LT   |   EN      Mano KU   |   
Mokslo vadybai KU stiprinti skirta 670 tūkstančių eurų ES investicijų
12-01-2018

2018 metų vasario mėnesį Klaipėdos universitete pradedamas vykdyti projektas „MTEP rezultatų komercinimo potencialo didinimas Jūriniame slėnyje“ (trump. KORPIS), kurio tikslas – vystyti bei plėtoti inovacijų ir technologijų perdavimo veiklas Klaipėdos universitete.

Projekto uždaviniai:

– sukurti žinių ir technologijų perdavimo veikimo algoritmą;

– vystyti ir išplėtoti MTEP rezultatų komercinimo ir technologijų perdavimo veiklas.

Technologijų perdavimo vadybos veiklai Klaipėdos universitete vystyti bus suformuota komanda iš Jūros tyrimų bei Baltijos regiono istorijos ir archeologijos institutuose, Jūros technologijų ir gamtos mokslų fakultete bei Mokslo ir inovacijų skyriuje dirbančių mokslininkų ir specialistų.

Įgyvendinant projektą bus suformuota KU MTEP rezultatų komercinimo ir žinių bei technologijų perdavimo politika, patobulintos mokslo vadybos kompetencijos, įgyjant žinių ir gebėjimų išnaudoti sukauptą tyrėjų idėjų potencialą, siekiant intensyvinti Jūriniame slėnyje vykdomų MTEP veiklų rezultatų komercinimo bei technologijų perdavimo veiklas. Tai leis institucijai gauti pajamų MTEP veiklai vykdyti, plėsti taikomuosius tyrimus ir technologijų perdavimo paslaugas, didinti KU mokslinių tyrimų padalinių žinomumą ir prestižą vietinėje bei tarptautinėje rinkose.

Be to, tai leis įveiklinti MTEP infrastruktūrą, aktyviai vykdyti jūros aplinkos ir jūrinių technologijų MTEP tyrimus energetikos bei tvarios aplinkos, biomedicinos, fizinių ir technologijos mokslų srityse. Vykdyti Baltijos jūros regiono tyrimus humanitarinių mokslų srityje, skatinti glaudesnį mokslininkų bendradarbiavimą ir mokslinius pasiekimus, kurie bus pritaikomi praktiškai, aktyviau bendradarbiaujant su verslo atstovais, komercinant rezultatus.

Įgyvendinant projektą bus maksimaliai įveiklinta turima ir kuriama Jūrinio slėnio infrastruktūra, puoselėjami mokslo ir verslo sektorių ryšiai. Tyrėjams bus sudaryta galimybė pritaikyti savo „žinau, kaip“ (angl. know-how) žinias ir iš to gauti papildomų pajamų.

ŠMM pranešime spaudai rašoma, kad lėšos konkurso tvarka skirtos mokslo ir studijų institucijoms, galinčioms atlikti ūkiui aktualius mokslinius tyrimus ir komercinti jų rezultatus: Inovatyvios medicinos centrui, Vilniaus universitetui, Kauno technologijos universitetui, Klaipėdos universitetui, Lietuvos sveikatos mokslų universitetui, Fizinių ir technologijos mokslų centrui, Vilniaus dailės akademijai, Lietuvos energetikos institutui ir Aleksandro Stulginskio universitetui.

Projektui įgyvendinti Klaipėdos universitetui skirta 670 tūkstančių eurų. Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis.