LT   |   EN      Mano KU   |   
Naudojimosi biblioteka taisyklės

PATVIRTINTA
Rektoriaus 2015-02-13
Įsakymu Nr. 1-065

 

NAUDOJIMOSI BIBLIOTEKA TAISYKLĖS

I. BENDROJI DALIS

1.1. Klaipėdos universiteto biblioteka (toliau Biblioteka) yra savarankiškas Klaipėdos universiteto (toliau Universitetas) padalinys. Naudojimosi Biblioteka taisyklės (toliau Taisyklės) nustato  naudojimosi Bibliotekos fondais ir paslaugomis tvarką.

1.2. Bibliotekos fondai yra Universiteto ir nacionalinis turtas, saugomas valstybės įstatymų nustatyta tvarka.

1.3 Biblioteka naudotis turi teisę visi Universiteto bendruomenės nariai, kitos įmonės, organizacijos ir individualūs asmenys.

1.4 Vartotojai naudojasi Bibliotekos fondais nemokamai. Mokama tik už atskiras paslaugas, patvirtintas Rektoriaus (žr. KUB teikiamų mokamų paslaugų įkainius).

II. VARTOTOJŲ APTARNAVIMAS

2.1   Universiteto studentai, dėstytojai ir darbuotojai aptarnaujami su galiojančiu vienu iš šių dokumentų:

Lietuvos studento pažymėjimu;
Asmens tapatybės kortele;
Bibliotekos vartotojo pažymėjimu.

Kiti, ne universiteto bendruomenės nariai, – tik su Bibliotekos vartotojo pažymėjimu.

2.2    Universiteto studentai, darbuotojai ir kiti asmenys norėdami įsigyti vartotojo pažymėjimą, privalo:

2.2.1  Susipažinti su naudojimosi Biblioteka taisyklėmis;

2.2.2  Pateikti galiojantį asmens tapatybės dokumentą;

2.2.3  Užpildyti naudojimosi taisyklėse nustatytą registracijos formą, nurodant bibliotekų veiklai būtinus asmens duomenis: vardą, pavardę, asmens kodą, gyvenamosios vietos adresą, telefoną, el. pašto adresą;

2.2.4  Pateikti nuotrauką dokumentams;

2.2.5  Pasirašyti registracijos formoje ir tuo patvirtinti, kad:

2.2.5.1  Susipažino su naudojimosi Biblioteka taisyklėmis;

2.2.5.2  Sutinka, kad biblioteka tvarkytų jo asmens duomenis;

2.2.5.3 Pateikė tikslius ir teisingus asmens duomenis;

2.2.6    Sumokėti Bibliotekos vartotojo pažymėjimo išdavimo mokestį.

2.3 Asmenims, neturintiems Universiteto studento ar Bibliotekos vartotojo pažymėjimo ir norintiems naudotis Bibliotekos paslaugomis, pateikus pasą arba asmens tapatybės kortelę ir sumokėjus nustatytą mokestį, suteikiama galimybė pasinaudoti biblioteka 1 dieną.

2.4 Dokumentai į namus skolinami tik Universiteto  studentams ir darbuotojams. Semestrui į namus išduodama iki 20 egz. dokumentų (bet tik po vieną to paties pavadinimo egzempliorių).

2.5 Kitiems skaitytojams, išimties atveju dokumentai į namus gali būti skolinami už užstatą. Jis lygus dokumento kainai arba yra ne mažesnis nei vidutinė tų metų knygos rinkos kaina.

2.6 Dokumentai, saugomi skaityklose, paskutinis arba vienintelis dokumento egzempliorius, informaciniai leidiniai (enciklopedijos, atlasai, žodynai, žinynai ir pan.), rankraščiai, disertacijos, diplominiai darbai, reti spaudiniai, periodika bei leidiniai, gauti per Tarpbibliotekinį abonementą, į namus neskolinami. Naudojimosi retais spaudiniais ir rankraščiais tvarką nustato “Naudojimosi retais spaudiniais ir rankraščiais taisyklės”, o dokumentais, gautais per Tarpbibliotekinį abonementą, “Naudojimosi Tarpbibliotekiniu ir Tarptautiniu tarpbibliotekiniu abonementu taisyklės”.

