institutas Vytauto Didžiojo universitetas
Nuolatinės studijos 8223 8223 8223
Ištęstinės studijos 5482 5482 5482

Studijų įmoka turi būti sumokėta per 15 kalendorinių dienų nuo studijų sutarties įsigaliojimo dienos.
* Norminės studijų kainos, patvirtintos Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. kovo 22 d. įsakymu Nr. V-189, doktorantūros institucijos sprendimu gali būti mažinamos.

9. KONTAKTAI

Vytauto Didžiojo universitetas Donelaičio g. 52 – 303 kab., Kaunas. |
Kontaktinis asmuo – Rasa Andrišiūnaitė, tel. (8 37) 209 815,  +370 619 21615, el. paštas darbuotojai.mid@vdu.lt Dokumentų priėmimo laikas: 9.00–15.00 val.
Klaipėdos universitetas Herkaus Manto g. 84 – 301, Klaipėda.
Kontaktinis asmuo – Vita Jušienė, tel. (8 46) 39 89 32,
el. paštas vita.jusiene@ku.lt
Dokumentų priėmimo laikas: 9.00–15.00 val.
Lietuvos istorijos institutas Kražių g. 5, Vilnius.
Kontaktinis asmuo – Saulė Urbanavičienė,  tel. (8 5) 262 38 29, el. paštas urbanaviciene@istorija.lt.
Dokumentų priėmimo laikas: 9.00–15.00 val.

TECHNOLOGIJOS MOKSLŲ SRITIS

2017 M. DOKTORANTŲ PRIĖMIMO Į TRANSPORTO INŽINERIJOS MOKSLO KRYPTIES TREČIOSIOS PAKOPOS (DOKTORANTŪROS) STUDIJAS TAISYKLĖS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. 2017 m. Doktorantų priėmimo į menotyros ir transporto inžinerijos mokslo krypčių trečiosios pakopos studijas (doktorantūrą) taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato asmenų, stojančiųjų į Jungtinių doktorantūrų (menotyros ir transporto inžinerijos), koordinuojamų Vilniaus Gedimino technikos universiteto, Klaipėdos universiteto vietas priėmimo sąlygas ir tvarką.
2. Priėmimas vykdomas atskirai į kiekvienos doktorantūros teisę įgijusios institucijos partnerės nuolatinės ir ištęstinės studijų formos doktorantūros vietas.
3. Doktoranto studijos gali būti finansuojamos Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis, Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis, doktoranto lėšomis, įmonės, kuri finansuoja doktoranto studijas, lėšomis arba doktoranto ir įmonės, kuri finansuoja doktoranto studijas, lėšomis.

II. PRIĖMIMO TVARKA

4. Į doktorantūrą priimami asmenys, įgiję transporto inžinerijos, mechanikos inžinerijos, vadybos ir verslo administravimo arba gretimos krypties magistro kvalifikacinį laipsnį arba atitinkančią kvalifikaciją;
5. Į mokslo krypties doktorantūros studijas stojantieji priimami konkurso būdu pagal konkursinį balą. Priėmimo į doktorantūrą konkursinį balą KB sudaro:
KB = MP + 0,5 × SĮV + 0,25 × PK,
čia MP – paskelbtų arba priimtų spausdinti atitinkamos mokslo krypties mokslinių publikacijų įvertinimas balais, skaičiuojant pretendento indėlį proporcingai pagal autorių skaičių (iš viso ne daugiau kaip 2,5 balo): straipsnis mokslo leidinyje, referuojamame Thomson Reuters Web of Knowledge duomenų bazėje – 2 balai; straipsnis kitame mokslo leidinyje – 1 balas; straipsnis jaunųjų mokslininkų konferencijos darbų leidinyje arba elektroninėje laikmenoje – 0,5 balo, o jei tokių darbų nėra, mokslinis referatas – iki 0,25 balo (referatą vertina atitinkamos mokslo krypties doktorantūros komiteto pirmininkas);
SĮV – baigtų magistrantūros arba joms prilygintų studijų pažymių svertinis vidurkis:

