LT   |   EN      Mano KU   |   

Tikslas – vykdyti  jūrų pramonės tvarios plėtros tyrimus: apimant jūrų transporto  priemonių bei uosto konstrukcijų ir įrenginių saugią eksploataciją, mažinant jų taršą aplinkai, sprendžiant jų energetinio efektyvumo klausimus, kuriant naujas laivų ir uosto konstrukcijas iš šiuolaikinių konstrukcinių ir kompozicinių medžiagų atsparių išorinei aplinkai.

Paprogramės Kontaktinis asmuo Kontaktai
Laivybos ir uosto saugumo bei logistikos optimizavimo tyrimai habil. dr. Vytautas Paulauskas Tel. (8 46) 39 86 80, el. paštas: lk.jtf@ku.lt
Jūrų transporto energetinio efektyvumo didinimo bei aplinkos taršos mažinimo  inovatyvių technologijų tyrimai habil. dr. Sergejus Lebedevas Tel. (8 46) 39 87 48, el. paštas: sergejus.lebedevas@ku.lt
Atsparių aplinkos poveikiui jūrinių konstrukcijų medžiagų ir konstrukcijų tyrimai doc. dr. Audronė Žukauskaitė,prof. dr. Jolanta Janutėnienė

dr. Darius Narmontas

Tel. (8 46) 39 86 80,
el. paštas: audrone.zukauskaite@ku.ltTel. (8 46) 39 86 93,
el. paštas: jolanta.januteniene@ku.ltTel. (8 46) 39 86 95, el. paštas: sk.jtf@ku.lt
Energetiškai efektyvių įrenginių, jų sistemų kūrimas, tobulinimas ir tyrimai prof. dr. Eleonora Guseinovienė Tel. (8 46) 39 88 06, el. paštas: eleonora.guseinoviene@ku.lt
Matematinis  ir fizinis laivo eigumo ir hidroaeromechanikos modeliavimas dr. Vasilij Djačkov Tel. (8 46) 39 89 02,
el. paštas: vasilij.djackov@ku.lt

 

Tikslas – naujomis mokslo žiniomis prisidėti prie žmonių gerovės kėlimo sąlygų gerinimo pakrančių zonose, sprendžiant gamtinių, socialinių ir ekonominių interesų suderinamumo problemas.

Paprogramės Kontaktinis asmuo Kontaktai
Kranto zonos integruotas valdymas ir erdvinis jūros planavimas darniam pajūrio vystymui bei jūrinės ekonomikos plėtrai doc. dr. S. Gulbinskas Tel. (8 46) 39 89 30,
el. paštas: saulius.gulbinskas@ku.lt
Aplinkos valdymo tyrimai prof. dr. O. Anne Tel. (8 46) 39 88 15, el. paštas: olga.anne@ku.lt
Pietryčių Baltija vėlyvojo ledynmečio ir holoceno metu prof. dr. A. Bitinas Tel. (8 46) 39 88 53, el. paštas: gmk.gmmf@ku.lt

Tikslas – prognozuoti jūros ir pakrantės gamtinių išteklių ir ekosistemų paslaugų raidą  globalios kaitos sąlygose, remiantis jūros ir pakrantės aplinkos abiotinių ir biotinių komponentų sąveikos mechanizmų analize.

Paprogramės Kontaktinis asmuo Kontaktai
Pajūrio klimato, Kuršių marių ir Baltijos jūros priekrantės hidrologinių procesų jūros aplinkos ilgalaikiai ir trumpalaikiai pokyčiai doc. dr. Loreta Kelpšaitė Tel. (8 46) 39 88 54,
el. paštas: loreta.kelpsaite@jmtc.ku.lt
Biogeocheminių ir eutrofikacijos procesų tyrimai bei ekologinės būklės vertinimas tranzitinėse vandens ekosistemose dr. Mindaugas Žilius Tel. (8 46) 39 88 58,
el. paštas: mindaugas.zilius@jmtc.ku.lt
Vandens ekosistemų mitybos tinklų struktūra ir dinamika doc. dr. Jūratė Lesutienė Tel. (8 46) 39 88 49,
el. paštas: jurate.lesutiene@jmtc.ku.lt
Vandens biologinių invazijų tyrimai doc. dr. Anastasija Zaiko Tel. (8 46) 39 88 34,
el. paštas: nastasija.zaiko@jmtc.ku.lt
Hidroekosistemų buveinių būklės ekologinė reikšmės vertinimas doc. dr. Martynas Bučas Tel. (8 46) 39 88 43,
el. paštas: martynas.bucas@jmtc.ku.lt
Jūros priekrantės ir vidinių vandenų biologinių išteklių tyrimai tvariai žuvininkystei ir akvakultūrai dr. Nerijus Nika Tel. (8 46) 398 858,
el. paštas: nerijus.nika@jmtc.ku.lt
Pajūrio aplinkos poveikis žmogaus sveikatai ir gerovei: rekreacijos ir turizmo aspektai prof. habil. dr. R. Povilanskas Tel. (8 615) 7177,
el. paštas: ramunas.povilanskas@gmail.com

Tikslas – kurti ir plėtoti inovatyvius tarpdalykinius jūrinių tyrimų metodus, apimančius visą jūrinių tyrimų gyvavimo ciklą, nuo ekologinių sistemų stebėsenos ir duomenų gavimo, duomenų kaupimo ir valdymo, pirminio apdorojimo iki gautų rezultatų interpretavimo, duomenų  tirybos ir vizualizavimo, kompiuterinio modeliavimo bei taikymo jūrų ir kranto zonos procesams prognozuoti ir valdyti.

