BDAR
Privatumo politika
Magistrantūros studijos | Ugdymo mokslai

Švietimo vadyba (Finansuojama projekto lėšomis)

Programos informacija

Valstybinis kodas
6211MX044

Įgyjama kvalifikacija
Ugdymo mokslų magistras

Studijų trukmė
1,5 m

Studijų programos apimtis kreditais
90

Studijų forma
Nuolatinė

Studijų tvarkaraštis
Vakarinis

Studijų kalba
Lietuvių

Priėmimo sąlygos

1. Dalyvauti konkurse gali asmenys:

1.1. baigę universitetines pirmosios pakopos arba vientisąsias studijas, kolegines studijas ir įgiję profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį bei studijų metu papildomai studijuojantys pagal atitinkamų papildomųjų studijų programą, kuri yra mokama;

1.2. kurių konkursinis balas yra ne mažesnis kaip 6 balai;

1.3. kurie atitinka kitus Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Švietimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 12-003-03-06-01 „Pirmiausia – mokytojas“ rodiklio Nr. P-12-003-03-06-01-09 „Pedagoginių darbuotojų, baigusių kvalifikacijos tobulinimo programą, skaičius“ 2 poveiklės ,,Pedagoginių darbuotojų kompetencijų tobulinimas magistrantūros studijose“, vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. lapkričio 28 d. įsakymu Nr. V-1877 „Dėl 2021–2030 m. plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Švietimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 12-003-03-06-01 „Pirmiausia – mokytojas“ aprašo patvirtinimo“ pagrindu vykdomo projekto ,,Pedagogų kompetencijų stiprinimas nacionalinėse kvalifikacijos tobulinimo programose ir magistrantūros studijose“ kriterijus.

2. Prašymai dalyvauti konkurse teikiami per Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijos bendrajam priėmimui organizuoti (toliau – LAMA BPO) Bendrojo priėmimo informacinės sistemos aukštesnės pakopos posistemį.

3. Stojantysis pateikdamas prašymą sutinka, kad Klaipėdos universitetas esant būtinybei susisiektų su juo anketoje pateiktu telefono numeriu, elektroniniu paštu.

4. Po kvietimo studijuoti paskelbimo Klaipėdos universitetui pateikiamas ir kandidatų studijuoti sąrašas pagal prioritetus ir konkursinį balą su šiais duomenimis: vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninis paštas. Kandidatų sąrašas sudaromas iš stojančiųjų, atitinkančių 10 punkto sąlygas ir konkursinėje eilėje nepatekusių į kvotą / likusių už kvotos ribų. Kandidatas kviečiamas pasirašyti studijų sutartį tik tokiu atveju, jei pakviestasis studijuoti nepasirašo studijų sutarties Klaipėdos universiteto rektoriaus įsakymu patvirtintais terminais. Kvietimas pasirašyti studijų sutartį siunčiamas kandidatui pagal nustatytus prioritetus ir su aukščiausiu konkursiniu balu ir negavusiam kvietimo studijuoti. Jam atsisakius kvietimo pasirašyti sutartį, kviečiamas kitas kandidatų sąraše pagal konkursinį balą esantis stojantysis ir t. t.

5. Pateikiant prašymą privaloma užpildyti visą reikiamą informaciją apie asmenį, įgytą išsilavinimą ir kitus būtinus duomenis.

6. Stojantieji privalo užpildyti visus reikalingus anketinius duomenis ir suvesti informaciją iš atitinkamų studijų baigimo dokumentų (diplomo, jo priedėlio ar priedo, papildomųjų studijų baigimo pažymėjimo) bei pateikti jų elektronines kopijas (jei pateikiamuose dokumentuose nenurodytas asmens kodas, vardo ir / ar pavardės keitimą patvirtinančio dokumento elektroninę kopiją) ir pateikti pažymą iš darbovietės apie užimamas pareigas. Nepateikus šios informacijos prašymas nebus nagrinėjamas.

7. Asmenų, įgijusių išsilavinimą užsienio šalių institucijose, baigimo dokumentai turi būti atitinkama tvarka pripažinti Lietuvos Respublikoje. Dėl išsilavinimo dokumentų pripažinimo stojantieji turi kreiptis į Klaipėdos universitetą el. paštu admission@ku.lt.

