LT   |   EN      Mano KU   |   
Nauja bakalauro studijų programa – LOGISTIKA
02-06-2016

Nauja bakalauro studijų programa – LOGISTIKA

LOGISTIKA – tai verslo studijų krypties programa, orientuota į Klaipėdos regiono verslo poreikius. KLAIPĖDA – tai UOSTAS, o uostas – tai stambus logistikos centras, kur susikerta sausumos, vandens ir oro keliai. LOGISTIKA – tai išteklių srautų, tarp kilmės vietos ir vartojimo taškų, valdymas. Studijų programos „Logistika“ PASKIRTIS – rengti kvalifikuotus tiekimo grandinės (logistikos) vadovus, žinančius ir gebančius planuoti, organizuoti ir koordinuoti žmonių, informacijos bei krovinių vežimo sistemas ir paslaugas, taip pat prekių arba išteklių tiekimą, vežimą, saugojimą ir platinimą, jiems vadovauti kaip padalinio vadovas arba kaip įmonės ar organizacijos direktorius.


Studijų programos TIKSLAI:

  1. Žinoti verslo valdymo ir logistikos fundamentinių ir taikomųjų mokslinių tyrimų rezultatus, jais grindžiamas studijas, gebėti jas taikyti sprendžiant verslo ir logistikos uždavinius, planuojant, organizuojant ir koordinuojant logistikos verslą bei diegiant verslo naujoves.
  2. Gebėti rinkti verslo ir logistikos veiklos duomenis, naudoti informacines technologijas, sistemas ir duomenų bazes, kritiškai mąstyti, analizuoti su verslu ir logistikos sistemomis susijusias problemas ir priimti sprendimus.
  3. Gebėti planuoti, organizuoti, vykdyti ir vertinti verslo veiklą ir logistikos sritį, savarankiškai pasirinkti kompleksines logistikos verslo technologines, organizacines ir metodines priemones.
  4. Gebėti bendrauti su specialistais ir visuomene sprendžiant verslo veiklos ir logistikos srities uždavinius, pristatant logistikos verslo veiklą ir jos rezultatus. Gebėti prisiimti verslo atsakomybę už savo ir pavaldžių darbuotojų veiklos kokybę ir ją vertinti vadovaudamasis profesine etika ir pilietiškumu. Gebėti perteikti verslo veiklos ir logistikos srities žinias ir supratimą specialistams ir kitiems besimokantiesiems.
  5. Gebėti savarankiškai mokytis verslo veiklos ir logistikos studijų srityje ir planuoti mokymosi procesą. Suvokti moralinę atsakomybę už verslo veiklos ir jos rezultatų poveikį visuomeninei, ekonominei, kultūrinei raidai, gerovei ir aplinkai.

„Logistika“ programos tikslai atitinka Lietuvos profesijų klasifikatoriaus 1324 profesijos „TIEKIMO, PLATINIMO IR PANAŠIŲ PASLAUGŲ VADOVAI“ aprašui. Tiekimo, platinimo ir panašių paslaugų vadovai planuoja, koordinuoja keleivių vežimo sistemas ir paslaugas, taip pat prekių tiekimą, vežimą, saugojimą ir platinimą ir jiems vadovauja kaip padalinio vadovai arba kaip įmonės ar organizacijos, kurioje nėra vadovų hierarchijos, direktoriai.

