LT   |   EN      Mano KU   |   
Pasirinkite teksto dydį
Lietuvos Edukacinių tyrimų asociacijos prezidente išrinkta KU prof. dr. Liudmila Rupšienė

2017 gruodžio 1 d. Klaipėdos universiteto Pedagogikos katedros 8 edukologai: vedėja lekt. dr.  Aida Norvilienė, prof. dr. Rasa Braslauskienė, prof. dr. Liudmila Rupšienė, prof. dr. Lilia Žukauskienė, doc. dr. Rasa Jautakytė, doc. dr. Sada Ramanauskienė, doc. dr. Gražina Šmitienė ir doc. dr. Reda Vismantienė, dalyvavo Lietuvos Edukacinių tyrimų asociacijos (LETA) visuotiniame narių susirinkime Kaune, Kauno Technologijos universitete.

LETA yra kolektyvinis Europos Edukacinių tyrimų asociacijos (European Educational Research Association toliau – EERA) narys ir jai priklauso nuo 1999 metų.

Asociacijos susirinkimas prasidėjo ilgametės LETA prezidentės prof. habil. dr. Palmiros Jucevičienės vieša paskaita “Edukacinės ir mokymosi aplinkos”, kuri bu sutikta karštais LETA narių plojimais.

Ataskaitiniame rinkiminiame LETA susirinkime jos prezidentė pristatė asociacijos veiklos ir finansinę ataskaitą, numatė savo viziją, kaip turėtų plėtotis ir vystytis organizacijos veikla ateityje. Padėkojo asociacijos nariams už dalyvavimą veikloje ir savo bei kitų kolegų vardu pasiūlė į asociacijos prezidentus KU prof. dr. Liudmilos Rupšienės kandidatūrą. Prezidente vienbalsiai išrinkta mūsų universiteto profesorė dr. Liudmila Rupšienė, kuri eilę metų aktyviai dalyvavo šios asociacijos veikloje tiek nacionaliniu, tiek tarptautiniu mastu organizuojamuose renginiuose, tyrimuose, tarptautinėse konferencijose.

Naujai išrinkta LETA prezidentė ėmėsi iniciatyvos edukacinių tyrimų tinklų pagrindu suburti tyrėjus pagal tyrimų sritis. Susirinkimo metu buvo suformuoti 10 tyrimų tinklų ir išrinkti jų vadovai, kurie ir sudaro LETA valdybą. Ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo tyrimų tinklui vadove išrinkta KU doc. dr. Gražina Šmitienė.

Švietimo informacinių technologijų centro direktoriaus pavaduotojas Mantas Masaitis perdavė prof. dr. Loretos Žadeikaitės, ŠMM Pradinio ir vidurinio ugdymo skyriaus vedėjos, sveikinimą visuotiniam LETA susirinkimui ir palinkėjimą vykdyti ne tik fundamentaliuosius tyrimus bet ir taikomuosius, kurie apimtų žinių vertinimą, mokytojų rengimą, kvalifikacijos tobulinimą, informacinių technologijų diegimą. Tai atlieptų ŠMM interesus.

Linkime mūsų KU bendruomenės atstovėms profesorei dr. Liudmilai Rupšienei ir docentei dr. Gražinai Šmitienei sėkmingos veiklos LETA valdyboje! O edukacinius tyrimus vykdančius KU mokslininkus kviečiame įsijungti į LETA.