8. Konkursinio balo sudarymo principai:

8.1. Konkursinis balas, baigusiems pirmosios pakopos studijas ir stojantiems į antrosios pakopos studijas, apskaičiuojamas pagal formulę:

KB=Vx0,6+Bx0,4+PB,

kur KB – konkursinis balas, V – pirmosios pakopos studijų diplomo priedėlio (priedo) dalykų įvertinimų svertinis vidurkis, B – baigiamojo darbo ir / ar baigiamojo (-ųjų) egzamino (-ų) įvertinimas, PB – papildomi balai.

8.2. Papildomi balai pridedami:

8.2.1. vienas balas prie konkursinio balo pridedamas stojantiesiems į antrosios pakopos studijas, turintiems mokslinių straipsnių, publikuotų recenzuojamame periodiniame, vienkartiniame ar tęstiniame leidinyje (reikia pateikti jų elektronines kopijas);

8.2.2. vienas balas pridedamas Klaipėdos universiteto absolventams, baigusiems ugdymo mokslų studijų krypčių grupės bakalauro studijų programas.

8.3. Jei diplomo priedėlyje (priede) dalykų apimtis kreditais nėra nurodyta, skaičiuojant konkursinį balą imamas aritmetinis diplomo priedėlio (priedo) pažymių vidurkis.

8.4. Diplomo priedėlio (priedo) penkiabalės vertinimo sistemos pažymiai dvigubinami. Penkiabalės vertinimo sistemos pažymiai pirmiausia pervedami į dešimtbalę vertinimo sistemą ir tik paskui su jais atliekami aritmetiniai veiksmai.

8.5. Jei diplomo priedėlyje (priede) yra dalykų, įvertintų įskaita, jų įvertinimas neįtraukiamas į skaičiuojamą svertinį vidurkį ir konkursinį balą.

8.6. Asmenų, baigusių Lietuvos aukštąsias mokyklas, diplomo priedėlyje esantys nekonvertuoti į dešimtbalę sistemą pažymiai, įgyti pagal mainų programas, į konkursinį balą neįtraukiami.

9. Į studijų programą stojantieji priimami, laikantis pirmumo eilės pagal grupes:

9.1. dirbantys valstybinių ir savivaldybių  švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovai (direktoriai);

9.2. kiti pedagoginiai darbuotojai.

10. Kiekvienoje grupėje stojantieji rikiuojami pagal konkursinį balą. Iš paskesnės pagal pirmumo eilę grupės stojantieji kviečiami studijuoti tada, kai nėra stojančiųjų, atitinkančių nustatytus kriterijus, aukštesnėje grupėje.

11. Prašymai studijuoti priimami nuo 2023-08-29 8.00 val. iki 2023-09-10.

12. Pakviestųjų studijuoti sąrašai skelbiami 2023-09-14 10.00 val.

13. Pakviestieji studijuoti studijų sutartis pasirašo elektroniniu parašu nuo 2023-09-14 12.00 val. iki 2023-09-17.

14. Taisyklėse numatytais terminais nepasirašęs studijų sutarties pakviestasis studijuoti į priimtųjų studijuoti sąrašus neįtraukiamas ir kvietimas studijuoti panaikinamas.

15. Pasirašius studijų sutartį fakulteto administracijai nuo spalio 2 d. iki spalio 15 d. pateikiamos šių dokumentų kopijos (originalus turėti su savimi ir pateikti duomenų patikrinimui):

15.1. asmens tapatybės kortelės arba paso;

15.2. aukštosios mokyklos baigimo diplomo ir jo priedėlio (priedo);

15.3. vardo ir / ar pavardės keitimą patvirtinančio dokumento, jei pateikiamuose dokumentuose nenurodytas asmens kodas;

15.4. pažymos iš darbovietės apie užimamas pareigas.

16. Visais priėmimo taisyklėse nenumatytais atvejais sprendimus priima Rektoriaus įsakymu paskirta Priėmimo komisija.

Studijos

Tave domina