Renginiai » Tradicijos ir modernybės sąveika. 500-osioms Reformacijos metinėms

Maloniai kviečiame į Klaipėdos universiteto, Parmos universiteto, Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios bei Simono Dacho namų organizuojamą tarptautinę mokslinę konferenciją „Tradicijos ir modernybės sąveika“, skirtą 500-osioms Reformacijos metinėms paminėti. Renginys vyks 2017 metų lapkričio 16–17 dienomis Klaipėdoje (S. Nėries g. 5).

Reformacija – religinis ir visuomeninis sąjūdis, padaręs didžiulį kultūrinį ir socialinį poveikį Lietuvai bei kitoms Europos šalims, skatino politinės ir visuomeninės minties plėtotę, tapo akstinu valstybių ir visuomenių modernizacijai. Reformacija iškėlė gimtosios kalbos svarbą, paspartino nacionalinių kultūrų ir mokslo raidą.
Reformacija nesiribojo religiniu sąjūdžiu ir nesibaigė kartu su juo. Ji tapo drąsių, subrandintų iš sąstingio išvaduojančių proveržių metafora.
Moksliniuose pranešimuose siūlome aktualizuoti šias potemes:

Reformacijos teologija ir filosofija: teologinė ir filosofinė protestantizmo mintis, tarpkonfesiniai ryšiai ir polemika, istoriniai Reformacijos aspektai.

Reformacija ir kultūros istorija: valstybė, visuomenė, pilietis, individas.

Reformacija ir literatūra: religinė ir pasaulietinė kūryba, jos suvokimas įvairiais laikotarpiais ir mūsų dienomis, literatūriniai ryšiai, vertimai, interpretacijos.

Reformacija ir liaudies kultūra: protestantiškosios krikščionybės ir mitologijos, liaudies tikėjimų, papročių, tautosakos sąveika.

Reformacija ir lingvistika: lingvistinės tekstų ir jų fragmentų bei atskirų kalbos sluoksnių studijos, protestantiškų raštų poveikis kalbų raidai, kalbotyrai.

Reformacija ir menas: bažnytinio ir pasaulietinio meno stiliai, žanrai, jų sąveika ir raida.

Protestantiškosios kultūros paveldo Lietuvoje ir kitose šalyse problemos: pažinimo poreikis ir sklaida, tyrinėjimai, apsauga, priežiūra, pritaikymas.

Konferencijos kalbos: lietuvių, anglų.

Pranešimų trukmė 20 min., 5 min. skiriamos diskusijoms.

Konferencijos mokestis – 30 Eur (mokamas registracijos metu), kuris bus naudojamas apmokėti dalyvių maitinimo išlaidas (pietūs, kava).

Dalyvių anketas ir pranešimų santraukas (iki 1500 spaudos ženklų) prašome parengti ir siųsti iki 2017 m. spalio 15 d. elektroninio pašto adresu: tmskonferencija2017@gmail.com. Santraukas prašome parengti dviem kalbomis: lietuvių ir anglų (jeigu pranešimas skaitomas lietuviškai) arba anglų (jeigu pranešima skaitomas angliškai).

Konferencijos pranešimų pagrindu parengti ir mokslinio straipsnio reikalavimus atitinkantys straipsniai bus spausdinami KU moksliniame žurnale RES HUMANITARIAE, kuris yra referuojamas tarptautinėse duomenų bazėse Index Copernicus ir EBSCO. Publikacijos parengimo reikalavimus rasite adresu: https://goo.gl/RRGCEk.

Publikavimo terminai. Autoriai, pateikę straipsnių rankraščius iki 2017 m. rugsėjo 15 d., žurnalą (2017, Nr. 2) su savo publikacija gautų atvykę į konferenciją. Rankraštį pateikę iki 2018 m. sausio 30 d., publikacijos sulauktų 2018 m. gegužės mėnesį (2018, Nr. 1).

