LT   |   EN      Mano KU   |   
Korupcijos prevencija

Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymas:
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.168154/asr

Pareigybės aprašas:
https://www.ku.lt/wp-content/uploads/2022/01/pareigybes.pdf

Klaipėdos universiteto Korupcijos prevencijos pareigūnas Artūras Mažrimas
Tel: 8 46 39 89 30
El. p.