LT   |   EN      Mano KU   |   
Visuotinis Lietuvos mokslininkų suvažiavimas
Map Unavailable

Date/Time
Date(s) - 13/12/2019
10:00

Categories


Lietuvos mokslo ir studijų institucijų vadovams ir mokslininkams

Kvietimas dalyvauti Visuotiniame Lietuvos mokslininkų suvažiavime

Lietuvos mokslininkų sąjunga (LMS) rengia Antrąjį Visuotinį Lietuvos mokslininkų suvažiavimą svarbiausiems mokslo ir studijų sistemos klausimams aptarti.  Suvažiavimas skirtas LMS įkūrimo 30-mečiui ir Pasaulio lietuvių metams.

Suvažiavimas vyks š. m. gruodžio 13 d. Lietuvos mokslų akademijos Didžiojoje salėje (Vilnius, Gedimino prospektas, 3). Dalyvių registracija: 9:00 – 9:55 val. Suvažiavimo pradžia – 10 val.

Suvažiavime numatoma aptarti šias temas:

1) Lietuvos mokslininkų potencialo išsaugojimas ir sutelkimas, kuriant ir įgyvendinant valstybės strategiją. Jaunųjų mokslininkų potencialo ugdymas. Mokslininkų veiklos prestižo atkūrimas visuomenėje;

2) mokslinių tyrimų tęstinumas mokslo ir studijų institucijų tinklo optimizavimo bei kitų reformų kontekste;

3) mokslininkų bei mokslo ir studijų institucijų veiklos vertinimo sistemos ir ją reglamentuojančios teisinės bazės tobulinimas;

4) mokslo finansavimo ir mokslininkų darbo užmokesčio sistemos tobulinimas;

5) mokslo draugijų, mokslininkų ir dėstytojų profesinių sąjungų ir kitų asociacijų telkimas į bendrą sambūrį. Mokslininkų savivaldos atkūrimas;

6) pasaulio lietuvių mokslininkų potencialo panaudojimas valstybės ūkiui stiprinti ir kultūrai plėtoti;

7) visuomenės informavimo apie mokslo ir studijų institucijas ir mokslininkus sistemos atkūrimas. Mokslo populiarinimas bei visuomenės įtraukimas į mokslinių tyrimų programų kūrimą.

Suvažiavimo darbotvarkėje taip pat numatyta:

suvažiavimo rezoliucijų svarstymas ir priėmimas;

kreipimasis į Lietuvos Respublikos Prezidentą dėl mokslininkų ekspertų tinklo suformavimo ir ilgalaikės strategijos, apimančios mokslo, švietimo, ekonomikos ir kultūros sistemų plėtrą, kūrimo; mokslinės veiklos vertinimo kriterijų; mokslo finansavimo ir mokslininkų atlyginimų;

kreipimasis į profsąjungines asociacijas dėl veiklos koordinavimo.

Mokslininkai, susirinkę į suvažiavimą, kurio rezoliucijos bus pateiktos Lietuvos Respublikos Prezidentui, Seimui ir Vyriausybei bei žiniasklaidai, paskelbs visuomenei apie būtinybę sudaryti sąlygas siekti pasaulinio lygio rezultatų. Pridedame suvažiavimo rezoliucijų temas ir kviečiame teikti pasiūlymus rezoliucijoms, kurias aptartų suvažiavimas. Pasiūlymus prašome siųsti LMS tarybai iki š. m. gruodžio 1 d.  el. paštu: mokslolietuva@gmail.com

Lietuvos mokslininkų sąjungos pirmininkas prof. dr. Jonas Jasaitis

Visuotiniam mokslininkų suvažiavimui siūlomų rezoliucijų temos

  1. Lietuvos mokslininkų indėlio, kuriant ir įgyvendinant ilgalaikę valstybės strategiją, stiprinimas. Žymiai platesnis mokslininkų kompetencijų panaudojimas visose valstybės raidos kryptyse. Tam yra būtinas mokslinio pedagoginio darbo prestižas, nuolatinis akademinės bendruomenės atsinaujinimas ir jaunųjų mokslininkų rengimas, išnaudojant Lietuvos ir užsienio institucijų galimybes.
  2. Visos akademinės bendrijos, kaip santykinai savarankiškos visuomenės dalies, savireguliacijos ir viešosios raiškos stiprinimas. Mokslo draugijų ir organizacijų veiklos Lietuvoje ir užsienyje pripažinimas bei skatinimas. Būtina grąžinti Lietuvos mokslo tarybai visos mokslo ir studijų sistemos savivaldos ir pagrindinio valstybės eksperto visais mokslo ir studijų sistemos plėtros klausimais funkcijas.
  3. Mokslininkų bei mokslo ir studijų institucijų veiklos vertinimo tobulinimas, visapusiškai skatinant jų indėlį į visos valstybės ir visuomenės raidą. Mokslo indėlio į švietimą, verslo plėtrą ir visuomenės socialinę raidą skatinimas, plėtojant atliekamų tyrimų tarptautiškumą.
  4. Ilgalaikės mokslo ir studijų finansavimo didinimo programos, atsižvelgiant į mokslininko profesijos prestižą, tarptautinius standartus ir tarptautinių organizacijų pripažintas socialinių sričių finansavimo proporcijas, sukūrimas. Būtina atlikti labai profesionalią visos mokslo ir studijų sistemos finansavimo raidos analizę ir įvertinti padarytas klaidas.

Prašome siūlyti teiginius, kuriuos tikslinga įrašyti į šias rezoliucijas. Jūsų pasiūlymų laukiame iki gruodžio 1 d.

Lietuvos mokslininkų sąjungos tarybos nariai ir svečiai: (iš kairės) vienas iš pirmųjų Lietuvos mokslininkų sąjungos kūrėjų, VU prof. Vygintas Gontis, MRU prof. Alvydas Baležentis, LR Seimo narys Lauras Stacevičius, dr. Milena Medineckienė, VGTU prof. Pranas Baltrėnas, LMS pirmininkas, prof. Jonas Jasaitis, prof. Jadvyga Kerienė, prof. Vaclovas Tričys. LMS nuotr.