BDAR
Privatumo politika

Ginamos ir apgintos disertacijos

2023 metai

2022 metai

 • Žydrūnė Šalaviejūtė „Lietuvių kalbos zoonimų nominacija ir motyvacija: gyvulių, naminių paukščių ir vabzdžių pavadinimai“, Filologija , H 004
 • Rasa Kulevičienė „Sąmoningas atgręžimas į mokymąsi“: pradinių klasių mokinių įgalinimo reflektuoti apie mokymąsi lietuvių kalbos pamokose konstruktyvistinė grindžiamoji teorija“, Edukologija, S 007
 • Johanna Kristina Schumacher “Tools and Approaches for Supporting Coastal and Marine Policy Implementation“, Ekologija ir aplinkotyra, N 012
 • Lukas Oliver Ritzenhofen „Blue Mussel Cultivation in the Baltic Sea Economic and Mitigation Potential in Mesohaline Coastal Waters“,  Ekologija ir aplinkotyra, N 012
 • Konstantinas Lotiuk „Demokratizacijos ir dedemokratizacijos sąlygos ir procesai Ukrainoje“, Politikos mokslai, S 002 
 • Rugilė Pangonytė „Juozapato Mykolo Karpio karjera 1703–1708 metai“, Istorija ir archeologija, H 005 
 • Lukas Norkevičius „Jūrinių vilkikų ekologinių charakteristikų gerinimas naudojant suskystintas gamtines dujas“, Transporto inžinerija T003
 • Atas Žvirblys „XVII-XIX a. I pusės molinės pypkės Vilniuje ir Klaipėdoje europiniame kontekste“, Istorija ir archeologija, H 005
 • Tobia Politi „Biogeochemical interactions among benthic macrofauna, microbial communities and macrophytes in eutrophic coastal lagoons“ („Sąveika tarp dugno bestuburių, makrofitų ir mikroorganizmų ir jos vaidmuo eutrofinėse lagūnose“) Ekologija ir aplinkotyra, N 012
 • Monia Magri „New experimental data to implement Ecological Network Analysis of Nitrogen and Phosphorus in two eutrophic lagoons“ („Azoto ir fosforo virsmų vertinimas dviejose eutrofinėse lagūnose taikant eksperimentinius duomenis ir ekologinio tinklo analizę“) Ekologija ir aplinkotyra, N 012
 • Donata Overlingė „Cyanobacteria as a source of bioactive metabolities: their potential application in biotechnology and environmental impact“ („Melsvabakterės kaip bioaktyvių metabolitų šaltinis: potencialus pritaikymas biotechnologijoje ir poveikis aplinkai“) Ekologija ir aplinkotyra, N 012
 • Julius Paulikas „Technologinių pokyčių sąlygoto darbuotojų pasipriešinimo kaip multidimensio reiškinio valdymas“ Vadyba, S 003

2021 metai

 • Eglė Baltranaitė „Impact of physical geographical factors on the sustainability of South Baltic seaside resorts“ („Fizinių geografinių veiksnių poveikis pietų Baltijos pajūrio kurortų tvarumui“), Fizinė geografija, N 006
 • Gintautas Jakštys „Lietuvos karių kasdienybė karo ir taikos metu 1918-1940 m.“, Istorija ir archeologija, H 005
 • Lina Bairašauskienė „Mokyklų vadovių profesinės tapatybės konstravimas daugialypių edukacinių sąveikų metu“, Edukologija, S 007
 • Tomas Bacys „Informacinio karo technologijos mediatizuotoje politikoje: Rusijos ir Ukrainos konflikto vaizdavimo Vokietijos informacinėje erdvėje atvejis“, Politikos mokslai, S 002
 • Mirco Haseler „Meso – and microplastic in the Baltic coastal environment“ („Mezo – ir mikroplastiko šiukšlės Baltijos jūros pakrantės aplinkoje“), Ekologija ir aplinkotyra, N 012
 • Eglė Rimkienė „Statybinė geležis Lietuvos pilyse XIV-XVI a. Archeologijos duomenimis“, Istorija ir archeologija, H 005
 • Alvyda Obrikienė „Politinės demokratijos sugrėsminimas socialinės-ekonominės nelygybės kontekste“ Politikos mokslai, S 002
 • Rasa Idzelytė „Assessment and impact of ice cover and future projections for the Baltic Curonian Lagoon“ („Kuršių marių ledo dangos vertinimas, poveikis ir ateities prognozės“), Ekologija ir aplinkotyra, N 012
 • Dovilė Bataitytė „Klaipėdos (Memelio) vaizdinių reprezentacijų formavimasis ir panauda turizmo praktikose 1919–1990 m.“, Istorija ir archeologija, H 005
 • Diana Šateikienė „Jūrų laivų balastinių vandenų valymo sistemų diegimo tyrimai“, Transporto inžinerija, T 003
 • Greta Gyraitė „Microbial water quality and potential risks for human health at the Southeastern Baltic Sea bathing waters“ („Mikrobiologinė vandens kokybė ir potencialios grėsmės žmogaus sveikatai pietryčių Baltijos jūros maudyklų vandenyse“), Ekologija ir aplinkotyra, N 012
 • Edita Baranskaitė Turizmo inovatyvumo ekonominio poveikio vertinimas“, Ekonomika, S 004
 • Egidijus Papečkys „Lietuvos Respublikos gynybinės galios transformacija 1990–2004 m.: tarp individualios ir kolektyvinės gynybos“, Istorija ir archeologija, H 005 

