LT   |   EN      Mano KU   |   
KU Jūros tyrimų institute laimėtos trys podoktorantūros stažuotės
04-11-2020

Lietuvos mokslo tarybos rengtame podoktorantūros stažuočių 2020–2022 m. Lietuvos mokslo ir studijų institucijose paraiškų konkurse buvo gautos 233 paraiškos, iš jų 159 paraiškas ekspertai pripažino finansuotinomis. Visos Klaipėdos universiteto Jūros tyrimų instituto jaunųjų mokslininkių pateiktos projektų paraiškos gavo finansavimą.

Podoktorantūros stažuotes Jūros tyrimų institute atliks trys mokslininkės:

  • dr. Toma Dabulevičienė, projektas “Priekrantės apvelingo vaidmuo Baltijos jūros ekosistemoje (ecoUP)”, vadovė – dr. Diana Vaičiūtė,
  • dr. Greta Srėbalienė, projektas “Kenksmingų vandens organizmų ir patogenų aptikimo ir rizikos vertinimo sistemos sukūrimas (DORAS)”, vadovas – prof. habil. dr. Sergej Olenin
  • dr. Rasa Morkūnė, projektas “Aukščiausiųjų plėšrūnų mitybos pasirinkimai ir jų ryšys su priekrantės mitybos tinklo struktūra ir ekologiniais parametrais (Top)”, vadovė – prof.dr. Zita Rasuolė Gasiūnaitė.

Šių trijų podoktorantūros projektų tematikos apima įvairiapusius Baltijos jūroje vykstančių procesų tyrimus – nuo priekrantės mitybos tinklo tyrimų iki apvelingų poveikio Baltijos jūros ekosistemai vertinimo, taip pat vandens organizmų ir patogenų balastiniuose vandenyse vertinimo.  Gauti rezultatai prisidės prie Baltijos jūros ekosistemos tyrimų metodikų vystymo, pažinimo bei geresnio būklės įvertinimo ir jos gerinimo. Jaunosios mokslininkės turės galimybę dvejus metus skirti savarankiškam tiriamajam darbui ir kelti mokslinę kvalifikaciją bendradarbiaujant su užsienio mokslo institucijomis, dalyvaujant moksliniuose renginiuose bei rengiant mokslinius bei mokslo populiarinimo straipsnius.

Projektų finansavimo šaltinis – Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.3.3-LMT-K-712 priemonės „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“. Projektų trukmė – 24 mėn.

Išsami informacija apie projektą: http://apc.ku.lt/index.php/studijos/podoktoranturines-stazuotes/