LT   |   EN      Mano KU   |   
Apie fakultetą

ISTORIJA

Šiandien pasaulis viltingai pasisuko jūrų ir vandenynų link, suprasdamas, kad trijuose ketvirčiuose Žemės paviršiaus glūdi neišnaudoti energijos, mineralų, baltymų, biofarmacijos, rekreacijos, turizmo ištekliai. Žalioji laivyba, mėlynoji ekonomika, sveika jūra, Europoje sklandančios reindustrializacijos ir skaitmenizacijos nuotaikos ir, svarbiausia, klimato kaitos mažinimas – tokiam kontekstui reikalingi kompleksiniai sprendimai ir specialistai, gebantys juos generuoti.

Tuo tikslu, KU Taryba, vadovaudamasi Klaipėdos universiteto Statutu ir rektoriaus Eimučio Juzeliūno teikimu bei KU Senato nutarimais, 2015 m. balandžio 24 d. patvirtino naujo Jūros technologijų ir gamtos mokslų fakulteto struktūrą, sudarytą iš sustambintų Jūrų technikos fakulteto (JTF), Gamtos mokslų ir matematikos  fakulteto (GMMF) padalinių bei Jūros mokslo ir technologijų centro (JMTC).

Dabartinė fakulteto struktūra:

  1. Informatikos ir statistikos katedra.
  2. Inžinerijos katedra.
  3. Jūrų inžinerijos katedra.

Nuo 2015 m. liepos 1 d. naujame fakultete mokslui ir jūrai gyvenimą paskyrusių mokslininkų būrys, aktyviai dirbantis tarptautiniuose ir nacionaliniuose mokslo projektuose, įgytą patirtį perduoda studentams: įtraukia juos į tyrimų ir eksperimentinę plėtrą, kartu kuria inovatyvius sprendimus, sprendžia ekonominės naudos ir poveikio aplinkai dilemas.

Naujo KU padalinio steigimas nebuvo spontaniškas sprendimas. Kuriant Jūrinį slėnį, dar 2011 metais buvo pradėtas studijų bazės (laboratorijų ir auditorijų įrangos) ir studijų programų atnaujinimas laivų projektavimo ir statybos, laivų energetinių įrenginių eksploatacijos, laivų elektros įrangos ir automatikos, jūros aplinkos inžinerijos, technologijų valdymo, techninių informacinių sistemų inžinerijos, jūrų hidrologijos specialistams rengti. Atsižvelgiant į Lietuvos poreikius ir tarptautines tendencijas, buvo sukurtos dvi naujos – Ichtiologijos ir žuvininkystės bei Geoinformatikos magistrantūros programos.

Fakultete vykdomos transporto inžinerijos bei fizinės geografijos mokslo krypčių doktorantūros programos. Jų studijos glaudžiai susietos su fakulteto mokslo tyrimų tematika. Doktorantai ne tik aktyviai studijuoja, atlieka tyrimus, bet ir dėsto I pakopos studentams, dalijasi ką tik įgyta patirtimi, apibūdina iškilusias problemas, kviečia kartu ieškoti sprendimų. Palaipsniui nyksta ribos tarp dėstytojo ir studento, nes visus jungia pažinimo siekis. Padaryta daug, potencialas didžiulis, ne mažiau iššūkių dar laukia. Esame atviri pokyčiams, mokomės ir keičiamės, stengiamės savo vertę įrodyti ne žodžiais, o darbais.

VIZIJA, MISIJA IR SAVITUMAS

VIZIJA

Jūros mokslų ir technologijų lyderis, moderniai įrengtoje infrastruktūroje generuojantis nacionalinius, europinius bei pasaulinius poreikius atliepiančias naujas žinias ir inovacijas, ir perteikiantis jas ugdomai aukščiausios kvalifikacijos specialistų kartai.

MISIJA

Teikti šiuolaikiniais jūros mokslų ir technologijų tyrimais grįstas tarptautinio lygio studijas, humanistinių vertybių ir tarpdalykiškumo dvasia ugdyti atsakingas ir kūrybiškas, suvokiančias individualaus mokymosi visą gyvenimą būtinumą asmenybes, generuoti nacionalinius, europinius bei pasaulinius poreikius atliepiančias naujas žinias ir inovacijas tvariai Lietuvos valstybės ir Baltijos jūros regiono raidai.