Tiekimo, platinimo ir panašių paslaugų vadovo ATLIEKAMOS UŽDUOTYS: įsigijimo, saugojimo ir platinimo strategijų, veiklos krypčių ir planų rengimas, įgyvendinimas ir stebėsena; planų reikiamam atsargų lygiui palaikyti kuo mažesnėmis išlaidomis rengimas ir įgyvendinimas; derybos dėl sutarčių su tiekėjais, laikantis kokybės, kainos ir pristatymo reikalavimų; saugojimo ir inventorizavimo sistemų stebėsena ir tikrinimas, laikantis tiekimo reikalavimų ir kontroliuojant atsargų lygį; vežimo kelių transporto priemonėmis, traukiniais, laivais ar orlaiviais priežiūra; registravimo sistemų naudojimas, siekiant stebėti visą prekių judėjimą, pertvarkymo ir atsargų papildymo tinkamiausiu metu užtikrinimas; ryšių palaikymas su kitais padaliniais ir klientais dėl išsiunčiamoms prekėms keliamų reikalavimų ir susijusio prekių persiuntimo; įsigijimo, saugojimo ir platinimo sandorių įforminimo priežiūra; biudžeto sudarymas ir valdymas, išlaidų kontrolė ir veiksmingo išteklių naudojimo užtikrinimas; veiklos ir administracinių procedūrų nustatymas ir vadovavimas joms; įprastinės veiklos planavimas ir vadovavimas jai; darbuotojų atrankos, mokymų ir veiklos priežiūra.


Tiekimo grandinės (logistikos) vadovas GALI DIRBTI: pašto padalinio, geležinkelio stoties, transporto padalinio, logistikos padalinio, sandėlio, krovinių padalinio, geležinkelio ruožo, platinimo padalinio, tiekimo padalinio, sandėliavimo padalinio, mažosios transporto įmonės, mažosios transporto paslaugų įmonės, mažosios sandėliavimo įmonės, autobusų stoties vadovo bei traukinio viršininko pareigas.

STUDIJŲ DALYKAI: Dokumentų valdymas, Logika, Bendravimo pagrindai, Mikroekonomika, Organizacinis darbas, Specialybės kalba, Verslo etika, Makroekonomika, Vadyba, Verslininkystė, Krovinių pervežimas, ekspedijavimas ir laivų agentavimas, Logistika, Verslininkystės kursinis darbas, Rinkodara, Organizacinė elgsena, Derybų technika, Rinkodaros valdymas, Inovacijų valdymas, Kiekybiniai socialinių tyrimų metodai, Verslo teisė, Krovinių rūšys ir srautai, Apskaita, Logistikos kursinis darbas, Gamybos valdymas, Transporto sistemos, Finansų valdymas, Tiekimo grandinės valdymas, Logistikos informacinės sistemos, Personalo valdymas, Jūrinių organizacijų veikla, Saugaus darbo organizavimas, Verslo projektai.

Studijų programą sudaro 7 bendrųjų universitetinių studijų dalykai (36 ECTS), iš kurių 5 studijų dalykų yra privalomi ir 2 užsienio kalbos pasirenkami studijų dalykai. Programoje yra 32 studijų krypties dalykai (158 ECTS), 2 praktikos (15 ECTS) ir 2 baigiamojo darbo dalykai (17 ECTS). Studijų programoje taip pat yra 2 bendrųjų ir 2 laisvai pasirenkami studijų dalykai (14 ECTS).

REKOMENDUOJAMOS DARBO VIETOS: AB „DFDS SEAWAYS“, AB „Lietuvos paštas“, AB „Lietuvos geležinkeliai“, AB „Klaipėdos nafta“,  UAB „Klaipėdos logistika“, UAB „Vlasava“,UAB „Celsis“,UAB „Klaipėdos konteinerių terminalas“, UAB „VPA Logistics“, VĮ „Vidaus vandens kelių direkcija“, UAB „Vakarų transporto logistika“, UAB „Vakarų laivų remontas“, UAB „Tarptautinės logistikos centras“, AB „Smiltynės perkėla“, UAB „Logistikos sprendimai“ ir kitos.


Studijų programos „Logistika“ REKOMENDACIJAS PARAŠĖ: VĮ „Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija“ generalinis direktorius A. Vaitkus, UAB „Centrinis Klaipėdos terminalas“ generalinis direktorius B. Petrauskas, UAB „Vlantana“ direktorius A. Stončius, UAB „Celsis“ Klaipėdos filialo direktorius A. Kutkaitis.

Studijų programos socialiniai partneriai