LT   |   EN      Mano KU   |   
KU Rektoriaus rinkimai

KLAIPĖDOS UNIVERSITETAS

KLAIPĖDOS UNIVERSITETO TARYBA SKELBIA VIEŠĄ KONKURSĄ EITI REKTORIAUS PAREIGAS

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymu ir Klaipėdos universiteto Statutu Klaipėdos universiteto Taryba (toliau – Taryba) skelbia viešą konkursą (toliau – Konkursas) Klaipėdos universiteto rektoriaus (toliau – Rektorius) pareigoms eiti (kadencijos trukmė – 5 metai). Rektoriaus funkcijos nurodytos Klaipėdos universiteto statute.

Asmuo, pretenduojantis užimti rektoriaus pareigas, turi būti nepriekaištingos reputacijos[1], turintis mokslo laipsnį arba pripažintas menininkas, bei turintis pedagoginės ir vadybinės patirties, žinoti Klaipėdos universiteto Statutą. Pretendentas turi turėti ne žemesnę nei trečią valstybinės kalbos mokėjimo kategoriją[2].

 

Asmenys, norintys dalyvauti Konkurse, turi pateikti šiuos dokumentus:

  1. prašymą dalyvauti Konkurse (laisva forma);
  2. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
  3. aukštąjį išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
  4. mokslo laipsnio suteikimą liudijančio dokumento kopiją;
  5. dokumentus, įrodančius pedagoginę ir vadybinę patirtį;
  6. gyvenimo aprašymą (Europass formatu) su kontaktiniais duomenimis (telefonu ir elektroninio pašto adresu);
  7. pretendento suformuluotą Klaipėdos universiteto viziją ir veiklos gaires penkerių metų laikotarpiui (iki 5 lapų);
  8. kitus dokumentus ir duomenis, kuriuos pretendento nuomones, tikslinga pateikti.

 

Dokumentai pateikiami popierine forma, lietuvių kalba arba pridedant teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintus vertimus į lietuvių kalbą. Konkursui pateikiamos tinkamai patvirtintos dokumentų kopijos[3].

 

Dokumentai priimami nuo 2018 m. liepos 10 d. 9 val. iki 2018 m. rugsėjo 17 d. 15 val. Dokumentus Rektoriaus rinkimų komisijai galima įteikti asmeniškai arba išsiųsti registruotu laišku, kuris turi būti gautas iki dokumentų pateikimo termino pabaigos. Dokumentai turi būti pateikti užklijuotame voke ant jo nurodant: „Klaipėdos universiteto rektoriaus rinkimų konkursui. Klaipėdos universitetas Rektoriaus rinkimų komisija, Personalo skyrius, Herkaus Manto g. 84, LT-92294 Klaipėda“. Taip pat ant voko turi būti nurodyta „NEATPLĖŠTI IKI REKTORIAUS RINKIMŲ KOMISIJOS VOKŲ PLĖŠIMO POSĖDŽIO.“

 

Pasibaigus dokumentų pateikimo laikui, Klaipėdos universiteto tinklapyje bus paskelbtas pretendentų sąrašas, vertinama gautų dokumentų atitiktis keliamiems reikalavimams. Galutinis kandidatų sąrašas į Klaipėdos universiteto Rektoriaus pareigas sąrašas bus tvirtinamas Tarybos ir skelbiamas Klaipėdos universiteto tinklapyje.

Su Klaipėdos universiteto statutu, rektoriaus rinkimų reglamentu ir kita dominančia informacija galima susipažinti Klaipėdos universiteto tinklalapyje www.ku.lt.

 

Išsamesnės informacijos apie viešą konkursą prašome teirautis elektroniniu paštu taryba@ku.lt arba tel. +370 46 398903.

 

Klaipėdos universiteto Tarybos pirmininkas Vytautas Grubliauskas

 

[1] Nepriekaištinga reputacija suprantama taip, kaip apibrėžta 1999 m. liepos 8 d. Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatyme Nr. VIII-1316 (Žin. 2011, Nr. 57-2705; 2012, Nr. 69-3523; 2013, Nr. 75-3762).

[2] Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 23 d. nutarimas Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“ (Žin. 2003, Nr. 123-5618; 2009, Nr. 42-1623; 2011, Nr. 92-4383).

[3] Dokumentų kopijos yra tvirtinamos institucijos, įgaliotos tvirtinti dokumentus, nurodant žodžius „Kopija tikra“ ir pareigų pavadinimą, vardą (vardo raidę), pavardę ir datą arba pateikiamas notaro patvirtintas nuorašas