LT   |   EN      Mano KU   |   
Pasirinkite teksto dydį
Dr. K. Pemkaus kolekcija
pemLietuvių išeivijos veikėjas, bibliofilas, medicinos mokslų daktaras Kazys Pemkus gimė 1920 m. birželio 24 d. Rukų km., Mosėdžio valsčiuje. 1940 m. baigė Skuodo gimnaziją, kurioje garsėjo kaip aktyvus ateitininkas. VDU, Vilniaus ir Tiubingeno universitetuose studijavo mediciną. Medicinos daktaro laipsnį gavo 1950 m.

1946 – 1948 m. buvo studentų ateitininkų korporacijos “Gaja” pirmininku, 1952-1956 m. – lietuvių darbo kuopų prie JAV armijos gydytoju. Tuo pat metu Heidelbergo universitete studijavo socialinę mediciną, psichologiją ir sociologiją. 1956 m. išvyko į JAV.

Nuo 1957 iki 1961 m. K. Pemkus buvo gydytojų korporacijos “Gaja” pirmininku, 1961 – 64 m. redagavo “Gajos aidą”, 1974 – 76 m. “Mediciną”, 1979 m. redagavo Jono Puzino pomirtinę studiją “Prof. Petras Avižonis”, 1985 m. – Nijolės Sadūnaitės atsiminimus “KGB akiratyje”.

Kazys Pemkus nuo gimnazijos laikų mėgo literatūrą, pats yra parašęs kelias noveles, išspausdinęs keletą straipsnių Lietuvos ir išeivijos spaudoje. Šie pomėgiai galėjo būti viena iš sąlygų, padėjusių tapti žymiu biblofilu. Daug literatūros K.Pemkus sukaupė rinkdamas medžiagą Pasaulio lietuvių gydytojų sąjungos istorijai. Rinkdamas šią medžiagą K.Pemkus aplankė daugybę bibliotekų, susipažino su įvairiais lietuvių išeiviais. Dauguma jų jau buvo garbaus amžiaus, tad norėdami paremti šią svarbią knygų rinkimo misiją, perdavė K.Pemkui savo sukauptus archyvus. Taip pat daug knygų, kitų reikalingų leidinių, kopijų K.Pemkus gavo Pensilvanijos universitete.

Kaupdamas savo biblioteką, kolekcininkas ne kartą lankėsi ALK’os muziejuje Putname, Pasaulio lietuvių archyve Čikagoje, “Draugo” ir Marijono vienuolyno knygynuose, Kazimieriečių vienuolyne Čikagoje, S.Balzeko muziejuje ir kitur. Rinkdamas savo biblioteką jis taip pat aplankė plačiai pasklidusias lietuvių kolonijas. Keliauti po jas galėjo dėl savo gero uždarbio ir palaikomas šeimos.

Kolekcininkas bendradarbiavo su Vilniaus universiteto bei Lietuvos nacionaline M.Mažvydo bibliotekomis, Knygų rūmais, dalijosi leidiniais. Daug leidinių taip pat jį pasiekdavo iš įvairių asmenų, gyvenusių Lietuvoje.

K.Pemkus kaupė savo biblioteką, kad išsaugotų išeivijoje žūstančius leidinius. Negailėdamas laiko ir pinigų, vedamas užsispyrimo ir lydimas kolekcininko laimės, jis surinko unikalią lituanistikos kolekciją.

1996 m. sausį Klaipėdos universitetą pasiekusiame paskutiniame laiške K.Pemkus rašė: “Sveikatai sušlubavus, sunku tikėtis, kad netolimoje ateityje atvykčiau pasitarti parvežtų archyvų reikalu. Tvarkykitės pagal savo išgales”.

Dr. K.Pemkui nebeteko pamatyti, kaip jo kaupti turtai įsikūrė Klaipėdos universiteto bibliotekoje, nebeteko dalyvauti gražiame bibliotekos – archyvo atidaryme. Pakirstas sunkios ligos, jis mirė 1996 m. balandžio 15 d. Mums liko didžiulis jo lobynas, su meile rinkta informacija.