SAVITUMAS

JTGMF yra daugiafunkcinis padalinys: jame organizuojama mokslinė veikla ir studijos, rengiami neformalūs mokymai, seminarai. Pagrindinis JTGMF tikslas – rengti įvairiapusį universitetinį išsilavinimą turinčius aukštos kvalifikacijos ir plačios erudicijos inžinerijos ir technologijos, gamtinės geografijos, informatikos, informacinių sistemų ir geoinformatikos bakalaurus ir magistrus, gebančius mokytis visą gyvenimą,  puoselėti ir skleisti humanistines vertybes.

ES įsipareigojimai mažinti šiltnamio dujų emisiją strategijoje Europa 2020, ilgalaikė EK „Blue growth“ strategija jūrinio sektoriaus plėtrai, ambicingi Tarptautinės jūrų organizacijos sprendimai sumažinti taršą iš laivų – tai naujas jūrinio know-how kūrimo etapas, palankus jūrinių valstybių, žengiančių energetinio efektyvumo ir darnios plėtros keliu, vystymui.  Įgyta JTGMF mokslininkų patirtis vykdant jūros mokslų ir technologijų tyrimus ir vykdant unikalias studijų programas, išskiria fakultetą iš kitų Lietuvos universitetų padalinių, atveria plačius  tvaraus „mėlynojo“ augimo veiklų horizontus.

DĖSTYTOJAI IR MOKSLINĖ VEIKLA

Akademinį fakulteto branduolį sudaro dėstytojai ir mokslininkai. Šiuo metu JTGMF dirba 165 dėstytojai,  32 iš jų – profesoriai ir 54 – docentai. Tarptautiniams ekspertams atlikus palyginamąjį Jūros mokslų ir technologijų tyrimą, pastarųjų penkerių metų mokslinė veikla įvertinta teigiamai: puikiai išvystyta tyrimų bazė ir tarptautinė partnerystė, yra reikšmingų tarptautinės lyderystės bruožų.

Išsamesnė informacija pateikta ataskaitoje (plačiau)

Fakultete rengiamos mokslinės ir studentų konferencijos, publikuojami aukštai reitinguojami straipsniai, leidžiamos monografijos ir vadovėliai, ginamos mokslinės disertacijos.

STUDENTŲ VEIKLA

Susijungus dviem studijas vykdantiems padaliniams, tęsiama veikla, supaprastinanti pirmakursio integravimąsi į naują aplinką: „fuksų“ stovykla, krikštynos, kuratorių programa. Dėmesys pirmakursiams padeda jiems adaptuotis naujoje aplinkoje, noriai dalyvauti tiek akademiniuose (diskusijos studijų kokybės, dėstytojų klausimais, konferencijos), tiek laisvalaikio (koncertai, žaidimai, sporto turnyrai) renginiuose, puoselėti universiteto tradicijas ir kurti naujas.

STUDIJŲ IR MOKSLO INFRASTRUKTŪRA

Su laiku Jūros technologijų ir gamtos mokslų fakultetas bus perkeltas į KU miestelį, o kol kas bazuojasi dviejose vietose: buvusiuose Jūrų technikos fakulteto (Bijūnų g. 17, 91225 Klaipėda) ir Gamtos ir matematikos mokslų fakulteto (Herkaus Manto g. 84, 92294 Klaipėda) patalpose:

  1. Gamtos mokslų katedra – 206 kab., Herkaus Manto g. 84, 92294 Klaipėda;
  2. Informatikos ir statistikos katedra – 206 kab., Bijūnų g. 17, 91225 Klaipėda ir 222, 304 kab. Herkaus Manto g. 84, 92294 Klaipėda;
  3. Inžinerijos katedra – 108 kab., Bijūnų g. 17, 91225 Klaipėda;
  4. Jūrų inžinerijos katedra – 315 kab., Bijūnų g. 17, 91225 Klaipėda;