LT   |   EN      Mano KU   |   
Studijos Klaipėdos universite vykdomos pagal universitetinį laipsnį suteikiančias studijų programas.

Laipsnį suteikiančios studijų programos yra trijų pakopų: I-oji pakopa – bakalauro; II-oji pakopa – magistrantūros; III-oji pakopa – doktorantūros.

Pirmosios pakopos universitetinių studijų programos teikia universalųjį bendrąjį išsilavinimą, yra labiau orientuotos į teorinį pasirengimą ir aukščiausio lygio profesinius gebėjimus. Baigus šias studijas įgyjamas atitinkamos studijų krypties bakalauro laipsnis arba bakalauro laipsnis ir kvalifikacija, tą paliudija bakalauro diplomas.

Antrosios pakopos (magistrantūros) studijų programos skiriamos pasirengti savarankiškam mokslo (meno) darbui arba kitam darbui, kurį atlikti reikia mokslo žinių ir analitinių gebėjimų. Baigus magistrantūros studijų programas, įgyjamas atitinkamos studijų krypties magistro laipsnis arba magistro laipsnis ir kvalifikacija, tą paliudija magistro diplomas.

Trečiosios pakopos studijos vykdomos mokslo doktorantūroje. Baigus doktorantūros studijas ir apgynus disertaciją, įgyjamas mokslo (meno) daktaro laipsnis, tą paliudija daktaro diplomas.

Lietuvoje veikia nacionalinė aukštojo mokslo kokybės užtikrinimo sistema. Vykdomos tik akredituotos studijų programos. Akredituota studijų programa nustatytam terminui įregistruojama Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registre.

Studijų apimtis matuojama studijų kreditais. Studijų kreditas – studijų dalyko apimties vienetas, kuriuo matuojami studijų rezultatai ir studento darbo laikas. Vienų studijų metų 1 600 valandų atitinka 60 kreditų. Vienas studijų kreditas lygus vienam Europos kreditų perkėlimo ir kaupimo sistemos (ECTS) kreditui.
Bakalauro (I-sios pakopos) studijų programos skiriamos teorinių pagrindų ir bendrų gebėjimų ugdymui. Studijos orientuotos į  aukštąjį universitetinį išsilavinimą, pasirinktos studijų krypties pagrindinių žinių formavimą ir aukščiausio lygio profesinių įgūdžių ugdymą.

Asmenims, baigusiems aukštojo mokslo kolegines studijas, Jūros technologijų ir gamtos mokslų fakultetas siūlo papildomas studijas magistro laipsniui siekti. Šios studijos skirtos asmenims, kurie yra įgiję koleginį išsilavinimą. Studijos apima studijų krypties pagrindinius dalykus, kad studentas įgytų pakankamai žinių ir gebėjimų, reikalingų sėkmingoms magistrantūros studijoms. Asmeniui, baigusiam papildomąsias studijas, išduodama akademinė pažyma, suteikianti teisę bendra tvarka dalyvauti konkurse dėl valstybės finansuojamos/nefinansuojamos vietos į atitinkamą magistrantūros studijų programą. Asmenys, baigę Integruotos inžinerijos studijas gali studijuoti inžinerinėse magistrantūros studijų programose.