KVALIFIKACIJA

Klaipėdos universiteto dėstytojų, mokslo darbuotojų ir tyrėjų pareigybių kvalifikacinių reikalavimų ir atestavimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) parengtas pagal Lietuvos Mokslo tarybos 2011 m. gegužės 16 d. nutarimą Nr. VII-71 „Dėl minimalių kvalifikacinių valstybinių mokslo ir studijų institucijų mokslo darbuotojų pareigybių reikalavimų aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2011, Nr. 60-2882), remiantis Europos Komisijos rekomendacijomis dėl Europos mokslininkų chartijos ir dėl Mokslininkų priėmimo į darbą elgesio kodeksu (OL L 075/67, 2005), Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2010 m. liepos 10 d. įsakymu Nr. V-1128 (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. balandžio 8 d. įsakymo Nr. V-572 redakcija) „Mokslo ir studijų institucijų mokslo (meno) darbų vertinimo metodika“ (Žin., 2011, Nr. 40-2335) ir Klaipėdos universiteto Statutu.

Aprašas reglamentuoja privalomus kvalifikacinius reikalavimus asmenims atestuojamiems ir viešo konkurso būdu siekiantiems užimti dėstytojų ir mokslo darbuotojų pareigas 5 metų kadencijai ar įsakymo tvarka vieneriems metams ir trumpiau.

Su kvalifikacija susiję dokumentai:

Klaipėdos univeristeto pedagoginių vardų teikimo nuostatai pateikti čia.

Informacija atnaujinta: Wednesday May 10th, 2017