čia n – dalykų skaičius; DP – dalykų pažymiai; DK – dalykų kreditai;
PK – pokalbio mokslo krypties doktorantūros komiteto posėdyje, skirtame priėmimui į doktorantūrą, įvertinimas balais (iki 10 balų). Per pokalbį įvertinama mokslinė pretendento kvalifikacija, mokslinė patirtis, pasirengimas ir motyvacija studijuoti atitinkamoje mokslo kryptyje, pasirinktos mokslo krypties mokslininkų rekomendacijos, gebėjimas atsakyti į klausimus užsienio kalba. Jei pokalbis su pretendentu įvertinamas 4 balais arba mažiau, doktorantūros komiteto sprendimu pretendentas gali būti nerekomenduojamas priimti į doktorantūrą.
6. Surinkus vienodą konkursinių balų skaičių, aukštesnę vietą konkursinėje eilėje užima tas stojantysis, kurio skelbtų mokslinių publikacijų įvertinimas yra aukštesnis.
7. Stojantieji į doktorantūrą privalo pateikti šiuos dokumentus
7.1  prašymą*;
7.2 magistro laipsnį arba jį atitinkančią kvalifikaciją patvirtinantį diplomą ir jo priedą (įforminus dokumentus diplomas ir priedas grąžinami); jei diplomas įgytas užsienio universitete, kartu su diplomu reikia pateikti Studijų kokybės vertinimo centro arba Vilniaus Gedimino technikos universiteto Tarptautinių studijų centro išduotą pažymą apie užsienyje įgytos aukštojo mokslo kvalifikacijos pripažinimą;
7.3 gyvenimo aprašymą;
7.4 mokslo krypties, į kurią stojant teikiamas prašymas, dviejų mokslininkų rekomendacijas;
7.5 mokslo darbų sąrašą ir darbų kopijas, o jei tokių darbų nėra – mokslinį referatą;
7.6 banko kvitą arba pavedimo kopiją apie sumokėtą koordinuojančio universiteto nustatytą stojamąją studijų įmoką;
7.7 anketą su nuotrauka*;
7.8 paso asmens duomenų puslapio kopiją arba asmens tapatybės kortelės kopiją;
7.9 socialinio draudimo pažymėjimą, jei jį turi;
7.10 prašymą skirti bendrabutį, jei reikia;
7.11 kitus dokumentus, kuriuos pretendentas pageidauja pateikti.
* – Prašymo ir anketos formos pateiktos VGTU ir KU tinklalapiuose. Stojantieji į doktorantūros vietas, finansuojamas Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis arba Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis, prašyme gali nurodyti ne daugiau kaip dvi disertacijų tematikas prioriteto tvarka iš paskelbto disertacijų tematikų sąrašo. Stojantieji į doktorantūros vietas, finansuojamas doktoranto lėšomis, įmonės, kuri finansuoja doktoranto studijas, lėšomis arba doktoranto ir įmonės, kuri finansuoja doktoranto studijas, lėšomis, prašyme gali nurodyti ne daugiau kaip dvi savo siūlomas disertacijų tematikas (ir galimus vadovus) prioriteto tvarka.
8. Prašymą dalyvauti priėmimo į doktorantūrą konkurse (su priedais) pretendentai pateikia Vilniaus Gedimino technikos universiteto Doktorantūros skyriui, kur prašymas turi būti užregistruotas. Pateikus ne visus reikalingus dokumentus, prašymas nenagrinėjamas, apie tai pretendentas informuojamas raštu. Visi stojantieji privalo atvykti į mokslo krypties doktorantūros komiteto posėdį, skirtą priėmimui į doktorantūrą. Atskirais atvejais dėl stojančiojo dalyvavimo priėmimo į doktorantūrą posėdyje sprendžia mokslo krypties doktorantūros komitetas. Įvykus pokalbiui su pretendentais, mokslo krypties doktorantūros komitetas suskaičiuoja kiekvieno pretendento konkursinį balą. Į pakviestųjų į doktorantūrą sąrašą doktorantūros komitetas atrenka aukščiausią konkursinį balą pagal kiekvieną tematiką surinkusius pretendentus. Jei pakviestieji studijuoti nustatytais terminais nepasirašo studijų sutarties, pakvietimas studijuoti nebegalioja, o atsilaisvinusios vietos perkeliamos į kitą priėmimo etapą.

