LT   |   EN      Mano KU   |   

Jūrų inžinerijos katedra šiuo metu koordinuoja dešimties skirtingų laboratorijų veiklą. Jose studentai atlieka praktinius individualius bei grupinius užsiėmimus, specializuotus laboratorinius bei mokslinius tiriamuosius darbus, taip pat turi galimybę atlikti tyrimus savo kursiniams ir baigiamiesiems darbams. Be viso to,  studentai, dalyvaudami tarptautiniuose projektuose, laboratorijose vykdo įvairius eksperimentinius tyrimus, kuriuos vėliau aprašo moksliniuose straipsniuose, naudoja dalyvaudami mokslinėse konferencijose. Laboratorijose vykdomų užsiėmimų tikslas – suteikti studentams galimybę pagilinti studijų metu įgytas žinias bei praktiškai formuoti jų būsimosios profesijos įgūdžius.

c_bendras

Darbo saugos laboratorija (kabineto nr. 309)

Žmogaus saugos laboratorinių darbų metu nagrinėjami kenksmingų, pavojingų gamybinių veiksnių ir žmogaus sąveikos ypatumai darbuotojų saugos ir sveikatos aspektu. Taikomos normavimo, matavimo, higieninio įvertinimo metodikos, analizuojami metodai ir priemonės, mažinančios profesinės rizikos veiksnių poveikį žmogui.

Laboratorijoje tyrimai ir eksperimentai atliekami naudojant šiuolaikinę specializuotą įrangą. Studentai praktinių užsiėmimų metu turi galimybę išanalizuoti žmogaus kūno šiluminės pusiausvyros pagrindus, išsiaiškinti šiluminės aplinkos normavimo principus, taip pat susipažinti su dulkių klasifikavimu, jų kenksmingumu žmogaus organizmui, išmatuoti orą taršą nuo autotransporto gatvėse, įvairiuose darbo vietose patalpos švarumą bei įvertinti aplinkoje  pasiskirsčiusių dulkių koncentraciją.

Naudodamiesi modernia įranga studentai laboratorijoje vykstančių užsiėmimų metu dar matuoja natūralų (dirbtinį arba mišrų) apšvietimą, susipažįsta su gamybos triukšmu ir jo mažinimo būdais, nustatinėja kai kurių triukšmo mažinimo priemonių efektyvumą, taip pat turi galimybę išmatuoti kompiuterio ir kitų elektros energiją naudojančių prietaisų elektromagnetinio lauko energijos srauto tankį.

Be viso to, čia atliekamas darbo zonos užterštumo dujomis ir garais tyrimas, susipažįstama su kenksmingų dujų ir garų didžiausiomis leidžiamomis koncentracijomis, dujų ir garų koncentracijos tyrimo bei apsaugos nuo kenksmingų dujų ir garų metodais. Naudojant specializuotą įrangą galima išmatuoti orą taršą  autotransporto gatvėse, įvairiose darbo vietose patalpoje ir įvertinti aplinkoje dujų ir garų koncentraciją.

Laboratorinių užsiėmimų metu studentai aiškinasi vibracijos poveikį žmogui,  higienines charakteristikas ir jų normas,  susipažįsta si apsaugos nuo vibracijos priemonėmis bei nustatinėja vibracijos parametrų  reikšmes.

c_309

Atsakingas asmuo:

Lekt. Elvyra Barauskienė

El. paštas: elvyra@keltas.lt; 7elvyra@gmail.com

Tel. nr.: ( 8 46) 34 61 96

Jūrinių konstrukcijų patikimumo tyrimų laboratorija (kabineto nr. 151)

Jūrinių konstrukcijų patikimumo tyrimų laboratorijoje atliekami tiek mokomieji, tiek mokslo tiriamieji darbai – tiriama laivų metalinių konstrukcijų, suvirintų neardomu būdu, kokybė. Kita šios laboratorijoje vykdomų užsiėmimų kryptis – metalų šiluminio suvirinimo galimybių tyrimai:

  • metalų suvirinamumas, legiruojančių elementų įtaka;
  • suvirinimas nelydžiu elektrodu dujų aplinkoje;
  • pusiau automatinis suvirinimas, suvirinimo vielos;
  • suvirintos jungties sandara, jungčių paruošimas;
  • suvirintų jungčių defektai;
  • siūlės kontrolė – vizuali, neardomoji ir ardomoji;
  • suvirinimo deformacijos;
  • kitų metalų lydinių suvirinimas.

