LT   |   EN      Mano KU   |   

Projekto Nr. 01.2.2-LMT-K-718-01-0081

Projekto pavadinimas: „Ateities autonominis žaliasis uostas: naujo konteinerių krovos metodo ir sistemos prototipo sukūrimas”.

Projekto vykdymo laikotarpis: nuo 2017-12-20 iki 2021-12-19

Projekto mokslinio tyrimo vadovas: prof. dr. Arūnas Andziulis

Santrauka: Projekto tikslas – sukurti inovatyvų konteinerių krovos uoste metodą ir technologiją, skaitmenizuojant jūrinio intermodalinio terminalo transporto mazgus sumaniosiomis IRT, tenkinant prioritetinės MTEP ir inovacijų raidos (sumanios specializacijos) krypties „Transportas, logistika ir informacinės ir ryšių technologijos“ prioriteto „Sumanios transporto sistemos ir informacinės ir ryšių technologijos“ deskriptus.

Uždaviniai:

 1. Ištirti intermodalinio konteinerių krovos terminalo logistinius ir krovos procesus, sudaryti terminalo mechanizmų dinamikos matematinius modelius, atlikti jų skaitinę analizę ir adekvatumo patikrinimą.
 2. Sukurti krovos procesą prognozuojančius valdymo algoritmus ir valdymo sistemos virtualų prototipą, leidžiančius individualizuoti kiekvieno konteinerio krovos režimus bendroje transportavimo grandinėje, siekiant maksimalaus operacijos autonomiškumo ir krovimo spartos.
 3. Sukurti apibendrintąjį autonominio konteinerių krovos proceso „krantinės kranas-elektrovežis-stekas“ intermodaliniame terminale MM bei autonominio elektrovėžio ir autonominio krano tarpusavio sinchronizavimo krovos metodą dinaminiu režimu.
 4. Sukurti apibendrintąjį autonominio konteinerių krovos procesą „krantinės kranas-elektrovežis-stekas“ imituojantį virtualų prototipą ir tyrimų maketą, jį ištestuoti, optimizuojant krovos proceso laiką ir energijos sąnaudas, ir pagal tyrimo išvadas parengti ir pateikti TP paraišką..

Siekiamas rezultatas:

Projekto eigoje bus vykdomos mokslinės veiklos (8 veiklos), kurių pagrindinis tikslas, sukurti naują metodą, leidžianti efektyviau išnaudoti uosto terminalo esamas krovimo technologijas, padidinti terminale operuojančių įrenginių autonomiško lygį vykdant krovimo darbus, nesumažinant krovimo efektyvumo, vertinant energijos sąnaudas, bei pasiūlyti optimalias technologijas ir valdymo algoritmus bei išnagrinėti jų veikimo gaires, atliekant autonominius krovimo proceso darbus. KU mokslininkams projekte būtina atsakyti, kokiomis inovatyviomis krovos technologijomis bus grindžiama fizinė Klaipėdos uosto plėtra, įsisavinamos naujos teritorijos Kuršių marių pakrantėje, o šiaurinėje dalyje – statomas jūrinis uostas. Todėl projekto tiksluose ir uždaviniuose yra numatyta uosto direkcijai pateikti susistemintas įžvalgas apie pasaulinę išmaniųjų sistemų diegimo praktiką uostuose bei kurti naujas sumaniąsias krovos procesų valdymo technologijas.

Projektas finansuojamas Europos Regioninės plėtros fondo lėšomis pagal 01.2.2-LMT-K-718 priemonės „Tiksliniai moksliniai tyrimai sumanios specializacijos srityje“.

