LT   |   EN      Mano KU   |   
Klaipėdos universiteto pastatų ploto nuomos viešojo konkurso sąlygos
05-03-2018

1.1. Nuomos konkursas organizuojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. lapkričio 12 d. nutarimu Nr. 1229 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gruodžio 14 d. nutarimo Nr. 1524 „Dėl valstybės materialiojo turto nuomos“ pakeitimo“ (Žin., 2001, Nr. 106-3814; 2009, Nr. 106-4428) nustatyta tvarka, viešojo konkurso būdu.

1.2. Nuomotojas – VšĮ Klaipėdos universitetas, adresas – H. Manto g. 84, LT-92294 Klaipėda. Įmonės kodas – 211951150, tel.: (8-46) 398960.

1.3. Nuomos objektai ir pradiniai nuompinigių dydžiai:

Eil. Nr. Adresas  

Nuomojamas plotas

 

Nuompinigių suma

EUR/mėn

1. Bijūnų g. 17, Klaipėda (Jūros technologijų ir gamtos mokslų fakultetas) 1C4p pastate, unikalus Nr. 2196-1001-2024, patalpos indeksas 1-2  

0,5 m²

 

120,00 EUR
2. S. Nėries g. 5, Klaipėda (Humanitarinių ir ugdymo mokslų fakultetas) 1C3p pastate, unikalus Nr. 2191-2001-4038, patalpos indeksas 2-34 1,5 m² 360,00 EUR
3. Minijos g. 153, Klaipėda (Socialinių mokslų fakultetas) 1C2p pastate, unikalus Nr. 2198-4001-2012, patalpos indeksas 1-33 0,5 m²

 

120,00 EUR
4. Herkaus Manto g. 84, Klaipėda (Sveikatos mokslų fakultetas) 7C3p pastate, unikalus Nr. 2199-3025-1012, patalpos indeksas 1-5 ir 2-2 1,5 m² 360,00 EUR
5. Herkaus Manto g. 84, Klaipėda (Jūros technologijų ir gamtos mokslų fakultetas) 8C3p pastate, unikalus Nr. 2199-3024-4019, patalpos indeksas 1-23 0,5 m²

 

120,00 EUR

1.4. Nuomojamo ploto paskirtis – išnuomoti nuomojamą plotą pardavimų automatams (karštų gėrimų ir maisto) pastatyti Klaipėdos universiteto pastatuose.

1.5. Numatoma ploto nuomos sutarties trukmė – 1 metai su galimybe pratęsti.

1.6. Ploto nuoma dalimis negalima.

1.7. Dalyvaujantys nuomos konkurse negali sudaryti konsorciumų.

1.8. Nuomininkui draudžiama be turto valdytojo rašytinio sutikimo subnuomoti nuomojamą ilgalaikį materialųjį turtą.

1.9. Konkurso dalyvis privalo būti sumokėjęs pradinį 3 mėn. nuompinigių dydžio įnašą į Klaipėdos universiteto sąskaitą (įmonės kodas 211951150, a/s LT 47 4010 0423 0142 1633, AB DNB bankas). Pradinis įnašas bus įskaitomas į nuomos kainą. Konkurso dalyviams, nelaimėjusiems konkurso, pradinis įnašas grąžinimas.

  1. Pasiūlymų pateikimas ir reikalavimas

2.1. Konkurso dalyviams nustatomi šie specialieji reikalavimai:

2.1.1. turi teisę verstis specializuotų paslaugų teikimo veikla;

2.1.2.konkurso dalyvis turi būti įvykdęs įsipareigojimų, susijusių su socialinio draudimo įmokų, mokesčių mokėjimu;

2.1.3. konkurso pasiūlymai turi būti rengiami valstybine kalba;

2.1.4. nuomos kaina pasiūlyme turi būti nurodyta eurais.

2.2. Voke turi būti pateikta:

2.2.1. Paraiška, kurioje nurodoma konkurso dalyvio vardas, pavardė ir asmens kodas (fiziniams asmenims), įmonės pavadinimas ir kodas (juridiniams asmenims), adresas (buveinė), telefono numeris, el. paštas, banko pavadinimas ir adresas, sąskaitos numeris ir kodas;

2.2.2. siūlomas konkretus ploto nuompinigių dydis per 1 mėnesį, bet ne mažesnis nei 1.3. punkte nurodytoje 1 lentelėje.

2.2.3. juridinio asmens registracijos pažymėjimo kopija patvirtinta antspaudu (jeigu jis privalo turėti antspaudą) ir įgalioto atstovo parašu, fizinis asmuo pateikia verslo liudijimo ar veiklos vykdymo pažymėjimo kopiją;

2.2.4. dokumentai, įrodantys konkurso dalyvių atitikimą keliamiems specialiesiems reikalavimams:

2.2.4.1. patvirtinta  juridinio asmens įstatų kopija, (fizinio asmens – verslo

liudijimas arba veiklos vykdymo pažymėjimo kopija).

