LT   |   EN      Mano KU   |   
Viliaus Pėteraičio archyvas

Vytauto Didžiojo universitete V. Pėteraitis studijavo teologiją, vėliau anglistiką – Southamptono universitete (Anglija), švedų kalbą – Upsaloje. 1938 – 1941 m. tęsė anglistikos ir germanistikos studijas Vytauto Didžiojo, Vilniaus universitetuose. Baigęs liko dėstyti vokiečių kalbą universitete, vėliau dirbo ir Vilniaus pedagoginio instituto Germanistikos skyriaus vedėju. Naciams uždarius universitetą 1943 m. dirbo geležinkelio valdyboje. Artėjant frontui, pasitraukė į Vokietiją. Čia mokytojavo Augsburgo lietuvių gimnazijoje, vadovavo Augsburgo  – Hochfeldo stovyklai. 1949 m. Vilius Pėteraitis išvyko į Kanadą ir apsigyveno Monrealyje.

Profesorius parengė du žodynus: “Lietuviškai anglišką žodyną” (1948 m.) ir “Mažąjį lietuviškai anglišką žodyną” (1949 m.); monografijas “Mažoji Lietuva ir Tvanksta prabaltų ir pralietuvių laikais” (1992 m.) – apie baltiškų vandenvardžių raidą, ir “Mažosios Lietuvos ir Tvankstos vietovardžiai” (1997 m.) – apie jų kilmę ir reikšmę.

Vilius Pėteraitis yra daugelio Mažosios Lietuvos fondo leidinių redaktorius ir sudarytojas, Lietuvių encikopedijos, leistos Bostone, bandradarbis; Mažosios Lietuvos enciklopedijos organizatorius ir tvarkytojas.

V. Pėteraitis bendradarbiavo spaudoje, Mažosios Lietuvos temomis rašė “Nepriklausomoje Lietuvoje”, “Keleivyje”, “Lietuvos pajūryje” ir kt.

Profesorius V. Pėteraitis žinomas visuomenininkas. Dar studijų metais dalyvavo studentų draugijos “Mažoji Lietuva” veikloje, buvo jos pirmininku. Vėliau – Mažosios Lietuvos tarybos narys, Mažosios Lietuvos bičiulų draugijos Kanadoje steigėjas ir vadovas (su pertraukomis). Nuo 1954 m. dalyvavo Mažosios Lietuvos rezistencinio sąjūdžio veikloje, buvo Mažosios Lietuvos fondo steigėjas ir vicepirmininkas, nuo 1992 m. – pirmininkas. 1998 m. V. Pėteraitis,  norėdamas visą savo veiklą pašvęsti MLE leidimui, iš pirmininko pareigų pasitraukė.

V. Pėteraitis – KU garbės daktaras, savo sukauptą archyvą (knygas, periodinius leidinius, rankraščius ir bylas) perdavė KU. Jis saugomas Klaipėdos universiteto bibliotekoje, Mažosios Lietuvos archyve.

V. Pėteraičio archyvas praturtins studentų ir mokslininkų žinias.