LT   |   EN      Mano KU   |   
KU pasirašė sutartį dėl vykdomų studijų kokybės gerinimo ir universiteto valdymo tobulinimo atliepiant miesto ir regiono poreikį
08-05-2019

Klaipėdos universitetas pasirašė iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr.  09.3.1-ESFA-V-738-01-0002 Klaipėdos universitete vykdomų studijų kokybės gerinimas ir universiteto valdymo tobulinimas atliepiant miesto ir regiono poreikiu“ sutartį.

 Projekto pradžia: 2019-05-06

Projekto pabaiga: 2021-05-06

Projektas finansuojamas iš ES investicijų veiksmų programos 9.3.1 – Aukštųjų mokyklų tinklo tobulinimas.

Projekto biudžetas: 1 042 806,00 eurai

Apie projektą:

LR Vyriausybės ir Klaipėdos miesto savivaldybės strateginiuose dokumentuose įtvirtinta nuostata, kad regioninei politikai vykdyti ir darniai Vakarų Lietuvos regiono plėtrai užtikrinti Klaipėdoje turi veikti valstybinis universitetas. Tokiu tikslu buvo parengtas Klaipėdos universiteto (KU) veiklos optimizavimo priemonių planas 2018-2019 metams, orientuotas į harmoningą regiono poreikius atspindintį KU mokslo ir studijų veiklų vystymą, ypatingą dėmesį skiriant jūrinės specializacijos išgryninimui ir stiprinimui. Šiuo valstybės projektu siekiama tiesiogiai ir netiesiogiai prisidėti realizuojant Optimizavimo plano nuostatas: stiprinti KU, užtikrinant studijų kokybę; tobulinti valdymą; prisidėti prie miesto ir regiono visuomenės ir darbo rinkos poreikių tenkinimo. Projekte numatytomis veiklomis tęsiamas studijų programų skaičiaus optimizavimas, sutelkiamas geriausias dėstytojų potencialas, tobulinama dėstytojų kvalifikacija, plėtojamos jų vadybinės, didaktinės ir mokslinių tyrimų kompetencijos, pasirengiant į studentą orientuoto studijų proceso diegimui. Kvalifikacijos tobulinimas padės atliepiant šiuolaikinius dėstytojų pareigoms keliamus reikalavimus bei užtikrins jų veikos kokybę ir tęstinumą.

Projekto tikslas: Stiprinti Klaipėdos universitetą per vykdomų studijų kokybės gerinimą, studijų proceso organizavimo ir universiteto valdymo tobulinimą, optimizuojant turimų išteklių naudojimą, prisidedant prie miesto ir regiono visuomenės ir darbo rinkos bei universiteto bendruomenės poreikių tenkinimo.

Uždavinys Nr. 1: Sukurti ir įveiklinti dėstytojų kvalifikacijos tobulinimo sistemą, pasirengiant įgyvendinti į studentą orientuotą studijų procesą.

Uždavinys Nr. 2: Optimizuoti ir konsoliduoti studijų procesą diegiant inovatyvius mokymo(si) metodus.