2.7 Naudojimosi dokumentais laikas gali būti pratęstas, jei dokumentų nereikia kitiems vartotojams.

2.8 Paskutinę mėnesio darbo dieną – Švaros dieną – vartotojai neaptarnaujami. Ši diena skiriama Bibliotekos vidaus darbams atlikti (visuotiniams susirinkimams, kvalifikacijos kėlimui ir kt.).

2.9  Dokumentai yra išduodami ne ilgiau kaip vienam semestrui.

III. VARTOTOJŲ TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ

3.1  Vartotojai turi teisę:

3.1.1 Naudotis Bibliotekoje saugomais dokumentais ir informacinėmis paslaugomis, prieiga prie bibliotekos prenumeruojamų ar joje sudaromų duomenų bazių ir elektroninių dokumentų;

3.1.2 Tik asmeniniam naudojimui kopijuoti bibliotekos dokumentus nepažeidžiant Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo (Žin., 1999, Nr. 50-1598; 2003, Nr. 28-1125) nuostatų;

3.1.3 Užsisakyti dokumentus naudojantis elektroniniu katalogu, korteliniais katalogais arba kartotekomis;

3.1.4 Naudotis Bibliotekos vartotojams skirtais kompiuteriais, bei esant techninėms galimybėms, bibliotekoje naudotis asmeniniais nešiojamais kompiuteriais;

3.1.5   Gauti išsamią informaciją apie Bibliotekos fondą ir jos teikiamas paslaugas;

3.1.6   Užsisakyti Bibliotekoje nesančius dokumentus per Tarpbibliotekinį abonementą (TBA) arba Tarptautinį tarpbibliotekinį abonementą (TTBA);

3.1.7 Pateikti užklausą žodžiu, raštu, telefonu, el. paštu;

3.1.8 Lankytis Bibliotekos renginiuose ir parodose;

3.1.9 Pareikšti savo nuomonę raštu ar žodžiu apie Bibliotekos veiklą ir jos teikiamas paslaugas.

3.2    Vartotojai privalo:

3.2.1 Bibliotekos patalpose laikytis tylos, netrukdyti dirbti kitiems vartotojams ir bibliotekos darbuotojams;

3.2.2 Saugoti Bibliotekos dokumentus ir kitą turtą, negadinti inventoriaus;

3.2.3 Pasitikrinti informaciją savo elektroniniame formuliare apie leidinių grąžinimo terminus bei delspinigius;

3.2.4 Nustatytu laiku grąžinti paimtus dokumentus arba pratęsti naudojimosi jais terminą;

3.2.5 Pasibaigus rudens egzaminų sesijai, visus paimtus iš Bibliotekos dokumentus grąžinti iki vasario mėn. 1 d., pasibaigus pavasario egzaminų sesijai – iki liepos mėn. 15 d.

3.2.6 Dirbant kompiuteriais laikytis “Naudojimosi Bibliotekos kompiuteriais taisyklių”;

3.2.7 Pasikeitus asmens dokumentų duomenims arba praradus Bibliotekos vartotojo pažymėjimą, nedelsiant informuoti bibliotekininką.

3.3 Vartotojams draudžiama:

3.3.1  Naudotis kito vartotojo pažymėjimu, perduoti savo vartotojo pažymėjimą kitam asmeniui;

3.3.2 Išnešti dokumentus iš bibliotekos patalpų, jei dokumentai neįtraukti į išduotų dokumentų apskaitą;

3.3.3 Ardyti kortelinius katalogus ir kartotekas, išimti iš jų katalogines korteles, keisti dokumentų išdėstymo tvarką atviruose fonduose;

3.3.4 Be bibliotekos darbuotojo leidimo bibliotekos kompiuteriuose įdiegti atsineštą arba atsisiųstą iš interneto programinę įrangą;

3.3.5 Bibliotekoje, naudojantis viešos interneto prieigos paslaugomis, skaityti pornografinę, smurtą, terorizmą bei kitokią nusikalstamą veiklą skatinančią informaciją, elektroniniu paštu platinti elektronines šiukšles, piktybines programas, virusus, įsilaužti į kitas kompiuterines sistemas;

3.3.6 Užsiimti veikla, prieštaraujančia viešai bibliotekos paskirčiai, pavyzdžiui, organizuoti mitingus, platinti atsišaukimus, parduoti prekes ar paslaugas ir kt.