 

Paprogramės Kontaktinis asmuo Kontaktai
 Jūros aplinkos fizinių procesų funkcinių pokyčių stebėjimo ir registravimo išmaniųjų sistemų kūrimas prof. dr. Vitalijus Denisovas Tel. (8 46) 39 88 21,
el. paštas: vitalij.denisov@ku.lt
Erdvinės statistikos, geografinių informacinių sistemų ir vaizdų analizės metodų kūrimas ir taikymas jūros landšaftotyroje doc. dr. Lijana Stabingienė Tel. (8 46) 39 88 50,
el. paštas: lijana.stabingiene@gmail.com
Baltijos jūros priekrantės, Kuršių marių ir Nemuno baseino geofizinių ir ekologinių procesų matematinis modeliavimas antropogeninės veiklos ir klimato kaitos kontekste doc. dr. Petras Zemlys Tel. (8 687) 40491,
el. paštas: petras.zemlys@ku.lt
Jūra – krantas sąveikos zonos dinamikos procesų matematinis modeliavimas dr. Laura Paulionienė Tel. (8 46) 39 88 41,
el. paštas: saltyte.laura@gmail.com
Baltijos jūros ir jos hidrologinio baseino užterštumo dinamikos bei valymo technologijų matematinis kompiuterinis modeliavimas dr. Natalija Juščenko Tel. (8 46) 39 88 28,
el. paštas: natalija.juscenko@ku.lt
Jūros ekosistemų aplinkosauginių sprendimo priėmimo sistemų ir metodų kūrimas doc. dr. Dalia Baziukė Tel. (8 46) 39 88 29,
el. paštas: dalia.baziuke@ku.lt
Nuotoliniai tyrimų metodai ir jų taikymas jūros aplinkotyroje dr. Diana Vaičiutė Tel. (8 46) 39 88 49,
el. paštas: diana.vaiciute@jmtc.ku.lt

Tikslas – kuriant realaus laiko intelektinio autonominio transporto ir transportavimo procesus atvaizduojančius prototipus, inovatyvius stebėsenos, duomenų valdymo ir modeliavimo metodus, įvertinant žmogiškąjį faktorių, siekti didinti jūrinio transporto sistemų efektyvumą, patikimumą, krovinių ir keleivių saugumą.

 

Paprogramės Kontaktinis asmuo Kontaktai
Išmanaus jūrinio transporto technologijų ir prototipų kūrimas prof. habil. dr. Marijonas Bogdevičius Tel. (8 52) 74 47 82,
el. paštas: marijonas.bogdevicius@vgtu.lt
Intelektinio transporto sistemų komunikavimo ir saugumo tyrimai prof. dr. Arūnas Andziulis Tel. (8 46) 39 86 78,
el. paštas: arunas.iik.ku@gmail.com
Išmaniosios mechaninių sistemų techninės būklės vertinimo technologijos prof. dr. Pranas Mažeika Tel. (8 46) 39 89 54,
el. paštas: pranasmazeika@centras.lt
Autonominių energiją tausojančių transporto sistemų kūrimas doc. dr. Audrius Senulis Tel.  (8 46) 39 86 80,
el. paštas: audrius.senulis@ku.lt
Žmoniškieji faktoriai ir inovatyvios technologinės sistemos bei išmanių bioinžinerinių priemonių kūrimas, užtikrinant jūrinių sistemų/struktūrų stabilumą ir saugumą prof. habil. dr. Giedrius Varoneckas Tel. (8 698) 44564,
el. paštas: giedvar@ktl.mii.lt

Tikslas – vykdyti technologijų  poveikio  jūrinei aplinkai tyrimus apimant aplinkos taršos iš laivų tyrimus, alternatyvaus jūrinio kuro gamybos technologinių principų kūrimą, balastinių vandenų poveikį jūrinei aplinkai bei jų  valymo technologijas.

Paprogramės Kontaktinis asmuo Kontaktai
Alternatyvaus jūrinio kuro gamybos technologinių principų kūrimas doc. dr. Audronė Žukauskaitė Tel. (8 46) 39 86 80,
el. paštas: audrone.zukauskaite@ku.lt
Aplinkos taršos iš laivų ir jos poveikių aplinkai tyrimai, monitoringas, efektyvių prevencijos priemonių ir mažinimo technologijų rengimas prof. habil. dr. Vytautas Smailys Tel. (8 46) 39 87 39,
el. paštas: vytautas.smailys@ku.lt
Balastinių vandenų poveikio jūrinei aplinkai tyrimas, jų  valymo technologijos prof. habil. dr. Sergej Olenin Tel. (8 46) 39 88 47,
el. paštas: sergej.olenin@jmtc.ku.lt