c_151

Atsakingi asmenys:

Lekt. Evaldas Mikalauskas

El. paštas:  mevaldas@outlook.com

Tel. nr.: 8-698-13591;

Doc. dr. Rima Mickevičienė

El. paštas:  rima.mickeviciene@ku.lt

Tel. nr.:  (8 46) 39 86 81

Laivo inžinerijos ir hidromechanikos laboratorija (kabineto nr. 146)

Šioje laboratorijoje atliekamų eksperimentų tikslas praktiškai supažindinti studentus su svarbiausiais hidrauliniais reiškiniais, jų skaičiavimų ir panaudojimų metodais.

Studentai laboratorijoje vykdomų užsiėmimų metu, naudodami skirtingus skysčius ir hidrometrą, nustatinėja skysčių fizines savybes, skysčio savitąjį sunkį, skaičiuoja skysčių tankį. Skysčių klampumui nustatyti naudojamas Stokso viskozimetras ir plieniniai rutuliukai, apskaičiuojamas skysčių klampumo koeficientas ir kinematinis klampumas.

Taip pat  laboratorijoje studentai turi galimybę atlikti plokščią paviršių veikiančio hidrostatinio slėgio atstojamosios tyrimą, kurio metu nagrinėjama vandens hidrostatinio slėgio jėga, veikianti panirusį ritinio segmento plokščią stačiakampio formos paviršių, ir matuojamas šios jėgos sukimo momentas apie ritinio ašį.

Atlikdami Bernulio lygties laboratorinį darbą studentai pitometru ir pjezonetrais išmatuoja tėkmės greičio aukščius įvairiuose vienturio vamzdžio pjūviuose ir juos lygina su teoriniais vidutinio greičio aukščiais, o nustatinėdami išcentrinio siurblio charakteristikas, išsiaiškina ryšį tarp siurblio charakteristikų, nagrinėja slėgio, aukščio, našumo, naudingumo koeficiento, galios ir kitų siurblio parametrų sąveiką.

Laboratorijoje integruota, modernia įranga studentai naudojasi ne tik  praktinių ir laboratorinių užsiėmimų metu, bet ir atlikdami tyrimus kursiniams ir baigiamiesiems darbams.

c_146

Atsakingas asmuo:

Lekt. Diana Šateikienė

El. paštas: diana.s@balticum-tv.lt

Tel. nr.: 8 680 90415

Laivo teorijos laboratorija (kabineto nr. 244)

Laivo teorijos laboratorijoje atliekami laboratoriniai darbai ir tyrimai taikant tarptautinius jūrinius standartus ir normatyvus IMO (International Maritime Organization), ITTC (International Towing Tank Conference) ir kt. Čia tiriamas laivo stovumas, eigumas, supimasis, eksperimentiškai įvertinama galimybė saugiam laivo dokavimui, įvertinama krovininių operacijų (krovinio pakrovimas ir iškrovimas, perkėlimas laive, skystas ir pakabintas krovinys) įtaka saugios laivo eksploatacijos užtikrinimui, matuojami laivo supimosi parametrai ir kt.

Eksperimentai  laboratorijoje atliekami naudojant hidrostatikos stendus, girokrenografą SMC IMU-008 su duomenų apdorojimo ir vizualizavimo kompiuterinė įranga, hidrolataką C4MKII su hidrauliniu stendu F1-10, tiriamojo objekto judėjimo charakteristikų matuoklį DST800 NMEA0183, specializuotą eksperimento duomenų apdorojimo ir vizualizavimo įrangą GoPro HERO3+, specializuotą eksperimento modelių paruošimo įrangą Heinz HIGH-Z S-1000 su priedais, vandens srauto hidrolatake arba bandymų baseine greičio matuoklį Armfield H33 su duomenų apdorojimo ir vizualizavimo kompiuterine įranga,  laboratorinį fizinių modelių hidrolatake arba bandymų baseine vandens pasipriešinimo matuoklį FH 100 EXT Sauter GmbH, Amajevo sistemos inklinografą ZPM NKI ir kitą unikalią tyrimų įrangą.

