LT   |   EN      Mano KU   |   
Informacinių sistemų ir technologijų centras

Apie

Informacinių sistemų ir technologijų centras (ISTC) yra Klaipėdos universiteto padalinys, vykdantis Universiteto informacinės infrastruktūros (informacinių technologijų, sistemų, elektroninių paslaugų, programinės įrangos ir jos licencijų, biuro įrenginių bei telekomunikacijų) priežiūrą ir plėtrą, koordinuojantis jos optimalų paskirstymą, racionalų taikymą, užtikrinantis saugų prieinamumą visai Universiteto bendruomenei.

Misija

ISTC vykdo Universiteto informacinės infrastruktūros bei elektroninių paslaugų (taip pat elektroninio nuotolinio mokymo(si)) plėtrą, užtikrindamas metodinę ir technologinę paramą Universiteto administracijos, studijų ir mokslo padaliniams.

Vizija

Pažangių informacinių bei edukacinių technologijų diegėjas, inovacijų ir studijų bei efektyvaus vidaus informacinių procesų valdymo paramos šaltinis.

ISTC darbuotojų vertybinės nuostatos grindžiamos:
Kompetencija, kuri suprantama kaip patirties, gebėjimų, žinių pritaikymas iškylantiems uždaviniams spręsti ir nuolatinis siekis tobulėti.
Novatoriškumu, kuris suprantamas kaip atvirumas naujovėms, technikos ir mokslo pažangos dalykų diegimas veikloje, kūrybiškumas ir iniciatyvumas.
Atsakomybe, kuri suprantama kaip pasekmių už savo atliktus veiksmus suvokimas, sąmoninga ir sąžininga veikla.