2020 metai

 • Arvydas Kumpis „Japonijos kraštutinės dešinės raida ir formos: konservatyviųjų aktyvistų atvejis“, Politikos mokslai, S 002);
 • Raimondas Kazlauskas „Politiškumo raida Senovės Graikijoje“, Istorija ir archeologija, H 005;
 • Rubenas Bukavickas „Sovietizacija Klaipėdos krašte: sociokultūrinės ir socioekonominės transformacijos 1945–1960 metais“, Istorija ir archeologija, H 005;
 • Ksenija Kazarinova „Puikybės semiotika“ , Filologija, H 004.
 • Arnoldas Petrulis „Etiško vadovavimo vertinimas transakciniame, transformaciniame ir tarnaujančiajame vadovavimo stiliuose“, Vadyba, S 003;
 • Vygintas Daukšys „Gamtinėmis dujomis veikiančio dyzelinio variklio energinių ir ekologinių rodiklių tyrimas“, Transporto inžinerija, T 003;
 • Jelena Galinienė „Change in land use and land cover of coastal zone: classification methods comparison and assessment“ („Žemėnauda ir žemės paviršiaus kaita pajūrio krašte: klasifikacijos metodų palyginimas ir vertinimas“), Fizinė geografija, N 006;
 • Simona Statneckytė „Valstybės tarnybos reforma europeizacijos procese: Lietuvos atvejo analizė“, Politikos mokslai, S 002.