Taip pat čia studentai turi galimybę atlikti tyrimus ruošiant savo kursinius, bakalauro bei magistro baigiamuosius darbus.

c_244

Atsakingas asmuo:

doc. dr. Jonas Čerka

El. paštas: jonas.cerka@ku.lt

Tel. nr.: (8 46) 39 86 91

Mokslinių tyrimų laboratorija (kabineto nr.  131)

Dar vienoje statybos inžinerijos studijų programos studentams pritaikytoje mokslinėje laboratorijoje esančiomis tikslesnėmis svarstyklėmis, ultragarso greičio matuokliais, armatūros ieškikliais ir jos korozijos matuokliais bei kita jautresne neardančiųjų tyrimų įranga dažniau naudojasi statybos inžinieriaus kvalifikaciją jau turintys magistrantai. Tačiau jie visada gali pasinaudoti ir kitose įvardytose laboratorijose esančiais prietaisais bei visa nešiojama laboratorijos įranga.

c_131

Atsakingas darbuotojas:

Lekt. dr. Arminas Štuopys

El. paštas: arm.stuopys@gmail.com

Tel. nr.: (8 46) 39 86 94

               (8 46) 39 86 95

Statybinių konstrukcijų ir geotechnikos laboratorija (kabineto nr. 143 a.)

Geologijos ir, aukštesniuose kursuose, geotechnikos disciplinos praktiniai darbai atliekami lauko praktikų metu: Klaipėdos apylinkėse išmokstama dirbti su grunto grąžtais, gręžinių zondais, dumblo semtuvais. O surinkti ir iš aikštelių parsinešti grunto pavyzdžiai detaliau ištiriami specializuotoje geotechnikos laboratorijoje. Joje yra grunto stiprio, sudėties, vandens laidumo bei kitų savybių tyrimo įranga.

Didžiausios jėgos naudojamos konstrukcijų bandymo laboratorijoje – joje statybinių medžiagų bandiniai gniuždomi, lenkiami, skeliami… Čia įrengti 300 tonų ir mažesnės galios presai, kurie valdomi vienu mikroprocesoriumi arba kompiuteriu. Be to, šioje laboratorijoje naudojama atitinkama geotechninių tyrimų įranga – kalamieji ir sukamieji grąžtai, dumblo ir vandens semtuvai.

c_143a

Atsakingas darbuotojas:

Lekt. dr. Arminas Štuopys

El. paštas: arm.stuopys@gmail.com

Tel. nr.: (8 46) 39 86 94

              (8 46) 39 86 95

Statybinių medžiagų laboratorija (kabineto nr. 143)

Praktiniai ir laboratoriniai būsimųjų statybos inžinerijos specialistų darbai prasideda būtent čia. Laboratorijoje bandymams ruošiami įvairių statybinių medžiagų bandiniai – jie apžiūrimi mikroskopu, mechaninėmis sumaišomas ir vibruojantį formas suklojamas bei sutankinamas skiedinys ar betono mišinys, matuojamos plytos, sijojamas ir džiovinamas žvyras, degamas molis, tiriamos rišamosios ir apdailos medžiagos, gruntas. Statybinių medžiagų laboratorija yra pradinė vieta, kurioje studentas susipažįsta su praktiniu statybos inžinieriaus specialybės darbu, atlieka pirmuosius statybinių medžiagų laboratorinius darbus. Tačiau ir aukštesniuose kursuose jie dar ne kartą į ją sugrįš – iš lauko aikštelių atsineš grąžtais, semtuvais paimtus grunto pavyzdžius, tirs ir aprašys jų sudėtį, nustatys spalvą, betonuos ar kitaip bandymams ruoš gelžbetonines konstrukcijas, metalinių ar medinių konstrukcijų, mūrinio detales bei fragmentus. Nors darbas laboratorijoje „nešvarus“, atsakingas bei reikalaujantis atsidavimo, tačiau rezultatai ir įgytos žinios pranoksta visus lūkesčius.

c_143

Atsakingas darbuotojas:

Lekt. dr. Arminas Štuopys

El. paštas: arm.stuopys@gmail.com

Tel. nr.: (8 46) 39 86 94

(8 46) 39 86 95

Transporto energetikos virtuali  laboratorija (kabineto nr. 311)

Šioje laboratorijoje studentai modeliuoja transporto priemonių (laivų, šilumvežių, sunkiųjų automobilių ir kt.) dyzelinų variklių eksploatacines, energetines, ekologines charakteristikas, cilindre vykstančio darbo proceso parametrus bei greitaeigius dinaminius procesus. Laboratorijoje tarpusavyje optimizuojamos transporto priemonių ir dyzelinių jėgainių charakteristikos, siekiant energijos panaudojimo efektyvumo didinimo (degalų sąnaudų mažinimo) bei kenksmingų emisijų oro aplinkoje mažinimo. Čia studentai turi galimybę atlikti tyrimus savo kursiniams bei baigiamiesiems darbams.

