LT   |   EN      Mano KU   |   
Text size
(Lietuviškai) Rankraščių rinkinys

F. 1 Anso Lymanto fondas

Ansas Lymantas (1921- 2002)

Gimė Jonušuose, Klaipėdos apskrityje. Mokėsi Klaipėdos Vytauto Didžiojo gimnazijoje, studijavo Berlyno poligrafijos institute.

Po II-ojo pasaulinio karo gyveno DP stovyklose Vokietijoje, 1951 m. išvyko į Kanadą. Dirbo Canadien Airlains kompanijoje. Aktyviai dalyvavo visuomeninėje, kultūrinėje išeivijos veikloje mažlietuvių organizacijose: Mažosios Lietuvos bičiulių draugijoje (MLBD), Mažosios Lietuvos rezistenciniame sąjūdyje (MLRS), Mažosios Lietuvos fonde (MLF).

Bendradarbiavo spaudoje: dar mokydamasis gimnazijoje rašė Lietuvos keleiviui, Vakarams. Emigracijoje rengė puslapį Nepriklausomoje Lietuvoje, leido ir redagavo MLBD informacinį biuletenį Bičiulis (1955-1957) bei Lietuvos pajūris (1960- 1971, 1982-1988). Sukaupė didelį ir įvairų archyvą, kurį dovanojo KUB.

Archyvą sudaro:

 • Mažosios Lietuvos organizacijų (Mažosios Lietuvos tarybos, Mažosios Lietuvos bičiulių draugijos, Mažosios Lietuvos rezistencinio sąjūdžio, Mažosios Lietuvos fondo) dokumentai ir korespondencija;
 • laikraščio Lietuvos pajūris leidybos ir kūrybiniai (straipsniai, atsiminimai) dokumentai, susirašinėjimas su skaitytojais ir platintojais, laikraščio apipavidalinimo medžiaga, t. y. nuotraukos, piešiniai;
 • personalijos (A. Lymanto, M. Jankaus, Vydūno, V. Gaigalaičio, A.ir M. Brakų, V. Banaičio, E. Simonaičio, A. Puskepalaičio, H. Jakužaičio, A. Baltrio, J. Stikloriaus, Fr. Skėrio, J. Skvirblio, Fr. Šlenterio ir kt. ).

F. 2 dr. Kazio Pemkaus fondas

Kazys Pemkus (1920-1996)

Gydytojas, medicinos mokslų daktaras (1956). Lietuvių išeivijos veikėjas, bibliofilas, kolekcininkas. 1940 m. baigė Skuodo gimnaziją, Kauno, Vilniaus ir Tübingeno universitetuose studijavo mediciną.

1946-1948 m. studentų ateitininkų korporacijos Gaja pirmininkas. 1952-1956 m. lietuvių darbų kuopų prie JAV armijos gydytojas. Heidelbergo universitete studijavo socialinę mediciną, psichologiją ir sociologiją.

1956 m. atvyko į JAV. 1957-1964 m. gydytojų korporacijos Gajos sekretorius, pirmininkas. 1961-1964 m. redagavo Gajos aidą, 1974-1976 m. Mediciną.

Surinko didelę lituanistikos biblioteką (apie 2390 pavadinimų periodinių leidinių, apie 60000 knygų) ir archyvą (dokumentų, laiškų, ikonografijos, straipsnių iškarpų).

1995-1996 m. savo kolekciją perdavė Klaipėdos universiteto bibliotekai.

K. Pemkaus fonde sukaupti:

Abelkio P.

Almeno K.

Ambrazevičiaus-Brazaičio J.

Aukštaitės M.

Avižonio P.

Barono A.

Basanavičiaus J.

Bielinio K.

Bielskio J.

Biržiškos M. ir V.

Borutos K.

Brazdžionio B.

Čepukaičio J.

Čerškaus A.

Dainausko J.

Daugirdaitės – Sruogienės V.

Dovydėno L.

Drangelio K.

Galdiko A.

Garmaus A.

Gaučio P.

Gelžinio M.

Gliaudos J.

Grigaičio-Grigaliūno J.

Grigiatytės K.

Gustaičio A.

Hertmanavičiaus J.

Jakšto J.

Jankaus J.

Jankausko Z.

Jasaičio D.

Jasaitienės S.

Joniko P.

Jurėno A.

Jurgelionio K.

Jurkaus P.

Kairio A.

Karevičiaus P.

Kazlo B.

Keliuočio J.

Kirkor H.A.

Krėvės V.

Kreivėno J.

Krupavičiaus M.

Kudirkos V.

Kučinsko T.

Linkaus A.

Mačio A.

Manelio V.

Margerio A.

Martinkaus V.

Mažono K.

Mikšio Ž.

Navakienės -Deveikienės J.

Puzino J.

Railos Br.

Ramono V.

Rūko A.

Sadūnaitės N.

Sakalausko J.

Salio A.

Santvaro S.

Saurusaičio  P.

Serapino I.

Sims M.

Skardžiaus Pr.

Smetonos A.

Sruogos B.

Šešplaukio-Tyruolio A.

Šilo P.

Šimučio L.

Škirpos K.

Šliūpo J.

Švaisto J.

Talalo J.

Trecijono V.

Tininio J.

Vaičkaus J.

Vaitekūno J.

Varno A.

Vintarto V.

Voldemaro A.

Žiūrio P. J.

ir kt.

Visuomenės ir kultūros veikėjų, privačių asmenų laiškai.

 • Amerikos lietuvių kongreso Čikagos skyriaus protokolai
 • Amerikos lietuvių tarybos (ALTas)
 • Amerikos lietuvių vaiko ugdymo dr-jos (ALVUDas)
 • Bendrojo Amerikos lietuvių fondo (BALFas)
 • Čikagos lietuvių draugijos, 1909-1959
 • Gedimino klubo protokolai, 1898-1910
 • Jaunimo sąjungos, 1957-1994
 • Lietuvių bendruomenės, 1958-1973
 • Lietuvių fondo
 • Lietuvos vyčių, 1913-1967
 • Moksleivių ateitininkų sąjungos
 • “Naujienų”, 1925-1970
 • Įvairių partijų-organizacijų dokumentai
 • Susivienijimo lietuvių Amerikoje (SLA), 1901-1980
 • “Vienybės”
 • Vyriausiojo Lietuvos išlaisvinimo komiteto (VLIKas)
 • Antspaudai
 • Bibliotekos ir muziejai
 • Dailė
 • Genocidas
 • Gydytojai
 • Istorinės nuotraukos
 • Įvairios anketos
 • Įvairios programos, 1950-1989
 • Kapinės
 • Kariuomenė
 • Koncertai Nepriklausomoje Lietuvoje
 • Koncertai tremtinių stovyklose
 • Mokslo ir kultūros simpoziumai
 • Muzika
 • Nacizmas, 1910-1984
 • Pasaulio universitetuose
 • Raudonojo teroro nuotraukos
 • Seni raštai (Radvilų)
 • Spaudos istorija
 • Sportas
 • Svetimieji apie Lietuvą, 1971-1992 ir kt.
 • Vasario 16 minėjimai
 • Vytauto Didžiojo universitetas
 • Žydai