Konferencijos mokslinis-organizacinis komitetas:

Doc. dr. Lina Petrošienė (pirmininkė, Klaipėdos universitetas)
Vysk. Mindaugas Sabutis (Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčia)
Dr. Dalia Jakulytė (Klaipėdos universitetas)
Doc. dr. Tomas Kiauka (Vilniaus dailės akademija)
Prof. dr. Dalia Kiseliūnaitė (Klaipėdos universitetas)
Prof. dr. Jyrki Knuutila (Helsinkio universitetas)
Prof. habil. dr. Guido Michelini (Parmos universitetas)
Doc. habil. dr. Darius Petkūnas (Klaipėdos universitetas)
Doc. dr. Žavinta Sidabraitė (Klaipėdos universitetas)
PD Dr. Christiane Schiller (Berlyno Humboldtų universitetas)
Prof. dr. Jouko Talonen (Helsinkio universitetas)
Prof. dr. Peteris Vanags (Stokholmo universitetas)
Prof. dr. Oskar Vistdal (Hedmarko universiteto kolegija)
Dokt. Arina Ivanickaja (Klaipėdos universitetas)
Dokt. Raimonda Mikašauskienė (Klaipėdos universitetas)
Dokt. Žydrūnas Vičinskas (Klaipėdos universitetas)

Reformation is a religious and public movement, having led to major cultural and social changes in Lithuania and other European cultures. It encouraged the development of political and public thought and became the incentive for modernization of states and societies. Reformation emphasized the importance of a native language and provided impetus for development of national cultures and science.
Reformation was not restricted solely to religious movement and, in turn, did not cease when this religious movement was over. In the long run, reformation became a metaphor for courageous, matured breakthrough which ultimately led to release from stagnation.
In scientific presentations, you are invited to actualize the following sub-themes:

The theology and philosophy of the Reformation: the thought of theological and philosophical Protestantism; interreligious relations and polemics; historical aspects of Reformation.

  Reformation and the cultural history: a state, a society, a citizen and an individual.

Reformation and literature: sacral and secular creation, its perception in various periods and on our day; literary connections, translations, interpretations.

Reformation and folk culture: the intersection between protestant Christianity and mythology, folk beliefs, customs and folklore.

Reformation and linguistics: linguistic studies of texts and their fragments as well as investigation of separate layers of language; the impact of protestant writings on the development of language and linguistics.

Reformation and art: the styles and genres of sacral and secular art, their interplay and development.

The problems concerning the heritage of protestant culture in Lithuania and other countries: the need and spread of understanding; research, protection, preservation, adaptation.

Working languages: Lithuanian, English.

Presentations: should not exceed 20 minutes; 5 minutes for discussions.

The conference fee is 30 Euro per person, to be paid during the registration. This fee will cover the catering expenses (dinner, coffee).

Please e-mail the participant registration forms and presentation abstracts (up to 1,500 characters) before October 15, 2017, at tmskonferencija2017@gmail.com. The abstracts are to be mailed in two languages: the original presenter’s language and in English (if the language of the presentation is Lithuanian) or only in English (if the presentation is in English).

The articles, prepared on the basis of the conference presentations and meeting the requirements for a scientific article, will be published in the KU periodical scientific journal RES HUMANITARIAE referenced in the international database Index Copernicus and EBSCO. The requirements for the presentations can be found on the Internet: https://goo.gl/RRGCEk.

The dates of publication. Authors having delivered the manuscripts of the articles until the 15th of September 2017, would receive the journal with their publication (2017, No.2) having arrived at the conference. Authors having delivered the manuscript until the 30th of January 2018, would have to wait for the publication of their article until May, 2018 (2018, No.1).

The Conference Scientific-Organizational Committee:

Assoc. prof. Lina Petrošienė (Chair, Klaipėda University)
Bishop Mindaugas Sabutis (Evangelical Lutheran Church in Lithuania)
Dr. Dalia Jakulytė (Klaipėda University)
Assoc. prof. Tomas Kiauka (Vilnius Academy of Arts)
Prof. dr. Dalia Kiseliūnaitė (Klaipėda University)
Prof. dr. Jyrki Knuutila (University of Helsinki)
Prof. habil. dr. Guido Michelini (University of Parma)
Assoc. prof. habil. dr. Darius Petkūnas (Klaipėda University)
Assoc. prof. Žavinta Sidabraitė (Klaipėda University)
PD Dr. Christiane Schiller (Humboldt University of Berlin)
Prof. dr. Jouko Talonen (University of Helsinki)
Prof. dr. Peteris Vanags (Stockholm University)
Prof. dr. Oskar Vistdal (Hedmark University College)
Mg. Arina Ivanickaja (Klaipėda University)
Mg. Raimonda Mikašauskienė (Klaipėda University)
Mg. Žydrūnas Vičinskas (Klaipėda University)

Informacija atnaujinta: Monday April 10th, 2017