2.3. Vokai su pasiūlymais yra užregistruojami nurodant registracijos eilės numerį, voko gavimo datą ir laiką, o dalyviui išduodamas registracijos pažymėjimas, kuriame nurodomi registracijos duomenys, taip pat komisijos posėdžio, kuriame bus atplėšiami vokai, vieta, data ir laikas. Pateikę pasiūlymus, dalyviai privalo pasirašyti, jog yra susipažinę su KU ploto nuomos, skirtos specializuotoms paslaugoms teikti, viešojo konkurso sąlygomis, taip pat pasirašytinai susipažinti su Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. lapkričio 5 d. nutarimu Nr. 1229 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gruodžio 14 d. nutarimo Nr. 1524 „Dėl valstybės materialiojo turto nuomos“ pakeitimo“ patvirtintomis Valstybės materialiojo turto viešojo nuomos konkurso sąlygomis.

2.4. Fiziniai ar juridiniai asmenys, norintys dalyvauti turto nuomos konkurse paraiškas gali teikti iki 2018 m. kovo 16 d. 10 val., adresu H. Manto g. 84, LT-92294 Klaipėda, Klaipėdos universiteto miestelis, Rektorato pastatas, 102 kab., Ingai Marozienei užklijuotame voke, ant kurio turi būti užrašytas nuomojamo turto pavadinimas, adresas ir nuoroda „Turto nuomos konkursui.

  1. Vokų su konkurso duomenimis atplėšimas

3.1. Vokai su pasiūlymais bus atplėšiami viešąjį nuomos konkursą skelbiančios organizacijos ploto nuomos komisijos posėdyje 2018 m. kovo 19 d. 10 val., adresu H. Manto g. 84, LT-92294 Klaipėda, Klaipėdos universiteto miestelis, Rektorato pastatas, posėdžių salė, 104 kab.

3.2. Konkurso dalyvių atstovai turi pateikti nuomos komisijai konkurso dalyvio registracijos pažymėjimą bei asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, įgaliojimą, jeigu atstovas nėra juridinio asmens vadovas, taip pat kredito įstaigos išduotą dokumentą, kuriame pažymėta, kad konkurso dalyvis į šio konkurso skelbime ir sąlygose nurodytą kredito įstaigos sąskaitą sumokėjo pradinį įnašą, lygų paskelbtam 3 mėnesių pradiniam nuompinigių dydžiui. Pradinio įnašo dydžiai kiekvienam nuomojamam objektui atskirai yra pateikti 1 lentelėje.

3.3. Komisijos posėdyje vokus atplėšia komisijos pirmininkas pasiūlymus pateikusiųjų ir posėdyje dalyvaujančiųjų akivaizdoje.

3.4. Atplėšus vokus, komisijos pirmininkas skelbia konkurso dalyvių pavadinimus ir jų siūlomus nuompinigių dydžius mėnesiui.

3.5. Turto nuomos konkursą laimi dalyvis, atitinkantis visus ploto nuomos konkurso dalyviams keliamus reikalavimus ir pasiūlęs didžiausią nuomos kainą.

  1. Būtinos sutarties tarp KU ir nuomininko sąlygos

4.1. Sutarties su konkursą laimėjusiu nuomininku pasirašymo terminai nustatyti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. lapkričio 12 d. nutarimu Nr. 1229 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gruodžio 14 d. nutarimo Nr. 1524 „Dėl valstybės materialiojo turto nuomos“ pakeitimo“ patvirtintose Valstybės materialiojo turto viešojo nuomos konkurso organizavimo taisyklėse.

4.2. Nuomininkai privalo pradėti teikti paslaugas ne vėliau, kaip per mėnesį nuo sutarties pasirašymo dienos.

4.3. Nuomininko komunalinių mokesčių mokėjimo tvarka ir sezoniškumas nustatomi nuomos sutartyje.

4.4. Nuompinigių mokėjimo tvarka ir delspinigiai dėl laiku nesumokėtų nuompinigių nustatomo nuomos sutartyje.

4.5. Nuomojamų objektų remontas atliekamas vadovaujantis Civilinio kodekso nuostatomis ir nuomos sutartimi.

  1. Kitos sąlygos

5.1. Visi klausimai dėl konkurso sąlygų išaiškinimo turi būti pateikti raštu ne vėliau kaip prieš 5 dienas iki numatytos vokų atplėšimo dienos.

5.2. Nuomos konkurso komisija į 5.1. punkte numatyta tvarka pateikus užklausimus raštu turi atsakyti per 2 darbo dienas, bet ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki vokų atplėšimo dienos.

5.3. Dėl pageidaujamo išsinuomoti ploto apžiūrėjimo kreiptis tel.: (8-46) 398960 arba el. paštu: inga.maroziene@ku.lt, bet ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki konkurso dalyvių registravimo pradžios.