2019 metai

 • Jovita Mėžinė „Assessment of the sediment transport in the Baltic coastal lagoon: the numerical modelling approach“ („Nuosėdų pernašos Baltijos jūros lagūnoje vertinimas taikant matematinį modelį“), ekologija ir aplinkotyra N 012;
 • Giedrė Vaičekauskienė „Lietuvos politinių lyderių retorikos projektavimas ir sugestyvumo išraiškos“, politikos mokslai S 002;
 • Toma Dabulevičienė Wind-induced coastal upwelling in the South-Eastern Baltic Sea: spatio-temporal variability and implications for the coastal environment“ („Vėjo sukeltas priekrantės apvelingas pietryčių Baltijos jūroje: kitimas laike ir erdvėje bei jo poveikis priekrantės aplinkai“), ekologija ir aplinkotyra N 012;
 • Tomas Rimkus „Mikrolitizacijos proceso įtaka ūkio raidai Rytų Baltijos regione mezolito laikotarpiu. Technologijų ir funkcijos tyrimai“, istorija ir archeologija H 005;
 • Greta Srėbalienė „Quantitative assessment of bioinvasion impacts on marine ecosystems“ („Biologinių invazijų poveikio jūrų ekosistemoms kiekybinis vertinimas“, ekologija ir aplinkotyra N 012;
 • Miguel Ângelo Raposo Inácio „Ecosystem services of coastal water bodies: assessing temporal changes and their implications to management“ („Pakrančių vandenų ekosisteminės paslaugos: laiko kaitos vertinimas ir reikšmė valdymui“), ekologija ir aplinkotyra N 012;
 • Donalda Karnauskaitė „Assessing sustainable development of coastal systems“ („Kranto zonos darnaus vystymosi vertinimas“), ekologija ir aplinkotyra N 012;
 • Natalja Čerkasova „Nemunas River watershed input to the Curonian Lagoon: discharge, microbiological pollution, nutrient and sediment loads under changing climate“ (Nemuno upės baseino apkrova Kuršių marioms: nuotėkis, mikrobiologinė tarša, maistinių medžiagų ir nešmenų prietaka klimato kaitos fone“), ekologija ir aplinkotyra N 012;
 • Jūratė Grubliauskienė „Edukacinė šeimos dimensija su sveikata susijusios vaikų gyvenimo kokybės vertinimo kontekste“ , edukologija S 007; 
 • Skaistė Barkutė „Sąžinės samprata XIX a. pabaigos – XX a. pradžios lietuvių literatūroje“, filologija H 004;
 • Nadežda Lazareva „Bunkeriuojamo jūrinio kuro savybių įtaka laivo jėgainės eksploatacinėms charakteristikoms“, transporto inžinerija T 003; 
 • Artūras Skabeikis „Role of the Round Goby (Neogobius melanostomus) in the food web of the south-eastern Baltic Sea coastal waters“ („Juodažiočio grundalo (Neogobius melanostomus) vaidmuo pietrytinės Baltijos jūros priekrantės mitybos tinkle“), ekologija ir aplinkotyra N 012;
 • Zigmas Vitkus „Memorialas atminimo politikoje: Panerių atvejo tyrimas (1944-2016)“, Istorija ir archeologija H 005;
 • Jelena Dementjeva „Organizacijos kūrybiškumo valdymas intelektinio kapitalo pagrindu“, vadyba S 003;
 • Donatas Paulauskas „Laivų manevrinių savybių ir jų ryšio su uosto infrastruktūros parametrais tyrimai“, transporto inžinerija T 003;
 • Edvinas Ubis „Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės ir Vokiečių ordino (Prūsijos) pasienio mikroregiono kultūrinės sąveikos XIII-XVII a. (archeologijos duomenimis)“, istorija H 005.

2018 metai

 • Raimonda Mikašauskienė „Intarpiniai ir sta kamieno veiksmažodžiai senojoje lietuvių raštijoje“, Filologija 04H
 • Justas Stončius „Antisemitizmas sovietinėje Lietuvoje 1944-1990 metais“, Istorija, 05H
 • Miglė Urbonaitė-Ubė „Vėlyvųjų viduramžių ir naujųjų laikų importiniai keraminiai indai Vilniaus miesto ir pilių teritorijoje“, Istorija, 05H
 • Irma Vybernaitė-Lubienė „Loads, Transport and transformations of nutrients N, P and Si along the river-lagoon-sea continuum“ („Maistingųjų medžiagų N, P ir SI srautai, pernaša ir virsmai upės-lagūnos-jūros kontinuume“), Ekologija ir aplinkotyra 03B
 • Indrė Žigeu „Stikliniai dirbiniai ir jų vartojimo kultūra Klaipėdoje XVI-XIX a. Baltijos jūros regiono kontekste“, Istorija, 05H
 • Nikita Dobrotin „Evolution of the Curonian Spit Dunes“ (Kuršių Nerijos kopų raida“), Ekologija ir aplinkotyra, 03B
 • Romualda Chušėvė „Evaluation of Macrozoobenthos Species Sensitivity and Application of Benthic Quality Index for the Seabed Status Assessment of the South-Eastern Baltic Sea“ („Makrozoobentoso rūšių jautrumo vertinimas ir bentoso kokybės indekso taikymas vertinant pietrytinės Baltijos jūros dugno ekosistemų būklę“), Ekologija ir aplinkotyra, 03B
 • Žydrūnas Vičinskas „Mato Pretorijaus veikalo „Deliciae Prussicae, oder Preussische Schaubühne” verifikacija lietuvių mitologijos kontekste“, Etnologija, 07H
 • Elena Matulionienė „Mažosios Lietuvos tautinio kostiumo tekstilinių krepšelių raida“, Etnologija, 07H
 • Algytė Merkelienė „Skudučiavimo kultūra: etninės tradicijos ir jų kaita XX-XXI a. pradžioje“, Etnologija, 07H
 • Milda Ratkevičienė „Mokyklos socialinio pedagogo pagalba socialinės rizikos vaikams: fenomenologinis naratyvinis tyrimas“, Edukologija, 07S
 • Gvidas Slah „Ankstyvojo holoceno technologinės ūkio raidos, pagal Rytų Pabaltijo archeologinės medžiagos eksperimentinius-trasologinius tyrimus, nustatymas“, Istorija, 05H
 • Arūnas Balčiūnas „Marine litter pollution at the Lithuanian open sea and coastal areas” („Lietuvos Baltijos jūros ir pakrantės tarša šiukšlėmis“), Ekologija ir aplinkotyra, 03B

