LT   |   EN      Mano KU   |   
KU Vadybos katedroje laimėta podoktorantūros stažuotė
30-10-2020

Lietuvos mokslo tarybos rengtame podoktorantūros stažuočių 2020–2022 m. konkurse Klaipėdos universiteto, Socialinių ir humanitarinių mokslų fakulteto, Vadybos katedroje pateikta projekto paraiška gavo finansavimą.

Podoktorantūros stažuotę Socialinių ir humanitarinių mokslų fakulteto, Vadybos katedroje atliks mokslininkas dr. Kęstutis Biekša, projektas Nr. 09.3.3-LMT-K-712-19-0225 „Ūkio subjektų darnaus vystymosi įgūdžių formavimas taikant aplinkosauginio pėdsako metodus”, vadovė – doc. dr. Violeta Valiulė,

Šio podoktorantūros projekto tematika apima ūkio subjektų veikos poveikio aplinkai vertinimą, taikant aplinkosauginio pėdsako metodus, įvertinant aplinkos būklę pagal oro, vandens, dirvožemio taršą, taip pat pagal bendrą poveikį ekosistemai, atsižvelgiant į atsinaujinančių ir iškastinių išteklių suvartojimo apimtis, kurių reikia ūkinės veiklos procesams ir jų metu susidariusių atliekų kiekiui absorbuoti.

Projekto metu bus suformuotos ūkio subjektų darnaus vystymosi gairės, skatinant ūkio subjektų aplinkosauginį sąmoningumą, suteikiant žinių ir gebėjimų reikalingų, kuriant darnias gamybos ir paslaugų veiklas bei gebančias veiksmingai valdyti ir naudoti išteklius, derinant aplinkos apsaugą, socialinį teisingumą ir ekonomikos vystymąsi.  Projekto metu stažuotojas turės galimybę dvejus metus skirti savarankiškam tiriamajam darbui ir kelti mokslinę kvalifikaciją bendradarbiaujant su užsienio mokslo institucijomis, dalyvaujant moksliniuose renginiuose bei rengiant mokslinius ir mokslo populiarinimo straipsnius.

Projektų finansavimo šaltinis – Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.3.3-LMT-K-712 priemonės „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“. Projekto trukmė – 24 mėn.

Išsami informacija apie projektą