c_311

Atsakingas darbuotojas:

Inž. Ingrida Gudaitytė

El. paštas: ingrida.gudaityte@gmail.com

Tel. nr.: (846) 39 87 29

Uosto inžinerijos ir navigacinių sąlygų tyrimo laboratorija (kabineto nr. 246)

Uosto inžinerijos ir navigacinių sąlygų tyrimo laboratorijoje jūrų uostų inžinerijos, jūrų uostų valdymo bei kitų studijų programų studentai turi galimybę, naudojantis moderniu „SimFlex4 Navigator“ stimuliatoriumi, imituojančiu ir leidžiančiu sužinoti daugelį laivo judėjimo ir uosto įrenginių bei infrastruktūros parametrų, bei aukšto tikslumo navigacine įranga „CAT II“, atlikti specializuotus laboratorinius ir mokslinius tiriamuosius darbus (Laivo cirkuliacijos elementų nustatymas, Laivo stabdymo charakteristikų nustatymas, Laivo įsiinkaravimas ir švartavimas ir kt.). Laboratorijoje studentai turi galimybę susipažinti su laivų valdymo sistemomis, laivų savybėmis, uostų infrastruktūros ypatumais, gali išbandyti įvairias vandens kelių savybes  ir galimybes, pritaikant laivų valdomumo ypatumus, taip pat išsiugdyti gebėjimus praktiškai analizuoti ir eksperimentiškai tirti laivų valdomumo savybes ir navigacinio saugumo problemas, maksimaliai priartinant jas prie realių sąlygų.

c_246

Atsakingas asmuo:

El. paštas:

Tel. nr.: (8 46) 39 86 87

Laivų projektavimo ir skaičiuojamosios skysčių dinamikos laboratorija (kabineto nr. 243)

Laivų projektavimo ir skaičiuojamosios skysčių dinamikos laboratorijoje atliekami optimalios laivo korpuso formos kūrimo darbai, sudaromas ir braižomas vienas iš pagrindinių ir svarbiausių brėžinių – laivo teorinis brėžinys, atliekamas matematinis modeliavimas, optimizuojamos ir vertinamos projektuojamo ar esamo laivo jūrinės savybės (plūdrumas, stovumas, neskęstamumas, eigumas, supimasis, valdomumas ir kt.), sprendžiami kiti laivo aerohidrodinamikos uždaviniai. Visa tai atliekama be didelių investicijų, netaikant brangių fizinių eksperimentų. Šioje laboratorijoje vykdomi tiek mokomieji Laivo inžinerijos studijų programos praktiniai darbai, taip pat mokslinius tyrimus atlieka bakalaurai ir magistrantai ruošdami baigiamuosius darbus.  Be to, laboratorijoje automatizuotai projektuojamos laivo korpuso konstrukcijos pagal laivų klasifikacinių bendrovių taisykles, tikrinamas šių konstrukcijų tvirtumas tokiais metodais, kurie yra neįmanomi skaičiuojant rankiniu būdu.

Visa tai atliekama taikant specializuotą kompiuterinę įrangą bei originalius kompiuterinių programų paketus:

  • laivų projektavimo ir laivo jūrinių savybių virtualaus tyrimo kompiuterinė įranga, kurią sudaro stacionarūs kompiuteriai Intel(R) Core(TM) i5-3470 CPU @ 3.20GHz, 3601 Mhz, 4 branduolių, 4 loginiai procesoriai su monitoriais; Tinklo įranga D-Link DGS 1016A; interaktyvioji lenta PROMETHEAN;

kompiuterinės programinės įrangos paketai Autodesk Design Academy, Autoship, Autohydro, Autopower, Deftship Pro, Shipconstructor, Aveva, Flow–3D.

c_243_pagrazinta

Atsakingas asmuo:

Doc. dr. Vasilij Djačkov

El. paštas: vasilij.djackov@ku.lt

Tel. nr.: (8 46) 49 20 15

Kalendorius

<< Vas 2019 >>
PATKPŠS
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 1 2 3

Artėjantys renginiai

Studijos Mokslas Paslaugos Kursai