2017 metai

 • Jurgita Paužuolienė „Organizacinės kultūros vertinimas socialiai atsakingose organizacijose“, Vadyba 03S
 • Paulius Rapalis „Dyzelinių variklių pereinamųjų eksploatacinių režimų kompleksiniai tyrimai, didinant energetinį efektyvumą“, Transporto inžinerija 03T
 • Agnė Šneiderienė „Įmonių socialinės atsakomybės įtaka regiono ekonominiam augimui“, Ekonomika 04S
 • Gintautas Virketis „Skubios medicinos pagalbos sistemos valdymo tobulinimas“, Vadyba 03S
 • Rasa Morkūnė „Food Web of the Lithuanian Baltic Sea Coastal Zone: Structure and Organic Matter Flows“, Ekologija ir aplinkotyra 03B
 • Jolanta Bielskienė „Emancipacinis politinis solidarumas. Bolivijos atvejo analizė“, Politikos mokslai 02S
 • Karolis Ramanauskas „Organizacinės kultūros formavimas pasitelkiant vadovo emocinį intelektą“, Vadyba 03S
 • Rasa Skališienė „Vaikų dienos centrą lankančių paauglių mergaičių veiklinimas atsakingumui interneto socialiniuose tinkluose: grindžiamoji teorija“, Edukologija 07S

2016 metai

 • Donatas Jonikas „Įmonių socialinės atsakomybės pagrindu sukurtos vertės matavimas vertės kūrimo grandinėje“, Ekonomika 04S;
 • Sergej Jakolvev „Krovinių konteinerių patikros metodų ir procedūrų taikymo modeliavimas“, Transporto inžinerija 03T;
 • Egidijus Skarbalius „Pradinės mokyklos mokytojo asmenybės tautinio kryptingumo įtaka mokinių tautiniam tapatumui“, Edukologija 07S;
 • Dalia Jakulytė „Knygos nobažnystės autorystės ir vardažodžio kaitybos tyrimas reliacinės duomenų bazės pagrindu“, Filologija 04H;
 • Regina Saveljeva „Studentų profesinio pašaukimo ugdymas plėtojant profesinę savimonę (socialinės pedagogikos studijų programos atvejis)“ , Edukologija07S;
 • Martina Marič „Non – Indigenous Species in the Mediterranean Marine Protected Areas: Diversity, Distribution and Impacts“ ( „Svetimkraštės rūšys Viduržemio jūros saugomose teritorijose: įvairovė, paplitimas ir poveikis“) , Ekologija ir aplinkotyra 03B;
 • Raimonda Nabažaitė „Vėlyvųjų viduramžių ir naujųjų laikų koklininkystė Klaipėdoje: tarp inovacijos ir kultūrinės tradicijos“ , Istorija 05H.