 • 2007–2013 m. Projektas „Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros veiklų vykdymas pagal nacionalinių kompleksinių programų tematikas“, skirtas žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 3-iam prioritetui „Tyrėjų gebėjimų stiprinimas“. Tema: „Efektyvių intermodalinio transporto technologijų kūrimas ir taikymas“. Projekto tikslas – išnagrinėti dabartinius žalos prevencijos metodus, naudojant intelektualiąsias IT priemones, įskaitant naujausius RFID technologijų taikymo intermodaliniame e-transporte pagal ISO/PAS standartus ir pasiūlyti inovatyvaus efektyvesnio duomenų apdorojimo IT metodo koncepciją bei prototipą, skirtą sprendimo priėmimo uždaviniams spręsti. Projekto koordinatorius prof. dr. A. Andziulis.
 • 2011 m. Tarptautinis mokslinis projektas „PREHAB“. Vykdytojais dirbo prof. dr. K. Dučinskas ir asist. E. Baltmiškytė.
 • 2010-2012 m. Tarptautinis LAT-LIT.eu projektas „Jungtinio tyrimų ir mokymų centro sukūrimas aukštųjų technologijų srityje“(Development of Joint Research and Training Centre in High Technology Area). Sutrumpintas projekto pavadinimas – „Jungtinis tyrimų ir mokymų centras“ (Join Research Technology Centre, JRTC). Projekto uždavinys – konsoliduoti dviejų universitetų – Klaipėdos ir Ventspilio – akademinį personalą, jaunuosius mokslininkus, projekto tikslines grupes, vadovus, išgryninant mokslo ir mokymo prioritetus, kuriant projekto tęstinumo viziją. Pasiekti rezultatai:
 • įkurtas bendras aukštųjų technologijų srities JMTC (JRTC), abiejuose universitetuose įrengtos naujos modernios laboratorijos, aprūpintos National Instruments (NI) technine bei programine įranga. Ši įranga mokslininkams, tyrėjams ir studentams suteikia galimybę atlikti įvairius eksperimentus ir tyrimus, kurių rezultatai publikuojami įvairių mokslo sričių (logistikos, transporto, biomedicinos ir kt.) konferencijose.
 • surengti trys mokymų etapai Lietuvoje ir Latvijoje, kurių metu 20 tikslinių grupių narių įgijo svarbių teorinių žinių bei praktinio darbo įgūdžių su NI įranga, buvo sukurtos 6 darbo vietos (KU, VUC) jauniesiems mokslininkams bei tyrėjams. Projekto koordinatorius KU – prof. dr. A. Andziulis, vykdytojai: doc. dr. B. Andziulienė, doc. dr. V. Bulbenkienė, lekt. M. Kurmis, lekt. Ž. Lukošius, T. Eglynas, asist. M. Jusis ir kt.

Daugiau apie projektą: http://old.isk.inotecha.lt/jrtc/

 • 2012–2014 m. Tarptautinis projektas „JMTC (JRTC) veiklos išplėtimas paskirstytų realaus laiko signalų apdorojimo ir valdymo sistemų kūrimo srityse“. Projekto tikslas – Klaipėdos ir Ventspilio universitetų Jungtinio tyrimų ir mokymų centro veiklos išplėtimas paskirstyto bei realaus laiko signalams apdoroti ir valdyti. Pagrindinės projekto tikslinės grupės – jaunieji tyrėjai, dirbantys ES lėšomis įsteigtose laboratorijose Klaipėdos ir Ventspilio universitetuose ir turintys galimybę naudotis naujausia technine ir programine įranga bei studijuojantys pagal atnaujintas studijų programas. Projekto koordinatorius KU – prof. dr. A.Andziulis, vykdytojai: lekt. M. Kurmis, lekt. Ž. Lukošius, lekt. T. Eglynas, lekt. T. Lenkauskas, asist. M. Jusis ir kt.

