Menų akademija » Menų akademijos struktūra » Architektūros, dizaino ir dailės katedra

Katedros vedėjas prof. dr. Petras Grecevičius

Prof. dr. Petras Grecevičius
address_20_01  K. Donelaičio a. 5, 92144 Klaipėda
 phone_20  (8 46) 39 87 31
 email_20  addk.ma@ku.lt

Katedra savo veiklą architektūros, urbanistikos, aplinkos dizaino, rekreacinės architektūros, kultūros paveldo,  kraštovaizdžio architektūros ir kraštovaizdžio planavimo srityse pradėjo 1991 metais, tik įsteigus Klaipėdos universitetą.  Laikui bėgant katedra išaugo, keitėsi pavadinimai: nuo Rekreacijos iki Kraštovaizdžio architektūros ir aplinkos planavimo. 2013 metais katedrą apjungus su Dailės katedra, ji įgavo dabartinį pavadinimą: Architektūros, dizaino ir dailės katedra. Taip katedros veiklos spektras pasipildė vizualiųjų menų sritimi. Tai vienintelė katedra Lietuvoje rengianti universitetinio lygmens kraštovaizdžio architektūros bakalaurus ir magistrus pagal pasaulinės kraštovaizdžio architektų organizacijos reikalavimus.

Nuo 2012 metų katedroje veikia menotyros (architektūros krypties) doktorantūros studijos. Jos vykdomos kartu su Vilniaus Gedimino technikos universitetu.

Katedros absolventai plačiai pasklidę po Lietuvą ir po pasaulį. Vis labiau akktyvesni kūrybinėje veikloje ir mūsų studentai. 2011 m. Ciuriche Šveicarijoje vykusiame Pasauliniame kraštovaizdžio architektų kongrese studentai pateikė tris projektus studentų darbų konkursui, 2012 m. Keiptaune (PAR) du projektus.

Katedros dėstytojai tradiciškai aktyvūs ne tik pedagoginėje, bet ir meninėje bei mokslinėje veikloje. Šiuo metu katedra įsikūrusi prestižinėje Klaipėdos miesto vietoje – K. Donelaičio aikštėje. Įrengtos naujos auditorijos su modernia kompiuterine įranga, originalūs braižymo stalai, individualios darbo vietos magistrantams.2013 metų pabaigoje studijų bazė pasipildė vardine pasaulinio garso landšaftų kūrėjo  E. R. Andre auditorija.

Architektūros, dizaino ir dailės katedros mokslinės veiklos kryptis ir tematika – „Pietryčių Baltijos pajūrio kraštovaizdžio būklės sisteminiai tyrimai, raidos prognozė ir erdvinio planavimo darbai, užtikrinantys darnų regiono vystymą“.

Lietuvos Baltijos pajūrio kraštovaizdžių sisteminiais tyrimais nagrinėjamos žmogaus gyvenamosios aplinkos urbanizuotos ir gamtinės erdvinės sistemos, tradicinių ir moderniųjų menų sąveika bei įtaka gyvenimo aplinkos kokybei, regiono kultūriniam savitumui, vykdomas kultūrinių kraštovaizdžių modeliavimas bei planavimas, jūros krantų, istorinių parkų, rekreacinių teritorinių struktūrų, turizmo, želdynų sisteminiai tyrimai ir eksperimentinis projektavimas.

Pagrindinės Architektūros, dizaino ir dailės katedros veiklos:

  • Rengiami aukščiausios kvalifikacijos kraštovaizdžio architektai, vizualiųjų menų specialistai, restauratoriai  ir kraštovaizdžio dizaino specialistai inžinieriai, praktikai ir mokslininkai. 2011 metais kraštovaizdžio architektūros bakalauro ir magistro studijų programos teigiamai įvertintos tarptautinės ekspertų komisijos. Kraštovaizdžio planavimo ir aplinkos dizaino programa akredituota 5 metams. 
  • Dailės bakalauro programoje rengiami profesionalūs ir platų veiklos spektrą įsisavinę dailininkai.
  • Kartu su VGTU organizuotos ir vykdomos Menotyros doktorantūros studijos Architektūros kryptyje. Aktyviai dalyvaujama KTU Aplinkos inžinerijos ir kraštotvarkos doktorantūros darbe.
  • Vykdomi Lietuvai, Baltijos regionui ir Europos Sąjungai svarbūs fundamentiniai, taikomieji ir eksperimentinės plėtros kraštovaizdžio architektūros ir planavimo moksliniai tyrimai, rengiami erdvinio planavimo, architektūriniai, investiciniai projektus pagal tarptautinius, valstybinius užsakymus bei ūkiskaitines sutartis, prioritetą teikiant jūrinių kraštovaizdžių studijoms. Vykdomi poveikio aplinkai tyrimai, teritorinių sistemų erdvinis, teritorinis ir strateginis planavimas.
  • Rengiami naujų parkų projektai, istorinių parkų renovacijos projektai.
  • Vykdomi Baltijos kraštovaizdžio, kranto zonos, t.t. jūrinių ir marių krantų būklės, rekreacinių, kurortinių ir kitų išteklių sisteminio mokslinio monitoringo darbai, teritorijų planavimo, plėtros galimybių, ekonominio modeliavimo, eksperimentinio projektavimo darbai, kuriamos naujos kraštovaizdžio formavimo technologijas, vykdomi valstybiniu užsakymu krantosaugos, krantotyros, krantonaudos, krantotvarkos, poveikio aplinkai vertinimo, integruoto valdymo, strateginio ir erdvinio planavimo darbai. Sukurtas ir pastoviai atnaujinamas Vakarų Lietuvos pajūrio regiono erdvinės struktūros, gamtinės, socialinės, kultūrinės, rekreacinės, techninės ir investicinės aplinkos išteklių informacijos bankas. Kaupiamas mokslinis archyvas ir komplektuojama mokslinė biblioteka.
  • Teikiamos mokslinės konsultacijos, vykdomos mokslinės ekspertizės tarptautinėms, valstybinėms, privačioms ir visuomeninėms institucijoms, skleidžiamos kraštovaizdžio, dizaino, vizualiųjų menų ir architektūros  mokslo žinios visuomenėje.
  • Kuriama ir modernizuojama katedros mokslinių tyrimų ir akademinių studijų materialinė bazė suteikiant ją mokslininkų ir aukštos kvalifikacijos kraštovaizdžio architektūros, vizualiųjų menų, statinių ir parkų restauravimo, kraštovaizdžio planavimo ir aplinkos dizaino , rekreacijos ir turizmo, kranto zonos integruoto valdymo ir kitų specialistų rengimui, įtraukiant studentus į projektų ruošimą ir jų vykdymą.
  • Teikiamos paslaugos verslo subjektams – informavimo, konsultavimo ir kita pagalba, padedant plėtoti architektūros ir kraštovaizdžio mokslo rezultatams imlų verslą, ieškant projektų finansavimo šaltinių, rengiant paraiškas gauti įvairių fondų ir programų finansavimą, atliekami novatoriškų technologijų rinkos tyrimai.

Publikuojami tyrimų rezultatai, teikiamos informacinės paslaugos bei organizuojami mokslinio ir kultūrinio potencialo propagavimo renginiai, bendradarbiaujama su tarptautinėmis mokslo, tyrimų ir kitomis organizacijomis.

Informacija atnaujinta: Friday October 21st, 2016