2015 metai

 • Asta Mažionienė „Konstruktyvistinis savarankiškas darbas aukštojoje mokykloje kaip socialinio pedagogo vadybinių kompetencijų ugdymo veiksnys“, Edukologija
 • Aelita Skarbalienė „Mokytojų mentorių lyderystės kompetencijos kaip studentų lyderystės kompetencijų ugdymo veiksnys“, Edukologija
 • Sigita Derkintienė „Kūno vaizdo objektyvacija ir formavimasis ankstyvojoje paauglystėje“, Edukologija
 • Vytė Kontautienė „Savikontrolės gebėjimų ugdymo kūno kultūros pamokų metu įtaka jaunesniojo mokyklinio amžiaus vaikų fiziniams gebėjimams“, Edukologija
 • Sandra Rimkutė-Jankuvienė „Aukštesniųjų klasių mokinių muzikinio kūrybiškumo ugdymas, taikant muzikines kompiuterines technologijas“, Edukologija
 • Aleksandra Batuchina „Vaikų migravimo fenomenologinis tyrimas“, Edukologija
 • Simona Paulikienė „Mentorystės mokymosi ir mentoriaus veiksmingumo ryšys: slaugos studijų atvejis“, Edukologija
 • Irma Kaplūnaitė „Vilniaus miesto katalikiškoji dalis XIV – XVI amžiaus pradžioje“, Istorija
 • Sigita Bagužaitė-Talačkienė „Materialioji gintaro tradicija Vakarų Lietuvos kapinynuose su akmenų vainikais lyginamajame baltų kultūrų kontekste. Socialinis aspektas“, Istorija
 • Rinata Subotkevičienė „Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės gyventojų edukacinės kelionės XIV a. pabaigoje – XVI a. 8-ajame dešimtmetyje“, Istorija
 • Lina Motuzienė „Tarp istorijos ir politikos: atminimo kultūrų formavimas(is) Kaliningrado mieste 1989 -2014 metais“, Istorija
 • Aistė Paldavičienė „Cianotoksinai ir jų akumuliacija Kuršių mariose“, Ekologija ir aplinkotyra
 • Daniel Depellegrin „Ekologinių, ekonominių ir sociokultūrinių išteklių, skirtų Lietuvos Baltijos jūros pakrantės tvariai plėtrai, kompleksinis vertinimas“, Ekologija ir aplinkotyra
 • Sergej Suzdalev „Pavojingų medžiagų pasiskirstymas ir geocheminės anomalijos labai pakeisto vandens telkinio dugno nuosėdose“, Ekologija ir aplinkotyra
 • Dmitrij Gerok „Baltijos jūros pietrytinės dalies bei gretimos sausumos geologinė sandara ir paleoįrėžių erdvinis paplitimas“, Ekologija ir aplinkotyra
 • Algirdas Švanys „Alelopatiškai aktyvaus makrofito Myriophyllum spicatum poveikis potencialiai toksiškai Microcystis aeruginosa melsvabakterei“, Ekologija ir aplinkotyra
 • Jolita Petkuvienė „Fosforo formų kaita Kuršių mariose ir jos reikšmė eutrofikacijos procesui“, Ekologija ir aplinkotyra
 • Irina Panasiuk „Oro taršos iš laivų jėgainių mažinimo technologijų įdiegimo tyrimai“, Transporto inžinerija

2014 metai

 • Aida Norvilienė „Kryptingas tarpkultūrinis studentų ugdymas, kaip tarpkultūrinės kompetencijos tobulinimo veiksnys (mokytojų rengimo universitete atvejis)“, Edukologija
 • Saulius Stumbra „Katalikiškojo religingumo ugdymas ankstyvojoje jaunystėje liaudiškojo pamaldumo praktikomis“, Edukologija
 • Dovilė Troskovaitė „Lenkijos ir Lietuvos karaimų savivokos formavimas XIX a. viduryje – XX a. pirmoje pusėje: tarp atsiskyrimo ir prisitaikymo“, Istorija
 • Paulius Bugys „Šarvuotė Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje XIII a. antroje pusėje – XVI a. viduryje (archeologijos duomenimis)“, Istorija
 • Aleksej Šaškov „Povandeninių nuotolinių vaizdo ir akustinių duomenų panaudojimas kiekybinei dugno biotopų identifikacijai, prognostiniam kartografavimui ir aiškinamųjų modelių kūrimui“, Ekologija ir aplinkotyra
 • Andrius Stončkus „Kūno kultūros mokytojų profesinio perdegimo redukavimo edukacinės galimybės“, Edukologija
 • Darius Rekis „Būsimųjų pedagogų socialinio dalyvavimo aukštosios mokyklos gyvenime įgijiniai kaip ugdymo(si) karjerai prielaida“, Edukologija