Daugiau apie projektą: http://discos.isk.inotecha.lt/

 • 2010-2013 m. Pietų Baltijos šalių bendradarbiavimo programos projektas „WEBLAB – South Baltic Weblab, a virtual laboratory on marine science“, su KU BPATPI. Vykdytoja doc. dr. D. Baziukė. 2013 m. išleista knygutė “Science meets School” (KU JMM skyrius – V. Denisovas).
 • 2011-2013 m. Įgyvendinant infrastruktūros projektą “Jūra“ – „Jūrinio slėnio branduolio sukūrimas ir studijų infrastruktūros atnaujinimas”, buvo padarytos esminės investicijos į tyrimų infrastruktūrą, laboratorinę, kompiuterinę, programinę ir ekspedicinę įrangą.
 • 2012-2014 m. Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros veiklų vykdymas pagal nacionalinių kompleksinių programų tematikas „Jūrinio sektoriaus NKP“ tematiką. MTEP (0919) 1.2.2.5 veikla „Ypatingo jautrumo jūros teritorijų identifikavimas panaudojant formalius metodus”. Vykdytojai: V. Denisovas (iki 2013 liepos 1 d.), D. Baziukė, N. Juščenko, I. Borisenko.
 • 2012-2014 m. LMT mokslo projektas „Klaipėdos krašto etnokonfesinio paveldo tyrimai, sukuriant geografinę informacinę sistemą”, kartu su BRIAI. Vadovas dr. Arūnas Baublys, GIS uždavinio vykdytoja dr. Natalija Juščenko.
 • 2014 m. Neformaliuoju būdu įgytų kompetencijų vertinimo ir pripažinimo sistemos kūrimas ir diegimas aukštosiose mokyklose“ Projekto kodas Nr. VP1-2.1-ŠMM-04-k-03-001.
 • 2014 m. Programos „Lietuvos informacinės technologijos mokslui ir studijoms“ (LITMIS) priemonė „Įgyvendinti Lietuvos mokslo ir studijų informacinės infrastruktūros plėtros 2013–2016 metų programą (LITMIS programa), el. studijų informacinės sistemos kūrimas, užtikrinant prieigą prie bendrų IT produktų (priemonių)“. Veikla – „Plėtinių palaikymas ir kūrimas“. Administruojanti institucija VGTU. Užbaigtas. Veiklos vadovė KU – doc. dr. D. Baziukė.
 • 2014 m. Projektas EUREKA E! 4018 CAMELINA – BIOFUEL „Biodegalų gamybos technologijų tobulinimas naudojant judros aliejų kaip naują žaliavų bazę”. Vykdytoja doc. dr. G. Lebedeva.
 • 2012-2015 m. Projektas „Lietuvos jūrinio sektoriaus technologijų ir aplinkos tyrimų plėtra“. Projektas skirtas Lietuvos jūrinio sektoriaus plėtrai mokslinių tyrimų technologijos ir aplinkos mokslų srityse. Projektas užtikrino Klaipėdos universiteto ir kitų Jūrinio slėnio partnerių bendradarbiavimą mokslinių tyrimų kryptyse bei efektyvų Jūrinio slėnio mokslo infrastruktūros panaudojimą.
 • 2015 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos lėšomis finansuojamas projektas „Nacionalinės mokslo populiarinimo sistemos plėtra ir įgyvendinimas“, ISK yra II uždavinio atsakinga vykdytoja.
 • 2010-2013 m. Nacionalinių projektų komplekso, skirto „Jūrinio slėnio“ sukūrimui, projektai „Jūreivis“ (jūrinio sektoriaus II pakopos studijų tobulinimas) ir „Jūrininkas“ (jūrinio sektoriaus doktorantūros studijų tobulinimas, mokslininkų ir tyrėjų kvalifikacijos kėlimas ir mobilumo skatinimas). Projekto vykdytojas prof. dr. A. Andziulis.
 • 2012-2014 m. Projektas „Lietuvos jūrinio sektoriaus technologijų ir aplinkos tyrimų plėtra“ KU projekto registracijos Nr. VP1-3.1-ŠMM-08-K-01-019, kartu su BPATPI/JMTC, BEK, GMK, IK.
 • Projektai pagal „2007–2013 m. ekonomikos augimo veiksmų programą“:
 • „Profis CMS“ turinio valdymo sistemos analizė ir atnaujinimo darbai. VP2-1.3-ŪM-05-K-03-922. Apimtis: 5800 eurų.
 • Palangos miesto laikraščio „Palangos tiltas“ interneto svetainės www.palangostiltas.lt optimizavimas. Apimtis: 5800 eurų.

Priemonės: „Inočekiai LT“ VP2-1.3-ŪM-05-K.

 • ESF fondo programos „Mokslas-Ekonomika-Sanglauda” projektai (vadovai: prof. dr. Vitalijus Denisovas, lekt. Gediminas Gricius):
 • 2012-2013 m. Epikrizių valdymo sistemos modernizavimas. Priemonės: „Inočekiai LT“ (UAB „IT Uostas”) projektas (VP2-1.3-ŪM-05-K ), projekto Nr.: VP2-1.3-ŪM-05-K-01-070;
 • 2012-2014 m. Elektroninės bendradarbiavimo sistemos taikymo švietimo ir mokslo įstaigoje tyrimas (Klaipėdos universiteto pavyzdžiu). Priemonės: „Inočekiai LT“ (UAB “Omega Technology”);
 • 2013-2014 m. Įterptinių sistemų mokomųjų laboratorinių stendų kūrimas. Inočekiai LT (UAB „IT Uostas”) projektas. Priemonės: “Inočekiai LT” (VP2-1.3-ŪM-05-K).
 • 2013-2014 m. Sėkmingai parengtas ir įvykdytas MITA projektas „Shopacitor“, įkurta įmonė „startuolis“ UAB „Solutera“. Suprojektuota į vartotoją orientuota mobilioji platforma, integruojanti el. parduotuvių paslaugas, įgyvendintas sistemos prototipas (Vadovas prof. dr. Vitalijus Denisovas).
 • 2009-2010 m. Studentai, vadovaujami lekt. D. Adomaičio, vykdė projektą „Išmanusis įrenginys“ („Power Cells Mini Test Center“) ir suprojektavo maitinimo elementų parametrų testavimo ir rūšiavimo stendą bei sukūrė specialų algoritmą, leidžiantį matavimų duomenis išsaugoti virtualioje atmintyje. Projektas vyko šešiais etapais ir buvo pristatytas KU bendruomenei bei Lietuvos parodų centre LITEXPO organizuotoje parodoje „BALTTECHNIKA 2009“.

