LT   |   EN      Mano KU   |   
Energetinio efektyvumo centras

Energetinio efektyvumo centras (EEC) dirba pagal KU patvirtintos mokslinių tyrimų programos paprogramę „Energetiškai efektyvių įrenginių, jų sistemų kūrimas, tobulinimas ir tyrimai“, finansuojamas iš uždirbtų lėšų (projektinė veikla, užsakomieji darbai).

Energetinio efektyvumo centro (toliau EEC) tikslai:

 • vykdyti aplinkos ir ekonomiško energijos naudojimo tyrimus;
 • kurti inovacines technologijas elektros ir elektronikos, energetikos ir kitose technologijos mokslų kryptyse, reikalingus darniai Lietuvos energetikos ir kitų ūkio šakų plėtrai;
 • sukauptą informaciją naudoti studijų turiniui tobulinti;
 • bendradarbiauti su kitų institucijų analogiškais centrais,
 • organizuoti mokslinius renginius;
 • EEC veikloms atlikti įtraukti mokslininkus iš įvairių JTGMF padalinių, taip pat partnerius iš užsienio universitetų;
 • aktyviai dalyvauti Europos Sąjungos ir nacionaliniuose projektuose;
 • vykdyti projektus pagal savivaldybių bei įmonių užsakymus;
 • skleisti visuomenėje ir konferencijose mokslo žinias, mokslinių tyrimų rezultatus panaudojant mokslinei produkcijai kurti;
 • publikuoti straipsnius mokslo žurnaluose;
 • skaityti paskaitas pirmosios ir antrosios ir trečiosios studijų pakopos studentams;
 • dalyvauti mokslo populiarinimo veikloje;
 • nuolat konsultuoti įmones, organizacijas bei piliečius šiluminės ir elektros energijos efektyvaus naudojimo klausimais.

Strateginiai uždaviniai:

 1. Mokslo, studijų ir verslo bendradarbiavimo plėtra.
 2. Teorinių ir eksperimentinių tyrimų vykdymas siekiant inovatyviais sprendimais didinti energijos panaudojimo efektyvumą ir mažinti jų neigiamus poveikius aplinkai.
 3. Kurti ir tirti energetiškai efektyvius įrenginius ir jų sistemas jūrų ir kranto pramonės objektams.
 4. Eksperimentinės bazės palaikymas ir plėtra.