3.4 Vartotojų atsakomybė. Bibliotekos vartotojai privalo:

3.4.1  Už kiekvieną laiku negrąžintą dokumentą ir kiekvieną uždelstą dieną mokėti Universiteto nustatytą baudą (už dokumentą išduotą savaitei, kelioms savaitėms, mėnesiui, semestrui – 0,05 €, už 1, 2 ar 3 dienoms – 0,90 €);

3.4.2 Pametus ar sugadinus dokumentus:

3.4.2.1 Pakeisti juos tokiais pat arba bibliotekininko pripažintais lygiaverčiais;

3.4.2.2 Sumokėti vidutinę tų metų knygos rinkos kainą, už dokumentus gautus iki 1993 m. (išimtis: vertingiems informaciniams (žodynams, enciklopedijoms ir kt.), retiems, vienetiniams dokumentams Biblioteka nustato individualią kainą);

3.4.2.3 Sumokėti dokumento kainą, bet ne mažesnę, kaip vidutinę tų metų knygos rinkos kainą, už dokumentus gautus po 1993 m. (išimtis: vertingiems informaciniams (žodynams, enciklopedijoms ir kt.), retiems, vienetiniams dokumentams Biblioteka nustato individualią kainą).

3.4.3 Už sugadintą brūkšninio kodo lipdę sumokėti 0,60 € baudą;

3.4.4   Vartotojai privalo atsiskaityti su Biblioteka. Studentai – baigę Universitetą arba dėl kokių nors priežasčių nutraukę ar atidėję studijas. Darbuotojai – nutraukę darbo sutartį Universitete, prieš ilgalaikes atostogas ar stažuotes užsienyje;

3.4.5 Atsakyti už veiksmus, padarytus naudojantis jų pažymėjimais;

3.4.6 Už įsiskolinimus, kitą Bibliotekai padarytą turtinę žalą atsakyti Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

3.5. Vartotojams, pažeidusiems Taisykles ir kitą Bibliotekoje nustatytą tvarką, Bibliotekos direktoriaus įsakymu terminuotam ar visam laikui gali būti atimta teisė naudotis Bibliotekos paslaugomis.

IV. BIBLIOTEKOS DARBUOTOJŲ TEISĖS IR PAREIGOS

4.1. Bibliotekos darbuotojai privalo:

4.1.1 Informuoti vartotojus apie Bibliotekos dokumentų fondus ir visas jos teikiamų paslaugų rūšis;

4.1.2 Konsultuoti vartotojus, kaip naudotis informacijos paieškos įrankiais ir mokslinės informacijos ištekliais;

4.1.3 Užtikrinti galimybę vartotojams naudotis Bibliotekos fondais, jiems skirtais kompiuteriais ir kt. paslaugomis;

4.1.4 Nuolatos tobulinti vartotojų aptarnavimo organizavimą ir kultūrą, lygiaverčiai  aptarnauti visų fakultetų studentus.

4.2 Bibliotekos darbuotojai turi teisę:

4.2.1 Reikalauti vartotojų laikytis “Naudojimosi biblioteka taisyklių”;

4.2.2   Reikalauti, kad vartotojai sumokėtų baudas už laiku negrąžintus, prarastus, sugadintus dokumentus ar įrangą; laiku neatsiskaičiusių vartotojų įsiskolinimą išieškoti teismine tvarka;

4.2.3 Iš užstato išskaičiuoti delspinigius, už laiku negrąžintus dokumentus.

4.2.4 Teikti mokamas paslaugas (žr. KUB teikiamų mokamų paslaugų įkainius);

4.2.5 Neaptarnauti vartotojų likus 10 min. iki darbo pabaigos.

Naudojimosi Biblioteka taisyklės parengtos remiantis Lietuvos respublikos Kultūros ministro 2010 m. rugpjūčio 20 d. įsakymu Nr. ĮV-442, „Dėl pavyzdinių naudojimosi taisyklių patvirtinimo“.