III. STOJAMOJI ĮMOKA

9. Stojamąją studijų įmoką galima mokėti tik nurodytuose bankuose. Nesumokėjus įmokos ar sumokėjus į kitą sąskaitą stojamoji studijų įmoka neįskaitoma ir prašymas nenagrinėjamas. Pateikusiems prašymus stojamoji studijų įmoka negrąžinama.

Stojamosios studijų įmokos kaina ES piliečiams – 50 Eur.
Stojamosios studijų įmokos kaina ne ES piliečiams – 100 Eur.

Stojamosios studijų įmokos rekvizitai:
įmokos pavadinimas – Doktorantūros stojamoji studijų įmoka
mokėtojo kodas – stojančiojo asmens kodas
įmokos kodas – 102918
 • gavėjas – VGTU
 • gavėjo bankas – AB „Swedbank“
 • sąskaitos Nr. – LT32 7300 0100 0245 9012
 • SWIFT kodas – HABALT22
 • gavėjas – VGTU
 • gavėjo bankas – AB SEB
 • sąskaitos Nr. – LT39 7044 0600 0031 7750
 • SWIFT kodas – CBVILT2X
 • gavėjas – VGTU
 • gavėjo bankas – AB DNB bankas
 • sąskaitos Nr. – LT79 4010 0495 0125 3332
 • SWIFT kodas – AGBLLT2X
 IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

10. Priėmimą į doktorantūrą organizuoja Vilniaus Gedimino technikos universiteto Doktorantūros skyrius, jį vykdo mokslo krypčių doktorantūros komitetai. Adresas: Vilniaus Gedimino technikos universiteto Doktorantūros skyrius, 310 kab., Saulėtekio al. 11, LT-10223 Vilnius; tel. (8 5) 274 4956; faksas (8 5) 270 0112; el. paštas doktor@vgtu.lt; interneto svetainė http://mokslas.vgtu.lt/doktorantura. Stojančiųjų dokumentai priimami darbo dienomis I–IV 8.30–16.30 val., V 8.30–15.00 val., pietų pertrauka 11.30–12.00 val.
11. Jei, pasibaigus priėmimui į doktorantūrą, lieka laisvų vietų, gali būti skelbiamas papildomas priėmimo į doktorantūrą konkursas.
12. Apeliacijas nagrinėja ir visais priėmimo taisyklėse nenumatytais atvejais sprendimus priima rektoriaus įsakymu sudaryta Priėmimo į doktorantūrą apeliacijų nagrinėjimo ir ginčytinų klausimų sprendimo komisija.

 
V. PRIĖMIMO DATOS IR TERMINAI 
Priėmimo procedūrų etapai
Datos ir terminai
Disertacijų tematikų sąrašų skelbimas
iki 2017-06-22 10.00 val.
Prašymų dalyvauti priėmimo į doktorantūrą konkurse priėmimas
2017-06-22 10.00 val.–2017-06-28 14.00 val.
Mokslo krypčių doktorantūros komitetų posėdžiai, dalyvaujant stojantiesiems:
2017-06-29:
transporto inžinerija
11.30 val., SRK-I, 0308 auditorija (VGTU)
menotyra
12.00 val., SRK-I, 0307 auditorija (VGTU)
Pakviestųjų į doktorantūrą sąrašo (prioritetinės eilės) skelbimas
2017-06-30 10.00 val.
Apeliacijų priėmimas
Iki 2017-06-30 14.00 val.
Apeliacijų nagrinėjimo rezultatų ir priimtųjų į doktorantūrą sąrašo skelbimas
2017-07-03 10.00 val.
Studijų sutarčių su priimtaisiais į doktorantūrą pasirašymas
2017-07-03 10.00 val.–2017-07-05 13.00 val. (KU)

_________________