LT   |   EN      Mano KU   |   
KU laimėjo tarptautinį projektą darnaus turizmo vystymui Baltijos jūros regione
20-08-2020

Klaipėdos universiteto rekreacijos ir turizmo dėstytojai, bendradarbiaudami su Ekonomikos ir inovacijų ministerija ir kaimyninių šalių nevyriausybinėmis organizacijomis nuo š.m. rugsėjo 1 d. pradeda įgyvendinti tarptautinį projektą „Jaunimo tinklaveika vystant darnų turizmą Baltijos jūros regione“(Youth Networking for Sustainable Tourism Development in the Baltic Sea Region). Projektas finansuojamas Baltijos jūros valstybių tarybos (Council of the Baltic Sea States, CBSS).

Projektu siekiama atskleisti darnaus turizmo suvokimo ir įgyvendinimo jaunimo tarpe situaciją, suformuoti darnaus turizmo kompetencijų tinklą (Sustainable tourism Excellence Network for Youth – STENetY), skirtą jaunimo darnaus turizmo idėjų ir iniciatyvų sklaidai, darnaus turizmo gebėjimų ugdymui, Baltijos jūros regiono turizmo vizijos 2030 formavimui bei ilgalaikei tinklaveikai ir dialogui, kuris prisidėtų prie Baltijos jūros regiono kaip patrauklios ir tvarios turizmo destinacijos plėtros.

Pastaruoju metu, po COVID-19 protrūkio, turizmo sektorius susiduria su dideliais iššūkiais, iškyla poreikis ieškoti naujų turizmo plėtros priemonių, atliepiančių darnaus turizmo principus. Kaip praneša Pasaulinė turizmo organizacija (UNWO, 2020), COVID-19 pandemija 2020 metais tarptautinių turistų srautus sumažino 60 – 80 proc., 120 milijonų turizmo sektoriaus darbuotojų neteko darbo ir pajamų, pasikeitė šalių ekonominė situacija, o tai paskatino atnaujinti turizmo politiką ir jai teikiamus prioritetus, didesnį dėmesį skirti darnaus vietos turizmo užtikrinimui. Ypač stipriai neigiamos pasekmės palietė jaunimą, kuris sudaro pagrindinę turizmo sektoriaus darbo jėgą. Esant šiai situacijai, jaunimo tinklaveikos darniam turizmui vystyti sukūrimas ir įveiklinimas gali reikšmingai prisidėti prie turizmo atstatymo po Covid-19 protrūkio ir naujos turizmo vizijos suformavimo.

Projekto vadovė – prof. dr. Diana Šaparnienė.