LT   |   EN      Mano KU   |   
Instituto mokslininkai vykdys du naujus Lietuvos mokslo tarybos finansuojamus projektus
09-06-2020

Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto mokslininkai pradeda vykdyti du naujus Lietuvos mokslo tarybos (LMT) finansuojamus projektus. Finansavimas skirtas pagal Valstybinę lituanistinių tyrimų ir sklaidos 2016–2024 metų programą. Šios programos paskirtis – konkursinio finansavimo būdu koordinuoti ir integruoti svarbiausius lituanistinius mokslinius tyrimus ir jų sklaidą Lietuvoje bei užsienyje, įgyvendinti lituanistinių mokslinių tyrimų prioritetą, stiprinti lituanistinių tyrimų indėlį į Lietuvos humanitarinių mokslų plėtrą ir taip suteikti mokslinį pagrindą Lietuvos pilietinės ir kultūrinės savimonės ugdymui bei lituanistinio paveldo saugojimui.

Nauji Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto mokslininkų parengti projektai finansavimui buvo atrinkti VIII konkursinio kvietimo metu. Lietuvos mokslininkai kartu su 16 mokslo ir studijų institucijų šiam konkursui buvo pateikę 77 paraiškas. Finansavimas skirtas 24 projektams iš 12 Lietuvos mokslo ir studijų institucijų. Tarp finansuojamų projektų ir du Klaipėdos universiteto projektai, kurių bendra sąmata viršija 100 tūkst. Eur.

Du projektai turi ir tam tikrą bendrumą. Abiejų tyrimų objektas yra mirties fenomeno raiška Lietuvoje ir lietuvių kultūroje. Ji nagrinėjama skirtingais istoriniais periodais – vėlyvaisiais viduramžiais ir tarpukariu.

Vyresnysis mokslo darbuotojas dr. Marius Ščavinskas 2020–2021 m. vykdys tiriamąjį projektą „Anapusinio pasaulio vaizdinių christianizacija brandžiaisiais viduramžiais Lietuvoje“ (sutarties nr. S-LIP-20-11). Remiantis lyginamuoju, analogijų, šaltinių analizės, atskiro atvejo metodais ir verifikuojant istorinius, iš dalies archeologinius ir folklorinius šaltinius bei istoriografijos teiginius, šio tyrimo metu bus analizuojama galima krikščionybės įtaka lietuvių pomirtinio gyvenimo vaizdiniams iki oficialaus krikšto priėmimo ir vykstant christianizacijos procesui viduramžiais. Anapusinio pasaulio kaitos analizė bus atliekama trimis etapais: verifikuojant ikikrikščioniškus vaizdinius, aptariant galimą krikščionybės įtaką pagoniškajam anapusiniam vaizdiniui ir analizuojant abiejų pasaulėžiūrų anapusinio pasaulio vaizdinių integraciją.

Vyresnysis mokslo darbuotojas dr. Vytautas Jokubauskas 2020–2023 m. vykdys tiriamąjį projektą „Mirčių Lietuvos kariuomenėje poveikis kariams ir visuomenei (1918–1940 m.)“ (sutarties nr. S-LIP-20-8). Jo metu bus siekiama atlikti mirčių Lietuvos kariuomenėje poveikio karių motyvacijai bei visuomenės viešajai nuomonei analizę tarpukariu, taikos ir karo laikotarpiais. Vykdant tyrimą, mirčių Lietuvos kariuomenėje poveikį numatoma analizuoti keturiais pjūviais – reiškinio sampratos, kiekybiniu, priežastiniu ir poveikio.