LT   |   EN      Mano KU   |   
Kovo 27 d. – Tarptautinė teatro diena

1962 m. Vienoje vykusiame Tarptautiniame teatro instituto kongrese, patvirtinus UNESCO, kovo 27 d. paskelbta Tarptautine teatro diena.

Šiai dienai paminėti skiriame parodą iš Klaipėdos universiteto bibliotekos dr. K. Pemkaus kolekcijoje saugomų smulkiųjų leidinių – afišų ir skelbimų.

„Emigrantų teatras, daugiausia JAV, gimė dėl tų pačių motyvų, kaip ir Lietuvoje. Visų pirma teatro darbas – tai patriotinė veikla, tautinė misija, nuoširdžios pastangos dalyvauti lietuvių tautos kovoje dėl laisvės ir kultūros, o tik paskui meniniai uždaviniai. Kai mėgėjų tarpe atsirasdavo profesionalų – tiek savo repertuaru, tiek veikalo pastatymo idėja ir jos realizavimu, tiek ir vaidyba, vaidinimų meninis lygis pakildavo. Pradžioje, neturint savo profesionalų, emigrantų teatras Amerikoje atsidūrė mėgėjų, bei didelių teatrinio meno mylėtojų rankose. Jų tarpe buvo tikrai gabių, darbščių ir talentingų žmonių, kurie kaip įmanydami svetimoje šalyje puoselėjo lietuvių scenos meną. Teatras būrė aplink save išeivijos lietuvius, per kelias kartas išlaikė lietuvių kalbą gyvą ir davė ne vieną talentą Amerikos ir Lietuvos scenai“…

Lietuvių enciklopedija. T. 15: Lietuva. So. Boston, 1968, p. 660-662

„Beveik visose didesnėse kolonijose įvairiais vardais buvo įsisteigusios „teatrališkos draugystės“. Kai kurios iš tų draugijų turėjo ir chorus. Jos visos rengė vaidinimus, koncertus, operetes“…

Amerikos lietuvių istorija. So. Boston, 1971, p. 473-477.