LT   |   EN      Mano KU   |   
Apie fakultetą

Šiuolaikine mokslinių tyrimų įranga aprūpintas Jūros technologijų ir gamtos mokslų fakultetas sutelkė bendrai veiklai mokslininkus ir tyrėjus, gebančius spręsti jūrų pramonei bei laivybai aktualias technologijų ir tvarios plėtros problemas, tirti globalios kaitos poveikį jūros ir pakrantės gamtos ištekliams bei ekosistemoms, įgyvendinti ES integruotos jūrų politikos tikslus ir ugdyti aukštos kvalifikacijos specialistus. Čia veiklos kokybė grindžiama nuolatiniu tobulėjimu, bendradarbiavimu su viešojo sektoriaus institucijomis ir verslo bendrovėmis, rengiant aukščiausios kvalifikacijos gamtos ir technologijos mokslų bakalaurus, magistrus bei daktarus.

FAKULTETO VIZIJA, MISIJA IR SAVITUMAS

VIZIJA

Jūros mokslų ir technologijų lyderis, moderniai įrengtoje infrastruktūroje generuojantis nacionalinius, europinius bei pasaulinius poreikius atliepiančias naujas žinias ir inovacijas, ir perteikiantis jas ugdomai aukščiausios kvalifikacijos specialistų kartai.

MISIJA

Teikti šiuolaikiniais jūros mokslų ir technologijų tyrimais grįstas tarptautinio lygio studijas, humanistinių vertybių ir tarpdalykiškumo dvasia ugdyti atsakingas ir kūrybiškas, suvokiančias individualaus mokymosi visą gyvenimą būtinumą asmenybes, generuoti nacionalinius, europinius bei pasaulinius poreikius atliepiančias naujas žinias ir inovacijas tvariai Lietuvos valstybės ir Baltijos jūros regiono raidai.

SAVITUMAS

JTGMF yra daugiafunkcinis padalinys: jame organizuojama mokslinė veikla ir studijos, rengiami neformalūs mokymai, seminarai. Pagrindinis JTGMF tikslas – rengti įvairiapusį universitetinį išsilavinimą turinčius aukštos kvalifikacijos ir plačios erudicijos inžinerijos ir technologijos, gamtinės geografijos, informatikos, informacinių sistemų ir geoinformatikos bakalaurus ir magistrus, gebančius mokytis visą gyvenimą, puoselėti ir skleisti humanistines vertybes.