LT   |   EN      Mano KU   |   
In memoriam KU afilijuotajam profesoriui Ipolitui Židoniui (1938 06 07 – 2021 01 06)
08-01-2021

Su giliu liūdesiu pranešame, kad 2021 metų sausio 6 dieną netekome KU afilijuotojo profesoriaus habil. dr. Ipolito Židonio.

Ipolitas Židonis gimė 1938 m. birželio 7 dieną ūkininkų šeimoje Meškalaukio kaime, netoli Joniškėlio. 1948 m. gegužės 21 d. su motina ir keturiais broliais, ką tik baigęs pradinę mokyklą ir stropuoliu vadinamas, Ipolitas buvo ištremtas į Sibirą (Buriatija, Užbaikalėje). Tėvas, žinodamas, kad vyrus atskiria nuo šeimų, iš apsuptos sodybos pabėgo, tik vėliau prisijungė prie šeimos. Savo CV Buriatijos etapą jis įvardino: 1948-1957 m. „Įvairūs miško darbai“. Nelengva buvusio tremtinio duona jo laukė ir grįžus į Lietuvą: 1957-1958 m. „Įvairūs ūkio darbai“.

Nepaisant sunkaus darbo ir nepritekliaus, Ipolitas su savo broliu dvyniu puikiais pažymiais baigė mokyklą, tik dėl tremtinio statuso negavo aukso medalio.

1957 m. Ipolitas grįžo į Lietuvą ir bandė stoti į Kauno politechnikos institutą (KPI), bet nei jo, nei kitų tremtinių tais metais Lietuvos valdžios vyrai nepriėmė. Eksternu išsilaikęs trečios klasės vairuotojo teises, buvęs tremtinys darbo vėl negavo, todėl jo profesinėje karjeroje sekė „Įvairūs lauko darbai“. Kitais metais bandymas tapti KPI Statybos fakulteto studentu vėl nepavyko. Atkaklių pastangų dėka tapo kandidatu, kuris negauna nei stipendijos, nei bendrabučio. Nors ir labai sunkiai vertėsi be tėvų paramos, Ipolitas mokėsi vienais penketais, todėl baigęs buvo paskirtas dėstyti Šiaulių K. Didžiulio vardo politechnikume.

Neilgai padirbėjęs politechnikumo dėstytoju, 1967 m. Ipolitas Židonis įstojo į KPI Statybos inžinerijos krypties aspirantūrą, kurią baigęs dirbo docentu KPI Šiaulių vakariniame fakultete, 1990 m. tapusiame Kauno technologijos universiteto Šiaulių technologijos fakultetu. 1997 m. šis fakultetas buvo integruotas į Šiaulių universitetą. 2003 m. Ipolitas Židonis tapo profesoriumi ir dirbo iki pat 2019 m., kol buvo panaikinta jo katedra.

Daugybę mokslinių idėjų tebeturintis profesorius kreipėsi į Klaipėdos universitetą, kuriame ilgai ir produktyviai dirbo vyresnysis jo brolis, šviesios atminties profesorius habil. dr. Vilius Židonis (1933-2018). Radęs bendraminčių Jūrų inžinerijos katedroje, apibendrino daugiamečių tyrimų rezultatus ir publikavo monografiją „ZI metodas ir jo panaudojimas konstrukcinių elementų įtempių-deformacijų būvio parametrams apskaičiuoti“ lietuvių ir anglų kalbomis, 2 mokslinius straipsnius. Profesoriaus ZI metodo taikymui Uosto statinių magistrantūros studentas šiuo metu kuria specialią skaičiuoklę, kurią panaudos uosto statinių konstrukcijų skaičiavimui. Taip išsaugosime bent dalelę profesoriaus mokslinės inžinerinės energijos ir tęsime šviesios atminties Ipolito Židonio darbus.

Už mokslinį indėlį Klaipėdos universiteto Senato nutarimu 2020 m gegužės 14 d. Ipolitui Židoniui buvo suteiktas afilijuoto profesoriaus vardas. Deja, neilgam. Dėl to nuoširdžiai skaudu.

Reiškiame gilią užuojautą velionio žmonai Lilijai Marijai, dukrai ir sūnui.

KU bendruomenė

Daugiau informacijos apie velionio mokslo pasiekimus pateikta http://zidonis.su.lt/