LT   |   EN      Mano KU   |   
Informacijos išteklių formavimo skyrius

Vedėja – Stanislava Mockutė

Herkaus Manto g. 84,
92294 Klaipėda
K5, IV a. 404 kab.

tel.: (8 46) 39 87 87, (8 46) 39 87 88
el. paštas stanislava.mockute@ku.lt

Informacijos išteklių komplektavimas

Informacijos išteklių formavimo skyriaus darbuotojos, glaudžiai bendradarbiaudamos su universiteto dėstytojais ir mokslininkais, formuoja bibliotekos informacijos išteklių fondą, atitinkantį Klaipėdos universiteto studijų programas, mokslinių tyrimų kryptis ir akademinės visuomenės poreikius. Nuo universiteto bibliotekos įkūrimo skyriaus darbuotojos centralizuotai užsako leidinius, juos aprašo bibliotekos elektroniniame kataloge bei pristato į bibliotekos padalinius. Atrenkame ir priimame knygas iš privačių asmenų, organizacijų, įvairių fondų, valstybės institucijų. Vykdome mainus (keičiamės universiteto leidyklos išleistais leidiniais su Lietuvos ir užsienio akademinėmis bibliotekomis bei mokslo įstaigomis).

Dėstytojus ir mokslininkus kviečiame teikti pasiūlymus komplektavimui – prašome užpildytą studijoms ir mokslui reikalingų knygų užsakymo kortelę arba katedros knygų užsakymo paraišką siųsti Informacijos išteklių formavimo skyriaus vedėjai Stanislavai Mockutei adresu stanislava.mockute@ku.lt. Išsamesnė informacija teikiama tel. (8 46) 39 87 87.

Leidinių užsakymui rekomenduojame naudotis:

Informacijos išteklių katalogavimas

Informacijos išteklių formavimo skyriaus darbuotojos kuria ir redaguoja bibliotekos elektroninį katalogą. Skyriuje kataloguojami sisteminami, dalykinami visi bibliotekoje naujai gaunami dokumentai (spaudiniai ir kompiuterinės laikmenos). Rekataloguojami dokumentai iš fakultetų bibliotekų ir kitų bibliotekos fondų.

Šiek tiek istorijos:

  • nuo 1995 m. birželio 1 d. pradėtas kurti automatizuotas bibliotekos katalogas UNICAT formatu ;
  • 1998-2001 m. įrašus kūrėme UNIMARC formatu, duomenis siuntėme į LIBIS suvestinį katalogą;
  • nuo 2001 m. spalio 1 d. įdiegta  integrali informacinė bibliotekinė sistema ALEPH 500 (UNIMARC formatas) su nuolat atnaujinamomis versijomis. Skaitytojai internetu gali naudotis elektroniniu bibliotekos katalogu;
  • nuo 2009 m vasario mėn. bibliografiniai aprašai kuriami MARC21 įrašo formatu;
  • 2017-01-01 bibliotekos elektroniniame kataloge buvo 194.275 bibliografiniai įrašai.

 Paslauga rašantiems mokslo darbus:

Retų spaudinių sektorius
Sektorius formuoja, saugo, tvarko ir tiria KUB retų spaudinių ir rankraščių fondą, aptarnauja skaitytojus, organizuoja e.paveldo sklaidą.