2013 metai

 • Evelina Grinienė „Planktono infuzorijų įvairovė ir funkcinis vaidmuo eutrofinėje priekrantės lagūnoje”, Ekologija ir aplinkotyra
 • Giedrė Strakšienė „Jaunesniojo mokyklinio amžiaus vaikų komunikacinės kompetencijos ugdymas vaidybine veikla”, Edukologija
 • Aleksas Narščius „Vandens svetimkraščių rūšių informacinių sistemų kūrimas ir taikymas”, Ekologija ir aplinkotyra
 • Andrius Šiaulys „Empirinis makrozoobentoso rūšių pasiskirstymo modeliavimas ir dugno buveinių kokybės vertinimas”, Ekologija ir aplinkotyra
 • Rasa Pranskūnienė „“Nardinantis interaktyvumas” muziejinėje edukacijoje: grindžiamoji teorija”, Edukologija
 • Sigitas Šulčius „Virusų ir bakterijų sąveika skirtingose priekrantės ekositemų sąlygose”, Ekologija ir aplinkotyra
 • Alfredas Rukšėnas „Kauno tautinio darbo apsaugos, 2-ojo Pagalbinės policijos tarnybos batalionų karių kolektyvinės biografija“, Istorija
 • Rytis Jonaitis „“Civitas Rutenica” Vilniuje XIII-XV a.”, Istorija
 • Vytautas Jokubauskas „Lietuvos karinė doktrina ir jos realizavimas 1923-1940 m. Šiaurės Rytų Baltijos regiono šalių kontekste”, Istorija
 • Rolandas Jančiauskas „Jaunesniojo mokyklinio amžiaus vaikų humaniškumo ugdymas kūno kultūros pamokose“, Edukologija

2012 metai

 • Aurelija Samuilovienė  „Genetinė lašišų (Salmo Salar L.) ir šlakių (Salmo Trutta L.) populiacijų struktūra Lietuvos upėse”, Ekologija ir aplinkotyra
 • Elena Pranckėnaitė „Ežerų gyvenvietės pietryčių Baltijos regione ankstyvuoju metalų laikotarpiu”, Istorija
 • Roman Shiroukhov „Prūsų ir kuršių kontaktai XI-XIII a. pradžioje archeologijos duomenimis”, Istorija
 • Diana Vaičiūtė „Estuarinės kilmės vandens masių optiškai aktyvių komponentų ir fitoplanktono pasiskirstymo dėsningumai pietryčių Baltijoje”, Ekologija ir aplinkotyra

2011 metai

 • Olga Mastianica „Moters švietimo reikšmė Lietuvos visuomenėje XVIII a. pabaigoje – XX amžiaus pradžioje“, Istorija
 • Vasilijus Safronovas „Tapatybės ideologijų konkurencija Pietryčių Baltijos jūros regiono mieste: XX amžiaus Klaipėdos atvejo tyrimas“, Istorija
 • Nerijus Nika „Šlakių Salmo trutta L. Reprodukcijos ekologija ir efektyvumas mažame lygumų upelyje Vakarų Lietuvoje“, Ekologija ir aplinkotyra
 • Vaidas Viršilas „Socioedukacinės pagalbos galimybės 14-16 metų paaugliams atliekantiems laisvės atėmimui alternatyvią bausmę“, Edukologija
 • Mindaugas Brazauskas „Kultūriniai sluoksniai kaip šaltinis Klaipėdos XVI-XVIII a. Infrastruktūros ir urbanistikos raidos tyrimui“, Istorija
 • Asta Budreikaitė „Paauglių dorovinių vertybių raiška ir plėtotė olimpinio ugdymo pagrindu“, Edukologija
 • Andrea Griffante „Nacionaliniai keliai per įvairovę: Vilnius, Triestas ir „Takoskyros tapatybė“ 1848-1914 m“ Istorija
 • Donatas Lengvinas „Ugdytojų profesinė veikla ir savijauta nepilnamečių resocializacijos institucijose“, Edukologija
 • Jolanta Skurdauskienė „Palivarkinis ūkis privačiuose Žemaitijos dvaruose XVI amžiuje“, Istorija
 • Asta Šarkauskienė „Jaunųjų paauglių prigimtinių fizinių galių neformalusis ugdymas mokykloje“, Edukologija
 • Artūras Svarauskas „Krikščioniškosios demokratijos idėjinė ir struktūrinė raida Lietuvos respublikoje 1918-1940 m.“, Istorija
 • Mindaugas Žilius „Deguonies ir maistmedžiagių apykaita tarp dugno nuosėdų ir priedugnio vandens eutrofinėje borealinėje lagūnoje (Baltijos jūroje)“, Ekologija ir aplinkotyra