Šio projekto tematika buvo parašyti 3 moksliniai straipsniai:

 1. Eglynas, T. Jankauskas, D. Adomaitis, J.  Vaupšas. Informatikos inžinerijos priemonių taikymas, kuriant virtualųjį valdymo sistemos modelį.
 2. Jankauskas, T. Eglynas, D. Adomaitis, A. Andziulis. Daugiafunkcinio stendo valdymo techninis sprendimas.
 3. Lukošiūnas, V. Bulbenkienė, T. Eglynas, T. Jankauskas. Elementų testavimo centro virtualaus modelio veikimo vizualizacija.

Straipsniai pristatyti konferencijoje „Technologijos mokslo darbai Vakarų Lietuvoje“ ir publikuoti šios konferencijos leidinyje (ISSN 1822-4652, 2010).

 • 2010-2011 m. LMT projektas „Studentų mokslinės veiklos skatinimas“. Konferencijoje „SMP ir SMT 2011“ buvo pristyti ir šios konferencijos leidinyje publikuoti studentų moksliniai darbai:
 1. Gusiatin I. ITCS (Intelligent Train Control System). Intelektuali traukinių valdymo sistema, sistemos saugumo ir patikimumo posistemės kūrimas.
 2. Pašviestis L. Patikimas duomenų perdavimo protokolas, skirtas radijo ryšiu valdomai sistemai.
 3. Stabingis T. Širdies ritmo paros Holterio monitoravimo rezultatų segmentavimo metodų kūrimas.
 • 2011 m. LMT projektas „Studentų mokslinės veiklos skatinimas“. Dalyvavo studentai O. Eglynas (vadovė doc. dr. V. Bulbenkienė) ir M. Jusis (vadovas prof. dr. A. Andziulis). Laimėtas konkursas ir gautas ES struktūrinių fondų finansavimas (2600 eurų) numatytai veiklai vykdyti.
 • 2013-2014 m. Laimėtos praktikos vietų finansavimas LMT skelbtame konkurse „I ir II studijų pakopos studentų moksliniai tyrimai vasaros metu“: 2013 m. – 1 studentas, 2014 m. – 2 studentai. Už gautą paramą įsigyta mokslinės literatūros, H. Manto 84 301 aud. už 1500 eurų paramą įrengta viena darbo vieta ir įsigyta prelių.
 • 2009-2016 m. Studentai, vadovaujami prof. dr. A. Andziulio, lekt. T. Eglyno, T. Lenkausko, asist. S. Jakovlev, vykdo projektą „Intelektualusis transportas“ (Intelligent Train Control System). Efektyvesniam geležinkelio sistemos valdymui ir monitoringui užtikrinti studentai kuria realų sumažinto mastelio modelį „Intelektualusis traukinys“, kuris leis:
 • detaliau nagrinėti įvairius maršrutų sudarymo scenarijus stotyse ir tarpstotėse;
 • planuoti lankstesnius traukinių judėjimo grafikus;
 • modeliuoti avarines ir gedimų situacijas bei jų įtaką eismo saugumui atskirose ruožų atkarpose;
 • sumažinti degalų sąnaudas;
 • padidinti ypatingai apkrautų ruožų pralaidumą.

Projektas „Intelektualusis transportas“ ne kartą buvo pristatytas parodoje „BALTTECHNIKA“ Vilniuje LITEXPO parodų rūmuose.

Tarptautiniame renginyje “European Robot League and Baltic Robot Sumo-2011“ „Intelektualusis traukinys“ laimėjo 3-ią vietą laisvojo stiliaus kategorijoje.

Daugiau apie projektą: http://www.facebook.com/traukinys