LT   |   EN      Mano KU   |   
IN MEMORIAM ZENONAS RINKEVIČIUS
19-02-2018

Lietuvos muzikos pedagogų bendruomenė neteko iškilaus pedagogo, mokslininko, ilgamečio muzikinio ugdymo problemų tyrinėtojo Zenono Rinkevičiaus.

Zenonas Rinkevičius gimė 1939 m. lapkričio 29 d. Marijampolės rajone. Pirmąsias muzikos žinias gavo iš vargonininko tėvo, 1958–1962 m. mokėsi Vilniaus valstybiniame pedagoginiame institute (diriguoti mokė A. Ilčiukas ir V. Četkauskas, o skambinti fortepijonu V. Landsbergis). 1969–1973 m. studijavo aspirantūroje Pedagogikos mokslų akademijos Meninio ugdymo mokslinio tyrimo institute Maskvoje, ten apgynė pedagogikos mokslų kandidato disertaciją tema: „Jaunesniojo mokyklinio amžiaus mokinių polifoninės muzikos suvokimo ugdymas“ (vadovė V. Beloborodova).

Turininga ir įvairiapusė Z. Rinkevičiaus profesinė biografija. Jis dirbo Jotyškių (Šakių r.) pradžios mokyklos vedėju, Vilniaus 15-osios vidurinės mokyklos, Vievio vaikų muzikos mokyklos, Šiaulių 5-osios vidurinės mokyklos muzikos mokytoju.  Keletą metų ženklino intensyvi chorvedybinė veikla: 1963–1971  m. Z. Rinkevičius vadovavo Šiaulių 5-osios vidurinės mokyklos vaikų ir merginų, Šiaulių miesto berniukų chorui, Šiaulių pedagoginio instituto merginų vokaliniams ansambliams.  1963–1975 m. dirbo Šiaulių pedagoginio instituto Muzikos katedros dėstytoju.

Daugiau kaip 40 metų Zenono Rinkevičiaus gyvenimas, akademinė ir mokslinė veikla siejama su Klaipėda. 1975 metais pradėjęs dirbti Lietuvos Valstybinės konservatorijos Klaipėdos fakultetuose jis vadovavo Muzikos pedagogikos katedrai, dėstė choro dirigavimą, muzikinio ugdymo metodiką, kitas teorines disciplinas. Intensyviausias ir moksliškai produktyviausias laikotarpis buvo fakultetams tapus Klaipėdos universiteto dalimi.  Zenonas Rinkevičius publikavo 10 knygų (monografijų, metodinių leidinių, vadovėlį aukštajai mokyklai), paskelbė per 100 mokslinių, metodinių ir informacinių straipsnių užsienio ir Lietuvos leidiniuose, dalyvavo keliose dešimtyse šalies ir tarptautinių mokslinių konferencijų. Zenonas Rinkevičius vienintelis Lietuvoje tyrinėjo muzikinio mąstymo problematiką, kartu su kitais autoriais plėtojo dvasingumo ugdymo muzikine veikla temas. Tiek mokslinėje, tiek ir akademinėje, švietėjiškoje veikloje jo rūpestis, paties Zenono Rinkevičiaus žodžiais tariant, buvo, „kad Mokytojas suprastų, jog muzika kalba apie žmogų, yra galingas jo dvasios judintuvas, ir mokytų jos taip, kad vaikai priimtų ją širdimi ir protu“.

Klaipėdos universiteto, Lietuvos muzikos pedagogų bendruomenė giliai liūdi netekę mokslininko, pedagogo, kolegos ir nuoširdžiai užjaučia Zenono Rinkevičiaus šeimą ir artimuosius.

Velionis pašarvotas laidojimo namuose „Amžiaus vartai“ (Klaipėda, Priestočio 7).
Mišios už mirusįjį pirmadienį (vasario 19 dieną) 18 val. Klaipėdos Kristaus Karaliaus bažnyčioje
Lankymas trečiadienį (vasario 21 dieną)  14.00–21.00 val.
Laidojamas Vievio kapinėse.