2010 metai

 • Inga Bartusevičienė „Studentų pasiekimų periodinis vertinimas, kaip studijų rezultatyvumo veiksnys (socialinės pedagogikos pagrindinių dieninių studijų atvejis)“, Edukologija
 • Povilas Blaževičius „Žaislai ir žaidimai Lietuvoje XIII-XVII amžiais remiantis archeologijos duomenimis“, Istorija
 • Aelita Ambrulevičiūtė „Mažmeninė prekyba Vilniaus, Kauno ir Gardino gubernijose 1861- 1914 metais (tinklas, plėtra, modernėjimas)“, Istorija
 • Rosita Uznienė „Paauglių medijinės patirties pedagoginė korekcija“, Edukologija
 • Julius Žukas „Klaipėdos krašto ekonominė raida XIX a. antrojoje pusėje – XX a. pirmojoje pusėje (1871-1939 m.)“, Istorija
 • Arvydas Švagždys „Gamtinių ir antropogeninių veiksnių įtaka žuvų sugavimų kaitai Kuršių mariose“, Ekologija ir aplinkotyra

2009 metai

 • Marius Ščavinskas „X a. pab. – XIII a. pr. Krikščioniškųjų misijų sklaidos klausimas baltų christianizacijos požiūriu“, Istorija
 • Anastasija Zaiko „Dvigeldžio invazinio moliusko Dreissena polymorpha (pallas, 1771) funkcinis vaidmuo formuojant dugno buveines borealinės lagūnos ekosistemoje“, Ekologija ir aplinkotyra
 • Irma Algėnaitė „Socialinio tinklo edukacinės galimybės įgalinant stuburo traumą patyrusius žmones transformuoti karjerą“, Edukologija
 • Algimantas Katilius „Katalikų dvasininkijos rengimas Seinų (Augustavo) vyskupijoje (XIX a.-XX a. pradžioje)“, Istorija
 • Klaidas Perminas „XVI–XX a. luotai iš dabartinių Lietuvos ir Latvijos teritorijų“, Istorija
 • Vaineta Juškienė „Lietuvos katalikiškųjų gimnazijų veiklos 1918-1940 m. ir 1990-2008 m. pedagoginiai aspektai“, Edukologija
 • Jūratė Lesutienė „Organinės medžiagos šaltiniai ir mizidžių vaidmuo Kuršių marių mitybiniame tinkle“, Ekologija ir aplinkotyra
 • Tomas Ruginis „Margųjų upėtakių (Salmo trutta L.) mitybos ištekliai ir dietos ypatumai borealinės zonos mažose lygumų upėse“, Ekologija ir aplinkotyra
 • Hans Georg Umgiesser „Skaitinis modelis seklių lagūnų vandens kokybės tyrimui“, Ekologija ir aplinkotyra
 • Martynas Bučas „Raudondumblio šakotojo banguolio (Furacellaria lumbricalis (Hudson) J. V. Lamouroux) pasiskirstymo dėsningumai ir ekologinė reikšmė atviroje Lietuvos Baltijos jūros priekrantėje“, Ekologija ir aplinkotyra
 • Virginija Jūratė Pukevičiūtė „Mokinių ir studentų mokymosi mokytis kompetencijos raiška ir ugdymo strategijos užsienio kalbos pagrindu“, Edukologija
 • Roma Kriaučiūnienė „Būsimųjų užsienio kalbų mokytojų dorinės nuostatos ir jų ugdymas universitete“, Edukologija
 • Daiva Jakavonytė – Staškuvienė „Teksto skaitymas kaip pradinių klasių mokinių komunikavimo kompetencijos ugdymo pagrindas“, Edukologija

2008 metai

 • Ali Ertürk „Biogeninių medžiagų apkrovos modeliavimas estuarinėse lagūnose“, Ekologija ir aplinkotyra
 • Gytis Piličiauskas „Titnago industrija pietryčių Pabaltijyje 2900-1700 m. pr. Kr. gludintų titnaginių kirvių tyrimų duomenimis“, Istorija
 • Ernestas Vasiliauskas „Žiemgala XII a. pabaigoje – XVI a. pradžioje. Kultūriniai procesai“, Istorija
 • Arvydas Girdzijauskas „Aukštesniųjų klasių mokinių dorovinės kultūros ugdymas muzikine veikla“, Edukologija
 • Aliaksandr Belyi „Choronimo Baltoji Rusia lokalizavimas pagal XIII a. – XVIII a. vidurio Europos rašytinius ir kartografinius šaltinius“, Istorija
 • Vilius Ivanauskas „Lietuviškoji nomenklatūra biurokratinėje sistemoje: tarp stagnacijos ir dinamikos (1970-1988 m.)“, Istorija
 • Hektoras Vitkus „Holokausto atminties raida Lietuvoje“, Istorija

2007 metai

 • Birutė Kazimiera „Salatkienė Geležies metalurgija Lietuvos teritorijoje iki XIII amžiaus. Archeologijos duomenys“, Istorija
 • Janina Bukantienė „Pradinių klasių mokinių lietuvių bendrinės tarties kaip kalbinės komunikacijos dalies, mokymas ir mokymasis“, Edukologija

2006 metai

 • Zina Birontienė „Priešmokyklinio amžiaus vaikų fizinio brendimo edukacinis skatinimas“, Edukologija
 • Saulius Lileikis „Altruisto ugdymo ankstyvojoje jaunystėje tobulinimo prielaidos“, Edukologija

2005 metai

 • Giedrė Poderienė „Mokymo aplinkos įtaka mokinių adaptacijai penktoje klasėje“, Edukologija
 • Raimundas Čepukas „Socialinių pedagogų neuniversitetinio rengimo tendencijos ir jų įvertinimas Lietuvoje“, Edukologija
 • Rita Vaičekauskaitė „Neįgalaus vaiko savarankiškumo ugdymo šeimoje diskursas tėvų vidinės darnos kontekste“, Edukologija
 • Kęstutis Katalynas „Vilniaus miesto plėtra XIV a. – XVII a. pirmoje pusėje (archeologinių tyrinėjimų duomenimis)“, Istorija
 • Gitana Zujienė „Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų, didžiausių valstybės ir bažnyčios dignitorių insignijos ir ceremonialas viešajame gyvenime XIII-XVIII a.“, Istorija
 • Irena Stonkuvienė „Dorovinis vaikų ugdymas Lietuvos kaimo bendruomenėje (1900-1940): etnopedagoginės įžvalgos“, Edukologija
 • Mindaugas Pocius „Partizaninis pasipriešinimas Lietuvoje 1944-1953 m. kova su kolaboravimu kaltintais gyventojais“, Istorija
 • Mindaugas Balčiūnas „Optimizuotų fizinių krūvių taikymo veiksmingumas rengiant jaunuosius krepšininkus“, Edukologija

2004 metai

 • Ilona Zubrickienė „Nuotolinių studijų Lietuvos universitete plėtros parametrai pasaulinių tendencijų kontekste“, Edukologija
 • Rima Bakienė „Jaunesniojo mokyklinio amžiaus vaikų sudėtingų judesių išmokimo įvertinimas, taikant parametrinį mokymą“, Edukologija
 • Birutė Anužienė „Inžinierių tęstinis profesinis mokymas kaip edukologijos reiškinys“, Edukologija
 • Agnius Urbanavičius „Vilniaus naujieji miestiečiai 1663-1795 m.“, Istorija
 • Linas Kvizikevičius „Žemaitijos Kunigaikštystės Panemunės miestų ir miestelių raida“, Istorija
 • Gitana Martinkienė „Pradinės mokyklos mokinių aktyvinimas ugdant rašytinę kalbą“, Edukologija

2003 metai

 •  
 • Renata Pilkaitytė „Fitoplanktono kaita ir gausumas eutrofinėse estuarinėse lagūnose“, Ekologija ir aplinkotyra
 • Reda Vismantienė „Dailės mokymo Lietuvos pradinėje ir pagarindinėje mokyklose tobulinimas: programinių siekių aspektas“, Edukologija
 •